English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Търсене

Пожарна безопасност и защита на населението

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[19.03.2020]

ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №196 ОТ 14.03.2020 Г. И ЗАПОВЕД №197 ОТ 16.03.2020 Г., ДОПЪЛНЕНА СЪС ЗАПОВЕД №203 ОТ 18.03.2020 Г.

З А П О В Е Д

.

№204

Гоце Делчев, 19 март 2020 г.

.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 2, 4 и 8, чл. 44, ал. 2 и 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 65, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, чл. 63, ал. 4 и 5 от Закона за здравето, предвид препоръките на Националния оперативен щаб и заповед №РД-01-139/19.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването,

.

Н А Р Е Ж Д А М:

.

І. Изменям заповед №196 от 14.03.2020 г., както създавам нова т. 1а:

„1а. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, на които не е забранено извършването на дейност по т. 1, да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст в помещенията, където се предоставят услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта да се спазва дистанция от най-малко 1-1,5 м между лицата.“

ІІ. В заповед №197 от 16.03.2020 г., допълнена със заповед №203 от 18.03.2020 г. точка 7 се отменя.

ІІІ. Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на началника на РУ на МВР – Гоце Делчев.

ІV. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на общината.

V. Препис от заповедта да се връчи на кметове и кметски наместници, заместник-кметове, секретар на община, началника на РУ на МВР – Гоце Делчев за сведение и изпълнение.

.

ВЛАДИМИР МОСКОВ

Кмет на община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg