English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[26.03.2021]

ЗАПОВЕД ЗА ЗАБРАНА НА ПАШУВАНЕТО

На основаниe чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, кметът на община Гоце Делчев издаде нарочна заповед с която забранява пашуването на селскостопански животни в ливади, трайни насаждения и всички посевни площи на територията на Община Гоце Делчев, считано от 01.04.2021 г.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички кметове, кметски наместници, служителите от "Охрана на селскостопанското имущество и продукция и защита на екологията" към ОбА Гоце Делчев, животновъди и населението на Община Гоце Делчев за сведение и изпълнение.

При неспазване на забраната нарушителите ще бъдат санкционирани съгласно Закона за опазване на селскостопанското имущество.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Валери Сарандев– заместник - кмет на Община Гоце Делчев, кметовете и кметските наместници на населените места и служителите от отдел "Охрана на селскостопанското имущество и продукция и защита на екологията".

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg