English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Търсене

Пожарна безопасност и защита на населението

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[09.04.2020]

ЗАПОВЕД № 231 ОТ 08.04.2020 Г. ОТНОСНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЗЕЛЕНЧУКОВИЯ ПАЗАР В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ ОТ 13.03.2020 Г. НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

З А П О В Е Д

.

№231

.

Гоце Делчев, 08.04.2020 г.

.

.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 8, чл. 44, ал. 2 и 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със заповед № РД-01-179/06.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки от 07.04.2020 г. на Регионална здравна инспекция - Благоевград,

.

Н А Р Е Ж Д А М:

.

І. Отменям т. 6 от своя заповед №196/14.03.2020 г.

ІІ. Считано от 10.04.2020 г. се възобновява провеждането на зеленчуков пазар в гр. Гоце Делчев при следните условия:

1. Пазарът ще се провежда само в дните понеделник и петък от 08.00 ч. до 16.00 ч.

2. На зеленчуковия пазар се допускат земеделски производители за реализация на произведена от тях продукция – зеленчуци, плодове, посевен и посадъчен материал и друга тяхна готова продукция при спазване на всички изисквания, целящи намаляване на риска от разпространение на COVID-19.

Земеделските производители представят:

- регистрационна карта за вписване в Регистъра на земеделските стопани;

- документ за произход на продукцията.

3. Управителят на „Общински пазари“ ЕООД да организира функционирането на зеленчуковия пазар, като осигури: поставяне на ограждения, обозначаване на вход и изход за осигуряване на еднопосочно движение в рамките на пазара, при необходимост разделянето му на сектори; да се извършва дезинфекция два пъти дневно на площта на зеленчуковия пазар; поставяне на информационни табели за спазване на мерките; персонал, който да предоставя и осигурява контролиран достъп на клиенти; достатъчно място между отделните земеделски производители, за да не се допуска струпване на хора и спазвана на дистанция от минимум 2 м между продавачите и клиентите.

4. Задължително е ползването предпазни средства (маски и други) от продавачи и клиенти.

5. Продавачите да осигурят предпазване на стоките от вторично замърсяване при предлагането им.

На видно място да се постави информация за гражданите, че плодовете и зеленчуците преди каквото и да е използване следва да бъдат добре измити, като и да бъдат осигурени еднократни найлонови ръкавици/пликове/торбички и др. подобни с оглед намаляване риска от контаминиране на продуктите.

ІІІ. Условията за функциониране на зеленчуковия пазар могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

ІV. Контрол по спазване на условията за функциониране на пазара ще се осъществява от представител на Областна дирекция по безопасност на храните – Благоевград, служба – гр. Гоце Делчев.

V. Началникът на РУ на МВР – Гоце Делчев да организира патрулиране в района на пазара в гр. Гоце Делчев за недопускане на нарушение на противоепидемичните мерки, въведени със заповеди на министъра на здравеопазването.

VІ. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-кмета Валери Сарандев.

VІІ. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на общината.

VІІІ. Препис от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

.

.

ВЛАДИМИР МОСКОВ /п./

Кмет на община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg