English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Търсене

Пожарна безопасност и защита на населението

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[01.07.2020]

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ЕДЕЛВАЙС“, С.БРЕЗНИЦА

Кметът на Община Гоце Делчев Владимир Москов, подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.004-0024-С01 с Държавен фонд „Земеделие“ за изпълнение на проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на детска градина "Еделвайс", с.Брезница, Община Гоце Делчев".

Стойността на безвъзмездната финансова помощ по договора е в размер на 532 308,09 лева без ДДС или 638 769,70 лева с ДДС и се финансира 100% от подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца от дата на подписване на договора – т.е. до 18.06.2023 г.

Дейностите, които ще се изпълнят в рамките на проекта включват цялостно външно и вътрешно обновяване на основната сграда на детската градина с разгъната площ от 1005 кв.м., както и прилежащото дворно пространство с площ от 3960 кв.м. Основната сграда на детската градина е построена преди повече от 45 години и досега са извършвани само частични външни и вътрешни ремонти.

Строително-ремонтните дейности по проекта включват полагане на външна топлоизолация, ремонт на покрива, ремонт на стени, тавани и подове в дневни, занимални, офиси, коридори, стълби и др. помещения; подмяна на отоплителната инсталация (радиатори и тръбна мрежа, нов котел за преминаване към изгаряне на биомаса - пелети), подмяна на електрическата, ВиК и др. инсталации (пожароизвестителна, аварийно - оповестителна, заземителна, мълниезащитна, домофонна, монтаж на слънчеви колектори за топла вода, реконструкция на дворно пространство с доставката на оборудване (комбинирани детски съоръжения, 16 броя пейки и 6 броя беседки), ремонт на ограда, подмяна на входни врати.

С изпълнение на тези дейности основната сграда на детската градина ще отговаря на всички съвременни изисквания, включително за енергоефективност и използване на възобновяеми енергийни източници.

Брезница е най-голямото село в област Благоевград с население от 3448 души (по настоящ адрес по данни на ГРАО към 15.06.2020 г.). Детската градина „Еделвайс“ в Брезница е открита през 1975 год. с капацитет от 100 деца в 4 групи. През 2009 г. с финансиране от Социалноинвестиционен фонд Община Гоце Делчев изгради пристройка към основната сграда за нови две групи за деца в яслена възраст. Заради постоянно нарастващия брой деца през 2019 г. общината изгради втора пристройка към основната сграда за още две групи деца. Така към момента в най-голямата детска градина в общината се посещава от 204 деца в 9 групи, за които се грижат 15 души педагогически персонал и 17 помощен, както и 5 медицински сестри.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg