English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[30.11.2020]

З А П О В Е Д № 740 ОТ 30.11.2020 Г. ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОВИД-19 В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

З А П О В Е Д

№740

Гоце Делчев, 30 ноември 2020 г.

.

.

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в община Гоце Делчев и област Благоевград, увеличения брой на жителите на общината диагностицирани с коронавирусна инфекция, запълнения капацитет на отделенията в МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД с пациенти с коронавирус COVID-19 и на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и чл. 44, ал. 2 и 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Раздел ІІ, т. 27 и раздел ІІІ от Заповед №РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването и с цел опазване на здравето и живота на гражданите,

.

Н А Р Е Ж Д А М:

.

На територия на община Гоце Делчев за периода от 00.00 ч. на 01.12.2020 г. до 21.12.2020 г.:

1. Сключването на граждански бракове се осъществява в присъствието на съответното длъжностно лице по гражданско състояние, встъпващите в брак, техните свидетели, фотограф и гости в залата до 10 души, при спазване на физическа дистанция от 1.5 м, както и всички противоепидемични мерки.

2. Забранява се излизането на непълнолетни лица за времето от 21.00 ч. до 06.30 ч. без основателна причина – посещение на личен лекар, лечебно заведение, аптека и магазин за хранителни стоки.

3. Заповедта да се съобщи на началника на РУ – Гоце Делчев, кметовете на кметства и да се публикува на интернет страницата на община Гоце Делчев.

.

.

ВАЛЕРИ САРАНДЕВ

За кмет на община Гоце Делчев,

зам.-кмет на община, определен

със заповед №707/16.11.2020 г.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg