English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[15.03.2021]

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Със Заповед № РД-01-414 от 15.03.2021 г., директорът на Регионална здравна инспекция-Благоевград въвежда следните временни допълнителни противоепидечни мерки на територията на област Благоевград, считано от 15.03.2021 г. до 24.03.2021 г., както следва:

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия (в това число учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) за ученици от 5 /пети/ до 12 /дванадесети/ клас във всички училища и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на област Благоевград. Обучението да се извършва в електронна среда от разстояние.

2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в извънучилищна среда за всички възрастови групи.

3. Преустановяват се присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица.

4. Преустановява се присъственият учебен процес във висшите училища с изключение на държавни изпити, практически обучения и изпити по практика на студенти, специализанти и докторанти.

5. Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия в това число - занятия от танцовото, творческото, музикално изкуство и др. Изключение се допуска по отношение на кина, театри, музеи, галерии, сценични прояви и концерти при заетост на 30% /тридесет процента/ от общият капацитет на места на закрито и открито, настаняване на зрителите през една седалка, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и носене на защитни маски за лице.“

6. Ограничава се организирането и провеждането на масови мероприятия на открито и закрито /изложения, събори, празници, панаири и други/.

7. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с присъствие на повече от 10 /десет/ човека.

8. Преустановява се провеждането на спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер при колективни спортове. Изключение се допуска само за картотекирани спортисти към спортните федерации. Спортните състезания за всички възрастови групи се провеждат без публика на открито и закрито.

9. Посещенията във фитнес центровете се допускат при спазване на следната организация на работа:

а/ носене на лични предпазни средства от персонала;

б/ измерване на телесната температура на посетителите на обектите и периодична дезинфекция на същите, съгласно препоръки на министерство на здравеопазването;

в/ използване на не повече от 50 % /петдесет процента/ от капацитета на помещенията в обектите и спазване на разстояние най-малко 2 /два/ метра между посетителите;

г/ контрол на броя на посетителите в съответния обект, като в общите помещения не се допускат повече от 1 /един/ човек на 3 /три/ км. м.;

д/ преустановява се работата след 21:00 часа на фитнес центровете.“

10. Допускат се посещенията на търговските центрове тип МОЛ при спазване на следната организация на работа:

a/ организиране на дейността по начин, който предотвратява струпването на хора;

б/ носене на лични предпазни средства от персонала и от посетителите на търговските центрове;

в/ периодична дезинфекция на обектите в търговските центрове, съгласно препоръки на министерство на здравеопазването;

г/ малолетни и непълнолетни лица могат да посещават търговските центрове, само ако са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител или друго пълнолетно лице;

д/ преустановява се работата след 20:00 часа в търговските центрове.“

11. Преустановява се работата след 22:00 часа на всички заведения за хранене и развлечения, и питейни заведения на територията на област Благоевград.

12. Преустановяват се посещенията на малолетни и непълнолетни без да са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител в заведения за хранене и развлечения.

13. Всички заведения за хранене и развлечения /ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и снек барове/ осигуряват физическа дистанция от 1,5 м. между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси, като не се допускат повече от 6 човека на една маса.

14. Носенето на маски на закрити обществени места, в това число транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари и автогари, търговски обекти, църкви, манастири, храмове и други, е задължително.

15. Собствениците на търговски комплекси и големите търговски вериги за хранителни и нехранителни стоки задължително осигуряват: пропускателен режим, съобразен с капацитета и търговската площ на обекта, недопускане на струпване на хора на касите и спазване на задължителна дистанция от 1,5 м, недопускане на клиенти на територията на обекта без защитна маска за лице и учестена дезинфекция.

16. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.

17. Забраняват се посещенията на външни лица в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни и хосписите. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

18. Всяка община да създаде организация за функционирането на кооперативните, фермерските пазари и тържища, чрез:

а/ Разширяване площта на пазарите/тържища и поставяне на информационни табели за спазване на мерките;

б/ Въвеждане на заграждания, с цел предотвратяване струпването на хора и определяне на задължително еднопосочно движение, с цел предотвратяване смесването на потоци в рамките на пазара/тържището;

в/Осигуряване на персонал, който да предоставя и осигурява контролиран достъп на клиенти;

г/ Предпазване на храните от вторично замърсяване при предлагането им;

д/ Спазване на дистанция от минимум 2 м. между продавачите, предлагащи продукция и между клиентите;

е/ Ползване на предпазни средства от продавачи и потребители;

ж/ Спазване на лична хигиена и дезинфекция.

19. Заповедта да се публикува на интернет страниците на Регионална здравна инспекция - Благоевград.

20. Заповедта да се връчи на областния управител на област Благоевград, на кметовете на общините на област Благоевград, директора на ОД МВР-Благоевград, Директора на ОДБХ-Благоевград, началника на РУО-Благоевград за създаване на организация за изпълнение на мерките.

Заповедта влиза в сила от 15.03.2021 г.

Заповедта отменя Заповед № РД-01-396/10.03.2021 г., изм. със Заповед № РД-01-399/11.03.2021 г. и Заповед № РД-01-402/12.03.2021 г. на директора на РЗИ - Благоевград.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg