English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа
088 800 60 80


факс 088 984 86 85


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Търсене

Пожарна безопасност и защита на населението

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[13.03.2019]

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗАЩИТА НА ИМУЩЕСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ.

Снимка: Savvas Savvikos Tsanousidis

Във връзка със зачестили питания на граждани относно проблеми свързани с осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Гоце Делчев, бихме желали да Ви уведомим за следното:

.

• Проблеми свързани с шума са регламентирани в Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Гоце Делчев (Приета с Решение № 86 от 02.08.2012 г.; изм. и допъл. с Решение № 164/28.06.2016 г.; изм. и допъл. с Решение №477/25.04.2018 г.), която е обществено достъпна на интернет страницата на община Гоце Делечв - http://www.gotsedelchev.bg/

Съгласно Чл. 4. (1) (предишен текст на чл. 4, Решение №164/28.06.2016 г.) Забранява се на обществени места и в близост до жилищните сгради на граждани: 1. (изм. - Решение №164/28.06.2016 г.; изм. - Решение № 477/25.04.2018 г.) Викането, високо говорене, пеене, пускане на музика, извършването на строителни и производствени работи, продължителното загряване и форсиране на двигатели на МПС, ползването на озвучителни уредби и на машини и апарати и всякакви други действия с които се смущава спокойствието на гражданите и се нарушава обществения ред през времето от 23.00 часа до 06.00 часа сутринта през летния сезон и 22.00 часа до 07.00 часа сутринта през зимния сезон и в жилищните зони от 14.00 часа до 16.00 часа.

Съгласно забраните на чл. 5, ал. 7 от цитираната наредба, а именно:

- използването на „жива“ музика и озвучителни техника от търговски обекти и заведения за хранене и развлечения след 23.00 ч.;

- ползването на маси на открито за сервиране към търговски обекти в часовете от 23.00 ч. до 06.00 ч., находящи се в непосредствена близост до жилищни сгради и междублокови пространства;

- работа на заведения за хранене и развлечения находящи се в жилищни сгради.

• Проблеми свързани с нарушения на Закона за движение по пътищата са регламентирани в горепосочената наредба. Съгласно Чл. 10 (1), т. 10 се забранява: Преминаването, паркирането и домуването на МПС по тротоари, площади, паркове, зелени площи, детски площадки и части от улици определени за пешеходни зони (плочници). Съгласно чл. 10(1), т.7 се забранява паркирането на автомобили върху тротоари, с което се принуждават пешеходци да преминават през платното за движение на моторни превозни средства. В глава четвърта от Наредба № 1 са регламентирани дейностите по безопасност на движението по улиците, паркиране на превозни средства върху общински терени и ред в обществения транспорт.

.

• Екологични проблеми са регламентирани в глава седма от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Гоце Делчев (Приета с Решение № 86 от 02.08.2012 г.; изм. и допъл. с Решение № 164/28.06.2016 г.; изм. и допъл. с Решение №477/25.04.2018 г.). Съгласно Чл. 27 (1), т. 1 се забранява: Изхвърлянето на строителни, битови и други отпадъци и материали в паркове, градини, зелени площи, водни площи, дерета, крайпътни ивици и други места. Чл. 27, т. 27 Гражданите, търговците, организациите, заведенията и учрежденията да изхвърлят отпадъчните материали от извършваните строежи, ремонти, сгур от парно отопление, отпадъци от производства в съдовете за смет. Чл. 27, т. 28 Изхвърлянето на строителни и битови отпадъци в съдове за разделно сметосъбиране, несъответстващи на типа материали, за които съдовете са предназначени.

.

• Отглеждане на животни на територията на община Гоце Делчев е съгласно Наредба № 1 и по-точно чл. 28 (1), т. 1 Отглеждане на домашни животни за търговски цели става извън границите на населените места; чл. 28 (1), т.2 На територията на общината при стриктно спазване на санитарно-хигиенни изисквания могат да се отглеждат (затворено) домашни животни и птици за лични нужди върху собствен имот. Стопанските сгради трябва да се изграждат, разполагат и оборудват така че да отговарят на условията на ЗУТ; чл. 28 (1), т.3 Собствениците на животни и птици са длъжни да изградят и поддържат септични ями и торища; чл. 28 (1), т. 4 Домакинствата, които отглеждат селскостопански животни следва да имат в дворовете си изградени места за временно съхраняване на тора, при спазване на изискванията на ЗУТ.

.

Съгласно Чл. 2. Наредбата определя правомощията на Община Гоце Делчев, Районно управление „Полиция” – пряко свързани с опазването на обществения ред. Всички граждани могат да изпращат сигнали за нарушения по Наредба № 1 на тел. 0888006080, както и да подават писмени жалби в деловодството на община Гоце Делчев на адрес: ул. „Царица Йоанна“ № 2.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg