English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[18.11.2020]

З А П О В Е Д № 717 ОТ 18.11.2020 Г. ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОВИД-19 В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

З А П О В Е Д

.

№717

.

Гоце Делчев, 18.11.2020 г.

.

На основание чл.44, ал. 1, т. 1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и мастната администрация и т. 26 от Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID 19

.

.

Н А Р Е Ж Д А М:

.

1. Да се преустанови търговската дейност на открито на пазари за промишлени стоки и селскостопанска продукция, провеждащи се в селата Баничан, Борово, Брезница, Буково, Господинци, Делчево, Добротино, Корница, Лъжница и Мосомище до второ нареждане.

.

2. Заповедта да се публикува на интернет страницата на общината и се постави на информационните табла на кметствата.

.

3. Препис от заповедта да се връчи на кметовете на кметства за сведение и изпълнение.

.

.

ВАЛЕРИ САРАНДЕВ

За кмет на община Гоце Делчев,

зам.-кмет на община, определен

със заповед №707/16.11.2020 г.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg