English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[15.02.2021]

ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ МОГАТ ЗА ПОЛУЧАТ ПОМОЩ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА

До 5 май 2021 година в Министерство на труда и социалната политика приемат документи по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност, чиято основа цел е изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства за хора с увреждания.

По компонент 1 „Достъпна жилищна среда“ се финансират инвестиционни проекти за изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства. Отпускат се средства между 10 000 и 100 000 лева с ДДС.

Кой може да кандидатства?

1. За изграждане на рампи, поставяне на електрически стълбищни платформи и асансьори в жилищна сграда могат да кандидатстват:

- физическо лице – собственик на индивидуална жилищна сграда (къща – еднофамилна или многофамилна с до 3 самостоятелни обекта), който е лице с трайно увреждане и се придвижва с инвалидна количка, или в чието семейство има член, който е лице с трайно увреждане, придвижващо се с инвалидна количка и/или дете с определени вид и степен на увреждане, което се придвижва с инвалидна количка и e с постоянен адрес в същата индивидуална жилищна сграда,

или

- юридическо лице – сдружение на собствениците, учредено и вписано по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), когато собственик на жилище в жилищната сграда в режим на етажна собственост е лице с трайни увреждания, придвижващо се с инвалидна количка, или в чието семейство има член, който е лице с трайно увреждане и се придвижва с инвалидна количка и/или дете с определени вид и степен на увреждане, което се придвижва с инвалидна количка и е с постоянен адрес в същото жилище.

Повече информация за необходимите документи, които трябва да се подготвят и подадат, може да се намери на страницата на Министерството на труда и социалната политика, както и в Регионална дирекция „Социално подпомагане“.

Получените проектни предложения се оценяват и одобряват, след което се сключват договори за финансирането с кандидатите, които сами ще трябва да си изберат фирми доставчици на решения за осигуряване на достъпна среда – рампи и платформи за изкачване на стълби.

Потенциалните кандидати да знаят, че първо трябва да получат писмо за подкрепа и допустимост на кандидатстването от съответните дирекции „Социално подпомагане“, след което да пристъпят незабавно към събиране на документи за кандидатстване.

Добре е да се кандидатства колкото се може по-рано, за да има време за изготвянето на проект и за предаването на всички необходими документи по кандидатстването. Това е от особена важност особено когато се кандидатства за изграждане на асансьор, имайки предвид че проектантска дейност в конкретния случай отнема много време и има голям шанс да не се спази срокът, даден от МТСП!

Техническата възможност за поставяне на съоръжения за достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и външни пространства трябва да се прецени от проектант, притежаващ необходимата проектантска правоспособност.

Има няколко ограничения, които трябва да са спазени:

- Не се финансират проекти, които са за ремонт на съществуващи съоръжения за достъпна среда;

- Изградените съоръжения за достъпна среда, трябва да могат да се ползват от всички обитатели на сградата.

Хората с увреждания НЕ ПОЕМАТ САМИ разноските за изграждането на платформата! Поемат се от фирмата изпълнител!

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg