Bulgarian

 Maps

Contacts

Municipality of
Gotse Delchev

2 Tsaritsa Yoanna Str.


PBX +359 88 8006080


Fax +359 88 9848685


Local taxes and fees
+359 88 4836743
+359 751 95075


e-mail oba@gocenet.net

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[22.10.2020]

ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 (КОРОНАВИРУС)

З А П О В Е Д

№659

Гоце Делчев, 22.10.2020 г.

.

.

.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 2, 4 и 8, чл. 44, ал. 2 и 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във т. 18 от заповед №РД-01-603 от 13.10.2020 г. на министъра на здравеопазването, предвид препоръките на Областния оперативен щаб и заповед №РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването ,

.

Н А Р Е Ж Д А М:

.

1. Обекти, които произвеждат и търгуват на място със собствена продукция (баничарници, обекти за закуски, пици, дюнери, сладкарски изделия и други), да извършват дейността си при строго спазване на противоепидемичните мерки и санитарно-хигиенните изисквания, както и:

- извършване на редовна дезинфекция и почистване, включително и около търговските обекти;

- задължително е ползването на предпазни средства (защитни маски за лице или предпазен шлем) от продавачи и клиенти;

- спазването на дистанция между клиентите най-малко 1,5;

- недопускане консумацията на закуски, пици, дюнери, сладкарски изделия и други пред и около търговските обекти;

- продавачите да осигурят предпазване на стоките от вторично замърсяване при предлагането им;

- поставяне на информационни табели за спазване на физическа дистанция и носене на защитни маски за лице или шлемове.

ІІ. При установено нарушение на противоепидемичните мерки търговските обекти ще бъдат незабавно затваряни.

ІІІ. Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

ІV. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на общината.

V. Препис от заповедта да се връчи на кметове и кметски наместници, заместник кметове, секретар на община, началника на РУ на МВР – Гоце Делчев, за сведение и изпълнение.

.

.

ВАЛЕРИ САРАНДЕВ

За кмет на община Гоце Делчев,

зам.-кмет на община, определен

със заповед №656/20.10.2020 г.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg