Bulgarian

 Maps

Contacts

Municipality of
Gotse Delchev

2 Tsaritsa Yoanna Str.


PBX +359 88 8006080


Fax +359 88 9848685


Local taxes and fees
+359 88 4836743
+359 751 95075


e-mail oba@gocenet.net

Search

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[09.01.2020]

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ПОЛЕЗНИ ЗА ОБЩНОСТТА, ПОЛЕЗНИ НА СЕБЕ СИ“

На 01.01.2020 г. Община Гоце Делчев стартира изпълнението на проект „Полезни за общността, полезни на себе си“ със срок за изпълнение 14 месеца – от 01.01.2020 г. до 01.03.2021 г.

Стойността на проекта е 97 780,39 лева, от които 83 113,34 лв. европейско и 14 667,05 лв. национално съфинансиране.

Проектът се финансира 100 % по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, процедура BG05M9ОP001-2.024 МИГ Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово, Мярка 10 „Интеграция на маргинализираните общности“ чрез ВОМР.

Общата цел на проекта е: Разширяване на възможностите за социално-икономическа интеграция на хора от маргинализираните общности в община Гоце Делчев, чрез насърчаване на включването им в заетост и подобряване на достъпа им до образование, социални и здравни услуги.

Специфичните цели са:

 Насърчаване на икономическата интеграция и подобряване достъпа до заетост на хора от маргинализираните общности, чрез изпълнение на дейности и мерки за мотивиране, активиране на личния потенциал и осигуряване на заетост.

 Стимулиране на социалната интеграция на лицата от целевите групи, чрез подобряване достъпа до образование, социални, здравни и други подкрепящи услуги в общността.

Целевата група на проекта обхваща 25 лица ( в това число деца и младежи до 29 г.), представители на следните маргинализирани общности:

 представителите на ромската общност в община Гоце Делчев;

 хора в риск и/или жертва на дискриминация по друг признак, освен етническа принадлежност.

Проектът предвижда прилагане на интегриран подход, който се изразява в съчетание на дейности от три направления, свързани: с подобряване достъпа до заетост, подобряване достъпа до образование и подобряване достъпа до социални и здравни услуги. За период от 12 месеца на 9 участници от целевите групи, силно уязвими на пазара на труда ще бъде осигурена заетост на пълно работно време в общинска администрация Гоце Делчев. Те ще подпомагат служителите в отдел "Административен контрол" в дейности като: превенция на възникването на нерегламентирани сметища; премахване на нерегламентирани сметища; опазване и поддържане на общинските гори; контролиране на популацията на бездомните кучета в общината и др.

Изпълнението на проектните дейности ще има комплексен ефект върху целевите групи, изразяващ се в мотивиране и активиране на личния потенциал за социално включване и успешна трудова реализация.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg