English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[22.10.2020]

ЗАПОВЕД № 660 ОТ 22.10.2020 Г. ОТНОСНО ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ПАЗАРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

З А П О В Е Д

.

№660

.

Гоце Делчев, 22.10.2020 г.

.

.

.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 2, 4 и 8, чл. 44, ал. 2 и 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във т. 18 от заповед №РД-01-603 от 13.10.2020 г. на министъра на здравеопазването, предвид препоръките на Областния оперативен щаб и заповед №РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването,

.

Н А Р Е Ж Д А М:

.

І. Управителят на „Общински пазари“ ЕООД да организира дейността на пазара в гр. Гоце Делчев като се спазват стриктно противоепидемичните мерки, включително:

1. Дезинфектиране на площадките за селскостопански и промишлени стоки два пъти дневно (сутрин и вечер);

2. Разполагане на стоки на маси и сергии - по график, от 6,30 до 8,30 часа сутрин;

3. Продавачите да осигурят предпазване на стоките от вторично замърсяване при предлагането им.

4. На видно място да се постави информация за гражданите, че плодовете и зеленчуците преди каквото и да е използване следва да бъдат добре измити, както и да бъдат осигурени еднократни найлонови ръкавици/пликове/торбички и др. подобни с оглед намаляване риска от контаминиране на продуктите.

5. Оформяне на входове и изходи, разделяне на потребителските потоци за селскостопанския и промишлен пазар;

6. Ограничаване със сигнална лента на масите за селскостопанския пазар и сергиите за промишления пазар;

7. Търговските обекти на територията на „Общински пазари“ ЕООД да работят при спазване на физическа дистанция и носене на защитни маски за лице или предпазен шлем от търговци и потребители и осигуряване на дезинфектанти на входа;

8. Контрол на входа по отношение броя на лицата - недопускане струпване на хора и спазване на дистанция от 1,5 метра;

9. Поставяне на информационни и указателни табели за посока на движение, спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски за лице или шлемове от търговци и потребители.

10. В офисите на „Общински пазари“ ЕООД задължително се използват дезинфектанти за ръце на входа, защитни маски за лице или шлемове от служителите и клиенти. Да се осигури дистанция от 1.5 метра при обслужването.

ІІ. Условията за функциониране на пазар могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

ІІІ. Контрол по спазване на условията за функциониране на пазара ще се осъществява от представител на Областна дирекция по безопасност на храните – Благоевград, служба – гр. Гоце Делчев.

ІV. Правилата на т. І са задължителни за изпълнение при функциониране на пазари в населените маста на общината.

V. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на общината.

VІ. Препис от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лиц,а за сведение и изпълнение.

.

.

ВАЛЕРИ САРАНДЕВ

За кмет на община Гоце Делчев,

зам.-кмет на община, определен

със заповед №656/20.10.2020 г.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg