English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Търсене

Пожарна безопасност и защита на населението

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[14.03.2020]

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 (КОРОНАВИРУС)

З А П О В Е Д

.

№196

.

Гоце Делчев, 14.03.2020 г.

.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, 2 и 8, чл. 44, ал. 2 и 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 65, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, чл. 63, ал. 4 и 5 от Закона за здравето, предвид препоръките на Националния оперативен щаб и заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

.

Н А Р Е Ж Д А М:

.

І. Да се приложат следните противоепидемични мерки на територията на Община Гоце Делчев за срок до 29.03.2020 г.:

1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе - сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

Работата на магазини и складове за хранителни, битови, санитарни и строителни стоки, на аптеките и дрогериите, заведения за разнос на храна и топли точки на гише, обекти от типа на фризьорски, козметични салони и студиа, се извършва при прилагане на високи санитарни мерки и осигуряване на социална дистанция.

2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата и в другите обучителни институции и организации на територията на община Гоце Делчев. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

3. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.

4. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

5. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други). Същото се отнася за конференции, симпозиуми и др.

6. Преустановява се провеждането на традиционен пазар в гр. Гоце Делчев и пазарите в населените места в общината.

7. Затварят се общинските градски тоалетни.

8. Сватбени ритуали ще се извършват без присъствие на гости в залата (само младоженци и свидетели).

9.Препоръчва се да не се провеждат семейни тържества, на които присъстват по-голям брой хора.

10. Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

11. Преустановяват се плановите детски и женски консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.

12. Кметовете на кметства и кметските наместници да следят за всички завърнали се жители от чужбина, относно спазването на карантините мерки, като при установено нарушение да се сигнализира незабавно Общинския кризисен щаб и РУ на МВР – Гоце Делчев.

13. Настоящата заповед е в сила до 29.03.2020 г. Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

14. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на общината.

ІІ. Препис от заповедта да се връчи на кметове и кметски наместници, заместник-кметове, секретар на община за сведение и изпълнение.

.

ВЛАДИМИР МОСКОВ

Кмет на община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg