English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа
088 800 60 80


факс 088 984 86 85


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Търсене

Пожарна безопасност и защита на населението

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[19.03.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

О Б Я В Л Е Н И Е

.

На основание чл.21, ал.1 и ал.2, чл.22, ал.3 и ал.55 и чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост Община Гоце Делчев обявява, че ще извърши отчуждавания, както следва:

.

1. За уширяване на улица с о.т.281 – о.т.280 в гр.Гоце Делчев, на 90 /деветдесет/ квадратни метра от поземлен имот с идентификатор 17395.501.3131 по кадастралната карта на град Гоце Делчев, от Стоян Николов Близнаков, срещу заплащане на парично обезщетение, в размер на 1950 /хиляда деветстотин и петдесет/ лева.

2. За уширяване на улица с о.т.281 – о.т.280 в гр.Гоце Делчев, на 71 /седемдесет и един/ квадратни метра от поземлен имот с идентификатор 17395.501.3132 по кадастралната карта на град Гоце Делчев, от Александър Спиров Атанасов, срещу заплащане на парично обезщетение, в размер на 1550 /хиляда петстотин и петдесет/ лева.

3. За уширяване на улица с о.т.283 – о.т.284 в гр.Гоце Делчев, на 109 /сто и девет/ квадратни метра от поземлен имот с идентификатор 17395.501.3128 по кадастралната карта на град Гоце Делчев, от Димитър Петров Гълъбов и Марийка Стоянова Гълъбова, срещу заплащане на парично обезщетение, в размер на 2700 /две хиляди и седемстотин/ лева.

4. За уширяване на улица с о.т.267 – о.т.268– о.т.269 – о.т.271 – о.т.272 – о.т.273 – о.т.274 в гр.Гоце Делчев, на 74 /седемдесет и четири/ квадратни метра от поземлен имот с идентификатор 17395.501.1999 по кадастралната карта на град Гоце Делчев, от Величка Димитрова Гемеджиева, Атанас Стоянов Гемеджиев и Димитрия Стоянова Зафирова, срещу заплащане на парично обезщетение, в размер на 1750 /хиляда седемстотин и петдесет/ лева.

5. За уширяване на улица с о.т.584 – о.т.583 в гр.Гоце Делчев, на поземлен имот с идентификатор 17395.501.3586 по кадастралната карта на град Гоце Делчев, с площ от на 166 /сто шестдесет и шест/ квадратни метра, от Цветан Иванов Тричков, срещу заплащане на парично обезщетение, в размер на 3500 /три хиляди и петстотин/ лева.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg