English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[22.10.2020]

ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 (КОРОНАВИРУС)

З А П О В Е Д

№659

Гоце Делчев, 22.10.2020 г.

.

.

.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 2, 4 и 8, чл. 44, ал. 2 и 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във т. 18 от заповед №РД-01-603 от 13.10.2020 г. на министъра на здравеопазването, предвид препоръките на Областния оперативен щаб и заповед №РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването ,

.

Н А Р Е Ж Д А М:

.

1. Обекти, които произвеждат и търгуват на място със собствена продукция (баничарници, обекти за закуски, пици, дюнери, сладкарски изделия и други), да извършват дейността си при строго спазване на противоепидемичните мерки и санитарно-хигиенните изисквания, както и:

- извършване на редовна дезинфекция и почистване, включително и около търговските обекти;

- задължително е ползването на предпазни средства (защитни маски за лице или предпазен шлем) от продавачи и клиенти;

- спазването на дистанция между клиентите най-малко 1,5;

- недопускане консумацията на закуски, пици, дюнери, сладкарски изделия и други пред и около търговските обекти;

- продавачите да осигурят предпазване на стоките от вторично замърсяване при предлагането им;

- поставяне на информационни табели за спазване на физическа дистанция и носене на защитни маски за лице или шлемове.

ІІ. При установено нарушение на противоепидемичните мерки търговските обекти ще бъдат незабавно затваряни.

ІІІ. Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

ІV. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на общината.

V. Препис от заповедта да се връчи на кметове и кметски наместници, заместник кметове, секретар на община, началника на РУ на МВР – Гоце Делчев, за сведение и изпълнение.

.

.

ВАЛЕРИ САРАНДЕВ

За кмет на община Гоце Делчев,

зам.-кмет на община, определен

със заповед №656/20.10.2020 г.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg