English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Търсене

Пожарна безопасност и защита на населението

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[10.04.2020]

УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

З А П О В Е Д

№235

Гоце Делчев, 10 април 2020 г.

.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 8, чл. 44, ал. 2 и 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 65, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, чл. 63, ал. 4 и 5 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и заповед №РД-01-195/10.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването,

.

Н А Р Е Ж Д А М:

.

1. Изменям своя заповед №196 от 14.03.2020 г., доп. и изм. със заповед №204 от 19.03.2020 г. и заповед №214 от 27.03.2020 г., като удължавам срока на въведените противоепидемични мерки до 13.05.2020 г.

2. Изменям своя заповед №197 от 16.03.2020 г., доп. и изм. със заповед №203 от 18.03.2020 г. и заповед №214 от 27.03.2020 г., като удължавам срока на въведените противоепидемични мерки до 13.05.2020 г.

3. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на общината.

4. Препис от заповедта да се връчи на кметове на кметства и кметски наместници, заместник-кметове, секретар на община, началника на РУ на МВР – Гоце Делчев за сведение и изпълнение.

.

.

ВЛАДИМИР МОСКОВ

Кмет на община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg