English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Търсене

Пожарна безопасност и защита на населението

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[16.03.2020]

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 (КОРОНАВИРУС)

З А П О В Е Д

№197

Гоце Делчев, 16.03.2020 г.

.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 2, 4 и 8, чл. 44, ал. 2 и 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 65, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, чл. 63, ал. 4 и 5 от Закона за здравето, предвид препоръките на Националния оперативен щаб и заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и решение на Общинския кризисен щаб от 16.03.2020 г..

.

Н А Р Е Ж Д А М:

.

І. Да се прилагат следните противоепидемични мерки на територията на Община Гоце Делчев за срок до 29.03.2020 г.:

1. На обекти, които произвеждат и търгуват на място собствена продукция (баничарници, обекти за закуски и сладкарски изделия), се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

2. Магазини за промишлени стоки и ателиета за услуги на граждани (златарски, ключарски и други ателиета) могат да работят, като извършват поне трикратна дезинфекция на търговските площи – тезгяхи и подове, дръжки, врати, ключове за осветление. Пропускат в такива обекти трябва да е съобразно площта на обекта с осигурено отстояние на клиентите от 1-1.5 м. Да не се допуска струпване на клиенти пред търговските обекти и се спазва минимално разстояние между хората 1 – 1.5 м.

3. Фризьорски и бръснарски салони продължават да работят, но само по график с клиенти, осигуряващ възможност за дезинфекция на обекта след всеки клиент. Ако между отделните работните места няма разстояние от 1-1.5 м, същите да се намалят или се работи през едно. Не се разрешава изчакване на клиентите в салоните.

4. Супермаркетите и обектите на големите търговски вериги:

- Да разделят местата за вземане и връщане на търговски колички и да ги обозначат;

- Количките, които гражданите връщат трябва да бъдат дезинфекцирани, като се обръща особено внимание на местата за хващане и да бъдат служебно поставени на местата за вземане;

- Да се въведе контрол на достъпа до търговските зали, като броят на пропускане на клиентите да става съобразно размера на свободната търговска площ на обекта и пропускателната способност на касите за плащане, за да има осигурено разстояние между клиентите в търговска зала 1-1.5 м, както и разстояние при изчакване на каса за плащане – минимум 1-1.5 м. Да не се допуска струпване на клиенти пред търговските обекти и се спазва минимално разстояние между хората 1 – 1.5 м.

6. В Складовете за търговия на едро да се извършват продажби само на представители на търговци (магазини, фирми, офиси и други), като се спазват санитарно-хигиенните изисквания: избягване струпването на клиенти, разстоянието между тях да е 1-1.5 м, да не образуват опашки пред складовете. Търговията да се организира чрез предварителни заявки. Забранява се продажбата на физически лица и струпването им на едно място.

5. На всички търговски обекти, които ще работят с граждани, да се извършва дву- или трикратно извършване на дезинфекция на подове и всички повърхности, до които имат достъп клиенти и посетители, както и на всички перила, дръжки, щендери, рафтове, полици и др.

ІІ. При установено нарушение на противоепидемичните мерки търговските обекти ще бъдат незабавно затваряни.

ІІІ. Настоящата заповед допълва заповед №196/14.03.2020 г. на кмета на общината и е в сила до 29.03.2020 г. Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

ІV. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на общината.

V. Препис от заповедта да се връчи на кметове и кметски наместници, заместник-кметове, секретар на община, началника на РУ на МВР – Гоце Делчев за сведение и изпълнение.

.

.

.

ВЛАДИМИР МОСКОВ /п./

Кмет на община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg