English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Търсене

Пожарна безопасност и защита на населението

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[06.10.2020]

ОТНОВО ЗАПОЧВА ПРОГРАМАТА ЗА БЕЗПЛАТЕН ТОПЪЛ ОБЯД В УЧИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА В РИСК В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Деца в риск и тази учебна година ще получават безплатен топъл обяд в училище. Тази година програмата стартира още в началото на първия срок - от 5-ти октомври 2020г. Вече четвърта учебна година Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Гоце Делчев подкрепя по този начин деца в риск съвместно с училищата. Условието за участието на децата в програмата е те да посещават редовно училище и да имат добро и примерно поведение в него и в обществото. Подкрепата е насочена към деца сираци, ученици, които са с риск от отпадане от училище, ученици от социално слаби семейства и семейства с един родител, за които е трудно да осигуряват обяд на децата. Общинската комисия поема частта от обяда, която би следвало родителят да заплаща. Училищата създават организация за проучване на социалните нужди на своите ученици и когато класните ръководители установят наличие на риск, те подават информацията до директорите, които от своя страна изпращат ежемесечни заявки към Общинската комисия за БППМН. Децата се хранят заедно със своите съученици в столовата на училището или чрез кетъринг /където няма столова/.

Тази програма подпомага работата на училищата и институциите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, като създава един инструмент за подкрепа на децата и родителите, чрез което да се подпомогне социалната и образователната интеграция и приобщаване на децата.

Тази учебна година заявки за участие в програмата вече са изпратили Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, Второ основно училище „Гоце Делчев”, Трето основно училище „Братя Миладинови”, Основно училище „Св. Кл. Охридски”– село Борово и Основно училище „Св. Паисий Хилендарски” - село Баничан. Общият брой на децата е 92, като програмата е отворена през цялата учебна година.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg