English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


имейл: obshtina@gotsedelchev.bg

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1


 
Обществено обсъждане

Сортирани по: номер    дата    заглавие   

15.02.2024 : Обществено обсъждане на проект за изменение на Общия устройствен план на община Гоце Делчев

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ уведомяваме всички заинтересовани лица физически и юридически лица за провеждане на процедура по обществено обсъждане на проект за изменение на Общия устройствен план на община Гоце Делчев.

С решение № 740 от 26.06.2023 г. на Общински съвет – гр. Гоце Делчев е допуснато изменение на ОУП за имот с идентификатор 06306.56.37, местност „Чарка“ от земището на с. Брезница, с възложител ЮСУФ РАИФ МОЛЛА

Проектът за изменение е на разположение всеки работен ден от 9:00 до 15:00 часа в сградата на община Гоце Делчев.

Общественото обсъждане ще се проведе на 16.02.2024г. от 14:00 часа в сградата на община Гоце Делчев.

15.02.2024 : Обществено обсъждане на проект за изменение на Общия устройствен план на община Гоце Делчев

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ уведомяваме всички заинтересовани лица физически и юридически лица за провеждане на процедура по обществено обсъждане на проект за изменение на Общия устройствен план на община Гоце Делчев. С решение № 536 от 29.09.2022 г. и решение № 650 от 28.02.2023 г. на Общински съвет – гр. Гоце Делчев е допуснато изменение на ОУП за имоти съответно с идентификатори 17395.172.15 и 17395.172.6, местност „Ташков мост“ от земището на град Гоце Делчев, с възложител ВЛАДИМИР КИРИЛОВ ШАРЕНКАПОВ Проектът за изменение е на разположение всеки работен ден от 9:00 до 15:00 часа в сградата на община Гоце Делчев. Общественото обсъждане ще се п...[Повече]

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ уведомяваме всички заинтересовани лица физически и юридически лица за провеждане на процедура по обществено обсъждане на проект за изменение на Общия устройствен план на община Гоце Делчев.

С решение № 536 от 29.09.2022 г. и решение № 650 от 28.02.2023 г. на Общински съвет – гр. Гоце Делчев е допуснато изменение на ОУП за имоти съответно с идентификатори 17395.172.15 и 17395.172.6, местност „Ташков мост“ от земището на град Гоце Делчев, с възложител ВЛАДИМИР КИРИЛОВ ШАРЕНКАПОВ

Проектът за изменение е на разположение всеки работен ден от 9:00 до 15:00 часа в сградата на община Гоце Делчев.

Общественото обсъждане ще се проведе на 16.02.2024г. от 14:00 часа в сградата на община Гоце Делчев.


[По-малко]

15.02.2024 : Обществено обсъждане на проект за изменение на Общия устройствен план на община Гоце Делчев

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ уведомяваме всички заинтересовани лица физически и юридически лица за провеждане на процедура по обществено обсъждане на проект за изменение на Общия устройствен план на община Гоце Делчев.

С решение № 739 от 26.06.2023 г. на Общински съвет – гр. Гоце Делчев е допуснато изменение на ОУП за имот с идентификатор 49432.30.13, местност „Кулата“ от земището на село Мосомище, с възложител ДИАНА ДИМИТРОВА ВЛАХОВА

Проектът за изменение е на разположение всеки работен ден от 9:00 до 15:00 часа в сградата на община Гоце Делчев.

Общественото обсъждане ще се проведе на 16.02.2024г. от 14:00 часа в сградата на община Гоце Делчев.

22.12.2023 : ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ПРЕЗ 2024 ГОДИНА

22.12.2023 : ПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2023 - 2027 Г.

22.12.2023 : СПРАВКА ПО ЧЛ.26, АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

СПРАВКА ПО ЧЛ.26, АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

за отразяване на предложенията, получените при обществените консултации на проект на наредба за изменение на Наредба №14 за определяне размера на местните данъци на община Гоце Делчев

08.12.2023 : Обществено обсъждане на проект за изменение на Общия устройствен план на община Гоце Делчев.

ОБЯВЛЕНИЕ . За изработен проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Гоце Делчев . . На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ уведомяваме всички заинтересовани лица физически и юридически лица за провеждане на процедура по обществено обсъждане на проект за изменение на Общия устройствен план на община Гоце Делчев. С решение №537 от 29.09.2022г. на Общински съвет – гр. Гоце Делчев е допуснато изменение на ОУП за имот с идентификатор 02600.304.4, местност Делията от земището на с. Баничан с възложител „Пирин Спринг“ АД. Проектът за изменение е на разположение всеки работен ден от 9:00 до 15:00 часа в сградата на община Гоце Делчев. Общественото обсъждане ще се прове...[Повече]

ОБЯВЛЕНИЕ

.

За изработен проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Гоце Делчев

.

.

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ уведомяваме всички заинтересовани лица физически и юридически лица за провеждане на процедура по обществено обсъждане на проект за изменение на Общия устройствен план на община Гоце Делчев.

С решение №537 от 29.09.2022г. на Общински съвет – гр. Гоце Делчев е допуснато изменение на ОУП за имот с идентификатор 02600.304.4, местност Делията от земището на с. Баничан с възложител „Пирин Спринг“ АД.

Проектът за изменение е на разположение всеки работен ден от 9:00 до 15:00 часа в сградата на община Гоце Делчев.

Общественото обсъждане ще се проведе на 18.12.2023г. от 15:30 часа в сградата на община Гоце Делчев.


[По-малко]

07.12.2023 : Проект за изменение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на община Гоце Делчев

МОТИВИ към проект за изменение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на община Гоце Делчев . За 2024г. се предлага увеличение на ДНИ с 10%, т.е. от 1.7 на 1.9 промила и на ДМПС с 10%. Има няколко причини налагащи увеличението: На първо място - инфлацията Според данни от Националния статистически институт годишната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени се е променяла по години както следва: - за 2018 г. - 2.7 %; за 2019 г. - 3.8 %; за 2020 г. – 0.1 %; за 2021 г. – 7,8 %; , за 2022 – 17,6%, а към 31.10.2023г. – 2.7% при базов период от 0...[Повече]

МОТИВИ

към проект за изменение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на община Гоце Делчев

.

За 2024г. се предлага увеличение на ДНИ с 10%, т.е. от 1.7 на 1.9 промила и на ДМПС с 10%.

Има няколко причини налагащи увеличението:

На първо място - инфлацията

Според данни от Националния статистически институт годишната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени се е променяла по години както следва:

- за 2018 г. - 2.7 %; за 2019 г. - 3.8 %; за 2020 г. – 0.1 %; за 2021 г. – 7,8 %; , за 2022 – 17,6%, а към 31.10.2023г. – 2.7% при базов период от 01.01.2023г. до 31.10.2023г.

Основен мотив за промяната на данъчните ставки на част от местните данъци – данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства е официалната инфлация на потребителските цени.

Наредба №14 за определянето размера на местните данъци на община Гоце Делчев е приета с решение №33 от 31.01.2008 г., Протокол №3 на Общински съвет - Гоце Делчев. През годините са правени частични промени в ставките на отделните видове местни данъци. Основния местен данък, с който се облагат имотите на физическите и юридическите лица – данък недвижими имоти се е променял от 2006 г. до 2022 г. по следния начин:

2006 г. – 1.5 ‰; 2008 г. – 1.7 ‰; 2016 г. - 1.3 ‰; 2017 г. - 1,43 ‰, последно изменение през изминалата 2022г. – 1.7‰

Данък моторни превозни средства се е изменял през 2017 г. и отново през миналата 2022г. с 10%, като ставките са в размер на около 50-60 % от допустимите в Закона за местните данъци и такси граници на минимални и максимални ставки.

На второ място има увеличение на минималната работна заплата: за 2020г. тя е била 610 лв., за 2021г. до 31.03.2022г. – 650 лв., от 01.04.2022г. – 710 лв., за 2023г. – 780 лв. и от 01.01.2024г. се очаква да е 933 лв.

Има увеличение на горивата, увеличение на електроенергията.

Община Гоце Делчев спечели и успешно завърши няколко проекта, свързани с изграждане и обновяване на техническата, образователна и социална инфраструктури, които към настоящия момент изискват сериозна последваща поддръжка. Съгласно подписаните договори, общината е длъжна да осигури финансов ресурс за устойчивост на проектите и подобрените активи. Опазването и съхраняването на тези активи изисква допълнителни средства от ел.енергия, вода, горива, материали, чийто цени скочиха вследствие на инфлацията.

Осигуряване на по – добра жизнена среда за населението на общината, включва поддръжка, обслужване и ремонти на улично осветление, обслужване на площи за отдих, улична мрежа, водоснабдителна и канализационна инфраструктура.

Предвид горепосоченото и разчета на допълнителните средства за поддържане на инфраструктурата на общината е необходимо да се коригират част от местните данъци: данък недвижими имоти и данък моторни превозни средства. От друга страна като се взимат в предвид социалната търпимост и ниските доходи на населението в общината, се предлага плавно коригиране на ставките на местните данъци спрямо сегашната им база. Предлага се корекцията да бъде с 10 % на данъка недвижими имоти и 10% данъка върху моторни превозни средства.

По отношение на данък моторни превозни средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3.5 т се увеличават само ставките за киловатите на автомобилите. Коефициентите за година на производство са точно определени по закона за местните данъци и такси, а коефициентите за евро категория не се променят.

2. Цели, които се поставят:

В предвид годишната инфлация се завишава не само необходимостта от собствени приходи на общината, но се цели и подобряване на условията на живот на жителите на общината, по-качествено обслужване, съхранение и опазване на подобрените активи на инфраструктурата.

3. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива:

Резултатите от прилагането на измененията в Наредбата ще са увеличение на приходите на общината от местните данъци, съответно увеличаване на качеството на условията на живот в общината и като цяло по-високо развитие на региона.

.

ВЛАДИМИР МОСКОВ

Кмет на община Гоце Делчев

.

На заинтересованите лица са предоставя 14 дневен срок, считан от 07.12.2023г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредба №14 за определяне размера на местните данъци на община Гоце Делчев, съгласно чл.26, ал.4, изр.2 във връзка с ал.3 от Закона за нормативните актове /ЗНА/.

Причините, които налагат предоставянето на по – кратък срок за предложения, становища и възражения по проекта са продиктувани от обстоятелството, че до последния момент се изчакваше решение на Народното събрание за промяна в Закона за местните данъци и такси, с което трябваше да се увеличат данъчните оценки на имотите, а оттам следваше увеличение на приходите за данък недвижими имоти и приходите от такса битови отпадъци. В крайна сметка увеличението на данъчните оценки не се прие, но случая е изключителен, по смисъла на чл.26, ал.4, изр.2 от ЗНА.

.

Предложенията могат да бъдат депозирани в информационния център на Община Гоце Делчев, гр.Гоце Делчев, ул.”Царица Йоанна” №2 или на следния интернет адрес: obshtina@gotsedelchev.bg.

.

Дата на откриване: 07.12.2023 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Дата на приключване: 21.12.2023 г.


[По-малко]

20.11.2023 : ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ТАКСА "БИТОВИ ОТПАДЪЦИ" ЗА 2024 Г.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на проекта, за предложения и становища по настоящия проект на Утвърждаване на план – сметка на разходите по дейности и промила за определяне на таксата за битови отпадъци за 2024г. на община Гоце Делчев, съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 4, изр. 1-во , във връзка с ал. 3 от Закона за нормативните актове. Предложенията могат бъдат депозирани в Центъра за услуги и информация на гражданите при Община Гоце Делчев на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна №2, партер и на следния електронен адрес: obshtina@gotsedelchev.bg . Дата на откриване: 20.11.2023 г. Целева група: Всички заинтере...[Повече]

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на проекта, за предложения и становища по настоящия проект на Утвърждаване на план – сметка на разходите по дейности и промила за определяне на таксата за битови отпадъци за 2024г. на община Гоце Делчев, съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 4, изр. 1-во , във връзка с ал. 3 от Закона за нормативните актове.

Предложенията могат бъдат депозирани в Центъра за услуги и информация на гражданите при Община Гоце Делчев на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна №2, партер и на следния електронен адрес: obshtina@gotsedelchev.bg

.

Дата на откриване: 20.11.2023 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Местни данъци

Дата на приключване: 20.12.2023г.
[По-малко]

16.11.2023 : СПРАВКА ПО ЧЛ.26, АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

СПРАВКА ПО ЧЛ.26, АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

за отразяване на предложенията, получените при обществените консултации на проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба №12 за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища на територията на община Гоце Делчев

16.11.2023 : СПРАВКА ПО ЧЛ.26, АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

СПРАВКА ПО ЧЛ.26, АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

за отразяване на предложенията, получените при обществените консултации на проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

12.10.2023 : ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО НА НАЛИЗА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА НАЦИОНАЛАНО НИВО И ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

МОТИВИ: На основание чл. 47 и 48 от Наредбата за планиране на социалните услуги Приета с ПМС № 133 от 6.04.2021г. Община Гоце Делчев организира обсъждане Анализ на потребностите на национално ниво и предложение за национална карта на социалните услуги. Подробна информация заинтересованите лица могат да открият в прикачения файл.

В срок до 6 ноември 2023 г. изпращайте свои писмени становища за корекции и промени на

e-mail: obshtina@gotsedelchev.bg

18.09.2023 : Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

МОТИВИ . към проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда за придобиван, управление и разпореждане с общинско имущество . 1. Причини, налагащи изменението на подзаконовия нормативен акт: Наредба № 2 за реда за придобиван, управление и разпореждане с общинско имущество е приета с Решение № 290/30.03.2006 г. на Общински съвет – Гоце Делчев. Последните изменения и допълнения на наредбата са направени през 2013 г. Съгласно чл. 15 от Закона за нормативните актове нормативните актове трябва да съответстват на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен. В периода от последното изменение и допълнение на наредбата са променени и отменени закони, които касаят материята уредена в Наредба № ...[Повече]

МОТИВИ

.

към проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда за придобиван, управление и разпореждане с общинско имущество

.

1. Причини, налагащи изменението на подзаконовия нормативен акт:

Наредба № 2 за реда за придобиван, управление и разпореждане с общинско имущество е приета с Решение № 290/30.03.2006 г. на Общински съвет – Гоце Делчев. Последните изменения и допълнения на наредбата са направени през 2013 г.

Съгласно чл. 15 от Закона за нормативните актове нормативните актове трябва да съответстват на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен.

В периода от последното изменение и допълнение на наредбата са променени и отменени закони, които касаят материята уредена в Наредба № 2 за реда за придобиван, управление и разпореждане с общинско имущество – Закона за общинската собственост, Административнопроцесуалния кодекс, Закон за предучилищно и училищно образование, Закон за политическите партии, Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и други.

.

2. Цели, които се поставят:

Предложеният проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда за придобиван, управление и разпореждане с общинско имущество има да цел осигуряване на законосъобразно управление и разпореждане с имоти – собственост на община Гоце Делчев.

.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Прилагането на изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда за придобиван, управление и разпореждане с общинско имущество не изисква допълнителни финансови или други средства.

.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива:

С приемането на настоящия проект за изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда за придобиван, управление и разпореждане с общинско имущество ще бъдат изпълнени законовите изисквания за приемане на нормативен акт, който да отговаря на нормативните актове от по-висока степен.

.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на наредба за изменение и допълнение Наредба № 2 за реда за придобиван, управление и разпореждане с общинско имущество е съобразен с изискванията на Закона за местното самоуправление и мастната администрация, Закон за общинската собственост, във връзка с разпоредбите на Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие.

.

ВЛАДИМИР МОСКОВ

Кмет на община Гоце Делчев

.

.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по мотивите и проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Мотивите и проекта на наредба се публикуват на интернет страницата на община Гоце Делчев на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалният кодекс.

Предложения могат да бъдат депозирани в Община Гоце Делчев - Центъра за административно-информационно обслужване – гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” №2 или на е-mail: obshtina@gotsedelchev.bg.

.

Дата на откриване: 18.09.2023 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Управление и разпореждане с имоти – общинска собственост

Дата на приключване: 18.10.2023 г.


[По-малко]

18.09.2023 : Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба №12 за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища на територията на община Гоце Делчев

МОТИВИ . към проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба №12 за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища на територията на община Гоце Делчев . 1. Причини, налагащи изменението на подзаконовия нормативен акт: Наредба №12 за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища на територията на община Гоце Делчев е приета с Решение №222/27.10.2005 г. на Общински съвет – Гоце Делчев. Последните изменения и допълнения на наредбата са направени през 2008 г. Съгласно чл. 15 от Закона за нормативните актове нормативните актове трябва да съответстват на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен. ...[Повече]

МОТИВИ

.

към проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба №12 за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища на територията на община Гоце Делчев

.

1. Причини, налагащи изменението на подзаконовия нормативен акт:

Наредба №12 за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища на територията на община Гоце Делчев е приета с Решение №222/27.10.2005 г. на Общински съвет – Гоце Делчев. Последните изменения и допълнения на наредбата са направени през 2008 г.

Съгласно чл. 15 от Закона за нормативните актове нормативните актове трябва да съответстват на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен.

В периода от последното изменение и допълнение на наредбата са променени и отменени закони, които касаят материята уредена в Наредба №12 за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища на територията на община Гоце Делчев – Закона за общинската собственост, Административнопроцесуалния кодекс и други.

.

2. Цели, които се поставят:

Предложеният проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба №12 за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища на територията на община Гоце Делчев има да цел осигуряване на законосъобразно управление и разпореждане с жилищни имоти – собственост на община Гоце Делчев.

.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Прилагането на изменение и допълнение на Наредба №12 за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища на територията на община Гоце Делчев не изисква допълнителни финансови или други средства.

.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива:

С приемането на настоящия проект за изменение и допълнение на Наредба №12 за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища на територията на община Гоце Делчев ще бъдат изпълнени законовите изисквания за приемане на нормативен акт, който да отговаря на нормативните актове от по-висока степен.

.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на наредба за изменение и допълнение Наредба №12 за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища на територията на община Гоце Делчев е съобразен с изискванията на Закона за местното самоуправление и мастната администрация, Закон за общинската собственост, във връзка с разпоредбите на Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие.

.

ВЛАДИМИР МОСКОВ

Кмет на община Гоце Делчев

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по мотивите и проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредба №12 за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища на територията на община Гоце Делчев.

Мотивите и проекта на наредба се публикуват на интернет страницата на община Гоце Делчев на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалният кодекс.

Предложения могат да бъдат депозирани в Община Гоце Делчев - Центъра за административно-информационно обслужване – гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” №2 или на е-mail: оbshtina@gotsedelchev.bg.

.

Дата на откриване: 18.09.2023 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Управление и разпореждане с имоти – общинска собственост

Дата на приключване: 18.10.2023 г.


[По-малко]

03.08.2023 : ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УСТОЙЧИВА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ НА ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Гоце Делчев е изготвила проект на План за устойчива градска мобилност на гр. Гоце Делчев, част от Плана за интегрирано развитие на Община Гоце Делчев за периода 2021-2027 г. Планът за устойчива за градска мобилност (ПУГМ) е стратегически документ, предназначен да задоволи нуждите от мобилност на хората и бизнеса в града и неговите околности с цел постигане на по-добро качество на живот. Той следва европейската концепция за планиране на транспорта в градовете, която се застъпва за поетапна промяна в подхода към градската мобилност, за да се гарантира, че градските райони на Европа се развиват по по-устойчив път и че се стремя...[Повече]

В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Гоце Делчев е изготвила проект на План за устойчива градска мобилност на гр. Гоце Делчев, част от Плана за интегрирано развитие на Община Гоце Делчев за периода 2021-2027 г.

Планът за устойчива за градска мобилност (ПУГМ) е стратегически документ, предназначен да задоволи нуждите от мобилност на хората и бизнеса в града и неговите околности с цел постигане на по-добро качество на живот. Той следва европейската концепция за планиране на транспорта в градовете, която се застъпва за поетапна промяна в подхода към градската мобилност, за да се гарантира, че градските райони на Европа се развиват по по-устойчив път и че се стремят към изпълнение на целите на Европейския съюз (ЕС) за конкурентоспособна и ефективно използваща ресурсите европейска транспортна система. В стремежа към постигане на тези цели планът за устойчива градска мобилност следва да допринесе за развитието на система за градски транспорт. Планът за устойчива градска мобилност на общината е със срок от 2023 г. до 2040 г. с възможност за актуализации.

Приемането на План за устойчива за градска мобилност показва стремежът на община Гоце Делчев да реши различни проблеми чрез нова визия в прилагането на политиката за устойчив транспорт, което ще предостави редица предимства за бъдещото развитието на града.

.

Поради значимостта на настоящия план, който е важен стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.20, ал.1 от ППЗРР, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по мотивите и проекта на План за устойчива градска мобилност

Предложения могат да бъдат депозирани в Община Гоце Делчев - Центъра за административно-информационно обслужване – гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” №2 или на е-mail: obshtina@gotsedelchev.bg.

.

Дата на откриване: 03.08.2023 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Дата на приключване: 03.09.2023 г.


[По-малко]

30.06.2023 : Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

. Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за отразяване на получените предложения при обществената консултация на проект за изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Гоце Делчев . В периода от 29.05.2023 г. до 28.06.2023 г. не са постъпили предложения или мнения по проекта и мотивите за изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Гоце Делчев . 30.06.2023 г. . . МАРИАНА УСТАИЛИЕВА Секретар на община Го...[Повече]

.

Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

за отразяване на получените предложения при обществената консултация на проект за изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Гоце Делчев

.

В периода от 29.05.2023 г. до 28.06.2023 г. не са постъпили предложения или мнения по проекта и мотивите за изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Гоце Делчев

.

30.06.2023 г.

.

.

МАРИАНА УСТАИЛИЕВА

Секретар на община Гоце Делчев


[По-малко]

29.05.2023 : Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Гоце

. МОТИВИ . към проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Гоце Делчев . 1. Причини, налагащи изменението на подзаконовия нормативен акт: В действащата наредба не е предвидено електронно заплащане на услугата за платено паркиране, упоменато е като възможност само и единствено заплащане чрез талони за паркиране или СМС заплащане. Съвременните условия обаче налагат използването на различни способи за разплащане, а именно електронен билет, картови плащания (чрез дебитни и кредитни карти), което след въвеждане на мобилното приложение ще е изцяло приложимо. Правото да се определя цена за паркиране и условията й...[Повече]

.

МОТИВИ

.

към проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Гоце Делчев

.

1. Причини, налагащи изменението на подзаконовия нормативен акт:

В действащата наредба не е предвидено електронно заплащане на услугата за платено паркиране, упоменато е като възможност само и единствено заплащане чрез талони за паркиране или СМС заплащане. Съвременните условия обаче налагат използването на различни способи за разплащане, а именно електронен билет, картови плащания (чрез дебитни и кредитни карти), което след въвеждане на мобилното приложение ще е изцяло приложимо. Правото да се определя цена за паркиране и условията й за плащане в зоните, които са определени за платено паркиране е предоставено в правомощията на общинския съвет, съгласно разпоредбата на чл.99, ал.3 от Закона за движение по пътищата.

.

2. Цели, които се поставят:

Подобряване на услугата платено паркиране – гражданите заплащат услугата както желаят – чрез SMS, с карта или в брой;

Електронният талон намалява наполовина времето и разстоянието за закупуване на талон. Възможността за плащане през приложението не налага посещение до обект за закупуване на талон.

Автоматизиране на ежедневните дейности в района на „синя зона” , комуникация между екипите с 1 клик, автоматизирани отчети и справки в общинското предприятие (ежедневни, месечни, годишни), дефиниране на всички документи и правила – когато и както е необходимо.

.

ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

1. При въвеждане на електронните талон е необходим софтуер срещу възнаграждение в размер на 13% от постъпилите плащания, регистрирани в софтуера или чрез приложението, както и закупуване на мобилни принтери, които да се предоставят на търговските обекти, с които ще бъдат сключени договори за продажба на електронни талони. Ползването на мобилното приложение не изисква допълнителни средства за неговото прилагане и управление.

2. Автоматизирането на процеса ще доведе до оптимизация на персонала и съответно намаляване на разходите за работни заплати и социални осигуровки. Автоматизацията вярно, точно и безпристрастно ще отчита продажбите – изключва се човешкия фактор. Намаляват се разходите за отпечатване на талони (при новата система автоматично принтиране на документи).

.

ІV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива:

1. По-добър контрол върху паричния поток;

2. Оптимизация на работните процеси в общинското предприятие.

3. Осигуряване удобство за ползвателите на услугите;

4. Увеличение на печалбата;

Ползване на софтуер за централизирано управление и възможността за електронно заплащане на паркирането ще доведе до по-добро обслужване и осигуряване на удобство за ползвателите на услугата за платено паркиране, както и ефективно управление и контрол на Синя зона.

.

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са най-концентрирано изразени в Европейската харта за местното самоуправление и в Европейската харта за регионално развитие. Те подчертават необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед на задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление.

Доколкото настоящия проект има за предмет изменение на подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и мастната администрация от Общински съвет като орган на местно самоуправление, то приложими са разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление“. С оглед разпоредбите на последната, органите на местно самоуправление разполагат в рамките на закона с пълна свобода да поемат инициатива по всеки въпрос, който не е изключен от тяхна компетентност или предоставен на друга власт, поради което и обхватът на правомощията, поверени на органите на местно самоуправление, следва да бъде максимално широк. В същото време правото да се определя цена за паркиране и условията й за плащане в зоните, които са определени за платено паркиране е предоставено в правомощията на общинския съвет, съгласно разпоредбата на чл.99, ал.3 от Закона за движение по пътищата.

Проектът за изменение на наредбата е съобразен с чл. 3, т. 1 във връзка с т. 2 и чл. 4 от Европейската харта за местното самоуправление.

На основание чл. 26, ал. 2 Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 Административно-процесуалния кодекс заинтересованите лица могат в 30-дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на Община Гоце Делчев да направят предложения и да изразят становища по проекта.

.

.

ВЛАДИМИР МОСКОВ /п./

Кмет на община Гоце Делчев

. 

.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по мотивите и проекта на наредба за допълнение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Гоце Делчев.

Мотивите и проекта на наредба се публикуват на интернет страницата на община Гоце Делчев на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административно-процесуалният кодекс.

Предложения могат да бъдат депозирани в Община Гоце Делчев - Центъра за административно-информационно обслужване – гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” №2 или на е-mail: obshtina@gotsedelchev.bg.

.

Дата на откриване: 29.05.2023 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Транспорт, платено паркиране

Дата на приключване: 28.06.2023 г.


[По-малко]

22.05.2023 : План за устойчива градска мобилност за Гоце Делчев

Във връзка с разработване на стратегически документ - План за устойчива градска мобилност за Гоце Делчев

най-любезно каним всички заинтересовани да попълнят:

АНКЕТА

за проучване на транспортното поведение, нагласите, очакванията и намеренията на гражданите и гостите на гр. Гоце Делчев по отношение на градската мобилност.

Линк на анкетата: https://survey.alchemer.eu/s3/90569272/

19.04.2023 : Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

за отразяване на получените предложения при обществената консултация на проект за Наредба №23 за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Гоце Делчев

В периода от 17.03.2023 г. до 18.04.2023 г. не са постъпили предложения или мнения по проекта и мотивите на Наредба №23 за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Гоце Делчев

19.04.2023 г.

МАРИАНА УСТАИЛИЕВА

Секретар на община Гоце Делчев

17.03.2023 : ПРОЕКТ НА НАРЕДБА № 23 ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЛИКА ГРАДСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА

. МОТИВИ . към проект на Наредба №23 за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Гоце Делчев . 1. Причини, налагащи изменението на подзаконовия нормативен акт: С изменения в Закона за устройство на територията от месец март 2019 г. се даде възможност с наредба на общинския съвет да бъдат определени специфични изисквания за облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли. Въведе се правото на общините да определят допълнителни изисквания към обема и съдържанието на подробните устройствени планове и на инвестиционните проекти за нови сгради, реконструкция, пристрояване и надстрояване и основни ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи, свързани с благоустрояването...[Повече]

.

МОТИВИ

.

към проект на Наредба №23 за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Гоце Делчев

.

1. Причини, налагащи изменението на подзаконовия нормативен акт:

С изменения в Закона за устройство на територията от месец март 2019 г. се даде възможност с наредба на общинския съвет да бъдат определени специфични изисквания за облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли. Въведе се правото на общините да определят допълнителни изисквания към обема и съдържанието на подробните устройствени планове и на инвестиционните проекти за нови сгради, реконструкция, пристрояване и надстрояване и основни ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи, свързани с благоустрояването на градските пространства, опазването и съхраняването на архитектурните ансамбли и градската среда.

С изработения проект на наредба се определят специфични изисквания към облика на градските пространства, сгради, постройки, архитектурни ансамбли и други, включително такива с характерно въздействие. При обособяването им са съобразени техните специфични самостоятелни характеристики и цялостни решения, включващи възможности за интегрирането им в градската среда.

.

2. Цели, които се поставят:

Предлаганият проект на Наредба, има за цел да създаде единен механизъм и точно обособени критерии за създаване на разпознаваем облик на града, въвеждане на ред и преустановяване на практиката на поединичен подход за всяко разрешение, което води до липса хармоничност и допълване в цялостната визия на градските пространства. Въвеждат се единни изисквания към обема и съдържанието на инвестиционните проекти за нови строежи, реконструкция, пристрояване и надстрояване и основни и текущи ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи, както и на елементите на градския дизайн и още на този етап от инвестиционния процес ще бъде овладяно безконтролното и нестандартно оформление на градската среда, което се получава, при положение, че липсват единни правила.

.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Очакванията от приемането на Наредбата са свързани с обстоятелството гр. Гоце Делчев да придобие цялостно нов облик, като се спре оформянето на такъв, чрез неконтролиран процес на единични решения за отделни зони.

.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива:

Приемането на наредбата не изисква допълнителни средства от общинския бюджет. При действието на наредбата не се очакват различни финансови резултати.

.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлагания проект за Наредба за градската среда е подзаконов нормативен акт, който се създава на основание чл.13а, от ЗУТ и е в съответствие с целите на закона, посочени в чл.1, ал.1 от ЗУТ, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. Предлаганата Наредба не противоречи на норми от по-висока йерархия, както на националното, така и на европейското законодателство.

Приемането на Наредба за градската среда е в съответствие с европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление.

.

ВЛАДИМИР МОСКОВ

Кмет на община Гоце Делчев

.

.

На заинтересованите лица се предоставя 30 – дневен срок, считано от 17.03.2023г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба №23 за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на гр. Гоце Делчев.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за услуги и информация на

община Гоце Делчев на адрес – гр.Гоце Делчев, ул.“Царица Йоанна“ №2, както и на следния електронен адрес obshtina@gotsedelchev.bg.

.

Дата на откриване: 17.03.2023 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Дата на приключване: 17.04.2023 г.


[По-малко]

18.02.2023 : ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

. МОТИВИ към Правилник за устройството и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Гоце Делчев (Съгласно изискванията на чл. 28 от Закона за нормативни актове) . 1. Причини, налагащи приемането на нормативния документ: През 2020 година беше извършена съществена промяна в нормативната уредба в социалната сфера – влезе в сила нов Закон за социалните услуги /ЗСУ/ и Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги /ППЗСУ/. На основание чл. 27, ал.1 от Закона за социалните услуги с Решение № 395.24.02.2022 г. 499/29.04.2021 г. Общински съвет Гоце Делчев създаде Съвет по въпросите на социалните услуги като помощен орган към Общински съвет Силистра и Кмета на общината. За...[Повече]

.

МОТИВИ

към Правилник за устройството и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Гоце Делчев

(Съгласно изискванията на чл. 28 от Закона за нормативни актове)

.

1. Причини, налагащи приемането на нормативния документ:

През 2020 година беше извършена съществена промяна в нормативната уредба в социалната сфера – влезе в сила нов Закон за социалните услуги /ЗСУ/ и Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги /ППЗСУ/.

На основание чл. 27, ал.1 от Закона за социалните услуги с Решение № 395.24.02.2022 г. 499/29.04.2021 г. Общински съвет Гоце Делчев създаде Съвет по въпросите на

социалните услуги като помощен орган към Общински съвет Силистра и Кмета на общината.

За по-ефективна работа на Съвета е изготвен Правилник за устройството и дейността на

Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Гоце Делчев, който да е в съответствие с неговите ангажименти.

2. Цели, които се поставят:

2.1.Изработване на вътрешен нормативен акт, при зачитане принципите на обоснованост, отговорност, законност и прозрачност.

2.2. Повишаване ефективността и ефикасността на социалните услуги, които се предоставят на територията на община Гоце Делчев.

2.3.Осигуряване на прозрачност в процеса на планиране на социалните услуги на

територията на общината.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на нормативния

документ:

За прилагането на Правилника не са необходими финансови средства.

4. Очаквани резултати:

4.1.Утвърден Правилник за устройството и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Гоце Делчев.

4.2.Повишена ефективност на работата на Съвета по въпросите на социалните услуги в

Община Гоце Делчев.

.3. Осигурена възможност за участие на всички заинтересовани страни в процеса на

планиране на социалните услуги на територията на общината.

4.4 Създадени условия за извършване на анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво и анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се

предоставят на територията на общината.

4.5. Създадени условия за подобряване на качеството и ефективността на социалните услуги, които се предоставят.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият Правилник не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

ВЛАДИМИР МОСКОВ

Кмет на община Гоце Делчев

.

.

Съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 77 от Административно процесуалния кодекс, заинтересованите лица могат в 30 дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на Община Гоце Делчев да направят писмени предложения и да изразят становища по проекта на Правилника, които могат да бъдат депозирани в Община Гоце Делчев или изпратени на електронен адрес: obshtina@gotsedelchev.bg


[По-малко]

17.02.2023 : ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА ПЕРИОДА 2023-2027 ГОДИНА

МОТИВИ . КЪМ ПРОЕКТА НА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА ПЕРИОДА 2023-2027 ГОДИНА. . 1. Причини, които налагат приемането на програмата Проблемът с безстопанствените кучета е сериозен за обществото и има много измерения – здравни, социално-битови, икономически и екологични. Популацията на безстопанствените кучета се състои от изоставени, изгубени, родени на улицата и домашни кучета, които са оставени на обществени места без надзор. Безстопанствените кучета водят до рискове за населението, като се създава опасност от пренасяна на различни заразни и паразитни болести. Също така създават опасн...[Повече]

МОТИВИ

.

КЪМ ПРОЕКТА НА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА ПЕРИОДА 2023-2027 ГОДИНА.

.

1. Причини, които налагат приемането на програмата

Проблемът с безстопанствените кучета е сериозен за обществото и има много измерения – здравни, социално-битови, икономически и екологични. Популацията на безстопанствените кучета се състои от изоставени, изгубени, родени на улицата и домашни кучета, които са оставени на обществени места без надзор.

Безстопанствените кучета водят до рискове за населението, като се създава опасност от пренасяна на различни заразни и паразитни болести. Също така създават опасност и дискомфорт сред населението, всички ние сме били свидетели на безпричинни нападения и ухапвания от страна на бездомните кучета. Безстопанствените кучета също така, предизвикват пътнотранспортни произшествия, замърсяване на околната среда, а също и създават дискомфорт, провокиран от шума и създават страх у гражданите.

.

Прилагането на програмата за овладяване популацията не безстопанствените кучета, ще създаде предпоставки за контрол и намаляване броя на безстопанствените кучета до минимум.

.

Съгласно чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ) „Общинските съвети приемат програма за изпълнение на националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и план за действие на съответната община, които отговарят на изискванията на наредбата по ал. 2.“

.

Националната програма е приета с решение №136 от 14.03.2019 г. на Министерски съвет. Съгласно действащото законодателство – Закон за защита на животните, общинският съвет приема програма за овладяване на пулсацията на безстопанствените кучета, която съдържа план за действие и предвижда средства за изпълнението му.

.

Съгласно точка 3 от Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България „Програмата се изпълнява съгласно чл. 40, ал. 3 от ЗЗЖ до приемането на нова програма. Срокът на програмата се определя до постигането на заложените показатели в раздел 8. „Мерки по програмата“, т. 8.1 „Мерки за овладяване и контрол на популацията на безстопанствените кучета чрез кастрация“. Срокът на програмата, която община Гоце Делчев възнамерява да приеме, ще бъде за срок от 4 години.

.

2. Цели и задачи на програмата

.

Целите и задачите на програмата са ясно изброени в проекта на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета в община Гоце Делчев за периода 2023 – 2027 г.

.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на програмата

.

• Бюджета на Общината

• Неправителствени организации

• Дарения

• Източници на финансиране по програми на ЕС

.

4. Очаквани резултати от прилагането на програмата

.

• Повишаване на безопасността на градската среда

• Регистрация, събираемост на таксите за домашни кучета и стимулиране на кастрацията им ще спомогнат за трайното решаване на проблема и овладяване на притока безстопанствени кучета

• Утвърждаване на законовите критерии за третиране на животните

• Контрол върху популацията на безстопанствените кучета

• По-чиста градска среда

.

.

ВЛАДИМИР МОСКОВ

Кмет на община Гоце Делчев

. 

.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по мотивите и проекта на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета в община Гоце Делчев за периода 2023-2027 г.

Мотивите и проекта на програма се публикуват на интернет страницата на община Гоце Делчев на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административно-процесуалният кодекс.

Предложения могат да бъдат депозирани в Община Гоце Делчев - Центъра за административно-информационно обслужване – гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” №2 или на е-mail: obshtina@gotsedelchev.bg.

.

Дата на откриване: 17.02.2023 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Екология

Дата на приключване: 19.03.2023 г.


[По-малко]

14.02.2023 : ПРОЕКТ НА А Н А Л И З НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

В съответствие с изискванията на основание чл. 37 (1) от Наредба за планирането на социалните услуги, приета с ПМС № 133 от 6.04.2021 г., обн., ДВ, бр. 29 от 9.04.2021 г. Община Гоце Делчев е разработила Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет в община Гоце Делчев и Предложение за планирането на социалните и интегрираните здравно-социални услуги на общинско и областно ниво и на максималния брой потребители на тези услуги, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет чрез включването им в Националната карта на социалните услуги по чл. 34 от Закона за социалните услуги (Картата), както и редът за нейното разработване и...[Повече]

В съответствие с изискванията на основание чл. 37 (1) от Наредба за планирането на социалните услуги, приета с ПМС № 133 от 6.04.2021 г., обн., ДВ, бр. 29 от 9.04.2021 г. Община Гоце Делчев е разработила Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет в община Гоце Делчев и Предложение за планирането на социалните и интегрираните здравно-социални услуги на общинско и областно ниво и на максималния брой потребители на тези услуги, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет чрез включването им в Националната карта на социалните услуги по чл. 34 от Закона за социалните услуги (Картата), както и редът за нейното разработване и актуализиране.

В тази връзка, съгласно чл.42 от Наредбата на планиране на социалните услуги, считано от 14.02.2023 г., в 30-дневен срок предоставяме на вниманието Ви за обществено обсъждане на проект на Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планирането на социалните и интегрираните здравно-социални услуги на общинско и областно ниво и на максималния брой потребители на тези услуги, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет в община Гоце Делчев.

.

Мнения и предложения могат да бъдат направени:

- на e-mail: obshtina@gotsedelchev.bg

- в писмен вид в Общинска администрация Гоце Делчев.

.

.

Дата на откриване: 14.02.2023 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: социална

Дата на приключване: 14.03.2023 г.


[По-малко]

01.02.2023 : С П Р А В К А по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

С П Р А В К А

.

за отразяване на получените предложения при обществената консултация на проект здопълнение на Наредба №21 за финансово подпомагане на спортни клубове от Община Гоце Делчев

в периода от 21.12.2022 г. до 23.01.2023 г.

.

Не са постъпили предложения или мнения по проекта и мотивите

.

24.01.2023 г.

.

МАРИАНА УСТАИЛИЕВА

Секретар на община Гоце Делчев

23.12.2022 : ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

Според чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2019г. – 2023г. Общинският съвет трябва да приеме годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. Програмата съдържа: 1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост; 2. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непа...[Повече]

Според чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2019г. – 2023г. Общинският съвет трябва да приеме годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. Програмата съдържа:

1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост;

2. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за възлагане чрез концесия;

3. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна;

4. описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост, и способите за тяхното придобиване;

5. обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти;

6. обектите по т.5 от първостепенно значение;

7. отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти.


[По-малко]

20.12.2022 : ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ ОТ ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

. МОТИВИ . към проект на наредба за допълнение на Наредба №21 за условията за финансово подпомагане на спортните клубове от община Гоце Делчев . 1. Причини, налагащи изменението на подзаконовия нормативен акт: Със Закона за физическото възпитание и спорта се регламентира задължението на държавата и общините за подпомагане развитието на спорта за всички и спорта за високи постижения в България, както и отдаването и стопанисването на спортната база – държавна и общинска собственост. С него освен широкия кръг от възможности за финансиране на дейности, свързани с развитието на физическата активност и възпитание, както и на спорта и спортно – туристическата дейност, е регламентирано използването и поддържането на спортните обекти и съоръжения с цел ефективното им стопанисване, реконструкция ...[Повече]

.

МОТИВИ

.

към проект на наредба за допълнение на Наредба №21 за условията

за финансово подпомагане на спортните клубове от община Гоце Делчев

.

1. Причини, налагащи изменението на подзаконовия нормативен акт:

Със Закона за физическото възпитание и спорта се регламентира задължението на държавата и общините за подпомагане развитието на спорта за всички и спорта за високи постижения в България, както и отдаването и стопанисването на спортната база – държавна и общинска собственост. С него освен широкия кръг от възможности за финансиране на дейности, свързани с развитието на физическата активност и възпитание, както и на спорта и спортно – туристическата дейност, е регламентирано използването и поддържането на спортните обекти и съоръжения с цел ефективното им стопанисване, реконструкция и привличане на инвестиции. Основен приоритет на общините е развитието на физическото възпитание и спорта, и създаването на предпоставки за постоянно практикуване на физически упражнения, и спортуване при условия на масовост.

С Решение № 454 от 07.03.2018 г. общинският съвет прие Наредба №21 за условията за финансово подпомагане на спортните клубове от община Гоце Делчев.

В чл. 103 от Закона за физическото възпитание и спорта е предвидена възможност спортни обекти – общинска собственост да се предоставят безвъзмездно ползване за определено време за тренировъчна и състезателна дейност от спортни организации и спортни училища, подготовка на национални отбори по различни спортове, физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност в системата на предучилищното и училищното образование, включително организирани извън учебния план, нуждите на спортни организации, които имат за предмет на дейност развитие и популяризиране на спорта за всички и спорта за хора с увреждания и други. Съгласно чл. 103, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта условията и редът за използването на спортните обекти – общинска собственост се определят с наредба на съответния общински съвет.

Към настоящия момент липсва подзаконова нормативна уредба, приета от Общински съвет – Гоце Делчев, която да уреди материята относно безвъзмездното ползване за определено време на спортни обекти – общинска собственост.

С проекта за наредба за изменение на Наредба №21 за условията за финансово подпомагане на спортните клубове от община Гоце Делчев се разширява предмета на наредбата и се създава нова глава седма „Условия и ред за използването на спортни обекти – общинска собственост, предоставяни безвъзмездно за определено време“.

2. Цели, които се поставят:

Предложеният проект на наредба за допълнение на Наредба №21 за условията за финансово подпомагане на спортните клубове от община Гоце Делчев има да цел осигуряване на целесъобразно и законосъобразно използване на спортните обекти – собственост на община Гоце Делчев.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Прилагането на допълнението на Наредба №21 за условията за финансово подпомагане на спортните клубове от община Гоце Делчев не изисква допълнителни финансови или други средства.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива:

С приемането на настоящия проект на наредба ще бъдат изпълнени законовите изисквания за приемане на нормативен акт, който да урежда обществените отношения, свързани с безвъзмездното предоставяне за определено време на спортни обекти – собственост на община Гоце Делчев.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на наредба за допълнение на Наредба №21 за условията за финансово подпомагане на спортните клубове от община Гоце Делчев е съобразен с изискванията на Закона за местното самоуправление и мастната администрация, Закона за физическото възпитание и спорта, във връзка с разпоредбите на Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие.

.

ВЛАДИМИР МОСКОВ

Кмет на община Гоце Делчев

. 

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по мотивите и проекта на наредба за допълнение на Наредба №21 за условията за финансово подпомагане на спортните клубове от община Гоце Делчев.

Мотивите и проекта на наредба се публикуват на интернет страницата на община Гоце Делчев на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административно-процесуалният кодекс.

Предложения могат да бъдат депозирани в Община Гоце Делчев - Центъра за административно-информационно обслужване – гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” №2 или на е-mail: oba@gocenet.net и obshtina@gotsedelchev.bg.

.

Дата на откриване: 20.12.2022 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: спорт

Дата на приключване: 20.01.2023 г.


[По-малко]

13.12.2022 : ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА РСУО-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 2021-2028 ГОДИНА

На основание чл. 52, ал. 6 от Закона за управление на отпадъците (Обн. ДВ бр. 53 от 13 юли 2012 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.17 от 1 март 2022г.) и в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците (приет с Решение №459/17.06.2021 г. на МС) и указания за разработване на регионални и общински програми, получени с писмо изх. № 48-00-566/21.07.2021 г. на МОСВ Регионално сдружение за управление на отпадъците-Гоце Делчев, е изготвило проект на Програма за управление на отпадъците на РСУО Гоце Делчев 2021-2028 г. Тя се изготвя и във връзка със следните основания: • изтичане ...[Повече]

На основание чл. 52, ал. 6 от Закона за управление на отпадъците (Обн. ДВ бр. 53 от 13 юли 2012 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.17 от 1 март 2022г.) и в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците (приет с Решение №459/17.06.2021 г. на МС) и указания за разработване на регионални и общински програми, получени с писмо изх. № 48-00-566/21.07.2021 г. на МОСВ Регионално сдружение за управление на отпадъците-Гоце Делчев, е изготвило проект на Програма за управление на отпадъците на РСУО Гоце Делчев 2021-2028 г. Тя се изготвя и във връзка със следните основания:

• изтичане периода на действие на съществуващата Програма за управление на отпадъците на РСУО Гоце Делчев 2014-2020 г.;

• промени в законодателството по управление на отпадъците – приет през м. юли 2021 г. нов, пети Национален план за управление на отпадъците 2021-2028 г., който заедно с отделните програми към него подпомагат централните и местните власти за концентрация на ограничените ресурси към приоритетни за финансиране проекти в сферата на управление на отпадъците от национални и европейски източници на финансиране

Програмата за управление на отпадъците 2021-2028 г. на РСУО Гоце Делчев се явява инструмент за прилагане на законодателството по управление на отпадъците и за постигане на заложените цели на местно ниво с цел постигане на заложените цели на национално ниво и на ниво Европейски съюз. Ключов елемент при разработване на програмата е съобразяването и прилагането на следния приоритетен ред (йерархия) при управлението на отпадъците:

• предотвратяване на образуването им;

• подготовка за повторна употреба;

• рециклиране;

• друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия;

• обезвреждане.

.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на проекта, за мнения и предложени за промени и допълнения на проекта на РПУО 2021-2028 г. Предложенията могат да бъдат депозирани в Центъра за услуги и информация на гражданите при община Гоце Делчев на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ № 2 – партер и на e-mail: oba@gocenet.net.

.

.

Дата на откриване: 13.12.2022 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Екология

Дата на приключване: 13.01.2022г.


[По-малко]

21.11.2022 : ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ТАКСА "БИТОВИ ОТПАДЪЦИ" ЗА 2023 Г.

МОТИВИ . Относно: Утвърждаване на план – сметка на разходите по дейности и промила за определяне на таксата за битови отпадъци за 2023 г. на община Гоце Делчев . По отношение на такса битови отпадъци, съгласно Закон за изменение и допълнение на ЗМДТ, обнародван в ДВ бр.88 от 03.11.2017г. са посочени услугите, за предоставяне на които общините да събират такса за битови отпадъци. В чл.62, ал.1 /в сила от 01.01.2020г./ е предвидено таксата за битови отпадъци да се заплаща за три услуги, като извършването им от общината е основна предпоставка за дължимост на таксата. Трите услуги са както следва: 1. събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране;...[Повече]

МОТИВИ

.

Относно: Утвърждаване на план – сметка на разходите по дейности и промила за определяне на таксата за битови отпадъци за 2023 г. на община Гоце Делчев

.

По отношение на такса битови отпадъци, съгласно Закон за изменение и допълнение на ЗМДТ, обнародван в ДВ бр.88 от 03.11.2017г. са посочени услугите, за предоставяне на които общините да събират такса за битови отпадъци. В чл.62, ал.1 /в сила от 01.01.2020г./ е предвидено таксата за битови отпадъци да се заплаща за три услуги, като извършването им от общината е основна предпоставка за дължимост на таксата. Трите услуги са както следва:

1. събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране;

2. третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации;

3. поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.

След извършен анализ на дейностите, посочени в чл.66, ал.1 от ЗИД на ЗМДТ, е изготвена План – сметка за необходимите разходи за такса битови отпадъци за 2023 г.

I. Дейности по сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци:

През 2022 г. основната дейност по събирането и транспортирането на битовия отпадък се извършва от новосъздадено Общинско предприятие. Заложените разходи за 2021 г. за неговата издръжка са в размер на 525 311 лева. За 2023 г. е предвидено увеличение с 69 624 лева или същите са в размер на 594 935 лева. Увеличаването на разходите за издръжка е наложено поради следните причини:

1. В резултат от непредвидените обстоятелства в световен мащаб доставката на новите автомобили е предвидено да се осъществи до април 2023 г., съгласно сключен договор с доставчик, поради което е необходимо осигуряването на финансови средства за наем на автомобили за първите 4 месеца на календарната година в размер на 62 202 лева.;

2. В процеса на изпълнение на услугата беше установено, че е необходим още един екип шофьор и 2 работника, чиито възнаграждения генерират финансов ресурс в размер на 50 000 лева.

3. Условията, при които е калкулирана план-сметката за издръжката на предприятието е при цени на горивата в размер на актуалната цена за страната за литър гориво и средна заплата за шофьори и работници в идентични или сходни дейности

II. Дейности по третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации:

1. В план-сметката за 2022 г. бяха предвидени разходи за сепариране с единична цена 40,86 лв. на тон, и разходи за компостиране с единична цена 32,40 лв. на тон, като общият разход за двете дейности беше предвиден в размер на 406 842,52 лв.

С Решение №460 от 31.05.2022 г. на ОбС гр.Гоце Делчев бяха утвърдени нови единични цени на услугите за сепариране и компостиране в размер на 75 лева на тон за сепариране и 53,35 лева за компостиране, като общият разход за 2023 г. е предвиден в размер на 707 247 лева. Общото предвидено увеличение е в размер на 300 405 лева.

2. Относно дейностите по депониране на тон битов отпадък е предвидено увеличение на единичната цена от 20,40 лева за 2022 г. в размер на 21,78 лева за 2023 г. Общото предвидено увеличение е в размер на 18 838 лева.

3. Отчисления по чл.60 от ЗУО- единичната цена се запазва за 2023 г. спрямо 2022 г. в размер на 13,05 лева/т., но поради по-високото количество отпадъци план-отчет 2022 г., предвидените количества за депониране са завишени с 547,50 тона, което от своя страна води до завишаване на разходите от 65 406 лева на 72 552 лева или със 7146 лева.

4. Отчисления по чл.64 от ЗУО- единичната цена се запазва за 2023 г. спрямо 2022 г. в размер на 95 лева/т., но поради по-високото количество отпадъци план-отчет 2022 г., предвидените количества за депониране са завишени с 547,50 тона, което от своя страна води до завишаване на разходите от 476 140 лева на 528 152 лева или със 52 012 лева.

III. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината

В дейност „поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината“ също има промяна и тя е породена само и единствено от предвиденото увеличение на минималната работна заплата за страната от 01.01.2023 г.

Бюджетът на предприятие „Чистота“ за 2023 г. ще е в размер на 661 277 лева спрямо 543 000 лв. за 2022 г. или увеличение със 118 277 лева

Предвидената актуализация на цените на предоставените услуги е съобразена със следните обстоятелства:

1. При изготвянето на план-сметката са взети под внимание действителните и реални разходи за извършване на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на община Гоце Делчев;

2. Решение №460 от 31.05.2022 г. на ОбС гр.Гоце Делчев за утвърждаване на единични цени на услугите за сепариране и компостиране;

3. Процентът на инфлация публикуван на страницата на НСИ към месец октомври 2022 г. спрямо октомври 2021 г. в размер на 17,6 %;

4. Предстоящо увеличение на минималната работна заплата и цени на горивата;

Предвид гореизложеното се налага увеличение на разходите в план-сметката за такса битови отпадъци за 2023 г., съответно завишаване на промилите за такса битови отпадъци за някои населени места в община Гоце Делчев, като увеличението е съобразено и е пропорционално на съответните разходи.

.

ВЛАДИМИР МОСКОВ

Кмет на община Гоце Делчев

.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на проекта, за предложения и становища по настоящия проект на Утвърждаване на план – сметка на разходите по дейности и промила за определяне на таксата за битови отпадъци за 2023г. на община Гоце Делчев, съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 4, изр. 1-во , във връзка с ал. 3 от Закона за нормативните актове. Предложенията могат бъдат депозирани в Центъра за услуги и информация на гражданите при Община Гоце Делчев на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна №2, партер и на следния електронен адрес: oba@gocenet.net

.

Дата на откриване: 21.11.2022 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Местни данъци

Дата на приключване: 21.12.2022г.


[По-малко]

21.11.2022 : ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №14 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

МОТИВИ . към проект за изменение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на община Гоце Делчев . 1. Причини, налагащи изменението на подзаконовия нормативен акт: Наредба №14 за определянето размера на местните данъци на община Гоце Делчев е приета с решение №33 от 31.01.2008 г., Протокол №3 на Общински съвет - Гоце Делчев. През годините са правени частични промени в ставките на отделните видове местни данъци. Основния местен данък, с който се облагат имотите на физическите и юридическите лица – данък недвижими имоти се е променял от 2006 г. до 2022 г. по следния начин: 2006 г. – 1.5 ‰; 2008 г. – 1.7 ‰; 2016 ...[Повече]

МОТИВИ

.

към проект за изменение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на община Гоце Делчев

.

1. Причини, налагащи изменението на подзаконовия нормативен акт:

Наредба №14 за определянето размера на местните данъци на община Гоце Делчев е приета с решение №33 от 31.01.2008 г., Протокол №3 на Общински съвет - Гоце Делчев. През годините са правени частични промени в ставките на отделните видове местни данъци. Основния местен данък, с който се облагат имотите на физическите и юридическите лица – данък недвижими имоти се е променял от 2006 г. до 2022 г. по следния начин:

2006 г. – 1.5 ‰; 2008 г. – 1.7 ‰; 2016 г. - 1.3 ‰ – 2017 г. -1 ,43

С промени в Закона за местните данъци и такси от 01.01.2011 г. е увеличена горната граница на данъка за недвижимите имоти - размерът на данъка е завишен с 30 на сто, т.е от 2.5 се е увеличила на 4.5 на хиляда и съгласно чл.22 от Закона за местните данъци и такси диапазонът на данък недвижими имоти е от 0.1 до 4.5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

Данък моторни превозни средства не се е изменял от 2017 г. до сега и ставките, съгласно Наредба №14 са в минималните граници.

Според данни от Националния статистически институт годишната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени се е променяла по години както следва:

- за 2018 г. - 2.7 %; за 2019 г. - 3.8 %; за 2020 г. – 0.1 %; за 2021 г. – 7,8 %;

- към 31.10.2022 г. – 17.6% или при базов период от 01.01.2018 г. до 31.10.2022 г. официалния инфлационен индекс е 32,2 %.

Основен мотив за промяната на данъчните ставки на част от местните данъци – данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства е официалната инфлация на потребителските цени – за посочения базов период - 32,2%.

Освен това община Гоце Делчев спечели и успешно завърши няколко проекта, свързани с изграждане и обновяване на техническата, образователна и социална инфраструктури, които към настоящия момент изискват сериозна последваща поддръжка. Съгласно подписаните договори, общината е длъжна да осигури финансов ресурс за устойчивост на проектите и подобрените активи. Опазването и съхраняването на тези активи изисква допълнителни средства от ел.енергия, вода, горива, материали, чийто цени скочиха вследствие на неконтролируемата инфлация повече от два пъти.

Осигуряване на по – добра жизнена среда за населението на общината, включва и осигурено улично осветление, добре поддържани зелени площи и площи за отдих, улична мрежа, водоснабдителна и канализационна инфраструктура.

Предвид горепосоченото и в следствие на не актуализираните ставки на местните данъци от пет години и разчета на допълнителните средства за поддържане на обновената инфраструктура на общината е необходимо да се коригират част от местните данъци: данък недвижими имоти и данък моторни превозни средства. От друга страна като се взимат в предвид социалната търпимост и ниските доходи на населението в общината, се предлага плавно коригиране на ставките на местните данъци спрямо сегашната им база. Предлага се корекцията да бъде с 20 % на данъка недвижими имоти и 10% данъка върху моторни превозни средства.

.

2. Цели, които се поставят:

В предвид годишната инфлация се завишава не само необходимостта от собствени приходи на общината, но се цели и подобряване на условията на живот на жителите на общината, по-качествено обслужване, съхранение и опазване на подобрените активи на инфраструктурата.

.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Прилагането на измененията на Наредба № 14 не изисква допълнителни финансови или други средства.

.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива:

Резултатите от прилагането на измененията в Наредбата ще са увеличение на приходите на общината от местните данъци, съответно увеличаване на качеството на условията на живот в общината и като цяло по-високо развитие на региона.

.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганите изменения в Наредба №14 е съобразено с нормативните актове от по-висока степен, което предопределя съответствието й с правото на Европейския съюз.

.

ВЛАДИМИР МОСКОВ

Кмет на община Гоце Делчев

.

На заинтересованите лица се предоставя 30 – дневен срок, считано от 21.11.2022г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба №14 за определянето размера на местните данъци на община Гоце Делчев.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за услуги и информация на

община Гоце Делчев на адрес – гр.Гоце Делчев, ул.“Царица Йоанна“ №2, както и на следния електронен адрес oba@gocenet.net.

.

Дата на откриване: 21.11.2022 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Дата на приключване: 21.12.2022 г.


[По-малко]

14.11.2022 : ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ПОЕТ ОТ ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за Общинския дълг и чл. 5 ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на обсъждане на проекти, финансирани чрез дългосрочен общински дълг, Кметът на Община Гоце Делчев отправя покана към местната общност, жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и местната общност за участие в обществено обсъждане на предложение за изменение на дългосрочен общински дълг, поет за финансиране на проект „Обновяване и модернизация на Дом на културата „Пейо Яворов“ град Гоце Делчев“ . Основни параметри на изменението на дългосрочния кредит: увеличаване на размера на дългосрочния общински дълг, поет със сключен договор за кредит № 21F-000462/14.05.2021г. сключен между Община Гоце Делчев и Д...[Повече]

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за Общинския дълг и чл. 5 ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на обсъждане на проекти, финансирани чрез дългосрочен общински дълг, Кметът на Община Гоце Делчев отправя покана към местната общност, жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и местната общност за участие в обществено обсъждане на предложение за изменение на дългосрочен общински дълг, поет за финансиране на проект „Обновяване и модернизация на Дом на културата „Пейо Яворов“ град Гоце Делчев“

.

Основни параметри на изменението на дългосрочния кредит: увеличаване на размера на дългосрочния общински дълг, поет със сключен договор за кредит № 21F-000462/14.05.2021г. сключен между Община Гоце Делчев и ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ в ролята му на Фонд за градско развитие – ЮГ, действащ чрез „Обединена българска банка“ АД и „Фонд за устойчиво градско развитие“ ЕАД.

За поетия дългосрочен общински дълг е проведено обществено обсъждане през м.февруари 2021г. Общински съвет гр.Гоце Делчев е дал съгласие за поемането на дълга с Решение № 235 от 28.04.2021г. Целта на поетия дългосрочен общински дълг е за финансиране част от допустимите дейности по проект „Обновяване и модернизация на Дом на културата „Пейо Яворов“ град Гоце Делчев“, който се реализира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

Предмет на изменението на дългосрочния общински дълг е увеличаване размера на дълга по сключения договор за кредит № 21F-000462/14.05.2021г. – от 2 185 672 лева на 2 990 612 лв. Всички останали условия по поетия дългосрочен общински дълг не се променят и остават в сила, така както са одобрени от Общински съвет гр.Гоце Делчев с решение № 235/28.04.2021г.

.

Цел на увеличението на размера на дълга - осигуряване на необходими допълнителни средства за успешното реализиране на проекта: за финансиране на собствено участие на община Гоце Делчев и инфлационна добавка по сключения договор за СМР, на основание Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС №290/27.09.2022г.

.

Публичното обсъждане ще се проведе на 22.11.2022 от 10,00 часа в заседателна зала на Общински съвет гр.Гоце Делчев, ул. „Царица Йоана“ №2, ет.1.

.

Допълнителна информация свързана с проекта и условията по кредита могат да бъдат намерени на официалната интернет страница на Община Гоце Делчев на адрес www.gotsedelchev.bg, секция „Обществено обсъждане“, както и на тел.088 8006080 (ц), в.2011. Предложения и становища могат да се изпращат на email: oba@gocenet.net или да се входират в деловодството община Гоце Делчев


[По-малко]

28.06.2022 : С П Р А В К А по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

С П Р А В К А

.

за отразяване на получените предложения при обществената консултация на проект за Наредба №3 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Гоце Делчев в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

в периода от 27.05.2022 г. до 27.06.2022 г.

.

Не са постъпили предложения или мнения по проекта и мотивите

.

28.06.2022 г.

.

МАРИАНА УСТАИЛИЕВА

Секретар на община Гоце Делчев

27.05.2022 : ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ В ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА

. МОТИВИ към проект на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на община Гоце Делчев в публичните предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала . 1. Причини, които налагат приемането на предложения проект: Считано от 01.01.2020г. е в сила Закон за публичните предприятия. На 05.05.2020г. е приет и Правилник за неговото прилагане. Съгласно чл.2, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за публичните предприятия, публични предприятия са: търговските дружества с над 50 на сто държавно/общинско участие в капитала или в които държавата/общината по друг начин упражнява доминиращо влияние, както и дъщерните дружества на тези търговски дружества. Според чл.3 от същия закон, органите на местното самоуправле...[Повече]

.

МОТИВИ

към проект на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на община Гоце Делчев в публичните предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

.

1. Причини, които налагат приемането на предложения проект:

Считано от 01.01.2020г. е в сила Закон за публичните предприятия. На 05.05.2020г. е приет и Правилник за неговото прилагане. Съгласно чл.2, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за публичните предприятия, публични предприятия са: търговските дружества с над 50 на сто държавно/общинско участие в капитала или в които държавата/общината по друг начин упражнява доминиращо влияние, както и дъщерните дружества на тези търговски дружества. Според чл.3 от същия закон, органите на местното самоуправление и общинските публични предприятия прилагат съответно разпоредбите на глави втора, пета, шеста и седма на Закона за публичните предприятия.

Община Гоце Делчев е едноличен собственик на капитала на еднолични търговски дружества с ограничена отговорност. С приемането на Закона за публичните предприятия е необходимо да бъде синхронизирана местната нормативна уредба и да бъде приета Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на община Гоце Делчев в публичните предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала.

С предложения проект на Наредба се определят:

1. Изискванията към органите на управление и контрол на публичните предприятия;

2. Основните критерии за подбор на членовете на органите за управление и контрол на общинските публични предприятия;

3. Комисията за номиниране;

4. Процедурата за номиниране;

5. Възлагане на управлението и контрола на общинските публични предприятия;

6. Изготвянето и отчитането на бизнес програмата на общинските публични предприятия;

7. Определяне възнаграждението на органите за управление и контрол в едноличните общински публични предприятия.

2. Цели, които се поставят с предложения проект:

Предлаганите изменения целят въвеждането на единни и ясно регламентирани правила за условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове на органите за управление и контрол на публичните предприятия на община Гоце Делчев в съответствие с действащите нормативни актове от по- висока степен. Постигане на ясна регламентация в уредбата на обществените отношения, свързани със стопанската дейност на община Гоце Делчев и упражняване на правата на собственик на общината в общинските търговски дружества. Утвърждават се реда и начина за провеждане на конкурси за избор на органи на управление и контрол. Правилата за провеждане на конкурс са ясни, подробни, безпристрастни и прозрачни, с ясни критерии за избор.

3. Очаквани резултати от приемане на проекта:

Приемането на проекта на Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на община Гоце Делчев в публичните предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала ще доведе до по-добра оперативност и контрол по изпълнението на поставените задачи, яснота и регламентиране при провеждането на конкурсни процедури, постигане на по-високи резултати за цялостното развитие на стопанската дейност в публичните предприятия на община Гоце Делчев.

4. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на Наредба:

За приемането на предложения проект на Наредба не са необходими допълнителни финансови средства от бюджета на община Гоце Делчев.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предложеният проект на Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на община Гоце Делчев в публичните предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. Предложеният проект не противоречи на действащата нормативна база и е изцяло в синхрон със законовите норми и принципи.

.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

.

1. Основания за законодателна инициатива:

Правно основание за приемане на предлаганите изменения в нормативната уредба на община Гоце Делчев във връзка с публично оповестяване на процедури, предвидени в подзаконовите нормативни актове са разпоредбите на чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, чл.69, ал.2 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия.

2. Заинтересовани страни:

Заинтересовани страни по направените с настоящото предложение промени са община Гоце Делчев, търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала или в които общината по друг начин упражнява доминиращо влияние, дъщерните дружества на търговските дружества и предприятията ако чрез тях общината контролира повече от 50% от дяловете/акциите с право на глас или по друг начин упражнява контрол, физически и юридически лица на територията на община Гоце Делчев.

3. Анализ на разходите и ползите:

Не се налага разходване на бюджетни средства за прилагане на инициираните промени.

Очакваните ползи от промените са свързани с по-широка публичност и прозрачност на административните процедури, предвидени в нормативната уредба с местно значение при провеждане на конкурси за избор на членовете на органите за управление и контрол на общинските публични предприятия.

4. Административна тежест и структурни промени:

Прилаганите промени не предвиждат създаване на нови административни структури и не водят до увеличаване на административната тежест. Не се налага извършване на административни промени.

5. Въздействие върху нормативната уредба:

Прилагането на направеното предложение не оказва въздействие и не налага промени в други нормативни актове.

.

.

ВЛАДИМИР МОСКОВ /п./

Кмет на община Гоце Делчев

.

.

На заинтересованите се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото предложение на сайта на община Гоце Делчев, за предложения и становища. Предложения могат да бъдат внесени в административната сграда на община Гоце Делчев - Център за административно-информационно обслужване, на адрес - гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ №2 или на електронния адрес на общината: oba@gocenet.net

.

.

Дата на откриване: 27.05.2022 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Местно самоуправление

Дата на приключване: 27.06.2022 г.


[По-малко]

30.03.2022 : С П Р А В К А по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

С П Р А В К А

.

за отразяване на получените предложения при обществената консултация на проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр. Гоце Делчев, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

в периода от 25.02.2022 г. до 28.03.2022 г.

.

Не са постъпили предложения или мнения по проекта и мотивите

.

30.03.2022 г.

МАРИАНА УСТАИЛИЕВА

Секретар на община Гоце Делчев

25.02.2022 : Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр. Гоце Делчев, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

. . М О Т И В И . към проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр. Гоце Делчев, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация . 1. Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт: В деловодството на Общински съвет – Гоце Делчев постъпи писмо от Окръжна прокуратура – Благоевград, която е сезирана с Резолюция от 11.10.2021 г., постановена по преписка вх. №871/2021 г. по описа на Върховна административна прокуратура относно незаконосъобразни разпоредби в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет гр. Гоце Делчев, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, а именно: чл. 4, ал. 2, чл. 12, ал. 4, чл. 1...[Повече]

.

.

М О Т И В И

.

към проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр. Гоце Делчев, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

.

1. Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт:

В деловодството на Общински съвет – Гоце Делчев постъпи писмо от Окръжна прокуратура – Благоевград, която е сезирана с Резолюция от 11.10.2021 г., постановена по преписка вх. №871/2021 г. по описа на Върховна административна прокуратура относно незаконосъобразни разпоредби в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет гр. Гоце Делчев, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, а именно: чл. 4, ал. 2, чл. 12, ал. 4, чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 18, чл. 19, чл. 39, ал. 2 и ал.4, чл. 62а, ал. 1 и ал. 5, чл. 63, ал. 1 и ал. 4, чл. 92а, ал. 3.

Посочените разпоредби са свързани със създаването на Председателски съвет и неговите функции.

Обществените отношения, свързани с местното самоуправление се уреждат със Закона за местното самоуправление и мастната администрация. В него председателския съвет не фигурира като орган на управление на общинския съвет. Не е законосъобразно председателския съвет де се снабдява със своя компетентност. Разпоредбите в закона, посветени на компетентността не могат да се тълкуват разширително.

.

2. Цели, които се поставят:

Спазване на действащото законодателство в Република България и съобразяване на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет гр. Гоце Делчев, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация с нормативни актове от по-висока степен. С предложените изменения в Правилника се премахва фигурата на председателски съвет.

.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на измененията на правилника не са необходими допълнителни финансови средства.

.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива:

Резултатите от прилагането на правилника са законосъобразност на актовете издадени от Общинския съвет.

.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект за изменение и допълнение на правилника е съобразен с нормативните актове от по-висока степен, което предопределя съответствието й с правото на Европейския съюз.

.

25.02.2022 г., гр. Гоце Делчев

.

ДИМИТЪР БАЛТАДЖИЕВ

Председател на Общински съвет

.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по мотивите и проекта на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр. Гоце Делчев, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

Мотивите и проекта на правилника се публикуват на интернет страницата на община Гоце Делчев на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административно-процесуалният кодекс.

Предложения могат да бъдат депозирани в Община Гоце Делчев - Центъра за административно-информационно обслужване – гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” №2 или на е-mail: oba@gocenet.net или obs@gocenet.net.

.

Дата на откриване: 25.02.2022г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Местно самоуправление

Дата на приключване: 28.03.2022 г.


[По-малко]

31.12.2021 : ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

08.12.2021 : ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА КРАТКОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ В ДЪЛГОСРОЧЕН, ПОЕТ С ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ №1229 ОТ 23.02.2021 Г.

На основание чл.15 от Закона за общинския дълг, Община Гоце Делчев . О Р Г А Н И З И Р А . публично обсъждане за Преобразуване на краткосрочен общински дълг в дългосрочен, поет с договор за кредит №1229 от 23.02.2021 г. Кредитът на стойност 583 333 лв. е за финансиране изпълнението на проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци за РСУО Гоце Делчев“ с реф. № Д-34-34/18.12.2017г., съфинансирани от Европейски фонд за регионално развитие и държавния бюджет на Република България. По проекта бяха изградени Компостираща инсталация, Инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци, Систем...[Повече]

На основание чл.15 от Закона за общинския дълг,

Община Гоце Делчев

.

О Р Г А Н И З И Р А

.

публично обсъждане

за

Преобразуване на краткосрочен общински дълг в дългосрочен, поет с договор за кредит №1229 от 23.02.2021 г.

Кредитът на стойност 583 333 лв. е за финансиране изпълнението на проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци за РСУО Гоце Делчев“ с реф. № Д-34-34/18.12.2017г., съфинансирани от Европейски фонд за регионално развитие и държавния бюджет на Република България. По проекта бяха изградени Компостираща инсталация, Инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци, Система за разделно събиране на зелени отпадъци, Нов трафопост на площадката, Мобилно оборудване за инсталациите, като общата цел на проекта е да се намали количеството депонирани битови отпадъци за региона на община Гоце Делчев, община Гърмен и община Хаджидимово чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци. Стойността на проекта е 9 136 517,51 лв, от които от ЕФФР - 5 840 128,76 лв, национално съфинансиране 1 030 610,93 лв, собствен принос 765 112,38 лв., Недопустими разходи - 1 500 665,44 лв. Кредитът е обезпечен с договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-34/18.12.2017г.

.

Публичното обсъждане ще се проведе на 10.01.2022 г. от 10.30 часа

в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев при спазване на всички противоепидемични мерки

.

За допълнителна информация и въпроси: тел.0888 006 080 (ц), в.132,

всеки работен ден от 08.00 до 17.00 ч.


[По-малко]

08.12.2021 : ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА КРАТКОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ В ДЪЛГОСРОЧЕН, ПОЕТ С ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ №1230 ОТ 23.02.2021 Г.

На основание чл.15 от Закона за общинския дълг, Община Гоце Делчев . О Р Г А Н И З И Р А . публично обсъждане за Преобразуване на краткосрочен общински дълг в дългосрочен, поет с договор за кредит №1230 от 23.02.2021 г. Кредитът на стойност 512 588 лв. е за финансиране изпълнението на проект „Климатизиращи се здравни институции“ с реф. № CB006.2.12.027 и проект „Нашият общ път към съвместното бъдеще“ с реф. № CB006.2.21.028, съфинансирани от Програма за трансгранично сътрудничество ИПП ИНТЕРРЕГ 2014–2020 между Република България и Република Северна Македония. По проект „Климатизиращи се здравни институции“ бе направен ремонт на Вътрешно отд...[Повече]

На основание чл.15 от Закона за общинския дълг,

Община Гоце Делчев

.

О Р Г А Н И З И Р А

.

публично обсъждане

за

Преобразуване на краткосрочен общински дълг в дългосрочен, поет с договор за кредит №1230 от 23.02.2021 г.

Кредитът на стойност 512 588 лв. е за финансиране изпълнението на проект „Климатизиращи се здравни институции“ с реф. № CB006.2.12.027 и проект „Нашият общ път към съвместното бъдеще“ с реф. № CB006.2.21.028, съфинансирани от Програма за трансгранично сътрудничество ИПП ИНТЕРРЕГ 2014–2020 между Република България и Република Северна Македония. По проект „Климатизиращи се здравни институции“ бе направен ремонт на Вътрешно отделение на МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД и бе инсталирана фотоволтаична инсталация до 30 kW на покрива на болницата. По проект „Нашият общ път към съвместното бъдеще“ бе ремонтирана основната сграда на Общински детски лагер на с. Попови ливади. Кредитът е обезпечен с договори за безвъзмездна финансова помощ №РД-02-29-154/12.07.2019 г. и №РД-02-29-155/12.07.2019 г.

.

Публичното обсъждане ще се проведе на 10.01.2022 г. от 10.30 часа

в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев при спазване на всички противоепидемични мерки

.

За допълнителна информация и въпроси: тел.0888 006 080 (ц), в.132,

всеки работен ден от 08.00 до 17.00 ч.


[По-малко]

19.11.2021 : ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ТАКСА "БИТОВИ ОТПАДЪЦИ" ЗА 2022 Г.

. . МОТИВИ . . Относно: Утвърждаване на план – сметка на разходите по дейности и промила за определяне на таксата за битови отпадъци за 2022г. на община Гоце Делчев . . По отношение на такса битови отпадъци, съгласно Закон за изменение и допълнение на ЗМДТ, обнародван в ДВ бр.88 от 03.11.2017г. са посочени услугите, за предоставяне на които общините да събират такса за битови отпадъци. В чл.62, ал.1 /в сила от 01.01.2020г./ е предвидено таксата за битови отпадъци да се заплаща за три услуги, като извършването им от общината е основна предпоставка за дължимост на таксата. Трите услуги са както следва: 1. събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхн...[Повече]

.

.

МОТИВИ

.

.

Относно: Утвърждаване на план – сметка на разходите по дейности и промила за определяне на таксата за битови отпадъци за 2022г. на община Гоце Делчев

.

.

По отношение на такса битови отпадъци, съгласно Закон за изменение и допълнение на ЗМДТ, обнародван в ДВ бр.88 от 03.11.2017г. са посочени услугите, за предоставяне на които общините да събират такса за битови отпадъци. В чл.62, ал.1 /в сила от 01.01.2020г./ е предвидено таксата за битови отпадъци да се заплаща за три услуги, като извършването им от общината е основна предпоставка за дължимост на таксата. Трите услуги са както следва:

1. събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране;

2. третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации;

3. поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.

След извършен анализ на дейностите, посочени в чл.66, ал.1 от ЗИД на ЗМДТ, е изготвена План – сметка за необходимите разходи за такса битови отпадъци за 2022г.

Предвиждат се няколко промени в дейността „събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации“ през 2022г.

Основната дейност – събирането и транспортирането на битовия отпадък ще се извършва от Общинско предприятие. Създаването на общинското предприятие няма да увеличи разходите в план сметката повече от заложените разходи в минали години. Но е предвидено закупуване на нови кофи и контейнери за физическите и юридически лица, тъй като досегашните съдове са собственост на последната фирма, извършваща тази дейност, чието обезпечаване е предвидено в план сметката на разсрочено плащане на две вноски или за 2022г. са предвидени разходи в размер на 263 280 лв. Едновременно с това, до заработване на предприятието на пълен капацитет, за първите четири месеца на 2022г. ще има разходи за наем на кофи и контейнери и разходи за автомобили, за обезпечаване на дейността по сметосъбирането и сметоизвозването или общ разход в размер на 81 600 лв.

В дейност „третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации“ са предвидени две нови дейности, свързани с изграждането на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци, а именно разходи за сепариране, които ще са в размер на 40,86 лв. на тон, и разходи за компостиране, които ще са в размер на 32,40 лв. на тон, или в абсолютна сума и по двете пера са предвидени 406 842,52 лв.

Съответно е взето предвид и обстоятелството, че след заработване на новите линии, количеството битов отпадък ще се намали с около 50 %.

Отчисленията за 2022г. съгласно чл.64 от ЗУО на тон битов отпадък ще са 95 лв., в сравнение с 2021г., където са 82 лв. на тон битов отпадък. Ще има завишаване от 13 лв. на тон или като абсолютна сума са заложени 476 149,50 лв.

Остават непроменени разходите по чл.60 от ЗУО в размер на 13.05 лв. на тон, или разходи в размер на 65 407,90 лв.

В дейност „поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината“ също има промяна и тя е породена само и единствено от увеличението на минималната работна заплата за страната от 01.01.2022г.

Бюджетът на предприятие „Чистота“ за 2022г. ще е в размер на 543 000 лв.

Предвид гореизложеното се налага увеличение на разходите в план сметката за такса битови отпадъци за 2022г., оттук следва и завишаване на промилите за такса битови отпадъци за някои населени места в община Гоце Делчев, като увеличението е съобразено и е пропорционално на съответните разходи.

.

.

ВЛАДИМИР МОСКОВ

Кмет на община Гоце Делчев

=

.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на проекта, за предложения и становища по настоящия проект на Утвърждаване на план – сметка на разходите по дейности и промила за определяне на таксата за битови отпадъци за 2022г. на община Гоце Делчев, съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 4, изр. 1-во , във връзка с ал. 3 от Закона за нормативните актове. Предложенията могат бъдат депозирани в Центъра за услуги и информация на гражданите при Община Гоце Делчев на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна №2, партер и на следния електронен адрес: oba@gocenet.net

.

Дата на откриване: 19.11.2021 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Местни данъци

Дата на приключване: 19.12.2021г.


[По-малко]

05.11.2021 : ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 2021-2025 ГОДИНА

Общинската програма за намаляване на риска от бедствия се разработва на основание чл. 6д от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) за изпълнение на целите на Областната програма за намаляване на риска от бедствия и във връзка с намаляване на рисковете, определени с общинския план за защита при бедствия на община Гоце Делчев. Общинската програма съдържа оперативни цели и дейности за реализиране на тези оперативни цели. Общинската програма е със срок на действие 5 години и обхваща периода 2021-2025 г. Тя следва да подпомогне изпълнението на областната програма, отчитайки необходимостта планираните дейности да бъдат ефективни, съгласувани, ресурсно осигурени и да обхващат всички сектори и опасности. Общинската програма ще спомогне за систематизиране на подхода за намаляване на съществуващи...[Повече]

Общинската програма за намаляване на риска от бедствия се разработва на основание чл. 6д от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) за изпълнение на целите на Областната програма за намаляване на риска от бедствия и във връзка с намаляване на рисковете, определени с общинския план за защита при бедствия на община Гоце Делчев. Общинската програма съдържа оперативни цели и дейности за реализиране на тези оперативни цели.

Общинската програма е със срок на действие 5 години и обхваща периода 2021-2025 г. Тя следва да подпомогне изпълнението на областната програма, отчитайки необходимостта планираните дейности да бъдат ефективни, съгласувани, ресурсно осигурени и да обхващат всички сектори и опасности. Общинската програма ще спомогне за систематизиране на подхода за намаляване на съществуващите рискове и недопускане възникването на нови, повишаване на готовността и способностите за реагиране и бързото възстановяване след бедствия, при спазване на принципа „да изградим отново, но по-добре“.

Общинската програма следва въведения на национално ниво цялостен, всеобхватен и интегриран подход към управлението на риска и постигането на устойчивост при бедствия, което е и една от препоръките, залегнали в доклада от извършената през 2015 г. обща партньорска проверка на системата за управление при бедствия в страната, осъществена по линия на Програма за партньорски проверки в рамките на сътрудничеството в областта на гражданската защита и управлението на риска от бедствия на ЕС за 2015-2016 г.

В основата на това е осигуряването на добра координация между отделните заинтересовани страни, недопускане дублирането на дейности и ресурси, и приоритизирането на инвестициите за намаляване на риска от бедствия, като се отчита негативното въздействие на рисковете, установените пропуски в капацитета, ефективността и ефикасността на мерките и въздействието на промените в климата.

С общинската програма се цели да се наблегне на ангажиране на обществото в процесите по намаляване на риска от бедствия, т.е. всяка една от заинтересованите страни (местни власти, частен сектор, научна общност, НПО, граждански съюзи и представители на уязвими групи) да осъзнава своята роля.

.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на проекта, за предложения и становища по настоящия проект на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г.

Предложенията могат бъдат депозирани в Центъра за услуги и информация на гражданите при Община Гоце Делчев на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна №2, партер и на следния електронен адрес: oba@gocenet.net

.

Дата на откриване: 05.11.2021 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: защита на населението

Дата на приключване: 05.12.2021 г.


[По-малко]

05.11.2021 : ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

Общинският план за защита при бедствия (ОбПЗБ) е разработен в изпълнение на изискванията по чл. 9, ал. 1, 3 и 10 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) и съгласно „Указания за разработването и готовността за изпълнението на плановете за защита при бедствия“, дадени от Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет (Съвета по чл. 62, ал. 3 от ЗЗБ). . На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на проекта, за предложения и становища по настоящия проект на Общински план за защита при бедствия. Предложенията могат бъдат депозирани в Центъра за услуги и информация на гражданите при Община Гоце Делчев на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна №2, партер и на следния...[Повече]

Общинският план за защита при бедствия (ОбПЗБ) е разработен в изпълнение на изискванията по чл. 9, ал. 1, 3 и 10 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) и съгласно „Указания за разработването и готовността за изпълнението на плановете за защита при бедствия“, дадени от Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет (Съвета по чл. 62, ал. 3 от ЗЗБ).

.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на проекта, за предложения и становища по настоящия проект на Общински план за защита при бедствия.

Предложенията могат бъдат депозирани в Центъра за услуги и информация на гражданите при Община Гоце Делчев на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна №2, партер и на следния електронен адрес: oba@gocenet.net

.

Дата на откриване: 05.11.2021 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: защита на населението

Дата на приключване: 05.12.2021 г.


[По-малко]

30.08.2021 : ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Гоце Делчев е изготвила проект на План за интегрирано развитие на Община Гоце Делчев за периода 2021-2027 г. Същият е публикуван на интернет страницата на общината за публично обсъждане в срок от 30.08.2021 г. до 24.09.2021 г. Мнения и предложени за промени и допълнения на проекта на ПИРО 2021-2027 г. могат да бъдат подавани на oba@gocenet.net или в Информационния център на общината до 24.09.2021 г., включително. . В своята същност Планът за интегрирано развитие на община Гоце Делчев (ПИРО) 2021...[Повече]

В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Гоце Делчев е изготвила проект на План за интегрирано развитие на Община Гоце Делчев за периода 2021-2027 г. Същият е публикуван на интернет страницата на общината за публично обсъждане в срок от 30.08.2021 г. до 24.09.2021 г. Мнения и предложени за промени и допълнения на проекта на ПИРО 2021-2027 г. могат да бъдат подавани на oba@gocenet.net или в Информационния център на общината до 24.09.2021 г., включително.

.

В своята същност Планът за интегрирано развитие на община Гоце Делчев (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 (седем) години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на общината. Определени са зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. Планът за интегрирано развитие на общината е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до края на 2027 година.

Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Гоце Делчев е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. Общинският план на Гоце Делчев е оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югозападен регион от ниво 2 и действащите устройствени планове.

Поради значимостта на настоящия план, който е важен, планов и стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.20, ал.1 от ППЗРР, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект до 24.09.2021 г. вкл. на електронен адрес e-mail: oba@gocenet.net или в Информационния център на общината в сградата на Община Гоце Делчев на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ 2.

Водещ принцип при разработването на плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

В тази връзка Общинска администрация Гоце Делчев отправя настоящата покана-обявление за участие в публично обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

.

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка, публичното обсъждане ще се проведе неприсъствено.


[По-малко]

19.04.2021 : С П Р А В К А по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

С П Р А В К А

.

за отразяване на получените предложения при обществената консултация на проект за изменение и допълнение на Наредба №11 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

.

Не са постъпили предложения или мнения по проекта и мотивите.

.

19.04.2021 г.

МАРИАНА УСТАИЛИЕВА /п./

Секретар на община Гоце Делчев

18.03.2021 : ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА НА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И

М О Т И В И . КЪМ ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА НА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ . I. Причини, налагащи приемане на изменение и допълнение на подзаконовия нормативен акт: С решение №347 от 10.04.2014 г. Общински съвет - Гоце Делчев прие Наредба №11 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза на местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение...[Повече]

М О Т И В И

.

КЪМ ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА НА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

.

I. Причини, налагащи приемане на изменение и допълнение на подзаконовия нормативен акт:

С решение №347 от 10.04.2014 г. Общински съвет - Гоце Делчев прие Наредба №11 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза на местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Гоце Делчев. Наредбата е приета на основание чл.9 „а“ от действащия Закон за публичните финанси.

Впоследствие действащата към настоящия момент, Наредба №11 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Гоце Делчев е изменена и допълнена с Решение № 313 от 23.05.2017 г. на Общински съвет – Гоце Делчев.

На 18.12.2020 г. влезе в сила Закона за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн. ДВ, бр.107) като се изменя чл. 52, ал.2 и 5.

Съгласно чл.52, ал.2, Общински съвет по предложение на кмета на общината, утвърждава показателите по чл.45, ал.1, т.2 от Закона за публичните финанси за районите, кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет по реда на чл.11, ал.10 от Закона за публичните финанси.

Съгласно чл.52, ал.5 при отдаване под наем, аренда на земеделски земи и горски територии и от ползване на дървесина и недървесни горски продукти и при разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, които се намират на територията на населеното място извън територията на общинския център, извън случаите на приватизация, с решение по чл.21, ал.1, т.8 от същия закон, общински съвет определя:

1. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общинските нефинансови активи да се ползват за финансиране на изграждане, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното населено място;

2. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго общинско имущество, извън имущество по т.1 от наем, от аренда на земеделски земи и горски територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, общинска собственост да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.

Посочените промени в нормативната уредба налагат да бъде актуализирана Наредба №11 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Гоце Делчев.

.

ІІ. Финансови средства

За прилага на измененията и допълненията на Наредбата №11 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Гоце Делчев не е необходимо разходването на допълнителни финансови средства.

.

ІІІ. Правни основания:

Чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 82, ал.1 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове и при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и на чл. 75 - 79 от Административнопроцесуалния кодекс.

.

IV.Фактически основания:

Приемане на по-пълна, ефективна и структурирана нормативна уредба, която регламентира условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Гоце Делчев

.

V. Очаквани резултати.

Повишаване на ефективното и ефикасното управление на публичните финанси в общината.

Повишаване на финансовата дисциплина при разходване на общинския бюджет.

Постигане на по-справедливо разпределение на общинския бюджет в интерес на местната общност.

Стриктно спазване на бюджетната дисциплина и изискванията на Закона за публичните финанси.

.

ВЛАДИМИР МОСКОВ

Кмет на община Гоце Делчев

.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на проекта, за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Гоце Делчев, съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 4, изр. 1-во, във връзка с ал. 3 от Закона за нормативните актове. Предложенията могат бъдат депозирани в Центъра за услуги и информация на гражданите при Община Гоце Делчев на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна №2, партер и на следния електронен адрес: oba@gocenet.net

.

Дата на откриване: 18.03.2021 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Общински бюджет

Дата на приключване: 18.04.2021 г.


[По-малко]

04.02.2021 : ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

. . На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и в изпълнение на разпоредбите на Наредба № 16 за условията и реда за провеждане на обсъждане на проекти, финансирани чрез дългосрочен общински дълг на Община Гоце Делчев, отправям настоящата покана до местната общност - граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности и ползват услуги на територията на общината за участие в публично обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен общински дълг. . Ред на провеждане на обсъждането: Поради обявената извънредна епидемична обстановка публичното обсъждане ще се проведе неприсъствено в рамките на 7 календарни дни, като се дава възможност на заинтересованите страни да внесат своите предложения на електронен адрес: o...[Повече]

.

.

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и в изпълнение на разпоредбите на Наредба № 16 за условията и реда за провеждане на обсъждане на проекти, финансирани чрез дългосрочен общински дълг на Община Гоце Делчев, отправям настоящата покана до местната общност - граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности и ползват услуги на територията на общината за участие в публично обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен общински дълг.

.

Ред на провеждане на обсъждането:

Поради обявената извънредна епидемична обстановка публичното обсъждане ще се проведе неприсъствено в рамките на 7 календарни дни, като се дава възможност на заинтересованите страни да внесат своите предложения на електронен адрес: oba@gocenet.net или в деловодството на Община Гоце Делчев.

.

Период на провеждане: от 05.02.2021г. до 12.02.2021г. включително.

.

Основни параметри на дългосрочния дълг:

1. Цел на дълга – Финансиране на част от допустимите разходи по проект „Обновяване и модернизация на Дом на културата „Пейо Яворов“ град Гоце Делчев", допустим за финансиране чрез комбинирана подкрепа между финансов инструмент и безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г, Приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.039 Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 гр. Гоце Делчев, под формата на дългосрочен общински дълг, чрез сключване на договор за кредит с ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове” в ролята му на Фонд за градско развитие - Юг, действащ чрез „Обединена българска банка” АД и „Фонд за устойчиво градско развитие“ ЕАД;

2. Размер на дълга – до 2 185 672 лева;

3. Срок за ползване и издължаване на дълга – до 180 месеца;

4. Източници за обслужване на дълга - настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи собствени приходи на Община Гоце Делчев;

5. Начин на обезпечение - Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи собствени приходи на община Гоце Делчев. Финансово обезпечение, учредено по реда за Закона за договорите за финансово обезпечение (ЗДФО) върху вземания по банкови сметки с титуляр Община Гоце Делчев, водени при ОББ АД, включително вземания по депозити към тях;

6. Лихвен процент – формиран на база РЛП (референтен лихвен процент на ОББ АД за бизнес клиенти) плюс надбавка от 0,61% на годишна база;

7. Такси и комисионни за обслужване на кредита: Такса за разглеждане – няма; Такса ангажимент – 0.5% на годишна база върху неусвоената част от финансирането, до изтичане на срока за усвояване; Такса управление - 0.5% на годишна база;

8. Начин на усвояване - Усвояването на средствата ще се извършва поетапно, след представяне на разходно-оправдателни документи и съобразно отделните етапи от изпълнение на проекта, в рамките на договорения срок на усвояване;

9. Условия за погасяване на дълга:

• Погасяване на главницата - 143 равни месечни погасителни вноски и една изравнителна, съобразно сключения договор;

• Погасяване на лихвата – извършва се ежемесечно, считано от датата на усвояване на кредита, начислена върху размера на усвоената част;

• Възможност за предсрочно погасяване - До 12.2023 г.: при предсрочно погасяване, извършено със собствени средства на крайния получател, таксата е в размер на 1 %; при предсрочно погасяване със средства, различни от собствените, таксата е в размер на 3,0%. След 12.2023 г. – 0%.

.

Писмени становища, възражения, предложения и коментари могат да се изпращат до 12.02.2021г. включително, на електронна поща oba@gocenet.net или в деловодството на Община Гоце Делчев.

.

Допълнителна информация свързана с проекта и условията за кредитиране могат да бъдат намерени на официалната интернет страница на общината на адрес www.gotsedelchev.bg в секция Обществени обсъждания. Лица за контакти: Й.Ендрева, А.Имамов, тел. 0888 00 60 80

.

.

ВЛАДМИР МОСКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ


[По-малко]

13.01.2021 : ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг Община Гоце Делчев кани местната общност - всички граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности и ползват услуги на територията на община Гоце Делчев на обществено обсъждане на предложение за трансформиране на краткосрочен общински дълг в дългосрочен, финансиран по реда на чл.19а от Закона за общинския дълг от „Фонд за развитие на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за финансиране на неверифицирани разходи (финансови корекции) и собствено участие по проект “Обновяване на образователната инфраструктура на гр. Гоце Делчев”, финансиран с ДБФП № BG16RFOP001-1.028-0002-C01 по Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020г. ....[Повече]

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг Община Гоце Делчев кани местната общност - всички граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности и ползват услуги на територията на община Гоце Делчев на обществено обсъждане на предложение за трансформиране на краткосрочен общински дълг в дългосрочен, финансиран по реда на чл.19а от Закона за общинския дълг от „Фонд за развитие на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за финансиране на неверифицирани разходи (финансови корекции) и собствено участие по проект “Обновяване на образователната инфраструктура на гр. Гоце Делчев”, финансиран с ДБФП № BG16RFOP001-1.028-0002-C01 по Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020г.

.

1. Размер на дълга – до 1 029 532 (един милион двадесет и девет хиляди петстотин тридесет и два лева) лева.

2. Предназначение на дълга – за финансиране на неверифицирани разходи (финансови корекции) и собствено участие.

3. Вид на дълга– дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем.

4. Условия за погасяване - Срок на кредита: до 96 месеца, считано от датата на подписване на анекса към договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

5. Източници за погасяване на главницата - от собствени бюджетни средства.

6. Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR, плюс максимална надбавка от 4,083%.

7. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

8. Начин на обезпечение на кредита - Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Гоце Делчев, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

9. Място и дата на провеждане на обсъждането - зала на Общински съвет гр.Г.Делчев, ул.Царица Йоана №2, ет.1 на 22.01.2021 година ( петък ) от 11.00 часа

.

Писмени възражения, предложения и коментари могат да се изпращат до 17:00 ч. на 21.01.2021 г., на електронна поща oba@gocenet.net или в деловодството на Община Гоце Делчев.

.

Допълнителна информация свързана с проекта и условията за кредитиране могат да бъдат намерени на официалната интернет страница на общината на адрес www.gotsedelchev.bg в секция „Обществено обсъждане“. Лица за контакти: Й.Ендрева, А.Имамов, тел. 0888 00 60 80


[По-малко]

04.01.2021 : ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

Според чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2019г. – 2023г. Общинският съвет трябва да приеме годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. Програмата съдържа: 1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост; 2. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непа...[Повече]

Според чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2019г. – 2023г. Общинският съвет трябва да приеме годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. Програмата съдържа:

1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост;

2. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за възлагане чрез концесия;

3. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна;

4. описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост, и способите за тяхното придобиване;

5. обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти;

6. обектите по т.5 от първостепенно значение;

7. отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти.


[По-малко]

08.12.2020 : Публично обсъждане на Проекто-бюджет за 2021 година на община Гоце Делчев

. На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, Община Гоце Делчев . О Р Г А Н И З И Р А . публично обсъждане на Проекто-бюджет за 2021 година на община Гоце Делчев включващ: . 1. Бюджетна прогноза 2021-2023 година. 2. Проект на индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз. 3. Проекто-бюджет на бюджетните средства за 2021 г. . Публичното обсъждане ще се проведе на 21.12.2020 г. от 15.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, при спазване на всички противоепидемични мерки . . За допълнителна информация и въпроси: тел.0888 006 080...[Повече]

.

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, Община Гоце Делчев

.

О Р Г А Н И З И Р А

.

публично обсъждане

на

Проекто-бюджет за 2021 година

на община Гоце Делчев

включващ:

.

1. Бюджетна прогноза 2021-2023 година.

2. Проект на индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз.

3. Проекто-бюджет на бюджетните средства за 2021 г.

.

Публичното обсъждане ще се проведе на 21.12.2020 г. от 15.00 часа

в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев,

при спазване на всички противоепидемични мерки

.

.

За допълнителна информация и въпроси: тел.0888 006 080 (ц), в.2111,

e-mail: oba@gocenet.net, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 ч.


[По-малко]

27.11.2020 : ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ПОКАНА . за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг ОТ ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ . На основание чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг и чл.5 от Наредбата за условията и реда за провеждане на обсъждане на проекти, финансирани чрез дългосрочен общински дълг, Община Гоце Делчев кани местната общност и всички обществени организации и юридически лица от oбщината да участват в публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг, финансиран по реда на чл.19а от Закона за общинския дълг от „Фонд за развитие на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД със следните основни параметри: • Предназначение на дълга: за финансиране на съ-финансиране и на неверифицирани разходи (финансови корекции) по проекта. - „...[Повече]

ПОКАНА

.

за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг ОТ ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

.

На основание чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг и чл.5 от Наредбата за условията и реда за провеждане на обсъждане на проекти, финансирани чрез дългосрочен общински дълг, Община Гоце Делчев кани местната общност и всички обществени организации и юридически лица от oбщината да участват в публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг, финансиран по реда на чл.19а от Закона за общинския дълг от „Фонд за развитие на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД със следните основни параметри:

• Предназначение на дълга: за финансиране на съ-финансиране и на неверифицирани разходи (финансови корекции) по проекта.

- „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталация за компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Гоце Делчев“, финансиран от Оперативна програма (ОП) Околна среда 2014-2020, по Оперативна програма Околна среда 2014-2020, приоритетна ос 2 Отпадъци, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №Д-34-34/18.12.2017г., Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, при следните основни параметри:

• Максимален размер на дълга – 715 209 (седемстотин и петнадесет хиляди двеста и девет лева);

• Валута на дълга – лева;

• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем.

• Условия за погасяване:

- Срок на погасяване – до 120 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;

- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства.

• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка.

• Начин на обезпечение на кредита:

• Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Гоце Делчев, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

.

Място и дата на провеждане на обсъждането – Във връзка с въведените противоепидемични мерки на територията на цялата страна, и на основание с чл. 5, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за провеждане на обсъждане на проекти, финансирани чрез дългосрочен общински дълг, становища и предложения по проекта, който ще се финансира чрез дългосрочен дълг могат да се подават в деловодството на общината и по електронен път на посочения в поканата електронен адрес - e-mail: oba@gocenet.net - в срок до 18.12.2020 г.

.

Всички мнения и становища ще бъдат публикувани на интернет страницата на община Гоце Делчев- https://www.gotsedelchev.bg.

.

Валери Сарандев /п/

За Кмет на Община Гоце Делчев

определен със Заповед № 707/ 16.11.2020 г.

.

Дата на откриване: 27.11.2020 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Финанси

Дата на приключване: 18.12.2020 г.


[По-малко]

17.11.2020 : С П Р А В К А по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

С П Р А В К А

.

за отразяване на получените предложения при обществената консултация на проект за изменение и допълнение на Наредба №14 за определяне размера на местните данъци на Община Гоце Делчев

.

Не са постъпили предложения или мнения по проекта и мотивите.

.

17.11.2020 г.

МАРИАНА УСТАИЛИЕВА /п./

Секретар на община Гоце Делчев

17.11.2020 : С П Р А В К А по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

С П Р А В К А

.

за отразяване на получените предложения при обществената консултация на проект за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр. Гоце Делчев, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

.

Не са постъпили предложения или мнения по проекта и мотивите.

.

17.11.2020 г.

МАРИАНА УСТАИЛИЕВА /п./

Секретар на община Гоце Делчев

16.11.2020 : ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ТАКСА "БИТОВИ ОТПАДЪЦИ" ЗА 2021 Г.

МОТИВИ . Относно: Утвърждаване на план – сметка на разходите по дейности и промила за определяне на таксата за битови отпадъци за 2021г. на община Гоце Делчев . По отношение на такса битови отпадъци, съгласно Закон за изменение и допълнение на ЗМДТ, обнародван в ДВ бр.88 от 03.11.2017г. са посочени услугите, за предоставяне на които общините да събират такса за битови отпадъци. В чл.62, ал.1 /в сила от 01.01.2020г./ е предвидено таксата за битови отпадъци да се заплаща за три услуги, като извършването им от общината е основна предпоставка за дължимост на таксата. Трите услуги са както следва: 1. събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране; 2. третиране на бит...[Повече]

МОТИВИ

.

Относно: Утвърждаване на план – сметка на разходите по дейности и промила за определяне на таксата за битови отпадъци за 2021г. на община Гоце Делчев

.

По отношение на такса битови отпадъци, съгласно Закон за изменение и допълнение на ЗМДТ, обнародван в ДВ бр.88 от 03.11.2017г. са посочени услугите, за предоставяне на които общините да събират такса за битови отпадъци. В чл.62, ал.1 /в сила от 01.01.2020г./ е предвидено таксата за битови отпадъци да се заплаща за три услуги, като извършването им от общината е основна предпоставка за дължимост на таксата. Трите услуги са както следва:

1. събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране;

2. третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации;

3. поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.

След извършен анализ на дейностите, посочени в чл.66, ал.1 от ЗИД на ЗМДТ, е изготвена План – сметка за необходимите разходи за 2021г. Налага се увеличение на разходите за третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации оттук следва и увеличение на приходите от населени места.

През 2021г. се очаква отчисленията съгласно чл.64 от ЗУО на тон битов отпадък да са 82 лв., в сравнение с 2020г., където са 69 лв. на тон битов отпадък. Ще има завишаване от 13 лв. на тон.

Оттук идва единственото и основно увеличение на разходите за такса битови отпадъци, в услугата третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации. Увеличението на заложените отчисления по чл.64 от ЗУО в приетата от общински съвет Гоце Делчев план сметка е със 162 530 лв. повече в сравнение с 2020г., а именно размерът на разходите за третиране на битовите отпадъци в съоръжени и инсталации е 1 154 120 лв., за изминалата 2020г. разхода е бил в размер на 991 590 лв.

Има и завишение в количеството отпадъци в сравнение с 2020г. и 2019г. /от 10 011 т. за 2020г. на 10 300 т. за 2021г./.

Предвид промените община Гоце Делчев предвижда увеличение в сега действащите ставки по отношение на такса битови отпадъци в някои населени места, като увеличението е съобразено и е пропорционално на съответните разходи.

За да се запази качеството на услугите сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, за да се следват целите за екологично и ефективно управление на отпадъците, предотвратяване появата на временни нерегламентирани сметища на територията на Община Гоце Делчев, подобряване на организацията по събиране на отпадъците и тяхното транспортиране, екологосъобразно третиране и депониране на събраните битови отпадъци, и недопускане на непосредственият риск, който крият отпадъците върху здравето на населението и във връзка с повишението на гореизброените компоненти е необходимо да бъдат предприети действия за промяна на такса битов отпадък, през 2021 година в община Гоце Делчев.

.

ВАЛЕРИ САРАНДЕВ

За Кмет на община Гоце Делчев

заместник-кмет на община

определен със Заповед № 707/ 16.11.2020 г.

.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на проекта, за предложения и становища по настоящия проект на Утвърждаване на план – сметка на разходите по дейности и промила за определяне на таксата за битови отпадъци за 2021г. на община Гоце Делчев, съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 4, изр. 1-во , във връзка с ал. 3 от Закона за нормативните актове. Предложенията могат бъдат депозирани в Центъра за услуги и информация на гражданите при Община Гоце Делчев на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна №2, партер и на следния електронен адрес: oba@gocenet.net

.

.Дата на откриване: 16.11.2020 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Местни данъци

Дата на приключване: 16.12.2020 г.

.

.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ЗА

ПЛАН СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ТАКСА „БИТОВ ОТПАДЪК“

ЗА ИЗВЪРШВАНИТЕ ОТ ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ УСЛУГИ ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1 ОТ ЗМДТ ЗА 2021 Г.

.

.

Съгласно Договор № 130/29.11.2019 г. между Община Гоце Делчев и „Астон Сервиз“ ООД, цената за сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населението на гр. Гоце Делчев, с. Делчево, с. Мусомища, с. Добротино, с. Попови ливади е в размер на 439 710.72 лева за една година.

Съгласно Договор № 63/04.07.2017 г. между Община Гоце Делчев и „Астон Сервиз“ ООД, цената за сметосъбиране и сметоизвозване на тон твърди битови отпадъци от населението на с. Борово, с. Баничан, с. Господинци, с. Буково, с. Лъжница, с. Корница, с. Брезница е 46, 50 лв. с ДДС. Съгласно Договора „Астон Сервиз“ ООД е длъжен да достави 2242 бр. еднофамилни кофи на цена от 43 лв. без ДДС на кофа.

Съгласно Калкулация за разходите за сметосъбиране и сметоизвозване на допълнителни съдове извън предоставените такива по Договор № 63/04.07.2017 г. е изчислено, че цената за еднократно сметосъбиране и сметоизвозване на 1 бр. еднофамилна кофа е 1,88 лв. без ДДС. Съгласно Договор № 63/04.07.2017 г., еднофамилните кофи се сметосъбират и сметоизвозват веднъж седмично. Съответно цената за годишно обслужване на една допълнителна еднофамилна кофа е 52*1,88 лв. = 97,76 лв. без ДДС или 117, 31 лв. с ДДС.

Цената за еднократно сметосъбиране и сметоизвозване на 1 бр. бобър е 10,80 лв. без ДДС. Съгласно Договор № 63/04.07.2017 г., бобрите се обслужват веднъж седмично. Съответно цената за годишно обслужване на един бобър е 52*10,80 лв. = 561,60 лв. без ДДС или 673,92 лв. с ДДС.

Цената за еднократно сметосъбиране и сметоизвозване на 1 бр. чувал е 3,88 лв. без ДДС. Съгласно Договор № 63/04.07.2017 г., чувалите се обслужват веднъж седмично. Съответно цената за годишно обслужване на един чувал е 52*3,88 лв. = 201,76 лв. без ДДС или 242,11 лв. с ДДС.

Прогнозното количество отпадъци за 2021 г. за селата по Договор № 63/04.07.2017 г. съгласно кантарни бележки от РДНО-Гоце Делчев от 2020 г. е както следва: с. Буково – 180 т., с. Брезница – 520 т., с. Лъжница – 290 т., с. Баничан – 160 т., с. Корница – 270 т., с. Господинци – 84 т., с. Борово – 260 т. или общо: 1765 т.

На база гореизложеното, прогнозните годишни разходи по Договорите за сметосъбиране и сметоизвозване за Община Гоце Делчев и по-точно Договор № 130/29.11.2019 г. са 439 710 лв. с ДДС и по Договор № 63/04.07.2017 г. – 113 790 лв., от които 82 070 лв. с ДДС основна цена по договор и 31 720 лв. с ДДС за обслужване на допълнителни съдове.

Разходи за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване.

План сметката за 2021 г. на Общинско предприятие „Чистота“ за разходи за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване на Община Гоце Делчев са на стойност 488 400 лв.

Община Гоце Делчев има сключен договор № 101/30.09.2019 г. с „Екогруптранс-2“ ООД с предмет стопанисване и експлоатация на РДНО-Гоце Делчев на цена от 17 лв./т без ДДС за депониране на отпадъци.

1. Разходи за депониране на отпадъци:

Съгласно Договор № 101/30.09.2019 г. с „Екогруптранс-2“ ООД за депониране на отпадъци, за 2021 г. се очаква да постъпят за депониране следните количества отпадъци на базата на кантарни бележки от оператора на РДНО за 2020 г. общо :

От месец януари до месец юни 2021 г. от Общинско предприятие „Чистота“, отговорно за поддържане на чистотата на обществени места се очаква да постъпят, на базата на кантарни бележки от оператора на РДНО за 2020 г. - 208 т.

До 30.09.2020 г. Общинско предприятие „Чистота“ е събрало, почистило и транспортирало 311 т., като средно месечно количество е 35 т.

Общо количество отпадъци за депониране – 4640 т., 302 т., 151 т., 208 т., 2320 т. или общо 7621 т. Съгласно Договор № 101/30.09.2019 г. с „Екогруптранс-2“ ООД – 7621 х 17 лв./т = 129 600 лв.

2. Разходи за отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци:

Съгласно Държавен вестник бр. 26 от 22.03.2020 г. бе публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7, като промените са единствено в чл. 20, както следва: отчисленията по чл. 64 от ЗУО от 69 лв. за 2020 г. стават 82 лв. за 2021 г., отчисления по чл. 60 от ЗУО остават 13,05 лв.

Съгласно чл. 27, ал. 3 от Наредба № 7 „Кметът на общината в срок до 30 ноември изпраща мотивирано заявление до директора на РИОСВ, с което заявява за следващата година съответната община да заплаща намален размер на отчисленията по чл. 20, ал. 1, т. 1 и ал. 2 в съответствие с ал. 1 и 2.“ и чл. 27, ал. 5 „При въвеждане в експлоатация на общинско или регионално съоръжение за предварително третиране и/или оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци или при започване на дейности по третиране и оползотворяване на отпадъците след срока по ал. 3, но не по-късно от 31 май на отчетната година, кметът на общината може да подаде заявление по ал. 3, при условие че са изпълнени изискванията на ал. 4.“

Съгласно Договор за БФП №Д-34-34/18.12.2017г., строеж „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталация за компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Гоце Делчев“ се очаква да бъде завършен и инсталацията за компостиране и предварително третиране да заработи от месец юли 2021 г. Съгласно гореизложеното, Община Гоце Делчев ще трябва да плаща дължимите отчисления към РИОСВ-Благоевград по чл. 20 от Наредба № 7 за цялата 2021 г. дори и при изграждането на инсталациите за предварително третиране и компостиране, заедно с всички разходи по изградените инсталации.

Община Гоце Делчев ще изпрати официално писмо до МОСВ, РИОСВ-Благоевград и Националното сдружение на общините в Република България с искане за промяна в Наредба № 7 и спиране на плащане на дължимите отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 след заработване на инсталациите за предварително третиране и компостиране и съответно осигуряване на изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО, с оглед намаляване на такса битов отпадък за населението.

Прогнозните разходи за отчисленията по чл. 20 от Наредба № 1 за 2021 г. са изчислени на базата на прогнозното количество отпадък, постъпващо на РДНО-Гоце Делчев за 2020 г.

Прогнозното общо количество отпадъци от населението на Община Гоце Делчев за 2021 г., на базата на кантарни бележки за 2020 г. от РДНО-Гоце Делчев е общо 9 280 тона.

Прогнозното количество отпадъци за 2021 г. от Общинско предприятие „СБУ“, отговорно за събиране, почистване и транспортиране на отпадъци от почистване на замърсени територии на базата на кантарни бележки от оператора на РДНО за 2020 г. – 604 т.

Прогнозното количество отпадъци за 2021 г. от Общинско предприятие „Чистота“, отговорно за поддържане на чистотата на обществени места, на базата на кантарни бележки от оператора на РДНО за 2020 г. - 416 т.

Общо количество отпадъци за които Община Гоце Дечев дължи отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 – 9280 т., 604 т., 416 т. или общо 10 300 т.


[По-малко]

20.10.2020 : О Б Щ Е С Т В Е Н О О Б С Ъ Ж Д А Н Е На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 62а, ал.3, т. 2 от Закона за устройство на територията

На 30.10.2020г. от 15.00 часа, в залата на общинския съвет-Гоце Делчев, ще се проведе обществено обсъждане на предложение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за УПИ I-3104,3108,3287 от кв. 247 по одобрен подробен устройствен план на град Гоце Делчев, от който ще се обособят нови урегулирани поземлени имота, с отреждане за „озеленяване“ и "предимно производствена зона".

.

.

ВЛАДИМИР МОСКОВ

Кмет на община Гоце Делчев

16.10.2020 : Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 за определяне размера на местните данъци на Община Гоце Делчев

. МОТИВИ към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 за определяне размера на местните данъци на Община Гоце Делчев 1. Причини, налагащи приемането на изменението на подзаконовия нормативен акт: С Решение на Конституционния съд № 4 от 09.04.2019 г. по конституционно дело № 15/2018г. /ДВ, бр. 32 от 16.04.2019г./ Конституционния съд на Република България обяви за противоконституционни разпоредбите на чл. 22 от Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 10.12.1997 г.; посл. изм., бр. 24 от 22.03.2019 г.) и на чл. 9, ал. 4, изречение второ и ал. 5, изречение второ от Закона за митници...[Повече]

.

МОТИВИ

към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 за определяне размера на местните данъци на Община Гоце Делчев

1. Причини, налагащи приемането на изменението на подзаконовия нормативен акт:

С Решение на Конституционния съд № 4 от 09.04.2019 г. по конституционно дело № 15/2018г. /ДВ, бр. 32 от 16.04.2019г./ Конституционния съд на Република България обяви за противоконституционни разпоредбите на чл. 22 от Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 10.12.1997 г.; посл. изм., бр. 24 от 22.03.2019 г.) и на чл. 9, ал. 4, изречение второ и ал. 5, изречение второ от Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15 от 6.02.1998 г.; посл. изм. и доп., бр. 17 от 26.02.2019 г.).

Разпоредбата на чл. 22 ЗМДТ е изменена с § 39, т. 6 от Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. Новата разпоредба на чл. 22 ЗМДТ влиза в сила от 1 януари 2019 г. и гласи:

„Чл. 22. Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 размера на данъка:

1. за недвижимите имоти, с изключение на недвижимите имоти по т. 2, в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот;

2. за жилищни имоти, разположени на територията на населено място или селищно образувание, включени в Списъка на курортите в Република България и определяне на техните граници, приет с Решение на Министерския съвет № 153 от 24 февруари 2012 г., които за съответната година не са основно жилище на данъчно задълженото лице, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма, в граници, както следва:

а) от 5 до 7 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот - за имотите, разположени в балнеолечебни, климатични планински и климатични морски курорти от национално значение, включени в списъка по т. 2;

б) от 4,5 до 6 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот - за имотите, включени в списъка по т. 2, извън тези по буква „а"."

Според решението на Конституционния съд, новата разпоредба на т.2 от чл.22 от ЗМДТ противоречи на чл.6, ал.2 и чл.60, ал.1 от Конституцията.

2. Цели които се поставят:

Към мотивите на Конституционния съд за отмяна на законовата разпоредба.

На първо място данъците са предназначени за осигуряване на финансови средства за изпълнението на публичните функции на държавата и техен белег е едностранното властническо установяване.

В отклонение от тези основни положения, изяснени последователно в практиката на Конституционния съд, оспорената законова разпоредба въвежда по-високи данъчни ставки за жилищни имоти, разположени на територията на населено място или селищно образувание, включени в Решение № 153 на Министерския съвет от 24.02.2012 г. за обявяване Списък на курортите в Република България и определяне на техните граници. Така се осъществява нарушаваща Конституцията делегация на изключителни правомощия на Народното събрание. Изключителната компетентност на НС да установява данъци във всичките им елементи относно недвижимите имоти на гражданите се оказва поделена между парламент и правителство, което е конституционно недопустимо. Без законово посочени критерии правителството се овластява със свой акт за определяне на курортите от национално и местно значение косвено да предопределя размера на данъка върху недвижими имоти на територията на такива курорти.

В списъка, приеман с решение на Министерския съвет, могат да бъдат включени или изключени едни или други курорти по неясни и евентуално субективни, във всички случаи трудно предвидими, критерии. Така смисълът и действието на закона се поставят в зависимост от подзаконов акт, чието естество позволява бързо и/или лесно изменяне, което води до конституционно недопустима правна несигурност. Такава възможност на Министерския съвет да предопределя размера на данъка противоречи на конституционния принцип за разделение на властите.

На второ място, като основание за установяване на противоконституционност на разглежданата разпоредба се взема предвид конституционното разграничение между „имуществени" и „подоходни" данъци. Отделното посочване в чл. 60, ал. 1 от Конституцията на „доходи" и „имущество" изисква ясно и принципно разграничаване между двете категории данъци („подоходни" и „имуществени"). В практиката си Конституционният съд приема за недопустимо елементите, които определят размера на данъците от едната категория, да се използват при определяне на размера на другата категория данъци. Разпоредбата на чл. 60, ал. 1 от Конституцията налага за цялата нормативна уредба на данъчното облагане изискване за съответствие на данъчната тежест с доходите и имуществото на гражданите. Категориите и видовете данъци може да се определят само въз основа на два критерия: според имуществото на данъчно задължените субекти или според техните доходи.

Решението на Конституционния съд № 4 от 09.04.2019 г. по конституционно дело № 15/2018г. /ДВ, бр. 32 от 16.04.2019г. е влязло в сила от 20.04.2019г.

3. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива:

Следва да се уеднакви Наредба №14 за определяне размера на местните данъци на Община Гоце Делчев, като подзаконов нормативен акт със ЗМДТ. При прилагане на новата уредба не се влияние върху финансовите резултати.

В изпълнение разпоредбата на чл. 26, ал. 4, изр. 1-во от Закона за нормативните актове, проектът на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №14 за определяне размера на местните данъци на Община Гоце Делчев е публикуван на интернет страницата на Община Гоце Делчев.

.

ВЛАДИМИР МОСКОВ

Кмет на община Гоце Делчев

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на проекта, за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 за определяне размера на местните данъци на Община Гоце Делчев, съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 4, изр. 1-во , във връзка с ал. 3 от Закона за нормативните актове. Предложенията могат бъдат депозирани в Центъра за услуги и информация на гражданите при Община Гоце Делчев на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна №2, партер и на следния електронен адрес: oba@gocenet.net

.

.Дата на откриване: 16.10.2020 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Местни данъци

Дата на приключване: 16.11.2020 г.


[По-малко]

15.10.2020 : Проект на Правилник за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр. Гоце Делчев, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

М О Т И В И . към проект допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр. Гоце Делчев, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация . 1. Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт: Във връзка с измененията в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), касаещи провеждането на заседания от разстояние, обнародвани в ДВ, бр. 70/2020 г., които са в сила от 07.08.2020г. и законовата делегация регламентирана в чл. 28а, ал. 6 от ЗМСМА е необходимо в Правилника да се регламентират, условията и редът за свикване и провеждане на заседанията от разстояния на общинския съвет и неговите комисии, за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, про...[Повече]

М О Т И В И

.

към проект допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр. Гоце Делчев, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

.

1. Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт:

Във връзка с измененията в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), касаещи провеждането на заседания от разстояние, обнародвани в ДВ, бр. 70/2020 г., които са в сила от 07.08.2020г. и законовата делегация регламентирана в чл. 28а, ал. 6 от ЗМСМА е необходимо в Правилника да се регламентират, условията и редът за свикване и провеждане на заседанията от разстояния на общинския съвет и неговите комисии, за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, процедурата за приемане и удостоверяване на кворума и начинът за приемане на решенията в заседанията, проведени чрез видеоконференция или с неприсъствено гласуване.

.

2. Цели, които се поставят:

Спазване на действащото законодателство в Република България и съобразяване на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет гр. Гоце Делчев, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация с нормативни актове от по-висока степен. С новите текстове се уреждат условията и редът за свикване и провеждане на заседанията от разстояние на постоянните комисии и на общинския съвет, за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, процедурата за приемане и удостоверяване на кворума и начинът за приемане на решенията в заседанията, проведени чрез видеоконференция или с неприсъствено гласуване.

.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на измененията и допълненията на правилника не са необходими допълнителни финансови средства.

.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива:

Резултатите от прилагането на правилника са законосъобразност на актовете издадени от Общинския съвет.

.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект за изменение и допълнение на правилника е съобразен с нормативните актове от по-висока степен, което предопределя съответствието й с правото на Европейския съюз.

15.10.2020 г., гр. Гоце Делчев

ДИМИТЪР БАЛТАДЖИЕВ /п./

Председател на Общински съвет

.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по мотивите и проекта на Правилник за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр. Гоце Делчев, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

Мотивите и проекта на правилника се публикуват на интернет страницата на община Гоце Делчев на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административно-процесуалният кодекс.

.

Предложения могат да бъдат депозирани в Община Гоце Делчев - Центъра за административно-информационно обслужване – гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” №2 или на е-mail: oba@gocenet.net или obs@gocenet.net.

.

Дата на откриване: 15.10.2020 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Местно самоуправление

Дата на приключване: 16.11.2020 г.


[По-малко]

28.02.2020 : ПРОЕКТ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021 г.

Съгласно чл.24а, ал.6, т.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи: „Земите от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем или аренда без търг или конкурс: на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, когато земите са пасища, мери или ливади“. Съгласно чл.37и, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи: „Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общински поземлен фонд се отдават под наем или аренда по реда на чл.24а, ал.2 на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрирана информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, опреде...[Повече]

Съгласно чл.24а, ал.6, т.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи: „Земите от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем или аренда без търг или конкурс: на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, когато земите са пасища, мери или ливади“.

Съгласно чл.37и, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи: „Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общински поземлен фонд се отдават под наем или аренда по реда на чл.24а, ал.2 на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрирана информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм. Пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд се предоставят под наем или аренда на лица, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие", държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл.37в, ал.3, т.2.


[По-малко]

20.01.2020 : ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

20.01.2020 : ПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2023 ГОДИНА

18.12.2019 : Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр.Гоце Делчев, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

19.11.2019 : ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ТАКСА "БИТОВИ ОТПАДЪЦИ" ЗА 2020 Г.

По отношение на такса битови отпадъци, съгласно Закон за изменение и допълнение на ЗМДТ, обнародван в ДВ бр.88 от 03.11.2017г. са посочени услугите, за предоставяне на които общините да събират такса за битови отпадъци. В чл.62, ал.1 /в сила от 01.01.2020г./ е предвидено таксата за битови отпадъци да се заплаща за три услуги, като извършването им от общината е основна предпоставка за дължимост на таксата. Трите услуги са както следва: 1. събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране; 2. третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; 3. поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината. След извършен анализ ...[Повече]

По отношение на такса битови отпадъци, съгласно Закон за изменение и допълнение на ЗМДТ, обнародван в ДВ бр.88 от 03.11.2017г. са посочени услугите, за предоставяне на които общините да събират такса за битови отпадъци. В чл.62, ал.1 /в сила от 01.01.2020г./ е предвидено таксата за битови отпадъци да се заплаща за три услуги, като извършването им от общината е основна предпоставка за дължимост на таксата. Трите услуги са както следва:

1. събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране;

2. третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации;

3. поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.

След извършен анализ на дейностите, посочени в чл.66, ал.1 от ЗИД на ЗМДТ, е изготвена План – сметка за необходимите разходи за 2020г. Съобразно промените в ЗУО и размера на минималната работна заплата, в сила от 01.01.2020г. се предвиждат промени в сега действащите ставки на такса битови отпадъци.

През 2020г. отчисленията съгласно чл.64 от ЗУО на тон битов отпадък ще са 95 лв. В сравнение с 2019г., където са 57 лв. на тон битов отпадък, т.е. ще има завишаване от 38 лв. на тон.

Оттук идва и основното увеличение на разходите за такса битови отпадъци, в услугата третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации. В сравнение с 2018г., размерът на заложените отчисления по чл.64 от ЗУО в приетата от общински съвет Гоце Делчев план сметка е 590 800 лв., а за 2020г. следва да е в размер на 951 050 лв. на прогнозираното количество отпадък.

От 01.01.2020г. се увеличава минималната работна заплата в страната. От 560 лв. ще се увеличи на 610 лв. Оттук ще се увеличат разходите за фонд работна заплата на общинското предприятие „Чистота“, което извършва поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината. Увеличението за 2020г. ще е в размер на 38 400лв.

За 2020г. са заложени допълнително закупуване на 159 бр. еднофамилни кофи и 17 съдове тип „бобър“ по населените места, което води и до завишаване на услугата събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране на някои населени места в общината.

Предвид промените община Гоце Делчев предвижда увеличение в сега действащите ставки по отношение на такса битови отпадъци, като увеличението за всяко населено място е съобразено и е пропорционално на съответните разходи.

За да се запази качеството на услугите сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, за да се следват целите за екологично и ефективно управление на отпадъците, предотвратяване появата на временни нерегламентирани сметища на територията на Община Гоце Делчев, подобряване на организацията по събиране на отпадъците и тяхното транспортиране, екологосъобразно третиране и депониране на събраните битови отпадъци, и недопускане на непосредственият риск, който крият отпадъците върху здравето на населението и във връзка с повишението на гореизброените компоненти е необходимо да бъдат предприети действия за промяна на такса битов отпадък, през 2020 година в община Гоце Делчев.

.

.

ВЛАДИМИР МОСКОВ

Кмет на община Гоце Делчев


[По-малко]

15.11.2019 : ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ПОДГОТОВКАТА НА ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Община Гоце Делчев кани представителите на всички заинтересовани страни и целеви групи да вземат участие в публично обсъждане относно подготовката на проект за изграждане на социални жилища в гр. Гоце Делчев. Проектът е включен в Инвестиционна програма на Община Гоце Делчев към Интегрирания план за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. (ОПРР). Проектното предложение предвижда реконструкция на съществуваща общинска сграда в бившата казарма за обособяване на 30 бр. социални жилища, включително оборудване и обзавеждане. Целта на проекта е осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на лица от уязвими социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение; ...[Повече]

Община Гоце Делчев кани представителите на всички заинтересовани страни и целеви групи да вземат участие в публично обсъждане относно подготовката на проект за изграждане на социални жилища в гр. Гоце Делчев.

Проектът е включен в Инвестиционна програма на Община Гоце Делчев към Интегрирания план за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. (ОПРР).

Проектното предложение предвижда реконструкция на съществуваща общинска сграда в бившата казарма за обособяване на 30 бр. социални жилища, включително оборудване и обзавеждане. Целта на проекта е осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на лица от уязвими социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение; осигуряване на социално включване, пространствена интеграция и равен достъп до адекватни жилищни условия за хора в неравностойно и уязвимо положение. Проектът се предвижда да бъде реализиран в периода 2020 – 2021 г.

Публичното обсъждане ще се състои на 22.11.2019г. (петък) от 10.30 часа в залата на Общински съвет, намираща се на ул. „Царица Йоанна“ №2, ет.1.

.

.

ВЛАДИМИР МОСКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
[По-малко]

05.09.2019 : С П Р А В К А по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

С П Р А В К А

.

за отразяване на получените предложения при обществената консултация на проект на Наредба №22 за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Гоце Делчев

.

Не са постъпили предложения или мнения по проекта и мотивите

.

.

05.09.2019 г.

.

МАРИАНА УСТАИЛИЕВА /п./ Заличени данни на основание чл. 59 от ЗЗЛД

Секретар на община Гоце Делчев

02.08.2019 : Проект на Наредба №22 за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Гоце Делчев

МОТИВИ към проект на Наредба №22 за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Гоце Делчев . 1.Причини, които налагат приемането на подзаконовия нормативен акт. Изготвянето и приемането на Наредба №22 за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Гоце Делчев е продиктувано от необходимостта за регламентиране на използването на социални жилища - нова социална услуга, която Община Гоце Делчев ще предоставя на жителите на общината. Една от основните дейности и отговорности на общината като орган на местното самоуправление е изграждането на подходяща социална инфраструктура, включително и за осигуряване на подслон на най-нуждаещите се. "Социално жилище" е жилище за осигуряване на подслон...[Повече]

МОТИВИ

към проект на Наредба №22 за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Гоце Делчев

.

1.Причини, които налагат приемането на подзаконовия нормативен акт.

Изготвянето и приемането на Наредба №22 за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Гоце Делчев е продиктувано от необходимостта за регламентиране на използването на социални жилища - нова социална услуга, която Община Гоце Делчев ще предоставя на жителите на общината.

Една от основните дейности и отговорности на общината като орган на местното самоуправление е изграждането на подходяща социална инфраструктура, включително и за осигуряване на подслон на най-нуждаещите се.

"Социално жилище" е жилище за осигуряване на подслон и нормални условия на живот на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение, които не могат за си позволят собствен дом или жилище под наем на пазарни цени При предоставянето на тази услуга общината ще изпълни своите задължения към групите в неравностойно положение в обществото, а именно осигуряване на подслон и нормални условия на живот на онези жители на общината, които не могат да си позволят собствен дом или жилище под наем на пазарни цени и които на практика нямат друга алтернатива, тъй като не съществува предлагане на жилища за такъв вид ползватели. Съгласно чл. 18а от Закона за социалното подпомагане Кметът на общината управлява социалните услуги на територията на съответната община. Осигуряването на социални жилища за уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение представлява социална услуга, която се предоставя от общината при условия и параметри, определени от нея самата.

С наредбата от една страна ще се регламентират специфичните условия и реда за установяване на жилищни нужди на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение на територията на Община Гоце Делчев и настаняването им в изградените социални жилища. От друга страна ще се конкретизират права и задължения, които ще поемат настанените в социалните жилища, свързани с участието им в дейности насочени към тяхната интеграция и социализация, включително такива в областта на образованието, здравеопазването, социалното приобщаване и заетостта.

Изграждането на социални жилища е един от проектите, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Гоце Делчев и ще бъде финансирано чрез одобрената Инвестиционна програма по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Процедура BG16RFOP001-1.001-039: „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Съгласно изисквания от Насоките за кандидатстване по процедурата Общините бенефициенти по посочената схема следва да разработят образец на договор за предоставяне за ползване на социално жилище, където да се регламентират всички конкретните права и задължения, които ще поемат настанените в социалните жилища, като допълнително се въведат специални клаузи във връзка със „социалния пакет”, който ще им бъде предоставен, съгласно конкретните им нужди – в договора за наем да има включена „социална клауза“, обвързана с ползването на социалното жилище.

Договорът следва да бъде сключен на основание на конкретната наредба на общинския съвет за регламентиране на социалните жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение, като социална услуга, част от политиката по социално включване на общината.

Социалните жилища, финансирани по ОПРР, следва да бъдат разграничени от общия общински жилищен фонд, като подходът при определянето на наема на социалните жилища следва да бъде различен и да се базира на принципа за осигуряване на достъп до жилище на най-крайно нуждаещи се социални групи на социално приемлива цена, което позволява освен ползване на социално жилище и задоволяване на всички останали битови потребности на лицата.

Цели, които се поставят.

Да се осигури достатъчен период от време за социализация и интеграция на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение на територията на Община Гоце Делчев и задоволяване на потребностите им подслон и социално включване.

Да се осигури интегриран подход за решаване на жилищни нужди на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение на територията на Община Гоце Делчев, като им се даде възможност едновременно с настаняването в социално жилище да се изпълнят специфичните социални условия, включени в „социалния пакет”.

Целесъобразното и законосъобразно разпореждане със социалния жилищен фонд на Община Гоце Делчев, при спазване на принципа за равнопоставеност на гражданите, кандидатстващи за картотекиране и настаняване в социални жилища.

2. Финансови и други средства необходими за прилагането на новата уредба

Изграждането на социалните жилища ще бъде финансирано чрез одобрената Инвестиционна програма по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Процедура BG16RFOP001-1.001-039: „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Мерките свързани с другите видове интервенции, включително такива в областта на образованието, здравеопазването, социалното приобщаване и заетостта, ще се финансират чрез проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 -2020 г.

.

3. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива

С приемането на проекта на Наредба № 22 за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Гоце Делчев се очаква да се въведат ясни правила за ползването на новата социална услуга, която ще осигури подслон и нормални условия на живот на онези жители на общината, които не могат да си позволят собствен дом или жилище под наем на пазарни цени и които на практика нямат друга алтернатива, тъй като не съществува предлагане на жилища за такъв вид ползватели

В резултат от въвеждането на услугата „Социални жилища” ще се реализират мерки за трайна десегрегация, насърчаване достъпа до образоване и заетост, както и прилагане на мерки за социално включване на лицата от целевите групи.

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Проектът на Наредба №22 за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Гоце Делчев е съобразен с изискванията на Закона за социално подпомагане, Закон за общинската собственост и с чл.3, т.1, във връзка с чл.2 и чл.4 от Европейската харта за местното самоуправление.

Проектът е съобразен с европейското законодателство - Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. на Европейския парламент и Съвета, Регламент 360/2012, Решение на ЕК 2012/21/ЕС, както и с разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

ВЛАДИМИР МОСКОВ

Кмет на община Гоце Делчев

. 

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по мотивите и проекта на Наредба №22 за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Гоце Делчев

Мотивите и проекта на наредба се публикуват на интернет страницата на община Гоце Делчев на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административно-процесуалният кодекс.

Предложения могат да бъдат депозирани в Община Гоце Делчев - Центъра за административно-информационно обслужване – гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” №2 или на е-mail: oba@gocenet.net.

.

Дата на откриване: 02.08.2019 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Социални услуги

Дата на приключване: 01.09.2019 г.


[По-малко]

15.01.2019 : С П Р А В К А за отразяване на получените предложения при обществената консултация на проект за наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 за определянето размера на местните данъци на община Го

С П Р А В К А

.

за отразяване на получените предложения при обществената консултация на проект за наредба за изменение и допълнение Наредба №14 за определянето размера на местните данъци на община Гоце Делчев

№ по ред Участник в обществената консултация Предложение/мнение Приема/не приема предложението/мнението Мотиви

Не са постъпили предложения или мнения по проекта и мотивите

.

.

15.01.2019 г.

.

МАРИЯ ГРОЗДАНОВА /п./ Заличени данни на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

Началник отдел „Местни данъци и такси“

04.01.2019 : ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Настоящата програма отразява намеренията на Община Гоце Делчев за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2019 година. Тя съдържа: І. Отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2018г. ІІ. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти, общинска собственост. ІІІ. Описание на имотите, които се предвижда да бъдат отдадени под наем, за бъдат предложени за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества с общинско имущество, за учредяване на ограничени вещни права или за възлагане чрез концесия. ІV. Описание на имотите, кои...[Повече]

Настоящата програма отразява намеренията на Община Гоце Делчев за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2019 година. Тя съдържа:

І. Отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2018г.

ІІ. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти, общинска собственост.

ІІІ. Описание на имотите, които се предвижда да бъдат отдадени под наем, за бъдат предложени за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества с общинско имущество, за учредяване на ограничени вещни права или за възлагане чрез концесия.

ІV. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица.

V. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване.

VІ. Обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти, в това число обекти от първостепенно значение.

VІІ. Конкретни мерки за подобряване на организацията на работата по управлението на общинската собственост, в това число и на публичния достъп на местната общност до информацията за изпълнението на годишната програма.


[По-малко]

14.12.2018 : Проект за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на община Гоце Делчев

МОТИВИ . към проект за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на община Гоце Делчев /последно изменена и допълнена с Решение №253/29.12.2016г./ . 1. Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт: С ДВ бр.98 от 27.11.2018г. със Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, с §39 от допълнителните разпоредби се приеха изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси, влизащи в сила в по - голямата си част от 01.01.2019г. Прие се пълна промяна на концепцията за определяне на данъка върху превозните средства за леките автомобили и товарните автомобили с технически допустима максимална маса не пове...[Повече]

МОТИВИ

.

към проект за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на община Гоце Делчев

/последно изменена и допълнена с Решение №253/29.12.2016г./

.

1. Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт:

С ДВ бр.98 от 27.11.2018г. със Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, с §39 от допълнителните разпоредби се приеха изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси, влизащи в сила в по - голямата си част от 01.01.2019г.

Прие се пълна промяна на концепцията за определяне на данъка върху превозните средства за леките автомобили и товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т, а именно данъкът да се определя по формула, която включва два компонента: имуществен и екологичен. Имущественият компонент отчита мощността и годината на автомобила, а екологичният компонент отчита екологичната категория на автомобила, респективно замърсяването, което причинява съответният автомобил.

Имущественият компонент е предвидено да се определя от ставката за тази част от данъка и мощността на двигателя, коригирани с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила. В закона се предлагат шест диапазона на мощности на автомобили и съответно минимална и максимална стойност на границите на размера на данъка за всеки диапазон на мощност. Съгласно действащите разпоредби се обединяват диапазоните до 37 и до 55 kW в един – до 55 kW, както и се включват два нови диапазона към съществуващите в закона размери по отношение на най-мощните автомобили, а именно: над 150 kW до 245 kW включително и над 245 kW. Доколкото тази част от формирането на данъка е в частта имуществен компонент се запази принципа за определяне на по-високи граници на ставка на данък за по-мощните автомобили. Запази се правото на общинския съвет да определя размера на данъка (ставката) в наредбата по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ в зависимост от мощността на автомобила.

Коефициентът за годината на производство на автомобила е диференциран по години, като е налице известна промяна спрямо действащите към настоящия момент в ЗМДТ коефициенти. Екологичният компонент осигурява облекчение за собствениците на автомобили, съответстващи на екологични стандарти Евро 4 и утежнение за собствениците на автомобили, които не съответстват на екологична категория или съответстват на екологична категория, по-ниска от „Евро 4“. По отношение на коефициента за екологична категория в закона са определени границите, в рамките на които общинският съвет следва да определи размера на коефициента за всяка екологична категория в Наредба №14.

Във връзка с предложения нов начин за облагане, отпадна облекчението за превозни средства с действащо катализаторно устройство. Отпадането на посоченото данъчно облекчение е заменено с въвеждане на коефициент за екологичната категория на автомобила.

Като положителен ефект за собствениците на моторни превозни средства отпадна лимитиращата граница от 74 kW за ползване на данъчни облекчения за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т, като с коефициента за екологична категория се дава възможност за ползване на данъчно облекчение за всички автомобили с категория равна на или повисока от „Евро 4“, независимо от мощността им. По този начин всички собственици на моторни превозни средства имат възможност да ползват данъчни преференции, в случай че притежават моторни превозни средства, отговарящи на по-високи екологични стандарти.

Има промяна на данъчното облекчение за мотоциклети и мотопеди до 74 kW, съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4" така, че да съответства на предвидената данъчна преференция съобразно коефициента за екологична категория при облагане на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т. В тази връзка данъчното облекчение за екологична категория "Евро 3" отпада, а за екологична категория "Евро 4" се намалява на 20 %. Предвидена е корекция на данъчното облекчение за автобусите, товарните автомобили над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4" така, че да съответства на предвидената данъчна преференция съобразно коефициента за екологична категория при облагане на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т. В тази връзка данъчното облекчение за екологична категория "Евро 3" отпада, а за екологична категория "Евро 4" се намалява на 20 %.

Има промяна относно облагаемата товароносимост на товарните автомобили с технически допустима максимална маса над 3,5 т и не повече от 12 т, като вместо на всеки започнат тон, същата ще се изчислява на всеки започнати 750 кг.

С новите промени в закона отпада данъчното облекчение за основно жилище и определяне на данъка върху недвижимите имоти в пълен размер за всички жилища на данъчно задълженото лице, когато повече от едно жилище е декларирано като основно.

Предлага се неприлагане на разпоредбата за освобождаване от първата и част от втората компоненти от таксата за битови отпадъци за недвижим имот, деклариран като основно жилище.

Във връзка с облекчаване на административната тежест се предлага нотариусите, при реализиране на сделка или действие за придобиване на моторно превозно средство, да извършват проверка за наличието или липсата на задължения за данък върху превозното средство чрез автоматизиран обмен на данни със системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а от ЗМДТ, или със съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината, при посредничеството на информационната система на Министерство на вътрешните работи. В случай, че не може да се осъществи автоматизирана проверка, данъчно задълженото лице следва да предостави издаден или заверен от общината документ за платен изискуем данък върху превозното средство.

Предлага се в 7-дневен срок след извършване на сделката или действието по придобиване на недвижим имот или моторно превозно средство нотариусите да уведомяват съответната община за прехвърлените вещни права върху недвижимия имот или моторното превозно средство, както и да предоставят допълнителна информация за размера на заплатения данък по чл. 49, ал. 2 и за основата, върху която е определен. Предложението е свързано с осигуряване на яснота за прехвърлените през периода недвижими имоти и моторни превозни средства и размера на данъка, който трябва да постъпи в общината за конкретния недвижим имот или моторното превозно средство.

Променя се приложение № 2 „Норми за данъчна оценка на недвижими имоти“, съгласно която отпада корекцията за подобрения към обектите (луксозна или алуминиева дограма, климатична инсталация и други) при определяне на коефициента за индивидуални характеристики на сградата.

Промени се приложение № 4 „Видове патентни дейности и годишни размери на данъка“, като отпадна патентната дейност „Отдаване на видеокасети или записи на електронен носител под наем“.

2. Цели, които се поставят:

На първо място уеднаквяване на наредбите, като подзаконови нормативни актове със съответните закони.

Целта на промените в Закона за местните данъци и такси е да се прецизират коефициентите и да се създаде финансов инструмент за стимулиране извеждането на по-стари автомобили от употреба и замяната им с по-нови и по-екологични автомобили, предвид това, че автомобилите над 20 години са ненадеждни, изискват големи разходи за поддръжка и причиняват големи замърсявания на въздуха с вредни емисии.

Екологичният компонент е свързан с екологичните характеристики на автомобила и представлява коригиращ коефициент, който отразява екологичната категория на автомобила, която е свързана с европейските стандарти за изгорели газове (познати още като Евро 1, 2, 3, 4, 5 и 6).

Във връзка с разработването на програми за управление на качеството на атмосферния въздух и постигане на съответствие с европейски директиви, свързани с чистотата на въздуха и справяне с превишението на пределно допустимите стойности за концентрации на замърсители, нееднократно са правени редица препоръки за промени в данъчното законодателство по отношение облагането на превозните средства. Имайки предвид това, предложената нова концепция е в съответствие и с тези направени препоръки и посочваните проблеми, за които е необходимо да се търси решение.

Прецизира се и се осъвременява патентната дейност чрез премахване на дейности, които към настоящия момент не се осъществяват.

Промяната в приложение № 2 „Норми за данъчна оценка на недвижими имоти“, съгласно която отпада корекцията за подобрения към обектите, цели премахване на характеристики на имоти, които са морално остарели и които към настоящия момент не се прилагат и не могат да бъдат характеристика на даден имот.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Прилагането на измененията и допълването на Наредба № 14 не изисква допълнителни нови финансови или други средства.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива:

Предложените промени в проекта на наредбата са на минималните размери на ставките за киловатите на автомобилите и на минималните размери на екологичните компоненти, като се има предвид новото облагане на моторните превозни средства да не е шокиращо от финансова гледна точка на населението на общината и в крайна сметка непосилно за плащане.

Съгласно разпоредбата на чл.10, ал.7, т.3 от Закона за пътищата леките и товарните автомобили с техническа допустима максимална маса не повече от 3.5 т са отнесени в една категория по отношение на определянето на и заплащането на винетна такса, но се облагат по различен начин с данък върху превозните средства по действащата редакция на чл.55 от ЗМДТ, което създава неравнопоставеност между собствениците на посочените автомобили. С предложеното изменение се очаква да се предотврати подобна неравнопоставеност.

Премахва се неравнопоставеността между собствениците на едни и същи модели автомобили, като при една част от тях категория N1се използва само за получаване на данъчно облекчение, тъй като в този случай данъкът върху превозните средства е значително по нисък в сравнение със същия автомобил, регистриран с категория M1 и се облага като лек автомобил. Според действащия Закон за местните данъци и такси собствениците на товарни автомобили с техническа допустима максимална маса не повече от 3.5 т /категория N1/ плащат в пъти по-нисък данък върху превозните средства, като икономията може да стигне до 100 пъти, което освен неравнопоставеност между собствениците, води и до значителна загуба в общинските бюджети и създава предпоставка за използване на категория N1 само с цел за избягване на данъци и осигуряване на данъчно предимство.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 за определяне а размера на местните данъци в община Гоце Делчев е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е обвързано със синхронизирането на българското законодателство. Проектът е съобразен с разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност.

В изпълнение на разпоредбата на чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение на Наредба №14 за определяне а размера на местните данъци в община Гоце Делчев е публикуван на интернет страницата на Община Гоце Делчев.

.

ВЛАДИМИР МОСКОВ /п./ Заличени данни на основание чл.2 от Закона за защита на личните данни

Кмет на община Гоце Делчев

.

На заинтересованите лица се предоставя 30 – дневен срок, считано от

14.12.2018г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба №14

за определянето размера на местните данъци на община Гоце Делчев.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за услуги и информация на

община Гоце Делчев на адрес – гр.Гоце Делчев, ул.“Царица Йоанна“ №2, както

и на следния електронен адрес oba@gocenet.net.

.

Дата на откриване: 14.12.2018 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Дата на приключване: 17.01.2019 г.


[По-малко]

12.11.2018 : ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ТАКСА "БИТОВИ ОТПАДЪЦИ" ЗА 2019 Г.

На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс и във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, Община Гоце Делчев уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на план-сметка за разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2019 г. В съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ), Община Гоце Делчев предоставя на населението услуги по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържане ч...[Повече]

На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс и във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, Община Гоце Делчев уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на план-сметка за разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2019 г.

В съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ), Община Гоце Делчев предоставя на населението услуги по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

Размерът на таксата се определя по реда на чл. 66 от ЗМДТ за всяка услуга поотделно - сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.

За осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци в план-сметката за 2019 г. са предвидени средства в размер на 1 837 300 лева, съгласно проект на Предложение за решение на Кмета на Община Гоце Делчев до Общинския съвет – Гоце Делчев, относно: приемане на план сметката за разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2019 г.

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта по чл. 65 и чл. 66 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения по проекта за решение на е-mаil адрес: oba@gocenet.net.com или в Центъра за обслужване на граждани в Общинска администрация - Гоце Делчев в едномесечен срок считан от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Гоце Делчев на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за административен акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в сградата на Общинска администрация - Гоце Делчев или от публикувания по-долу проект за решение.
[По-малко]

10.09.2018 : Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Гоце Делчев за 2018 година

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, параграф 7, т.6 от Допълнителните разпоредби на Закона за общинската собственост, параграф 5, т.73 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и чл.73, ал.5 от Закона за горите, Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Община Гоце Делчев за 2018 година с нов раздел VIII: VIII. Определяне на общински обекти от първостепенно значение 1. Обект от първостепенно значение - „Проектиране и изграждане на напорен резервоар в имот №29007 по КВС на село Лъжница с довеждащ и захранващ водопровод село Лъжница, общ...[Повече]

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, параграф 7, т.6 от Допълнителните разпоредби на Закона за общинската собственост, параграф 5, т.73 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и чл.73, ал.5 от Закона за горите,

Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Община Гоце Делчев за 2018 година с нов раздел VIII:

VIII. Определяне на общински обекти от първостепенно значение

1. Обект от първостепенно значение - „Проектиране и изграждане на напорен резервоар в имот №29007 по КВС на село Лъжница с довеждащ и захранващ водопровод село Лъжница, община Гоце Делчев.


[По-малко]

10.09.2018 : Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Гоце Делчев през 2018 година

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост включва в Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в Община Гоце Делчев през 2018 година в раздел III, т. 1, буква Е следните имоти: 1. Поземлен имот с идентификатор 17395.49.67 по кадастралната карта и кадастралните рагистри на град Гоце Делчев, находящ се в местността “Горила”, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, седма категория, с площ от 972 квадратни метра. 2. Поземлен имот с идентификатор 17395.80.4 по кадастралната карта и кадастралните рагистри на град Гоце Делчев, находящ се в местността “Керацата”, с нач...[Повече]

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост включва в Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в Община Гоце Делчев през 2018 година в раздел III, т. 1, буква Е следните имоти:

1. Поземлен имот с идентификатор 17395.49.67 по кадастралната карта и кадастралните рагистри на град Гоце Делчев, находящ се в местността “Горила”, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, седма категория, с площ от 972 квадратни метра.

2. Поземлен имот с идентификатор 17395.80.4 по кадастралната карта и кадастралните рагистри на град Гоце Делчев, находящ се в местността “Керацата”, с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ от 383 квадратни метра.

3. Поземлен имот с идентификатор 17395.41.8 по кадастралната карта и кадастралните рагистри на град Гоце Делчев, находящ се в местността “Ръждавица”, с начин на трайно ползване: нива, с площ от 30 702 квадратни метра.

4. Земеделска земя /изоставена нива/, имот № 004013, находящ се в местността “Преслапо”, землище на село Добротино, десета категория, с площ от 4,600 дка.

5. Земеделска земя /нива/, имот № 004016, находящ се в местността „Мокра поляна”, землище на село Добротино, десета категория, с площ от 0.867 дка.

6. Земеделска земя /нива/, имот № 004068, находящ се в местността “Мокра поляна”, землище на село Добротино, десета категория, с площ от 2.796 дка.

7. Земеделска земя /нива/, имот №004052, находящ се в местността “Тумбата”, землище на село Добротино, девета категория, с площ от 3.463 дка.

8. Земеделска земя /нива/, имот № 004057, находящ се в местността “Тумбата”, землище на село Добротино, девета категория, с площ от 1.620 дка.

9. Земеделска земя /нива/, имот № 004058, находящ се в местността “Тумбата”, землище на село Добротино, девета категория, с площ от 4,030 дка.

10. Земеделска земя /нива/, имот № 055067, находящ се в местността “Катър поляна”, землище на село Корница, шеста категория, с площ от 0.648 дка.

11. Земеделска земя /ливада/, имот № 032011, находящ се в местността “Кадиеви ливади”, землище на село Брезница, десета категория, с площ от 0,803 дка.

12. Земеделска земя /нива/, имот № 051205, находящ се в местността „Падарката“, землище село Брезница, шеста категория, с площ от 1,613 дка.

13. Земеделска земя /нива/, имот № 057007, находящ се в местността “Сушица”, землище на село Лъжница, осма категория, с площ от 5.614 дка.

14. Земеделска земя /нива/, имот № 057003, находящ се в местността “Сушица”, землище на село Лъжница, девета категория, с площ от 6.974 дка.

15. Земеделска земя /нива/, имот № 057058, находящ се в местността “Сушица”, землище на село Лъжница, девета категория, с площ от 2.587 дка.

16. Земеделска земя /нива/, имот № 000395, находящ се в местността „Лисицата“, землище село Баничан, четвърта категория, с площ от 3,205 дка.

17. Земеделска земя /нива/, имот № 020009, находящ се в местността „Гладно поле“, землище село Баничан, пета категория, с площ от 2,000 дка.

18. Земеделска земя /нива/, имот № 020067, находящ се в местността „Гладно поле“, землище село Баничан, пета категория, с площ от 2,190 дка.

19. Земеделска земя /лозе/, имот № 027146, находящ се в местността „Лозята /Гребенаря/“, землище село Мосомище, седма категория, с площ от 2,896 дка.

20. Земеделска земя /нива/, имот № 096015, находящ се в местността „Ливадите“, землище село Мосомище, четвърта категория, с площ от 6,603 дка.

21. Земеделска земя /нива/, имот № 096020, находящ се в местността „Ливадите“, землище село Мосомище, пета категория, с площ от 1,178 дка.

22. Земеделска земя /нива/, имот № 097025, находящ се в местността „Папото“, землище село Мосомище, пета категория, с площ от 8,586 дка.

23. Земеделска земя /нива/, имот № 054002, находящ се в местността „Ормана“, землище село Мосомище, четвърта категория, с площ от 8,769 дка.


[По-малко]

22.05.2018 : ПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 2018 - 2020

М О Т И В И: . Чл. 197, ал.1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование изисква всяка от общините да разработи своя Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. Предлагам на Вашето внимание СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 2018-2020 ГОДИНА Съгласно чл. 5 от Наредбата за приобщаващото образование (приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г., обн. ДВ бр. 86/2017 г.), подкрепата за личностно развитие на децата и учениците се организира и осигурява в съответствие с утвърдените областни и общински стратегии за подкрепа и личностно развитие на децата и учениците, въз основа ...[Повече]

М О Т И В И:

.

Чл. 197, ал.1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование изисква всяка от общините да разработи своя Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. Предлагам на Вашето внимание СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 2018-2020 ГОДИНА

Съгласно чл. 5 от Наредбата за приобщаващото образование (приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г., обн. ДВ бр. 86/2017 г.), подкрепата за личностно развитие на децата и учениците се организира и осигурява в съответствие с утвърдените областни и общински стратегии за подкрепа и личностно развитие на децата и учениците, въз основа на анализ на потребностите от обща и допълнителна подкрепа. Общинската Стратегия за подкрепа и личностно развитие на децата и учениците в община Гоце Делчев (2018-2020) е разработена въз основа на:

- Областна стратегия за личностно развитие на децата и учениците в област Благоевград, одобрена от Областен съвет за развитие на област Благоевград.

- Националните и европейски приоритети за осигуряване на приобщаващото образование на децата и учениците, отразявайки обективното състояние, традициите и спецификата на всяка институция в системата на предучилищното и училищното образование.

С предложената Стратегия за подкрепа и личностно развитие се създават условия за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на общността на територията на Община Гоце Делчев, чрез осигуряване на подкрепа за личностно развитие в подходяща физическа, психологическа и социална среда.

Финансирането на настоящата Стратегия се осъществява със средства от европейски фондове, чрез държавния бюджет, общинския бюджет, както и чрез дарения, спонсорства и други източници.

Очакваните резултати от прилагането на Стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Гоце Делчев (2018-2020) е пълноценното и пълноправно взаимодействие и сътрудничество на всички участници - деца и ученици, родители, институции, организации, специалисти и др.

Създава подходяща физическа, психологическа и социална среда за приобщаващото образование на всички деца и ученици.

.

.

ВЛАДИМИР МОСКОВ /п./ Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Кмет на община Гоце Делчев

.


[По-малко]

19.04.2018 : С П Р А В К А за отразяване на получените предложения при обществената консултация на проект за наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистот

С П Р А В К А

.

за отразяване на получените предложения при обществената консултация на проект за наредба за изменение и допълнение Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита имуществото на територията на община Гоце Делчев

№ по ред Участник в обществената консултация Предложение/мнение Приема/не приема предложението/мнението Мотиви

Не са постъпили предложения или мнения по проекта и мотивите

.

.

19.04.2018 г.

.

МАРИАНА УСТАИЛИЕВА /п./ Заличени данни на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

Секретар на община Гоце Делчев

10.04.2018 : ПРОЕКТ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА СТОПАНСКАТА 2018/2019г.

Настоящият Годишен план за паша е разработен на основание чл. 37о, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

19.03.2018 : Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на терит

МОТИВИ към проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита имуществото на територията на община Гоце Делчев. . Мотиви: . 1. Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт: . I. По отношение изменение и допълнение разпоредбите регламентиращи паркирането в „Синя зона“ на територията на община Гоце Делчев. През последните няколко години се наблюдава ръст на МПС в Община Гоце Делчев и околните села на района. Това от своя страна създава затруднение особено в пазарните дни понеделник и петък на движението и паркирането на превозните средства, както при местата определени за краткотрайно паркиране в синята зона, така и във всички останали места, ...[Повече]

МОТИВИ

към проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита имуществото на територията на община Гоце Делчев.

.

Мотиви:

.

1. Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт:

.

I. По отношение изменение и допълнение разпоредбите регламентиращи паркирането в „Синя зона“ на територията на община Гоце Делчев.

През последните няколко години се наблюдава ръст на МПС в Община Гоце Делчев и околните села на района. Това от своя страна създава затруднение особено в пазарните дни понеделник и петък на движението и паркирането на превозните средства, както при местата определени за краткотрайно паркиране в синята зона, така и във всички останали места, при които е позволено извършването на тази маневра. Голяма част от тротоарните площи са превзети от неправилно паркирани МПС. В същото време превозните средства създават особено големи проблеми в придвижването на пешеходците, майките с детски колички и други граждани с ограничение в придвижването по тях и опазването на тротоарната настилка. Неконтролируемо е спирането и паркирането на превозни средства, особено на места регулирани с хоризонтална и вертикална маркировка забраняваща тези действия. Част от нарушителите се санкционират по Наредба №1 на общината, но явлението паркиране на непозволени места придобива масовост и тази мярка на санкции ще се окаже недостатъчна във времето, без да може да изиграе своя коригиращ ефект сред поведението на една голяма част от водачите на МПС. Наложително е да се помисли за по строги мерки спрямо нарушителите и за нови правила, както на свободните паркинги, така и на паркиращите на местата определени за краткотрайно паркиране в синята зона. Натрупаните през годините пропуски на гражданите под различен предлог, причина и форма затрудняват работата на контрольорите в синята зона. Много са и превозните средства на живели в минало време с пропуски на адреси в обхвата на синята зона. Не са малко гаражните площи които са превърнати в прехода без смяна на предназначението за други цели. Не само по едно, а и по няколко са превозните средства паркирали в „синята зона“ на живущи, ползващи офиси и фирми намиращи се в обхвата на краткотрайно паркиране. Всички гореизложени обективни и субективни факти затрудняват работата по контрола върху паркирането на местата определени за „Синя зона“. Допустимото намаляване на разходите по дейността и промяна в посока подобряване организацията на работа в „Синята зона“ се цели повишаване на приходите.

Въвеждането на новите правила за платено паркиране ще регулира процеса на паркирането, подобри събираемостта на приходите и улеснят ползващите услугите на синята зона в град Гоце Делчев. Въвеждане на паркиране чрез SMS в „Синя зона“ град Гоце Делчев. Клиентите на българските мобилни оператори да могат да паркират на улици, булеварди и площади с въведен режим за почасово платено паркиране, като изпратят кратко текстово съобщение /SMS/ на определен кратък номер със съдържание регистрационния номер на автомобила. Стойността на SMS е 1,00 лев плюс стойността на SMS–са. За целта е необходимо изграждане на система със следните функции:

- Възможност за двупосочен обмен на данни чрез кратки текстови съобщения /SMS/;

- Логика и управление на целия процес чрез паркиране със SMS;

- Метод на таксуване, чрез който клиентите на услугата се таксуват и не се таксуват, когато услугата е недостъпна;

- Инсталиране на софтуер за мобилно устройство, даващо възможност в реално време контрольорите, чрез мобилни устройства да проверяват платено ли е с SMS паркирането на автомобила;

- Административен и статистически контрол на услугата таксуване на паркиране чрез SMS;

По направени пазарни проучвания изграждането на такава система ще струва около 10 000 лева /десет хиляди лева/, за която в бюджета ще е необходимо да се заделят средства.

II. По отношение въвеждане на санкционна разпоредба за извършени нарушения на чл. 10 от Наредба №1.

Повод за настоящото предложение за изменение е Решение № 1247/19.07.2017г. на Административен съд Благоевград, с което са обявени за нищожни текстовете на чл.9, ал.2, чл.10, ал.1, т.10 и чл.39 от Наредба № 1 на Общински съвет Гоце Делчев за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Гоце Делчев, приета с Решение № 86 по протокол № 10/02.08.2012г., изм. и доп. с Решение № 164 по протокол №11/28.06.2016г. на общински съвет Гоце Делчев.

Производството в административен съд Благоевград е по реда на чл.185 и следващите от Административно процесуалния кодекс (АПК), образувано по Протест на прокурор при Окръжна прокуратура Благоевград, с който са оспорени разпоредбите на чл. 9, ал. 2, чл.10, ал.1 и чл.39 от наредба № 1. В протеста се сочи, че оспорените разпоредби противоречат на нормативен акт от по-висока степен, какъвто е Закона за движение по пътищата(ЗДвП)., направено е искане оспорените разпоредби да бъдат обявени за нищожни.

Съдебният контрол за законосъобразност на оспорените разпоредби на Наредба №1 обхваща преценката дали регулираните с наредбата отношения вече са уредени с нормативни актове от по-висока степен и дали за приемане на оспорените разпоредби в съответствие с нормите на чл.2, ал.1 и чл.8 от ЗНА органът на местно самоуправление е бил овластен с компетентност за уреждане на обществени отношения чрез регулирането им с подзаконов нормативен акт по чл.7, ал.2 от ЗНА. В случая с разпоредбата на чл.39 от Наредба №1 се предвижда възникване на административнонаказателна отговорност за нарушаване на разпоредбите на чл.9, ал.2 и чл.10 чрез налагане на административно наказание „глоба“ в размер от 100 до 500лева , а при повторно нарушение от 500 до 1000лв.

В съдебното решение е посочено, че правилата за движение, престоя и паркирането на моторни превозни средства са изчерпателно уредени в Закона за движение по пътищата. Разпоредбата на чл.178е от ЗДвП предвижда административнонаказателна отговорност, чрез налагане на административно наказание „глоба“- в размер от 50лв. до 200лв. за всяко лице което паркира пътно превозно средство в паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци и на тротоари в населените места, извън разрешените за това места, а в разпоредбата на чл.183, ал.2, т.1 от ЗДвП се предвижда санкция за водач, който неправилно престоява или е паркирал неправилно. Регламентацията на закона се прилага такава, каквато е, без изключения. Посочените разпоредби от ЗДвП не подлежат на детайлизиране, разширяване или допълване посредством друг нормативен акт. Обществени отношения, изчерпателно уредени със закон не трябва да се преуреждат с подзаконов нормативен акт, като за едно и също нарушение да се предвижда различно по размер наказание, макар и от същия вид-глоба.

Както и по-горе е споменато в резултат на решението на съда се отменят чл.9, ал.2, чл.10, ал.1, т.10 и чл.39 от Наредба № 1 на Общински съвет- Гоце Делчев за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Гоце Делчев, приета с Решение №86 по Протокол № 10/02.08.2012г., изм. И доп. С Решение №164 по Протокол № 11/28.06.2016г. на Общински съвет- Гоце Делчев.

Горното изисква на мястото на отменения текст да се приеме текст, който да предвижда санкционни разпоредби на неотменените текстове на чл. 10 от наредбата.

Причини, налагащи приемането и цели, които се поставят с приемането на нов член 38а от Наредба № 1 е попълване на празнота, пораждаща се от изпълнението на Решение № 1247/19.07.2017г. на АС Благоевград .

2. Цели, които се поставят:

Въвеждането на новите правила за платено паркиране ще регулира процеса на паркирането, подобри събираемостта на приходите и улеснят ползващите услугите на синята зона в град Гоце Делчев. Промените целят съобразяване на правилата предвидени в подзаконовия нормативен акт с нормите на действащо законодателство.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Прилагането на инструкцията изисква допълнителни финансови средства, които ще бъдат осигурени от собствени приходи в бюджета на община Гоце Делчев.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови:

Резултатите от въвеждането на новите правила за платено паркиране ще се проявят в насока регулиране процеса на паркирането, подобряване събираемостта на приходите и улесняване ползвателите на услугите за платено паркиране в централната градска част на гр. Гоце Делчев. Създаването на санкционна разпоредба за нарушения предвидени в чл. 10 от Наредбата, ще позволи прилагането на чл. 9 и чл. 10 от наредба №1 да се осъществява в съответствие с целите на наредбата и приложимите законови актове.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на наредбата е съобразен с нормативните актове от по-висока степен, което предопределя съответствието й с правото на Европейския съюз.

.

ВЛАДИМИР МОСКОВ /п./ Заличени данни на основание чл.2 от Закона за защита на личните данни

Кмет на община Гоце Делчев

.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по мотивите и проекта на изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Гоце Делчев.

Мотивите и проекта на наредба се публикуват на интернет страницата на община Гоце Делчев на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административно-процесуалният кодекс.

Предложения могат да бъдат депозирани в Община Гоце Делчев - Центъра за административно-информационно обслужване – гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” №2 или на е-mail: oba@gocenet.net.

.

Дата на откриване: 19.03.2018 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Обществен ред, безопасност на движението, паркиране на пътни превозни средства

Дата на приключване: 18.04.2018 г.


[По-малко]

26.02.2018 : С П Р А В К А за отразяване на получените предложения при обществената консултация на проект за Наредба №21 за финансово подпомагане на спортни клубове от Община Гоце Делчев

С П Р А В К А

за отразяване на получените предложения при обществената консултация на проект за Наредба №21 за финансово подпомагане на спортни клубове от Община Гоце Делчев

Не са постъпили предложения или мнения по проекта и мотивите

26.02.2018 г.

МАРИАНА УСТАИЛИЕВА /п./ Заличени данни на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

Секретар на община Гоце Делчев

22.01.2018 : ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ ОТ ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

На основание чл. 59, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, Общинските съвети приемат програми за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм. Общините могат да подпомагат спортни организации, спортни училища и туристически дружества, чиито седалища и дейност са на територията на общината. Условията и редът за финансиране и подпомагане се определят с наредби на общинските съвети. . Мотиви за приемане на Наредба за финансово подпомагане на спортни клубове от община Гоце Делчев: 1. Причини, които налагат приемането на Наредбата: Съгласно действащото законодателство условията и редът за финансиране на спортните клубове следва да се определят с наредба, приета от Общинския съвет. 2. Цели, които се поставят: Основната цел на Наредбата...[Повече]

На основание чл. 59, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, Общинските съвети приемат програми за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм. Общините могат да подпомагат спортни организации, спортни училища и туристически дружества, чиито седалища и дейност са на територията на общината. Условията и редът за финансиране и подпомагане се определят с наредби на общинските съвети.

.

Мотиви за приемане на Наредба за финансово подпомагане на спортни клубове от община Гоце Делчев:

1. Причини, които налагат приемането на Наредбата:

Съгласно действащото законодателство условията и редът за финансиране на спортните клубове следва да се определят с наредба, приета от Общинския съвет.

2. Цели, които се поставят:

Основната цел на Наредбата е развитие на масовия спорт на територията на Община Гоце Делчев. С приемането на Наредбата се цели постигане на публичност и прозрачност на финансирането на спортните клубове чрез създаване на ясни правила за финансиране на всички спортни клубове на територията на Община Гоце Делчев. Важна цел е да се предотврати допускането на злоупотреби и постигането на максимална прозрачност при изразходване на средствата.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на Наредбата не са необходими финансови средства.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Приемането на Наредбата ще допринесе за подобряване работата на спортните клубове, тяхното навременно финансиране, отчитане и планиране на нужните им средства за спортния им календар. Това от своя страна ще допринесе за постигане на добри спортно-технически резултати от състезателите и отборите и активно развитие на детско-юношеския спорт.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Проектът на наредбата не противоречи и на правото на Европейския съюз. Не противоречи и на други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.

.

ВЛАДИМИР МОСКОВ /п./ Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Кмет на община Гоце Делчев

.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по мотивите проекта на Наредба за условията и реда на финансово подпомагане на спортните клубове от община Гоце Делчев.

Мотивите и проекта на наредбата се публикуват на интернет страницата на община Гоце Делчев на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс.

Предложенията могат да бъдат депозирани в Община Гоце Делчев – Центъра за административно-информационно обслужване – гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ №2 или на e-mail: oba@gocenet.net.

.

Дата на откриване:22.01.2018г.

Целева група: Всички заинтересовани

Дата на приключване: 23.02.2018 г.


[По-малко]

03.01.2018 : ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

02.10.2017 : Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Гоце Делчев през 2017 година

Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Гоце Делчев през 2017 година . І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост включва в Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в Община Гоце Делчев през 2017 година в раздел III, т.1, буква Е следните имоти: 1. Имот №004010, находящ се в местността “Падинето”, землище на с.Господинци, представляващ нива, седма категория, с площ от 0.616 дка. 2. Имот №004020, находящ се в местността “Падинето”, землище на с.Господинци, представляващ нива, седма категория,...[Повече]

Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти,

общинска собственост в Община Гоце Делчев през 2017 година

.

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост включва в Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в Община Гоце Делчев през 2017 година в раздел III, т.1, буква Е следните имоти:

1. Имот №004010, находящ се в местността “Падинето”, землище на с.Господинци, представляващ нива, седма категория, с площ от 0.616 дка.

2. Имот №004020, находящ се в местността “Падинето”, землище на с.Господинци, представляващ нива, седма категория, с площ от 2.059 дка.

3. Имот №004039, находящ се в местността “Падинето”, землище на с.Господинци, представляващ нива, седма категория, с площ от 0.696 дка.

4. Имот №004044, находящ се в местността “Падинето”, землище на с.Господинци, представляващ нива, седма категория, с площ от 0.845 дка.

5. Имот №004057, находящ се в местността “Падинето”, землище на с.Господинци, представляващ лозе, седма категория, с площ от 1.946 дка.

6. Имот №004071, находящ се в местността “Падинето”, землище на с.Господинци, представляващ нива, седма категория, с площ от 1.480 дка.

7. Имот №004072, находящ се в местността “Падинето”, землище на с.Господинци, представляващ нива, седма категория, с площ от 2.242 дка.

8. Имот №004143, находящ се в местността “Равнищата”, землище на с.Господинци, представляващ лозе, седма категория, с площ от 0.637 дка.

ІІ. На основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост включва в Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Гоце Делчев през 2017 година, в раздел ІІІ, т.2, б.”В” следният имот:

- 220/420 идеални части от урегулиран поземлен имот ІІ, имот с планоснимачен номер 536 от квартал 48 по плана на село Корница.

ІІІ. На основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост включва в Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Гоце Делчев през 2017 година, в раздел ІІІ, т.2, б.”В” следният имот:

- 189/360 идеални части от урегулиран поземлен имот І от квартал 52 по плана на село Корница.

ІV. На основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост включва в Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Гоце Делчев през 2017 година, в раздел ІІІ, т.2, б.”Б” следният имот:

- урегулиран поземлен имот ХI, имот с планоснимачен номер 878 от квартал 77 по плана на село Брезница.

V. На основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост включва в Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Гоце Делчев през 2017 година, в раздел ІІІ, т.2, б.”Е” следният имот:

- земеделска земя /друга селскостопанска територия/, имот №031148, местност „Краището“, землище на село Мосомище.

VІ. 1. На основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост включва в Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Гоце Делчев през 2017 година, в раздел ІІІ, т.2, б.”Е” следният имот:

- земеделска земя /друга селскостопанска територия/, имот №031149, местност „Краището“, землище на село Мосомище.

VII. 1. На основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост включва в Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Гоце Делчев през 2017 година, в раздел ІІІ, т.2, б.”Е” следният имот:

- земеделска земя /друга селскостопанска територия/, имот №031150, местност „Краището“, землище на село Мосомище.

VIIІ. На основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост включва в Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Гоце Делчев през 2017 година, в раздел V, следният имот:

- земеделска земя /нива/, имот № 002094, местност „Голака“, землище на село Лъжница.

IX. На основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост включва в Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Гоце Делчев през 2017 година, в раздел III, т.1, б. „А“, следните имоти:

- Лекарски кабинет, с площ от 14 квадратни метра и спомагателни помещения /манипулационна, женска и детска консултация, чакалня и сервизно помещение/, с площ от 88.50 квадратни метра, находящи се в сградата на здравна служба с.Брезница, частна общинска собственост.

- Стоматологичен кабинет, с площ от 18 квадратни метра и спомагателни помещения /1/2 от чакалня и 1/2 от сервизно помещение/, с площ от 9 квадратни метра, находящи се в сградата на здравна служба с.Брезница, частна общинска собственост.

- Лекарски кабинет, с площ от 20 квадратни метра и спомагателни помещения /манипулационна, женска и детска консултация, чакалня и сервизно помещение/, с площ от 26 квадратни метра, находящи се в сградата на кметство с.Борово, публична общинска собственост.

- Лекарски кабинет, с площ от 20 квадратни метра, находящ се в сградата на кметство с.Господинци, публична общинска собственост.


[По-малко]

19.07.2017 : Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Гоце Делчев през 2017 година

Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Гоце Делчев през 2017 година І. На основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост включва в Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Гоце Делчев през 2017 година, в раздел ІІІ, т.2, б.”А” следният имот: - урегулиран поземлен имот XIX /деветнадесет/ от квартал 32 /тридесет и втори/ по плана на село Мосомище. ІІ. На основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост включва в Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Гоце Делчев през 2017 година, в раздел ІІІ, т.2, б.”А” следният имот: - урегулиран поземлен имот XX...[Повече]

Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти,

общинска собственост в Община Гоце Делчев през 2017 година

І. На основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост включва в Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Гоце Делчев през 2017 година, в раздел ІІІ, т.2, б.”А” следният имот:

- урегулиран поземлен имот XIX /деветнадесет/ от квартал 32 /тридесет и втори/ по плана на село Мосомище.

ІІ. На основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост включва в Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Гоце Делчев през 2017 година, в раздел ІІІ, т.2, б.”А” следният имот:

- урегулиран поземлен имот XXI /двадесет и първи/ от квартал 32 /тридесет и втори/ по плана на село Мосомище.

ІІІ. На основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост включва в Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Гоце Делчев през 2017 година, в раздел ІІІ, т.2, б.”А” следният имот:

- урегулиран поземлен имот XXVII /двадесет и седми/ от квартал 32 /тридесет и втори/ по плана на село Мосомище.

ІV. На основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост включва в Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Гоце Делчев през 2017 година, в раздел ІІІ, т.2, б.”А” следният имот:

- урегулиран поземлен имот VIII /осми/ от квартал 8 /осми/ по плана на село Борово.

V. На основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост включва в Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Гоце Делчев през 2017 година, в раздел ІІІ, т.2, б.”Б” следният имот:

- поземлен имот с идентификатор 17395.501.2120 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка две хиляди сто и двадесет).

VІ. На основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост включва в Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Гоце Делчев през 2017 година, в раздел ІІІ, т.2, б.”Б” следния имот:

- урегулиран поземлен имот Х /десети/, имот с планоснимачен номер 24 /двадесет и четири/ от квартал 3 /трети/ по плана на село Борово.

VІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост включва в Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в Община Гоце Делчев през 2017 година в раздел III, т.1, буква Е следните имоти:

1. Имот №032129, находящ се в местността “Парцамов лом”, землище на с. Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 9.934 дка.

2. Имот №032207, находящ се в местността “Парцамов лом”, землище на с. Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 7.951 дка.

3. Имот №013020, находящ се в местността “Средока”, землище на с. Господинци, представляващ нива, девета категория, с площ от 0.293 дка.

VІІІ. На основание чл.8, ал.9 от Закона за общин ската собственост включва в Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Гоце Делчев през 2017година, в раздел ІІІ, т.1, б.”А” следния имот:

- помещение, частна общинска собственост, с площ от 28.80 /двадесет и осем цяло и осемдесет стотни/ квадратни метра, находящо се на втория етаж на сграда с идентификатор 17395.501.1054.1 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка хиляда и петдесет и четири точка едно/, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.1054 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка хиляда петдесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД – 18 – 71/ 02.10.2009 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с административен адрес: град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, улица „Търговска“ № 20, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот VII /седми/, имот планоснимачен номер 1054 /хиляда петдесет и четири/ от квартал 122 /сто двадесет и две/ по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009 година на Общински съвет град Гоце Делчев.


[По-малко]

20.06.2017 : Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Гоце Делчев през 2017 година

Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Гоце Делчев през 2017 година I. Допълване в Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Гоце Делчев през 2017 година в раздел III, т.1, буква Е следните имоти: 1. Имот №013062, находящ се в местността “Пожара”, землище на с. Борово, представляващ нива, десета категория, с площ от 0.800 дка. 2. Имот №032129, находящ се в местността “Парцамов лом”, землище на с. Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 9.934 дка. 3. Имот №032207, находящ се в местността “Парцамов лом”, землище на с. Брезница, представл...[Повече]

Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Гоце Делчев през 2017 година

I. Допълване в Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Гоце Делчев през 2017 година в раздел III, т.1, буква Е следните имоти:

1. Имот №013062, находящ се в местността “Пожара”, землище на с. Борово, представляващ нива, десета категория, с площ от 0.800 дка.

2. Имот №032129, находящ се в местността “Парцамов лом”, землище на с. Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 9.934 дка.

3. Имот №032207, находящ се в местността “Парцамов лом”, землище на с. Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 7.951 дка.

4. Имот №045192, находящ се в местността “Кантарица”, землище на с. Брезница, представляващ нива, шеста категория, с площ от 4.999 дка.

5. Имот №047116, находящ се в местността “Поди”, землище на с. Брезница, представляващ нива, девета категория, с площ от 5.004 дка.

6. Поземлен имот с идентификатор 17395.44.2 по кадастрална карта на гр. Гоце Делчев, находящ се в местността “Горила”, землище на гр. Гоце Делчев, представляващ лозе, седма категория, с площ от 0.513 дка.

7. Поземлен имот с идентификатор 17395.213.1 по кадастрална карта на гр. Гоце Делчев, находящ се в местността “Текето”, землище на гр. Гоце Делчев, представляващ изоставена орна земя, пета категория, с площ от 5.082 дка.

8. Имот №013017, находящ се в местността “Средока”, землище на с. Господинци, представляващ нива, девета категория, с площ от 1.317 дка.

9. Имот №013018, находящ се в местността “Средока”, землище на с. Господинци, представляващ нива, девета категория, с площ от 0.860 дка.

10. Имот №013019, находящ се в местността “Средока”, землище на с. Господинци, представляващ нива, девета категория, с площ от 1.210 дка.

11. Имот №030032, находящ се в местността “Краището”, землище на с. Мосомище, представляващ нива, шеста категория, с площ от 0.214 дка.

12. Имот №077004, находящ се в местността “Папото”, землище на с. Мосомище, представляващ наводнена нива, пета категория, с площ от 1.492 дка.

II. Допълване в Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Гоце Делчев през 2017 година, в раздел ІІІ, т.1, б.”А” следния имот:

- кухня и шест работни помещения към нея, с обща площ от 140 /сто и четиридесет/ квадратни метра, находящи се в сградата на Трето основно училище “Братя Миладинови” град Гоце Делчев.

III. Допълване в Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Гоце Делчев през 2017 година, в раздел ІІІ, т.1, б.”А” следния имот:

- помещение, частна общинска собственост, с площ от 12 /дванадесет/ квадратни метра, находящо се на втория етаж със североизточно изложение на сграда с идентификатор 17395.501.1048.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.1048, ЕКАТТЕ 17395, в кадастрален район 501 по кадастралната карта на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрена сьс Заповед № РД-18-71 от 02.10.2009 година на Изпьлнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастьр, стар идентификатор на имота: урегулиран поземлен имот 2, имот пл.№ 1048 от квартал 122 по плана на град Гоце Делчев.

IV. На основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост включва в Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Гоце Делчев през 2017 година, в раздел ІІІ, т.2, б.”А” следният имот:

- урегулиран поземлен имот XXVIII, имот с планоснимачен номер 556 от квартал 2 по плана на село Лъжница.

V. На основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост включва в Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2017 година, в раздел ІІІ, точка 4:

- учредяване право на строеж за изграждане на гараж в поземлен имот с идентификатор 17395.501.3185 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев.


[По-малко]

19.06.2017 : С П Р А В К А за отразяване на получените предложения при обществената консултация на проект за наредба за отмяна на Наредба №13 за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Об

С П Р А В К А

за отразяване на получените предложения при обществената консултация на проект за наредба за отмяна на Наредба №13 за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Гоце Делчев

.

№ по ред Участник в обществената консултация Предложение/мнение Приема/не приема предложението/мнението Мотиви

.

Не са постъпили предложения или мнения по проекта и мотивите

.

.

19.06.2017 г.

МАРИАНА УСТАИЛИЕВА /п./ Заличени данни на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

Секретар на община Гоце Делчев

12.06.2017 : С П Р А В К А за отразяване на получените предложения при обществената консултация на проект за Наредба за управление и стопанисване на горски територии – собственост на Община Гоце Делчев

С П Р А В К А

за отразяване на получените предложения при обществената консултация на проект за Наредба за управление и стопанисване на горски територии – собственост на Община Гоце Делчев

.

№ по ред Участник в обществената консултация Предложение/мнение Приема/не приема предложението/мнението Мотиви

.

Не са постъпили предложения или мнения по проекта и мотивите

.

.

12.06.2017 г.

МАРИАНА УСТАИЛИЕВА /п./ Заличени данни на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

Секретар на община Гоце Делчев

.

ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА

Юрисконсулт в дирекция „Общинска собственост“

16.05.2017 : Проект на наредба за отмяна на Наредба №13 за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Гоце Делчев

М О Т И В И към проект на наредба за отмяна на Наредба №13 за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Гоце Делчев . . 1. Причини, налагащи отмяната на подзаконовия нормативен акт: Наредба №13 за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Гоце Делчев е приета с Решение № 421, Протокол № 40 от 12.07.2007г. на Общински съвет Гоце Делчев. Наредбата е подзаконов нормативен акт, съдържащ правни норми, които създават общозадължителни правила за регулиране на обществени отношения на територията на съответната община, като засяга неограничен брой адресати. Такива актове общинските съвети са компетентни да издават, когато това е предвидено в Конституцията или закон (ч...[Повече]

М О Т И В И

към проект на наредба за отмяна на Наредба №13 за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Гоце Делчев

.

.

1. Причини, налагащи отмяната на подзаконовия нормативен акт:

Наредба №13 за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Гоце Делчев е приета с Решение № 421, Протокол № 40 от 12.07.2007г. на Общински съвет Гоце Делчев.

Наредбата е подзаконов нормативен акт, съдържащ правни норми, които създават общозадължителни правила за регулиране на обществени отношения на територията на съответната община, като засяга неограничен брой адресати. Такива актове общинските съвети са компетентни да издават, когато това е предвидено в Конституцията или закон (чл.2, ал.1 от Закона за нормативните актове (ЗНА), чл.76, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), като уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредените от тях обществени отношения с местно значение – чл.8 от ЗНА.

В наредба № 13 за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Гоце Делчев се уреждат обществени отношения, които вече са регламентирани с нормативни актове от по-висока степен, а именно: Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на животните и Закона за местните данъци и такси. В посочените закони не се предвижда правомощие на общинските съвети да приемат разпоредби в наредби, респ. наредби за неуредените от тях въпроси за придобиване, регистрация и т.н. на кучетата т.е. не е налице и хипотезата на чл. 8 от ЗНА, съгласно която общинският съвет издава наредби, когато регламентира неуредени от нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение. С Наредба №13, са регламентирани въпроси, които не са от местно значение, а са от компетентността на друг орган. Съгласно чл. 19 от Закона за защита на животните този орган е министъра на земеделието и храните, като за целта е оправомощен да определи с наредби условията за отглеждане на животни, съобразени с техните физиологически и поведенчески способности, във връзка с което е издал съответните наредби, а именно: Наредба № 39 от 01.12.2008 г. за условията за отглеждане на животни компаньони, съобразени с техните физиологически и поведенчески особености и Наредба № 41 от 10.12.2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни и други. Според установената съдебна практика и Решение №14265/14.11.2012 г. по адм. д. № 9172/2012 г. на Върховен административен съд когато една материя е вече уредена от закони и подзаконови нормативни актове и не засяга неуредени местни правоотношения, регулацията на правоотношенията следва да се постигне чрез точно прилагане на действащите законови разпоредби от по-висока степен.

Предвид изложеното Наредба №13 за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Гоце Делчев е приета без надлежно овластяване на общинския съвет по силата на нормативен акт от по-висока степен, поради което липсва материална компетентност на издателя на акта. С оглед на това следва същата да бъде изцяло отменена.

2. Цели, които се поставят:

Актуализиране на нормативната база на община Гоце Делчев и отмяна на нормативен акт от местно значение, който не е в синхрон с националното законодателство.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на нова уредба:

Не са необходими финансови средства при отмяна на Наредба № 13 за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Гоце Делчев. Отмяната няма пряко или косвено въздействие върху общинския бюджет.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива:

Привеждане в съответствие на нормативните актове на община Гоце Делчев с действащото законодателство.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Предложението за отмяна на Наредба № 13 за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Гоце Делчев не противоречи на европейското законодателство.

.

.

ВЛАДИМИР МОСКОВ /п./ Заличени данни на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

Кмет на община Гоце Делчев

.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по мотивите и проекта на наредба за отмяна на Наредба №13 за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Гоце Делчев.

Мотивите и проекта на наредба се публикуват на интернет страницата на община Гоце Делчев на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административно-процесуалният кодекс.

Предложения могат да бъдат депозирани в Община Гоце Делчев - Центъра за административно-информационно обслужване – гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” №2 или на е-mail: oba@gocenet.net.

.

.

Дата на откриване: 16.05.2017 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: отглеждане на животните компаньони

Дата на приключване: 15.06.2017 г.


[По-малко]

горе

hosted by www.domino.bg


https://www.livechatalternative.com/