English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[15.02.2021]

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+" В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

На 01.03.2021 г. Община Гоце Делчев стартира изпълнението на проект „Патронажна грижа+" в община Гоце Делчев със срок за изпълнение 12 месеца – от 01.03.2021 г. до 01.03.2022 г.

Стойността на проекта е 460 974,77 лева, от които 391 828,55 лв. европейско и 69 146,22 лв. национално съфинансиране.

Проектът се финансира 100 % по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, процедура BG05M9ОP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+“.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Проектът предвижда изпълнение на две основни дейности:

Патронажна грижа

1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора (до 2 часа на ден).

2. Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране.

3. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

4. Транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата.

Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности

1. Осигуряване на ЛПС.

2. Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности.

3. Тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID-19.

4. Въвеждане при необходимост на мерки за разделяне/изолиране на потребителите на услугите, допълнителни плащания на персонала за положен извънреден труд, осигуряване на компютърна техника, таблети, телефонни апарати и др. с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно (онлайн консултиране, скайп връзка и др.).

В проекта ще бъдат обхванати 457 лица, като от тях:

 53 лица ще получават патронажна грижа;

 244 са лицата, които ползват социални услуги, делегирани от държавата дейности ще получат подкрепа и ще бъдат включени в мерки за превенция на риск от заразяване с COVID-19.;

 160 лица, заети в социалните услуги, делегирани от държавата дейности ще получат подкрепа и ще бъдат включени в мерки за превенция на риск от заразяване с COVID-19.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg