Bulgarian

 Maps

Contacts

Municipality of
Gotse Delchev

2 Tsaritsa Yoanna Str.


PBX +359 88 8006080


Fax +359 88 9848685


Local taxes and fees
+359 88 4836743
+359 751 95075


e-mail oba@gocenet.net

Search

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[19.05.2020]

ПРИЛАГАНЕ НА ВРЕМЕННИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПАЗАР В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

З А П О В Е Д

№311

Гоце Делчев, 19.05.2020 г.

.

.

.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 8, чл. 44, ал. 2 и 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със заповед № РД-01-270/19.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки от 15.05.2020 г. на Регионална здравна инспекция – Благоевград и въведените противоепидемични мерки, свързани с разпространението на COVID - 19,

.

Н А Р Е Ж Д А М:

.

І. Считано от 20.05.2020 г. се възобновява провеждането на пазар в гр. Гоце Делчев, при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед №РД-01-262/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването, като управителят на „Общински пазари“ ЕООД осигури следните условия за функционирането му:

1. Дезинфектиране на площадките за селскостопански и промишлени стоки два пъти дневно (сутрин и вечер);

2. Разполагане на стоки на маси и сергии - по график, от 6,30 до 8,30 часа сутрин;

3. Продавачите да осигурят предпазване на стоките от вторично замърсяване при предлагането им.

4. На видно място да се постави информация за гражданите, че плодовете и зеленчуците преди каквото и да е използване следва да бъдат добре измити, като и да бъдат осигурени еднократни найлонови ръкавици/пликове/торбички и др. подобни с оглед намаляване риска от контаминиране на продуктите.

5. Оформяне на входове и изходи, разделяне на потребителските потоци за селскостопанския и промишлен пазар;

6. Ограничаване със сигнална ленти на масите за селскостопанския пазар и сергиите за промишления пазар;

7. Търговските обекти на територията на „Общински пазари“ ЕООД работят при спазване на физическа дистанция и носене на защитни маски от търговци и потребители и Осигуряване на дезинфектанти на входа;

8. Контрол на входа по отношение броя на лицата, недопускане струпване на хора и спазване на дистанция от 1,50 метра;

9. Поставяне на информационни и указателни табели за посока на движение, спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски от търговци и потребители.

ІІ. Условията за функциониране на пазар могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

ІІІ. Контрол по спазване на условията за функциониране на пазара ще се осъществява от представител на Областна дирекция по безопасност на храните – Благоевград, служба – гр. Гоце Делчев.

ІV. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-кмета Валери Сарандев.

V. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на общината.

VІ. Препис от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

.

.

ВЛАДИМИР МОСКОВ

Кмет на община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg