English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[21.06.2021]

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Във връзка с Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяване на водни площи, приета с ПМС № 182 от 24.07.1996 г. и на основание чл. 41, ал. 3, т. 2 от Закона за водите и чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да се спазват изискванията на Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяване на водни площи (НВДОВП) от всички общински и държавни учреждения, частни фирми, кооперации, обществени организации и физически лица, намиращи се на територията на община Гоце Делчев.

2. Забранявам къпането във всички водни площи на територията на община Гоце Делчев, тъй като не отговарят на изискванията за използването им за къпане, плуване и водни спортове.

3. На видни места по дигите на микроязовирите и реките, каналите и водоемите да бъдат поставени табели с надпис „КЪПАНЕТО ЗАБРАНЕНО". По места кметовете, кметските наместници да организират наблюдение върху неохраняемите обекти.

4. Кметовете и кметските наместници да издадат заповеди за съответните населени места, във връзка забраната за къпане във водните обекти и обезопасяването на същите, съгласно изискванията на НВДОВП, като заповедта бъде обявена на обществени места за уведомяване на населението.

5. Заповедта да бъде предоставена на директорите на училища и детски градини.

6. Заповедта да се изпрати до Български червен кръст, РУ „Полиция“ – Гоце Делчев, които в съответствие с определените им компетентности, съгласно НВДОВП, да извършат периодични проверки за изпълнение на настоящата заповед и оказват методическа и консултативна помощ на всички заинтересовани общински структури, стопани на водни площи и граждани с цел недопускане на инциденти.

7. Настоящата заповед да се доведе до знанието на общински и държавни учреждения, търговски дружества, кооперации и други юридически и физически лица, имащи отношение към ползването и обезопасяването на водните площи, по съответния ред и чрез местните средства за масова информация, където има такива.

8. Лицата, нарушили разпоредбите на настоящата заповед, ще носят административно наказателна отговорност по чл. 31 от ЗАНН, ако не подлежат на по-тежко наказание.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Валери Сарандев зам. кмет на община Гоце Делчев, кметовете и кметските наместници по населени места.

.

.

ВЛАДИМИР МОСКОВ

Кмет на Община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg