Bulgarian

 Maps

Contacts

Municipality of
Gotse Delchev

2 Tsaritsa Yoanna Str.


PBX +359 88 8006080


Fax +359 88 9848685


Local taxes and fees
+359 88 4836743
+359 751 95075


e-mail oba@gocenet.net

Search

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[06.12.2018]

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „РАЗЛИЧНИ И ЗАЕДНО ИГРАЕМ, УЧИМ И ТВОРИМ“

На 05.12.2018 г. бе проведена заключителната конференция по проект „Различни и заедно играем, учим и творим“. Проектът продължи 30 месеца, финансира се изцяло от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти G05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“.

Бенефициент по договора за безвъзмездна финансова помощ е Община Гоце Делчев, а партньори в реализирането на проекта са: Фондация „Стъпка по стъпка“, детска градина „Калинка“ – гр. Гоце Делчев, детска градина „Пролет“ – с. Мосомище и детска градина „Щастливо детство“ – с. Корница

Стойността на проекта е 223 639,00 лева, от които 190 093,15 лв. европейски и 33 545,85 лв. национално съфинансиране.

Главната цел бе да се повиши ефективността на работата по интегрирането на деца в неравностойно положение и от етнически малцинства, в детските градини и групите за предучилищната подготовка на територията на община Гоце Делчев.

Целева група: в проекта, при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност и др., поетапно се включиха около

100 деца, в предучилищна възраст в неравностойно положение (включително от етнически малцинства);

над 50 родители от семейства в неравностойна ситуация (включително от етнически малцинства), които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на детска градина.

Реализирането на проекта допринесе за образователната интеграция на деца от предучилищна възраст в неравностойно положение, чрез изпълнение на следните основни дейности:

Допълнително обучение по български език за деца, за които българският език не е майчин;

Подобряване на образователната среда в детските градини, партньори по проекта - въвеждане на адаптивни образователни форми и дейности, стимулиращи развитието и потенциала на децата в различни области и сфери на живота ( образователна, социална, здравна, трудова, културна и др.);

Целенасочена работа с родителите от уязвими семейства в неравностойна ситуация, които възпрепятстват децата си, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка от редовно посещаване на детска градина за осъзнаване на образованието като ценност и предпоставка за успешен старт в живота;

Формиране на толерантна образователна и обществена среда, която подкрепя и стимулира социализацията и интеграцията на децата с различен етнически произход, културна идентичност и социален статус.

Заключителната конференция имаше за цел да представи изпълнението на дейностите, постигнатите резултати и споделяне на добрите практики и опит.

На събитието бяха поканени учители в детски градини и училища, медии, представители от всички заинтересовани страни и родители на децата от целевите групи по проекта.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg