Bulgarian

 Maps

Contacts

Municipality of
Gotse Delchev

2 Tsaritsa Yoanna Str.


PBX +359 88 8006080


Fax +359 88 9848685


Local taxes and fees
+359 88 4836743
+359 751 95075


e-mail oba@gocenet.net

Search

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[25.06.2020]

ПРОВЕДЕ СЕ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2019 Г. НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Публично обсъждане на отчета на бюджета на община Гоце Делчев за 2019 г. се проведе днес. Той бе утвърден с решение № 664 от 31.01.2019 г. на Общинския съвет и първоначално възлизаше на 31 449 760 лева.

Фактически постъпилите средства по сметката на общината за 2019 г. с натрупване са в размер на 34 230 478 лева. Средствата са балансирани с толкова разходи, както за делегираните от държавата дейности, така и за общинските местни разходи. По този начин се оформят общо приходите, салдото и разходите на бюджета.

Държавните приходи към 31.12.2019 г. възлизат на 21 295 861 лева, при първоначален план от 19 649 760 лв. или 108,37 % изпълнение спрямо плана.

Те се формират от общата допълваща субсидия, която се увеличи с корекция с други получени целеви средства. В течение на годината, освен тези приходи като допълнение се включват и средства с целево предназначение, които са допълнение към приходната част на общинския бюджет. Те са в размер на 519 278 лв., като от тях 112 921 лева са средства за компенсации за пътувания по вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт; 371 257 лв. за компенсиране на транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование ; 33 866 лв. субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и 1 234 лв. за служители ползващи право на безплатен превоз по Закона за Министерство на вътрешните работи. Освен това са получени още 2 112 лв. за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти в планински и малки селища с население до 500 жители за цялата година. Също така 601 440 лв. са осигурени за: изграждане на подпорна стена на ул. „Неофит Бозвели“ в гр. Гоце Делчев – 325 264 лв. и за укрепване на подпорни стени на улица в с. Делчево – 276 176 лв. Средствата в размер на 750 000 лв. са за реконструкция, рехабилитация и ремонт на улици в селата Брезница, Корница, Лъжница и Буково. Към тях се прибавят и получените 385 816 лв. за изграждане на подпорна стена на улица за укрепване на двата бряга на р. Делчовска в гр. Гоце Делчев. Получените допълнително трансфери в размер на 1 535 234 лв. са средства осигуряващи изпълнението на проектите “Личен асистент“ и „Домашен помощник“ - 463 804 лв., „Обществена трапезария“ – 72 210 лв. от Министерство на труда и социалната политика; за изборите от Областна администрация – 192 730 лв. За изграждане на резервоар за питейни води в с. Лъжница – 408 976 лв.. Също така средства по проектите „От социални помощи към осигуряване на заетост”, “Старт в кариерата”, „Помощ при пенсиониране“ общо за тях - 252 637 лв. и други.

Общинските приходи за 2019 година са изпълнени на 109.61 %, като при първоначален план от 11 800 000 лв., изпълнението е 12 934 617 лева.

Анализирайки плановите данни от имуществени и други местни данъци се вижда, че при план 2 040 000 лв. за отчетния период са събрани 2 063 845 лв., или 101,16 % спрямо първоначалния план.

Изпълнението на общинските такси е 97,77 %, или при план 2 739 466 лева, изпълнението е 2 678 483 лева. При първоначалното утвърждаване на бюджета на общината за 2019 година, Общинският съвет реши очакваните приходи от постъпления от продажба на общинско имущество да бъдат в размер на 950 000 лева. Фактически постъпили са 589 180 лева по бюджетната сметка на общината за годината с натрупване. Същите средства са получени от операции с общинско имущество за различни обекти от продажбите по реда на Закона за общинската собственост. Предоставените субсидии от държания бюджет се изпълняват съгласно ПМС №344 от 21.12.2018 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2019 г.

Община Гоце Делчев възстанови 836 250 лева временен заем, ползван за минал период на Органите за местно самоуправление ФЛАГ ЕАД. Същият е получен от сметката за средства от Европейския съюз на общината в която се съхраняват средствата за европейските проекти, получени като трансфери по изпълнявани европейски проекти от Управляващия орган на съответния проект. В резултат на горепосочените промени, общинските приходи към 31.12.2019 г. възлизат на 12 934 617 лева.

ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Анализът на изпълнение на разходите за делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинския бюджет, дава ясна представа за това, че бюджета в частта на държавните разходи се изпълнява редовно. Всяка отделна дейност, група или функция е извършила разходите спазвайки нормативната уредба, а именно: функция “Образование” – 94,8 %, функция “Здравеопазването”- 100 %, функция “Социално осигуряване подпомагане и грижи” – 98,02%, група “Култура” – 100 %, функция “Отбрана и сигурност” – 100 %, дейност ”Общинска администрация и кметства” – 100 %. Общо разходите по бюджета на делегираните дейности възлизат на 20 608 613 лв. при първоначален план 19 649 760 лв. като остава салдо в размер на 687 248 лева в края на отчетния период по сметката в банката на общината.

Разходи за общински дейности, финансирани от общинския бюджет:

Общо извършените разходи за този период възлизат на 11 397 263 лв. при първоначален план от 11 800 000 лева, или 96,58 % спрямо първоначалния план. В посочените средства влизат и разходите за придобиване на дълготрайни материални активи. Прави впечатление, че средствата във всички дейности както в държавните, така и в местните са разходвани средно около 95 – 100 % от годишния одобрен план.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg