English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа
088 800 60 80


факс 088 984 86 85


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Търсене

Пожарна безопасност и защита на населението

Търгове, конкурси

Сортирани по: номер    дата    заглавие   

24.08.2015 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 13 броя терени за поставяне на скари

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед № 693/20.08.2015г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 13 броя терени за поставяне на скари в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема №4, която е приложена към тръжната документация. Всеки от терените е с площ от 50 квадратни метра.

3. Срокът за отдаване под наем е 7 (седем) дни, считано от 14.09.2015г. до 20.09.2015г. включително.

4. Начални тръжни цени – 504.00 лева, с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за седемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев до 17.00 часа на 08.09.2015г.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 100 /сто/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 08.09.2015г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичните търгове до 17.00 часа на 08.09.2015г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва от 01.09.2015г. до 17.00 часа на 08.09.2015г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 09.09.2015г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 11.09.2015г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове да се проведат при същите условия на 16.09.2015г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 15.09.2015г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.219, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

10.02.2017 : Благоустройство на площад в Брезница (строителни работи)

Общински културен център "Петко Рачев Славейков - 1938" в Брезница възнамерява да възложи договор за работа за благоустройство на площад в Брезница (строителни работи) с финансова помощ от Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG - ИПП България- Македония CCI 2014TC16I5CB006. Тръ...[Повече]

Общински културен център "Петко Рачев Славейков - 1938" в Брезница възнамерява да възложи договор за работа за благоустройство на площад в Брезница (строителни работи) с финансова помощ от Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG - ИПП България- Македония CCI 2014TC16I5CB006. Тръжната документация е на разположение за изтегляне на официалния сайт на Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG - ИПП http://www.ipa-cbc-007.eu/ раздел Търгове и официалния сайт на община Гоце Делчев www.gotsedelchev.bg/. Също е на разположение за проверка в помещенията на Възложителя, адрес, както в точка 5. Офертите трябва да бъдат подадени чрез стандартния образец на офертата, включени в тръжното досие, чийто формат и инструкции трябва да се спазват стриктно. Пълното тръжно досие (включително чертежи) също е на разположение в CD формат (за получаване на ръка или да бъде изпратено по експресна куриерска служба), след предварително подаване на писмено искане, изпратено по факс или електронна поща (посочва се си референтен номер и заглавие, име, адрес юридическо лице, както и контакт тел / факс номера и адрес на електронна поща).

Пълното тръжно досие във формат CD (включително чертежите) могат да бъдат взети от Общинския културен център "Петко Рачев Славейков - 1938" на следния адрес ул. "Неврокоп" №1. 2971 Брезница, Република България.

Крайният срок за подаване на оферти е 12.03.2017, 16.00 ч местно време.

Тръжната документация е на разположение ТУК: http://www.ipa-cbc-007.eu/bg/public-tenders/blagoustroystvo-na-ploshtad-v-breznica-stroitelni-raboti


[По-малко]

04.07.2017 : КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА МБАЛ "ИВАН СКЕНДЕРОВ" ЕООД ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

С Решение № 350 от 29.06.2017 г. , Общински съвет-Гоце Делчев одобри класирането на кандидатите в конкурса за възлагане управлението на Многопрофилна болница за активно лечение "Иван Скендеров" ЕООД гр. Гоце Делчев, открит с Решение № 291 от 16.03.2017 г. на Общински съвет-Гоце Делчев, по ...[Повече]

С Решение № 350 от 29.06.2017 г. , Общински съвет-Гоце Делчев одобри класирането на кандидатите в конкурса за възлагане управлението на Многопрофилна болница за активно лечение "Иван Скендеров" ЕООД гр. Гоце Делчев, открит с Решение № 291 от 16.03.2017 г. на Общински съвет-Гоце Делчев, по Протокол № 2 от 30.05.2017 г. на комисията, провела конкурса, а именно:

1. На първо място д-р Мария Радойкова със средноаритметична оценка много добър 5.45.

2. На второ място д-р Иван Канелов със средноаритметична оценка много добър 5.10.

Определя класираната на първо място д-р Мария Иванова Радойкова за спечелил конкурса за възлагане управлението на Многопрофилна болница за активно лечение "Иван Скендеров" ЕООД гр.Гоце Делчев.

.

.

Мариана Устаилиева

председател на конкурсната комисия


[По-малко]

20.04.2017 : Конкурс за възлагане на управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение „Иван Скендеров“ ЕООД, гр. Гоце Делчев

Р Е Ш Е Н И Е №291 На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и чл.3, ал. 1, ал. 3, чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлага...[Повече]

Р Е Ш Е Н И Е №291

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и чл.3, ал. 1, ал. 3, чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, Общински съвет – Гоце Делчев реши:

І. Да се проведе конкурс за възлагане на управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение „Иван Скендеров“ ЕООД, гр. Гоце Делчев, при следните условия:

1. Обект на конкурса: Избор на управител на общинско лечебно заведение за болнична помощ „Многопрофилна болница за активно лечение „Иван Скендеров“ ЕООД, гр. Гоце Делчев.

2. Изисквания към кандидатите:

2.1. Да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

2.2. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист;

2.3. Кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

2.4. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

3. Необходими документи, мястото и срока, в който да бъдат подадени:

3.1. Заявление за участие в конкурса.

3.2. Необходими документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие:

• Подробна автобиография, подписана от кандидата;

• Нотариално заверено копие от Дипломи за придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

• Нотариално заверено копие от Диплома за придобита специалност за кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина;

• Нотариално заверено копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ изискуемия най-малко пет години трудов стаж, като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист;

• Удостоверение за членство в съсловната организация на лекарите - Български лекарски съюз (БЛС), а на лекарите по дентална медицина - Български зъболекарски съюз (БЗС);

• Свидетелство за съдимост;

• Други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните му качества;

По смисъла на § 3. от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, квалификация по здравен мениджмънт се удостоверява:

1. със свидетелство за призната специалност „Икономика на здравеопазването", „Медицинска информатика и здравен мениджмънт", „Социална медицина и здравен мениджмънт" и „Социална медицина и обществено дентално здраве", придобита по реда на наредбата по чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето;

2. с удостоверение за завършено обучение по "Здравен мениджмънт", "Болничен мениджмънт", "Болнично управление", "Организация и управление на здравеопазването" с хорариум не по-малко от 200 учебни часа, проведено по реда на чл. 4 от Наредба № 31 от 2001 г. за следдипломно обучение в системата на здравеопазването;

3. с диплома за завършена степен на висшето образование по специалност, свързана с управлението на здравеопазването;

4. с удостоверение или свидетелство за завършено обучение за повишаване на квалификацията по "Здравен мениджмънт", "Болничен мениджмънт", "Болнично управление", "Организация и управление на здравеопазването" с хорариум не по-малко от 200 учебни часа, проведено по реда на чл. 43 от Закона за висшето образование.

3.3. Разработка на Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период (2017 г.-2019 г.).

За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат два отделни плика, както следва: Плик №1, който съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие; Плик № 2, който съдържа разработката на Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период (2017 г.-2019 г.).

Пликовете да се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.

Заявлението и плика се подават в информационния център в сградата на общинска администрация – Гоце Делчев, адрес: община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа в срок до 30 дни /включително/, считано от датата на публикуване на решението за провеждане на конкурса за възлагане на управлението на МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД гр. Гоце Делчев в един централен и/или един местен вестник, както и на интернет страницата на Община Гоце Делчев.

За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.

4. Темите, предмет на събеседването:

1. Приоритети и задачи на лечебното заведение в съответствие с националната здравна политика;

2. Степен на познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността на лечебните заведения.

3. Привличане на млади специалисти на работа в лечебното заведение.

4. Финансиране на болничните лечебни заведения, начини за справяне с натрупаните задължения на дружеството и оптимизиране на разходите.

5. Изпълнение и контрол на медицинските стандарти в практиката на болничните лечебни заведения.

6. Качество на медицинската помощ. Мерки за недопускане на корупционни практики.

7. Структура, персонал, развитие и управление на конфликтите в МБАЛ “Иван Скендеров” ЕООД.

5. Дата, час и място на провеждане на конкурса.

Конкурсът да се проведе от 11.00 часа на 22.05.2017 г. в сградата на общинска администрация – Гоце Делчев, първи етаж, заседателната зала на общински съвет –гр. Гоце Делчев, адрес: гр.Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ № 2, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград.

ІІ. Утвърждава проект на договор за възлагане на управлението, който се предоставя на кандидатите за участие в конкурса.

ІІІ. Назначава комисия за организиране и провеждане на конкурса и определя нейния състав. Комисията е в състав от 5 души: председател, секретар и трима членове, от които единият е представител на РЗИ-Благоевград.

ІV. Задължава управителя на Многопрофилна болница за активно лечение - “Иван Скендеров” ЕООД гр.Гоце Делчев да предостави документи относно здравно-демографската характеристика на района, диагностично лечебната дейност, структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала до 18.04.2017 година на председателя на конкурсната комисия.

Информацията се предоставя в писмен вид срещу подпис на кандидатите от техническия сътрудник на общинския съвет, първи етаж в сградата на Общинска администрация гр.Гоце Делчев от 19.04.2017 г.

АНГЕЛ ГЕРАКСИЕВ/п./

Председател на ОбС


[По-малко]

14.04.2015 : О Б Я В А

Община Гоце Делчев На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 517/16.02.2015г. и Решение №472/27.11.201...[Повече]

Община Гоце Делчев

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 517/16.02.2015г. и Решение №472/27.11.2014г., приети от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 344/07.04.2015г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Земеделска земя /нива/, имот №135034 /сто тридесет и пет хиляди и тридесет и четири/, с площ 5,999 дка /пет декара деветстотин деветдесет и девет квадратни метра/седма категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Мусомище, местност “СТОБЕН”; Съседи /граници/: имот №135039 – нива на наследниците на Васил Николов Кутинов; имот №135035 – нива на наследниците на Костадин Василев Динев; имот № 135032 – нива на Драганка Илиева Кутинова; имот №135031 – нива на наследниците на Ангел Димитров Керезиев; имот№135033 – нива на наследниците на Ангел Марков Тодоров; имот №000179 – напоителен канал на община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 10 846 /десет хиляди осемстотин четиридесет и шест/ лева.

2. Земеделска земя /нива /, имот №130012 /сто и тридесет хиляди и дванадесет/ с площ 2,500 дка /два декара и петстотин квадратни метра/, пета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Мусомище, местност “СТОБЕН”; Съседи /граници/: имот №130013 – нива на Стойна Аргирова Мавродиева; имот №000131 – напоителен канал на община Гоце Делчев; имот № 130011 – нива на Кръстю Костадинов Григоров; имот №130008 – нива на наследниците на Илия Тодоров Попов при начална тръжна цена в размер на 4760 /четири хиляди седемстотин и шестдесет/ лева.

3. Земеделска земя /нива/, имот №130018 /сто и тридесет хиляди и осемнадесет/ с площ 2,503дка /два декара и пет стотин и три квадратни метра/пета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Мусомище, местност “СТОБЕН”; Съседи /граници/: имот №130022 – нива на насл. на Атанас Сандрев Герайков; имот имот № 130020 – нива на наследниците на Васил Ламбрев Ламбрев; Кръстю Костадинов Григоров; имот №130017 – нива на наследниците на Ангел Иванов Орманлиев; имот №000131 – напоителен канал на община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 4766 /четири хиляди седемстотин и шестдесет и шест/ лева.

4. Земеделска земя /ливада/, имот №031079 /тридесет и една хиляди и седемдесет и девет/ с площ 1,866 дка /един декар осемстотин шестдесет и шест квадратни метра/ шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Мусомище, местност “КАМЕНА”; Съседи /граници/: имот №031108 – ливада на наследниците на Стоян Петров Араттлъков; имот имот № 031123 – пасище, мера на Община Гоце Делчев; имот №000073 – полски път на община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 2732 /две хиляди седемстотин тридесет и два/ лева.

5. Земеделска земя /друга селскостопанска територия/, имот № 031137 /тридесет и една хиляди сто тридесет и седем/, с площ 42.220 дка /четиридесет и два декара двеста и двадесет квадратни метра/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Мосомище, ЕКАТТЕ 49432 местност “Краището”; Съседи /граници/ на имота: имот № 031123 – пасище, мера на Община Гоце Делчев, имот № 031042 – ливада на Община Гоце Делчев, имот № 031123 – пасище, мера на Община Гоце Делчев, имот № 031043 – ливада на Виолета Димитрова Апостолова и други, имот № 031123 – пасище, мера на Община Гоце Делчев, имот № 031055 – полски път на Община Гоце Делчев, имот № 031123 – пасище, мера на Община Гоце Делчев, имот № 000135 – напоителен канал на Община Гоце Делчев, имот № 031123 – пасище, мера на Община Гоце Делчев, имот № 000148 – дървопроизводителна база на Държавен поземлен фонд – МЗХ, имот № 031123 – пасище, мера на Община Гоце Делчев, имот № 031040 – нива на наследниците на Георги Костадинов Шейтанов, имот №031123 – пасище, мера на Община Гоце Делчев, имот № 031039 – нива на наследниците на Тодор Георгиев Тунов, имот № 031123 – пасище, мера на Община Гоце Делчев, имот № 031038 – нива на наследниците на Илия Георгиев Тунов, имот № 031123 – пасище, мера на Община Гоце Делчев, имот № 031037 – ливада на Васил Ангелов Чилев, имот № 031124 – ливада на Община Гоце Делчев, имот № 031123 – пасище, мера на Община Гоце Делчев, имот № 031085 – ливада на ОУ „ Христо Ботев“, имот № 031123 – пасище, мера на Община Гоце Делчев, имот № 031108 – ливада на наследниците на Стоян Петров Аратлъков, имот № 031093 – кариера – скала на „Копривлен-мрамор“ ЕООД, имот № 031044 – нива на наследниците на Илия Петров Шербетов, при начална тръжна цена в размер на 79500 /седемдесет и девет хиляди и петстотин/ лева.

6. Земеделска земя /нива/, имот №008096 /осем хиляди деветдесет и шест/ с площ 0,968 дка /деветстотин шестдесет и осем квадратни метра/ седма категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Баничан, местност “ЛИСИЦАТА”; Съседи /граници/: имот №008095 – нива на наследниците на Георги Николов Илчев; имот № 008130 – нива на Община Гоце Делчев имот № 008097 – нива на Община Гоце Делчевев ; имот № 008098 – нива на наследниците на Стойко Иванов Джибов; имот № 008099 – нива на наследниците на Мавроди Атанасов Куков; имот № 008101 – нива на наследниците на Тодор Костадинов Вардарев при начална тръжна цена в размер на 1419 /хиляда четиристотин и деветнадесет лева.

7. Земеделска земя /нива/, имот №008102 /осем хиляди сто и две/ с площ 1,020 дка /един декар и двадесет квадратни метра/седма категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Баничан, местност “ЛИСИЦАТА”; Съседи /граници/: имот №008101 – нива на наследниците на Тодор Костадинов Вардарен; имот № 008093 –нива на наследниците на Александър Костадинов Стоилов; имот № 008092 – нива на Васил Китанов Захариев; имот № 000391 – полски път на Община Гоце Делчев; имот № 008100 – нива на наследниците на Милка Тодорова Чолева при начална тръжна цена в размер на 1495 /хиляда четиристотин деветдесет и пет/ лева.

8. Земеделска земя /нива/, имот №047008 /четиридесет и седем хиляди и осем/ с площ 0,109 дка /сто и девет квадратни метра/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Корница, местност „ВЪРТОГРАД”; Съседи /граници/: имот №047006 – нива на Хюсеин Хюсеин Бърган; имот № 052001 – населено място село Корница; имот №047103 – нива на Община Гоце Делчев; имот №047105 – нива на Община Гоце Делчев; имот №048205 – Полски път на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 376 /триста седемдесет и шест/ лева.

9. Земеделска земя /нива/, имот №047103 /четиридесет и седем хиляди сто и три/ с площ 0,040 дка /четиридесет квадратни метра/ десета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Корница, местност „ВЪРТОГРАД”; Съседи /граници/: имот №047008 – нива на Община Гоце Делчев.; имот № 052001 – населено място на село Корница; имот №047104 – нива на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 138 /сто тридесет и осем/ лева.

10. Земеделска земя /нива/, имот №047104 /четиридесет и седем хиляди сто и четири/ с площ 0,082 дка /осемдесет и два квадратни метра/, десета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Корница, местност „ВЪРТОГРАД”; Съседи /граници/: имот №047103 – нива на Община Гоце Делчев; имот № 052001 – населено място село Корница; имот №047008 – нива на Община Гоце Делчев; имот №047105 – нива на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 283 /двеста осемдесет и три/ лева.

11. Земеделска земя /нива/, имот №047105 /четиридесет и седем хиляди сто и пет/ с площ 0,044 дка /четиридесет и четири квадратни метра/, десета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Корница, местност „ВЪРТОГРАД”; Съседи /граници/: имот №048205 – полски път на нива на Община Гоце Делчев; имот №047008 – нива на Община Гоце Делчев; имот №047104 – нива на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 152 /сто петдесет и два/ лева.

12. Земеделска земя /нива/, имот №030093 /тридесет хиляди и деветдесет и три/ с площ 1,136 дка /един декар сто тридссет и шест квадратни метра/ шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Корница, местност „КРЪСТ”; Съседи /граници/: имот №030150 – полски път на нива на Община Гоце Делчев; имот №030094 – нива на наследниците на Юсеин Асанов Караалилов; имот №030092 – пасище на Община Гоце Делчев; имот №030151 – нива на наследниците на Фатма Юсеин Кунд при начална тръжна цена в размер на 1774 /хиляда седемстотин седемдесет и четири/ лева.

13. Земеделска земя /ливада/, имот №034114 /тридесет и четири хиляди сто и четиринадесет/ с площ 0,269 дка / двеста шестдесет и девет квадратни метра/ шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Корница, местност „АНДЪЦИТЕ”; Съседи /граници/: имот №034110- пасище мера на Община Гоце Делчев; имот №034113 – ливада на наследниците на Ибраим Зекиров Мерсимов; имот №052001 – населено място на село Корница; имот №034115 – ливада на Община Гоце Делчев; имот №034465 – ливада на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 420 /четиристотин и двадесет/ лева.

14. Поземлен имот с идентификатор 17395.93.19 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка деветдесет и три точка деветнадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 1273 /хиляда двеста седемдесет и три/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на град Гоце Делчев, местност “МОЧУРА”, стар идентификатор 093019 (нула, девет, три, нула, едно, три/. Съседи /граници/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.93.189 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка деветдесет и три точка сто осемдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.93.20 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка деветдесет и три точка двадесет/; поземлен имот с идентификатор 17395.93.23/ (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка деветдесет и три точка точка двадесет и три/; поземлен имот с идентификатор 17395.93.16/ (седемнадесет хиляди триста деветдесет и петеветдесет и три точка деветдесет и три шестнадесет); поземлен имот с идентификатор 17395.93.65 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка деветдесет и три точка шестдесет и пет/ при начална тръжна цена в размер на размер на 2552 /две хиляда петстотин петдесет е два/ лева.

15. Поземлен имот с идентификатор 17395.93.20 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка деветдесет и три точка двадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 194 /сто деветдесет и четири/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на град Гоце Делчев, местност “МОЧУРА”, стар идентификатор 093020 (нула, девет, три, нула, две, нула/. Съседи /граници/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.93.189 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка деветдесет и три точка сто осемдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.93.19 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка деветдесет и три точка деветнадесет/; поземлен имот с идентификатор 17395.93.16/ (седемнадесет хиляди триста деветдесет и петеветдесет и три точка деветдесет и три шестнадесет); поземлен имот с идентификатор 17395.93.18 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка деветдесет и три точка осемнадесет) при начална тръжна цена в размер на размер на 388 /триста осемдесет и осем/ лева.

16. Поземлен имот с идентификатор 17395.217.3 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка двеста и седемнадесет точка три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 1200 /хиляда и двеста/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на град Гоце Делчев, местност “ТАШКОВ МОСТ”, стар идентификатор 217003 /две, едно, седем, нула, нула, три/. Съседи /граници/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.251.276 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка девеста петдесет и едно точка двеста седемдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.217.1 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка двеста и седемнадесет точка едно); поземлен имот с идентификатор 17395.172.384 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка сто седемдесет и две точка триста осемдесет и четири) при начална тръжна цена в размер на размер на 2406 /две хиляда четиристотин и шест/ лева.

17. Поземлен имот с идентификатор 17395.18.12 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка осемнадесет точка дванадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 803 /осемстотин и три/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване –лозе, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на град Гоце Делчев, местност “КАРААЧЛЪКА”, стар идентификатор 018012 /нула,едно,осем,нула,едно,три/. Съседи /граници/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.17.50 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка седемнадесет точка петдесет); поземлен имот с идентификатор 17395.18.42 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка осемнадесет точка четиридесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.18.4 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка осемнадесет точка четири/; 17395.18.2 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка осемнадесет точка две/ при начална тръжна цена в размер на 1606 /хиляда шестотин и шест/ лева.

18. Поземлен имот с идентификатор 17395.18.42 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка осемнадесет точка четиридесет и две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 554 /петстотин петдесет и четири/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на град Гоце Делчев, местност “КАРААЧЛЪКА”, стар идентификатор 018013 /нула, едно, осем, нула, едно, три/. Съседи /граници/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.17.50 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка седемнадесет точка петдесет); поземлен имот с идентификатор 17395.18.57 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка осемнадесет точка петдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.18.4 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка осемнадесет точка четири/; 17395.18.55 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка осемнадесет точка петдесет и пет/; 17395.18.12 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка осемнадесет точка дванадесет/ при начална тръжна цена в размер на размер на 1288 /хиляда двеста осемдесет и осем/ лева.

19. Поземлен имот с идентификатор 17395.18.54 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка осемнадесет точка петдесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 71 /седемдесет и един/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на град Гоце Делчев, местност “БЕРБАТ ХАНДЕК”, стар идентификатор 018054 /нула, едно, осем, нула, пет, четири/, Съседи /граници/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9117 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди сто и седемнадесет); поземлен имот с идентификатор 17395.19.100 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точкадеветнадесет точка сто); поземлен имот с идентификатор 17395.18.45 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка осемнадесет точка четиридесет и пет) при начална тръжна цена в размер на 165 /сто шестдесет и пет/ лева.

20. Земеделска земя /нива/, имот № 005142 /пет хиляди сто четиридесет и две/ с площ 2.548 дка /два декара петстотин четиридесет и осем квадратни метра/, осма категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Добротино, местност “Сушица”; Съседи /граници/ на имота: имот № 005117 – нива на наследниците на Катерина Ангелова Попова, имот № 005141 – нива на наследниците на Георги Димитров Андонов, имот № 005127 – пасище с храсти на Община Гоце Делчев, имот № 005033 – нива на Община Гоце Делчев, имот № 005026 – нива на Община Гоце Делчев, при начална тръжна цена в размер на 3696 /три хиляди шестстотин деветдесет и шест/ лева.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 28.04.2015г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете се внасят до 17.00 часа на 28.04.2015г. по IBAN на община Гоце Делчев BG 94 STSA 9300 3319 6099 01 в „Банка ДСК“ ЕАД, клон град Гоце Делчев, BIC код STSABGSF, като размерът на депозитите е както следва:

1. Земеделска земя /нива/, имот №135034, землище на село Мусомище – 7 600 лева.

2. Земеделска земя /нива/, имот №130012, землище на село Мусомище – 3300 лева.

3. Земеделска земя /ливада/, имот №130018, землище на село Мусомище – 3300 лева.

4. Земеделска земя /нива/, имот №031079, землище на село Мусомище – 1900 лева.

5. Земеделска земя /друга селскостопанска територия/, имот №031137, землище на село Мусомища – 20 000 лева.

6. Земеделска земя /нива/, имот №008096, землище на село Баничан – 1000 лева.

7. Земеделска земя /нива/, имот №008102, землище на село Баничан – 1000 лева.

8. Земеделска земя /нива/, имот №047008, землище на село Корница – 260 лева.

9. Земеделска земя /нива/, имот №047103, землище на село Корница – 100 лева.

10. Земеделска земя /нива/, имот №047104, землище на село Корница – 200 лева.

11. Земеделска земя /нива/, имот №047105, землище на село Корница – 100 лева.

12. Земеделска земя /ливада/, имот №030093, землище на село Корница – 1200 лева.

13. Земеделска земя /ливада/, имот №034114, землище на село Корница – 300 лева.

14. Поземлен имот с идентификатор 17395.93.19 по кадастралната карта на град Гоце Делчев – 1800 лева.

15. Поземлен имот с идентификатор 17395.93.20 по кадастралната карта на град Гоце Делчев – 270 лева.

16. Поземлен имот с идентификатор 17395.217.3 по кадастралната карта на град Гоце Делчев – 1700 лева.

17. Поземлен имот с идентификатор 17395.18.12 по кадастралната карта на град Гоце Делчев – 1100 лева.

18. Поземлен имот с идентификатор 17395.18.42 по кадастралната карта на град Гоце Делчев – 900 лева.

19. Поземлен имот с идентификатор 17395.18.54 по кадастралната карта на град Гоце Делчев – 120 лева.

20. Земеделска земя /нива/, имот №005142, землище на село Добротино – 2500 лева.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 28.04.2015г. с представители на община Гоце Делчев и съответните кметства, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 28.04.2015г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове да се проведат на 29.04.2015г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите повторен търг да се проведе при същите условия на 07.05.2015г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 05.05.2015г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

19.08.2015 : Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на помещение за търговска дейност, частна общинска собственост

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет град Гоце Делчев и в изпълнение на заповед № 681/17.08.2015 година, издадена о...[Повече]

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет град Гоце Делчев и в изпълнение на заповед № 681/17.08.2015 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1.Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на помещение за търговска дейност, частна общинска собственост, с площ 23 /двадесет и три/ квадратни метра, към трафопост, находящ се в двора на Трето основно училище "Братя Миладинови" гр.Гоце Делчев.

2. Начална тръжна цена от 115 /сто и петнадесет/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

3.Тръжна документация може да се закупува до 17:00 часа на 03.09.2015 година от дирекция "Общинска собственост", /стая № 108/ на община Гоце Делчев срещу такса от 30 /тридесет/ лева с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане.

4.Депозит за участие в търга в размер на 1200 /хиляда и двеста / лева може да се внася до 17:00 часа на 03.09.2015 година по сметка на община Гоце Делчев BG94STSA93003319609901 в „ДСК" АД – финансов център Гоце Делчев, BIC код STSABGSF.

5.Оглед на имота може да се извърши до 17:00 часа на 03.09.2015 година с представители на дирекция "Общинска собственост", след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

6.Кандидатите могат да подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг с явно наддаване, изброени в тръжната документация до 17:00 часа на 03.09.2015 година в дирекция "Общинска собственост".

7.Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 04.09.2015 година от 09:00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

8.Достигнатата при публичния търг месечна наемна цена с включен данък върху добавената стойност, ще се заплаща от спечелилия търга участник до двадесет и пето число на текущия месец в касата на община Гоце Делчев.

9.При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе при същите условия на 10.09.2015година от 09:00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния публичен търг с явно наддаване е 17:00 часа на 09.09.2015 година.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

30.08.2016 : Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на Павилион

Община Гоце Делчев . На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет град Гоце Делчев и в изпълнение на Заповед № 731/29.08....[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет град Гоце Делчев и в изпълнение на Заповед № 731/29.08.2016 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на Павилион, общинска собственост, с площ 12 /дванадесет/ квадратни метра, находящ се в град Гоце Делчев, улица "Стара планина" /в двора на Болницата/.

2. Начална тръжна цена от 60 /шестдесет/ лева на месец, без включен данък върху добавената стойност.

3. Тръжна документация може да се закупува до 17:00 часа на 19.09.2016 година от дирекция "Общинска собственост" /стая № 108/ на община Гоце Делчев срещу такса от 30 /тридесет/ лева с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане.

4. Депозит за участие в търга в размер на 720 /седемстотин и двадесет/ лева се внася до 17:00 часа на 19.09.2016 година по сметка на община Гоце Делчев IBAN BG 63 FINV 9150 3316 6296 85 в Банка „ПИБ“ АД,клон град Гоце Делчев..

5. Оглед на имота може да се извърши до 17:00 часа на 19.09.2016 година с представители на дирекция "Общинска собственост", след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

6. Кандидатите могат да подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг с явно наддаване, изброени в тръжната документация до 17:00 часа на 19.09.2016 година в дирекция "Общинска собственост".

7. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 20.09.2016 година от 10:00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

8. Достигнатата при публичния търг месечна наемна цена с включен данък върху добавената стойност се заплаща от спечелилия търга участник до двадесет и пето число на текущия месец в касата на община Гоце Делчев.

При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 27.09.2016 година от 10:00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния публичен търг с явно наддаване е 17:00 часа на 26.09.2016 година

.

За допълнителна информация: тел:0888/00-60-80 вътрешен 128, дирекция "Общинска собственост", община Гоце Делчев


[По-малко]

24.08.2015 : Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 1 брой терен за поставяне на увеселителни люлки

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед № 692/20.08.2015г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 1 брой терен с площ от 3500 кв.м. /три хиляди и петстотин квадратни метра/ за поставяне на увеселителни люлки в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терена е указано в Схема №1, която е приложена към тръжната документация.

3. Срокът за отдаване под наем е 7 (седем) дни, считано от 14.09.2015г. до 20.09.2015г. включително.

4. Начална тръжна цена с включен данък върху добавената стойност за седемдневния период:

17 640 /седемнадесет хиляди шестстотин и четиридесет/ лева.

5. Документация за участие в търга се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев до 17.00 часа на 08.09.2015г.

6. Депозит за участие в търга, в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева, се внася в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 08.09.2015г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг до 17.00 часа на 08.09.2015г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терена може да се извършва от 01.09.2015г. до 17.00 часа на 08.09.2015г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичния търг ще се проведе на 09.09.2015г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев.

10. Достигната при търга наемна цена, с включен данък върху добавената стойност, се заплаща от спечелилите участници в срок до 11.09.2015г.

11. При неявяване на кандидати за терена повторен търг да се проведе при същите условия на 16.09.2015г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 15.09.2015г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.219, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

06.06.2016 : Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Павилион, находящ се в град Гоце Делчев, улица "Стара планина" /в двора на Болницата/.

Община Гоце Делчев . На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет град Гоце Делчев и в изпълнение на Заповед № 352 /01.06...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет град Гоце Делчев и в изпълнение на Заповед № 352 /01.06.2016 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на Павилион, общинска собственост, с площ 12 /дванадесет/ квадратни метра, находящ се в град Гоце Делчев, улица "Стара планина" /в двора на Болницата/.

2. При начална тръжна цена от 60 /шестдесет/ лева на месец, без включен данък върху добавената стойност.

3. Тръжна документация може да се закупува до 17:00 часа на 28.06.2016 година от дирекция "Общинска собственост" /стая № 108/ на община Гоце Делчев срещу такса от 30 /тридесет/ лева с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане.

4. Депозит за участие в търга в размер на 720 /седемстотин и двадесет/ лева да се внася до 17:00 часа на 28.06.2016 година по сметка на община Гоце Делчев IBAN BG 63 FINV 9150 3316 6296 85 в Банка „ПИБ“ АД,клон Град Гоце Делчев..

5. Оглед на имота може да се извърши до 17:00 часа на 28.06.2016 година с представители на дирекция "Общинска собственост", след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

6. Кандидатите могат да подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг с явно наддаване, изброени в тръжната документация до 17:00 часа на 28.06.2016 година в дирекция "Общинска собственост".

7. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 29.06.2016 година от 10:00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

8. Достигнатата при публичния търг месечна наемна цена с включен данък върху добавената стойност, ще се заплаща от спечелилия търга участник до двадесет и пето число на текущия месец в касата на община Гоце Делчев.

9. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 06.07.2016 година от 10:00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния публичен търг с явно наддаване е 17:00 часа на 05.07.2016 година

.

За допълнителна информация: тел:0888/00-60-80 вътрешен 128, дирекция "Общинска собственост", община Гоце Делчев


[По-малко]

06.06.2016 : Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Павилион, находящ се в град Гоце Делчев.

Община Гоце Делчев . На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет град Гоце Делчев и в изпълнение на Заповед № 353/ 01.06...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет град Гоце Делчев и в изпълнение на Заповед № 353/ 01.06.2016година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на Павилион, общинска собственост, с площ 7 /седем/ квадратни метра, находящ се в град Гоце Делчев, улица "Стара планина" /в двора на Болницата/.

2. При начална тръжна цена от 35 /тридесет и пет/ лева на месец, без включен данък върху добавената стойност.

3. Тръжна документация да се закупува до 17:00 часа на 28.06.2016 година от дирекция "Общинска собственост" /стая № 108/ на община Гоце Делчев срещу такса от 30 /тридесет/ лева с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане.

4. Депозит за участие в търга в размер на 420 /четиристотин и двадесет/ лева да се внася до 17:00 часа на 28.06.2016 година по сметка на община Гоце Делчев IBAN BG 63 FINV 9150 3316 6296 85 в Банка „ПИБ“ АД,клон Град Гоце Делчев..

5. Оглед на имота може да се извърши до 17:00 часа на 28.06.2016 година с представители на дирекция "Общинска собственост", след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

6. Кандидатите да подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг с явно наддаване, изброени в тръжната документация до 17:00 часа на 28.06.2016 година в дирекция "Общинска собственост.

7. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 29.06.2016 година от 10:30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

8. Достигнатата при публичния търг месечна наемна цена с включен данък върху добавената стойност, ще се заплаща от спечелилия търга участник до двадесет и пето число на текущия месец в касата на община Гоце Делчев.

9. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 06.07.2016 година от 10:30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния публичен търг с явно наддаване е 17:00 часа на 05.07.2016 година.

.

За допълнителна информация: тел:0888/00-60-80 вътрешен 128, дирекция "Общинска собственост", община Гоце Делчев.


[По-малко]

24.03.2014 : Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение за търговска дейност, частна общинс

ОБЯВА Община Гоце Делчев На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – гр.Гоце Делчев и Заповед №195 от 10.03.2014 ...[Повече]

ОБЯВА

Община Гоце Делчев

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – гр.Гоце Делчев и Заповед №195 от 10.03.2014 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение за търговска дейност, частна общинска собственост, с площ от 23 /двадесет и три/ квадратни метра към трафопост, находящ се в двора на Трето основно училище „Братя Миладинови” гр. Гоце Делчев.

2. Срокът за отдаване под наем е пет години, считано от датата на подписване на договора за наем.

3. Начална тръжна цена - 115 /сто и петнадесет/ лева на месец, без включен данък върху добавената стойност.

4. Тръжна документация се закупува срещу такса от 30 /тридесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от Дирекция „Общинска собственост” /стая №109/ на община Гоце Делчев до 17:00 часа на 27.03.2014 година.

5. Депозит за участие в търга, в размер на 1200 /хиляда и двеста/ лева се внася до 17:00 часа на 27.03.2014 година по сметка на община Гоце Делчев IBAN BG15DEMI92403300095197 в “Търговскабанка Д” АД – финансов център Гоце Делчев, BIC код DEMIBGSF.

6. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга до 17:00 часа на 27.03.2014 година в Дирекция „Общинска собственост” /стая №109/ на община Гоце Делчев.

7. Оглед на имота може да се извършва до 27.03.2014 година с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

8. Търгът ще се проведе на 28.03.2014 година от 09:00 часа в залата на Общински съвет - град Гоце Делчев.

9. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе при същите условия на 04.04.2014 година от 09:00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния публичен търг с явно наддаване е 17:00 часа на 03.04.2014 година.

За допълнителна информация на телефон 0888/006080, Дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

24.03.2014 : Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение за търговска дейност, частна общинс

ОБЯВА Община Гоце Делчев На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – гр.Гоце Делчев и Заповед №196 от 10.03.2014 ...[Повече]

ОБЯВА

Община Гоце Делчев

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – гр.Гоце Делчев и Заповед №196 от 10.03.2014 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев.

О Б Я В Я В А:

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение за търговска дейност, частна общинска собственост, с площ от 12 /дванадесет/ квадратни метра, към трафопост, находящ се на булевард "Гоце Делчев" в град Гоце Делчев, ведно с терен за поставяне на маси с площ от 15 /петнадесет/ квадратни метра.

2. Срокът за отдаване под наем е пет години, считано от датата на подписване на договора за наем.

3. Начална тръжна цена - 102 /сто и два/ лева, на месец без включен данък върху добавената стойност.

4. Тръжна документация се закупува срещу такса от 30 /тридесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от Дирекция „Общинска собственост” /стая №109/ на община Гоце Делчев до 17:00 часа на 27.03.2014 година.

5. Депозит за участие в търга, в размер на 1200 /хиляда и двеста/ лева се внася до 17:00 часа на 27.03.2014 година по сметка на община Гоце Делчев IBAN BG15DEMI92403300095197 в “Търговскабанка Д” АД – финансов център Гоце Делчев, BIC код DEMIBGSF.

6. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга до 17:00 часа на 27.03.2014 година в Дирекция „Общинска собственост” /стая №109/ на община Гоце Делчев.

7. Оглед на имота може да се извършва до 27.03.2014 година с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

8. Търгът ще се проведе на 28.03.2014 година от 10:00 часа в залата на Общински съвет - град Гоце Делчев.

9. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе при същите условия на 04.04.2014 година от 10:00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния публичен търг с явно наддаване е 17:00 часа на 03.04.2014 година.

За допълнителна информация на телефон 0888/006080, Дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

24.03.2014 : Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение за търговска дейност, частна общинс

ОБЯВА Община Гоце Делчев На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – гр.Гоце Делчев и Заповед №194 от 10.03.2014 ...[Повече]

ОБЯВА

Община Гоце Делчев

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – гр.Гоце Делчев и Заповед №194 от 10.03.2014 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение за търговска дейност, частна общинска собственост, с площ от 12 /дванадесет/ квадратни метра към трафопост, находящ се в двора на ПМГ „Яне Сандански” гр. Гоце Делчев.

2. Срокът за отдаване под наем е пет години, считано от датата на подписване на договора за наем.

3. Начална тръжна цена от 96 /деветдесет и шест/ лева на месец, без включен данък върху добавената стойност.

4. Тръжна документация се закупува срещу такса от 30 /тридесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от Дирекция „Общинска собственост” /стая №109/ на община Гоце Делчев до 17:00 часа на 27.03.2014 година.

5. Депозит за участие в търга, в размер на 1000 /хиляда/ лева се внася до 17:00 часа на 27.03.2014 година по сметка на община Гоце Делчев IBAN BG15DEMI92403300095197 в “Търговска банка Д” АД – финансов център Гоце Делчев, BIC код DEMIBGSF.

6. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга до 17:00 часа на 27.03.2014 година в Дирекция „Общинска собственост” /стая №109/ на община Гоце Делчев.

7. Оглед на имота може да се извършва до 27.03.2014 година с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

8. Търгът ще се проведе на 28.03.2014 година от 09:30 часа в залата на Общински съвет - град Гоце Делчев.

9. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе при същите условия на 04.04.2014 година от 09:30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния публичен търг с явно наддаване е 17:00 часа на 03.04.2014 година.

За допълнителна информация на телефон 0888/006080, Дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

04.08.2017 : Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем терен за поставяне на увеселителни люлки с площ от 3500 кв.м. /три хиляди и петстотин квадратни метра/ в квартал 277 /бившето военно поделение/ по п

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 ...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед № 540/01.08.2017г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем терен за поставяне на увеселителни люлки с площ от 3500 кв.м. /три хиляди и петстотин квадратни метра/ в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терена е указано в Схема I, която е приложена към тръжната документация.

3. Срокът за отдаване под наем е 7 (седем) дни, считано от 11.09.2017г. до 17.09.2017г. включително.

4. Начална тръжна цена – 17 640 /седемнадесет хиляди шестстотин и четиридесет/ лева с включен данък върху добавената стойност, за седемдневния период.

5. Документация за участие в търга се закупува от 14.08.2017г. до 17.00 часа на 23.08.2017г. срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

6. Депозит за участие в търга в размер на 15 000 /петнадесет хиляди/ лева, се внася в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 23.08.2017г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг /в това число и копие от Паспорт на увеселително съоръжение, за всяко едно от съоръженията, които ще бъдат поставени на терена, съгласно Наредба №V-12-707 от 15.12.2013г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти и застраховка „Злополука за посетители в увеселителни паркове“/, до 17.00 часа на 23.08.2017г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терена може да се извършва до 17.00 часа на 21.08.2017г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичният търг ще се проведе на 24.08.2017г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

10. Достигнатата при търга наемна цена, с включен данък върху добавената стойност, се заплаща от спечелилите участници в срок до 01.09.2017г.

11. При неявяване на кандидати за терена повторен търг да се проведе при същите условия на 05.09.2017 г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 04.09.2017 г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

14.08.2018 : Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем терен за поставяне на увеселителни люлки с площ от 3500 кв.м. в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев

Община Гоце Делчев Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба...[Повече]

Община Гоце Делчев

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 568/14.08.2018г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем терен за поставяне на увеселителни люлки с площ от 3500 кв.м. в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терена е указано в Схема I, която е приложена към тръжната документация.

3. Срокът за отдаване под наем е 8 (осем) дни, считано от 17.09.2018г. до 24.09.2018г. включително.

4. Начална тръжна цена – 20160 лева, с включен данък върху добавената стойност, за осемдневния период.

5. Документация за участие в търга се закупува от 20.08.2018г. до 17.00 часа на 04.09.2018г. срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

6. Депозит за участие в търга в размер на 15 000 /петнадесет хиляди/ лева, се внася в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 04.09.2018г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг /в това число и копие от Паспорт на увеселително съоръжение, за всяко едно от съоръженията, които ще бъдат поставени на терена, съгласно Наредба №V-12-707 от 15.12.2013г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти и застраховка „Злополука за посетители в увеселителни паркове“/, до 17.00 часа на 04.09.2018г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терена може да се извършва до 17.00 часа на 04.09.2018г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичният търг ще се проведе на 05.09.2018г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

10. Достигнатата при търга наемна цена, с включен данък върху добавената стойност, се заплаща от спечелилите участници в срок до 11.09.2018г.

11. При неявяване на кандидати за терена повторен търг да се проведе при същите условия на 13.09.2018г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 12.09.2018г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

26.08.2015 : Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 605/30.06.2015г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 70...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 605/30.06.2015г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 700/26.08.2015г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост: урегулиран поземлен имот ІХ /девети/ от квартал 44 /четиридесет и четири/ по плана на село Мосомище, одобрен със Заповед №13/1987г. и Заповед №293/1994г., издадени от кмета на общината с площ за целия имот 500 /петстотин/ квадратни метра, при съседи /граници/ на имота: от север – улица; от изток – улица; от юг – УПИ Х; от запад – УПИ VІІІ, при начална тръжна цена в размер на 8000 /осем хиляди/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 11.09.2015г.

ІІІ. Депозит за участие в търга, в размер на 6000 лв. /шест хиляди лева/, се внася до 17.00 часа на 11.09.2015г. по IBAN на община Гоце Делчев BG 94 STSA 9300 3319 6099 01 в „Банка ДСК“ ЕАД, клон град Гоце Делчев, BIC код STSABGSF.

ІV. Оглед на имота може да се извършва до 11.09.2015г. с представители на Общинска администрация, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 11.09.2015г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичният търг да се проведе на 14.09.2015г. от 09.30 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатата при търга цена на имота, ведно с дължимите данъци и такси, се заплащат от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 25.09.2015г. от 09.30 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 24.09.2015г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.127, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

18.09.2017 : Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 339/29.06.2017г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 6...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 339/29.06.2017г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 643/13.09.2017г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, а именно:

Урегулиран поземлен имот XXVIII /двадесет и осми, имот с планоснимачен номер 556 /петстотин петдесет и шест/ от квартал 2 /втори/ по плана на село Лъжница, одобрен със Заповед №647/1983 г. и Заповед №251/2017г., издадени от кмета на общината, с площ от 564 /петстотин шестдесет и четири/ квадратни метра, Благоевградска област, община Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: от север – улица; от изток – улица; от юг – улица; от запад – улица, при начална тръжна цена на имота, в размер на 2700 /две хиляди и седемстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 03.10.2017г.

ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 1000 лева се внася до 17.00 часа на 03.10.2017г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имота може да се извършва до 03.10.2017г. с представители на Общинска администрация, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 03.10.2017г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичният търг да се проведе на 04.10.2017г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатата при търга цена на имота, ведно с дължимите данъци и такси, се заплащат от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 11.10.2017г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 10.10.2017г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

04.12.2018 : Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост - Урегулиран поземлен имот I от квартал 36 по плана на село Баничан

ОБЯВА . Община Гоце Делчев На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 603/31.10.2018 г., прието о...[Повече]

ОБЯВА

.

Община Гоце Делчев

На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 603/31.10.2018 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 868/28.11.2018 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, а именно:

Урегулиран поземлен имот I /първи/ от квартал 36 /тридесет и шест/ по плана на село Баничан, одобрен със Заповед № 814/1990 г. и Заповед № 604/2018 г., издадени от кмета на общината с площ от 2838 /две хиляди осемстотин тридесет и осем/ квадратни метра, при граници /съседи/ на имота: от север – улица; от изток – улица; от юг – улица; от запад – улица, при начална тръжна цена на имота, в размер на на 31 200 /тридесет и една хиляди и двеста/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая № 109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 20.12.2018 г.

ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева се внася до 17.00 часа на 20.12.2018 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имота може да се извършва до 20.12.2018 г. с представители на Общинска администрация, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 20.12.2018 г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичният търг да се проведе на 21.12.2018 г. от 09.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатата при търга цена на имота, ведно с дължимите данъци и такси, се заплащат от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 28.12.2018 г. от 09.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 27.12.2018 г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

26.06.2015 : Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост: урегулиран поземлен имот ХV от кв. І по плана на с.Лъжница

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 557/29.04.2015г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 52...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 557/29.04.2015г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 524/23.06.2015г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост: урегулиран поземлен имот ХV /петнадесет/, имот с планоснимачен номер 541 /петстотин четиридесет и едно/ от квартал 1 /първи/ по плана на село Лъжница, одобрен със Заповед №647/1983г. и Заповед №246/2015г., издадени от кмета на общината с площ за целия имот 542 /петстотин четиридесет и два/ квадратни метра, при съседи /граници/ на имота: от север – УПИ ХІІ; от изток – улица; от юг – улица; от запад – край на регулация, при начална тръжна цена в размер на 3600 /три хиляди и шестстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №107 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 14.07.2015г.

ІІІ. Депозит за участие в търга, в размер на 2 500 лв. /две хиляди и петстотин/, се внася до 17.00 часа на 14.07.2015г. по IBAN на община Гоце Делчев BG 94 STSA 9300 3319 6099 01 в „Банка ДСК“ ЕАД, клон град Гоце Делчев, BIC код STSABGSF.

ІV. Оглед на имота може да се извършва до 14.07.2015г. с представители на Общинска администрация, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 14.07.2015г. в стая №107 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичният търг да се проведе на 15.07.2014г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатата при търга цена на имота, ведно с дължимите данъци и такси, се заплащат от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 22.07.2015г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 21.07.2015г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.127, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

17.08.2018 : Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 17395.501.2611

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 540/28.06.2018 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № ...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 540/28.06.2018 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 583/17.08.2018 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 17395.501.2611 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка две хиляди шестстотин и единадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 603 /шестстотин и три/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване – За друг производствен, складов обект, с административена адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, номер по предходен план: няма, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.6199 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка шест хиляди сто деветдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.1247 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка хиляда двеста четиридесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9023 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди двадесет и три), при начална тръжна цена в размер 18 100 /осемнадесет хиляди и сто/лева, без включен данък върху добавената стойност, без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 11.09.2018 г.

ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 10 000 лева се внася до 17.00 часа на 11.09.2018 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имота може да се извършва до 11.09.2018 г. с представители на Общинска администрация, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 11.09.2018 г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичният търг да се проведе на 12.09.2018 г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатата при търга цена на имота, ведно с дължимите данъци и такси, се заплащат от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 19.09.2018 г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 18.09.2018 г.

.

За допълнителна информация: Община Гоце Делчев, стая № 109, дирекция “Общинска собственост”, тел.: 0888 00 60 80, в.219.


[По-малко]

17.08.2018 : Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 17395.501.3133

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 540/28.06.2018 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № ...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 540/28.06.2018 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 577/17.08.2018 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 17395.501.3133 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди сто тридесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, Заповед № 18-4858-20.06.2016 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър град Благоевград, целият имот с площ по скица 355 /триста петдесет и пет/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване – Незастроен имот за жилищни нужди. Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Кръстьо Сарафов, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, стар идентификатор: няма; номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІ (единадесет), имот с планоснимачен номер 3133 /три хиляди сто тридесет и три/ от квартал 212 (двеста и дванадесет) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.60.2 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка шестдесет точка две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3134 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди сто тридесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9071 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди седемдесет и едно); поземлен имот с идентификатор 17395.501.2007 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка две хиляди и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.2008 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка две хиляди и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9038 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди тридесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3132 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди сто тридесет и две), при начална тръжна цена на имота, в размер на 12 700 /дванадесет хиляди и седемстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 11.09.2018 г.

ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 6000 лева се внася до 17.00 часа на 11.09.2018 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имота може да се извършва до 11.09.2018 г. с представители на Общинска администрация, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 11.09.2018 г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичният търг да се проведе на 12.09.2018 г. от 09.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатата при търга цена на имота, ведно с дължимите данъци и такси, се заплащат от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 19.09.2018 г. от 09.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 18.09.2018 г.

.

За допълнителна информация: Община Гоце Делчев, стая № 109, дирекция “Общинска собственост”, тел.: 0888 00 60 80, в.219.


[По-малко]

17.08.2018 : Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 17395.501.3146

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 539/28.06.2018 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед ...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 539/28.06.2018 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 579/17.08.2018 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 17395.501.3146 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди сто четиридесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 312 /триста и дванадесет/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване – Незастроен имот за жилищни нужди, с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Иларион Макариополски № 61, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот XV /петнадесет/, имот с планоснимачен номер 3146 /три хиляди сто четиридесет и шест/ от квартал 49 /четиридесет и девет/ по плана на град Гоце Делчев, одобрен с Решение № 285/2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.2064 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка две хиляди шесдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.223.7 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка двеста двадесет и три точка седем); поземлен имот с идентификатор 17395.64.5 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка шестдесет и и четири точка пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9064 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди шестдесет и четири), при начална тръжна цена на имота, в размер на 10 100 /десет хиляди и сто/лева, без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 11.09.2018 г.

ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 5000 лева се внася до 17.00 часа на 11.09.2018 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имота може да се извършва до 11.09.2018 г. с представители на Общинска администрация, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 11.09.2018 г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичният търг да се проведе на 12.09.2018 г. от 09.15 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатата при търга цена на имота, ведно с дължимите данъци и такси, се заплащат от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 19.09.2018 г. от 09.15 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 18.09.2018 г.

.

За допълнителна информация: Община Гоце Делчев, стая № 109, дирекция “Общинска собственост”, тел.: 0888 00 60 80, в.219.


[По-малко]

15.05.2017 : Публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за строителство на един гараж

На основание чл.37, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.52, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на при добиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 276/16.03.2017г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № ...[Повече]

На основание чл.37, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.52, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на при добиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 276/16.03.2017г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 323/02.05.2017г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за строителство на един гараж със застроена площ от 24,40 /двадесет и четири цяло и четиридесет стотни/ квадратни метра върху недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 17395.501.1769 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин шестдесет и девет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 3068 (три хиляди шестдесет и осем) квадратни метра, с административен адрес: област Благоевград, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к.2900, улица Полковник Дрангов, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Комплексно застрояване, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот І (първи), имот с планоснимачен номер 1769 (хиляда седемстотин шестдесет и девет) от квартал 37 (тридесет и седем) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9053 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди петдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9037 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди тридесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9057 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди петдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9055 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди петдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.1764 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин шестдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.1763 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин шестдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.1762 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин шестдесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3178 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди сто седемдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.1768 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин шестдесет и осем), като:

2. Начална тръжна цена за правото на строеж за изграждане на един гараж със застроена площ от 24,40 /двадесет и четири цяло и четиридесет стотни/, в размер на 1450 /хиляда четиристотин и петдесет/ лева.

3. До участие в търга се допускат само собственици на апартаменти в жилищен блок с идентификатор 17395.501.1769.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев.

4. Тръжна документация се закупува срещу такса 60 /шестдесет/ лева, която не подлежи на връщане от стая 109 на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 30.05.2017г.

5. Депозит за участие в търговете, в размер на 800 /осемстотин/ лева, се внася до 17.00 часа на 30.05.2017г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код STSABGSF.

6. Оглед на строителното петно може да се извършва до 30.05.2017г. с представители на Общинска администрация град Гоце Делчев след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация до 17.00 часа на 30.05.2017г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

8. Публичният търг да се проведе на 31.05.2017г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

9. Достигната при търга цена на правото на строеж се заплаща от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

10. При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе при същите условия на 07.06.2017г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 06.06.2017г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

04.06.2014 : Публичен търг с явно наддаване за учредяване на право на строеж за изграждане на един гараж

На основание чл.37, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.52, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на при добиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 359/10.04.2014г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № ...[Повече]

На основание чл.37, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.52, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на при добиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 359/10.04.2014г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 473/31.05.2014г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване на право на строеж за изграждане на един гараж, със застроена площ от 18 /осемнадесет/ квадратни метра, в източната част на поземлен имот с идентификатор 17395.501.1713
[По-малко]

04.12.2018 : Публичен търг с явно наддаване за учредяване на право на строеж за изграждане на един гараж, със застроена площ от 21.78 кв.м. върху недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен

ОБЯВА . Община Гоце Делчев . На основание чл.37, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.52, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на при добиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 601/31.10.2018 г., прието от Общинс...[Повече]

ОБЯВА

.

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.37, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.52, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на при добиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 601/31.10.2018 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 867/28.11.2018 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване на право на строеж за изграждане на един гараж, със застроена площ от 21.78 кв.м. /двадесет и едно цяло и седемдесет и осем стотни квадратни метра/ върху недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 17395.501.732 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка седемстотин тридесет и две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 1424 /хиляда четиристотин двадесет и четири/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване – Високо застрояване (над 15 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, пл. Гоце Делчев; номер по предходен план: урегулиран поземлен имот I /първи/, ХII /дванадесети/, имот с планоснимачен номер 732 /седемстотин тридесет и две/ от квартал 134 /сто тридесет и четири/ по плана на град Гоце Делчев, одобрен с Решение № 285/2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9436 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин тридесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.729 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка седемстотин двадесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9451 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и едно); поземлен имот с идентификатор 17395.501.733 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка седемстотин тридесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.734 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка седемстотин тридесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.855 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка осемстотин петдесет и пет).

2. До участие в търга се допускат само собственици на апартаменти в жилищен блок с идентификатор 17395.501.732.1 и жилищен блок с идентификатор 17395.501.732.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, които не притежават гаражи в поземлен имот с идентификатор 17395.501.732.

3. Начална тръжна цена – 1900 /хиляда и деветстотин/ лева на правото на строеж за изграждане на един гараж.

4. Тръжна документация се закупува срещу такса 60 /шестдесет/ лева, която не подлежи на връщане от стая 109 на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 20.12.2018 г.

5. Депозит за участие в търга в размер на 1000 /хиляда/ лева, се внася до 17.00 часа на 20.12.2018 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

6. Оглед на строителното петно може да се извършва до 20.12.2018 г. с представители на община Гоце Делчев след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 20.12.2018 г. в стая №107 на община Гоце Делчев.

8. Публичният търг да се проведе на 21.12.2018 г. от 10.15 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

9. Достигната при търга цена на правото на строеж се заплаща от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

10. При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе при същите условия на 28.12.2018 г. от 10.15 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 27127.2018 г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

07.02.2017 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на недвижими имоти, публична общинска собственост, представляващи обособени части от сграда с идентификатор 17395.501.2921.

Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на недвижими имоти, публична общинска собственост, представляващи обособени части от сграда с идентификатор 17395.501.2921.2, със застроена площ от 1241 квадратни метра, на два етажа, с предназначение спортна сграда, база, ...[Повече]

Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на недвижими имоти, публична общинска собственост, представляващи обособени части от сграда с идентификатор 17395.501.2921.2, със застроена площ от 1241 квадратни метра, на два етажа, с предназначение спортна сграда, база, построена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2921 по кадастралната карта на град Гоце Делчев, с площ от 5803 квадратни метра - според проекта на Арена Неврокоп
[По-малко]

24.08.2015 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 119 броя терени за търговска дейност

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 ...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед № 695/20.08.2015г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 119 броя терени за търговска дейност в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема №2, която е приложена към тръжната документация. Всеки от терените е с площ от 6 квадратни метра.

3. Срокът за отдаване под наем е 7 (седем) дни, считано от 14.09.2015г. до 20.09.2015г. включително.

4. Начални тръжни цени – 60.48 лева, с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за седемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев до 17.00 часа на 08.09.2015г.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 10 /десет/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 08.09.2015г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичните търгове до 17.00 часа на 08.09.2015г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва от 01.09.2015г. до 17.00 часа на 08.09.2015г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 09.09.2015г. от 11.00 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 11.09.2015г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове да се проведат при същите условия на 16.09.2015г. от 11.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 15.09.2015г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.219, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

10.08.2016 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 119 броя терени за търговска дейност в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 ...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед № 680/10.08.2016г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 119 броя терени за търговска дейност в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема II, която е приложена към тръжната документация. Всеки от терените е с площ от 6 квадратни метра.

3. Срокът за отдаване под наем е 7 (седем) дни, считано от 12.09.2016г. до 18.09.2016г. включително.

4. Начални тръжни цени – 60.48 лева, с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за седемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев до 17.00 часа на 01.09.2016г.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 10 /десет/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 01.09.2016г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичните търгове до 17.00 часа на 01.09.2016г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 31.08.2016г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 02.09.2016г. от 12.00 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 09.09.2016г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове да се проведат при същите условия на 13.09.2016г. от 11.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 12.09.2016г.

12. С настоящата заповед утвърждавам документацията за провеждане на търговете.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

14.08.2018 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 119 броя терени за търговска дейност в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев

Община Гоце Делчев Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в град Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наред...[Повече]

Община Гоце Делчев

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в град Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 571/14.08.2018г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 119 броя терени за търговска дейност в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема II, която е приложена към тръжната документация. Всеки от терените е с площ от 6 квадратни метра.

3. Срокът за отдаване под наем е 8 (осем) дни, считано от 17.09.2018г. до 24.09.2018г. включително.

4. Начални тръжни цени – 69.12 лв., с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за осемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува от 20.08.2018г. до 17.00 часа на 04.09.2018г., срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 10 /десет/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 04.09.2018г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичните търгове до 17.00 часа на 04.09.2018г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 04.09.2018г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 05.09.2018г. от 12.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 11.09.2018г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове да се проведат при същите условия на 13.09.2018г. от 12.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 12.09.2018г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

04.08.2017 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 119 броя терени за търговска дейност в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев.

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 ...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед № 543/01.08.2017г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 119 броя терени за търговска дейност в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема II, която е приложена към тръжната документация. Всеки от терените е с площ от 6 квадратни метра.

3. Срокът за отдаване под наем е 7 (седем) дни, считано от 11.09.2017г. до 17.09.2017г. включително.

4. Начални тръжни цени – 60.48 лева, с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за седемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува от 14.08.2017г. до 17.00 часа на 23.08.2017г., срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 10 /десет/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 23.08.2017г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичните търгове до 17.00 часа на 23.08.2017г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 22.08.2017г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 24.08.2017г. от 12.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 01.09.2017г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове да се проведат при същите условия на 05.09.2017г. от 12.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като

срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 04.09.2017г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

10.08.2016 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 13 броя терени за поставяне на скари в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 ...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед № 681/10.08.2016г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 13 броя терени за поставяне на скари в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема IV, която е приложена към тръжната документация. Всеки от терените е с площ от 50 квадратни метра.

3. Срокът за отдаване под наем е 7 (седем) дни, считано от 12.09.2016г. до 18.09.2016г. включително.

4. Начални тръжни цени – 504.00 лева, с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за седемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев до 17.00 часа на 01.09.2016г.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 100 /сто/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 01.09.2016г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичните търгове до 17.00 часа на 01.09.2016г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 31.08.2016г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 02.09.2016г. от 11.00 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 09.09.2016г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове да се проведат при същите условия на 13.09.2016г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 12.09.2016г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

14.08.2018 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 13 броя терени за поставяне на скари в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев

Община Гоце Делчев Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба...[Повече]

Община Гоце Делчев

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 572/14.08.2018г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 13 броя терени за поставяне на скари в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема IV, която е приложена към тръжната документация. Всеки от терените е с площ от 50 квадратни метра.

3. Срокът за отдаване под наем е 8 (осем) дни, считано от 17.09.2018г. до 24.09.2018г. включително.

4. Начални тръжни цени – 576.00 лева, с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за седемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува от 20.08.2018г. до 17.00 часа на 04.09.2018г., срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 500 /петстотин/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 04.09.2018г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичните търгове до 17.00 часа на 04.09.2018г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 04.09.2018г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 05.09.2018г. от 11.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 11.09.2018г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове да се проведат при същите условия на 13.09.2018г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 12.09.2018г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

04.08.2017 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 13 броя терени за поставяне на скари в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев.

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 ...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед № 542/01.08.2017г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 13 броя терени за поставяне на скари в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема IV, която е приложена към тръжната документация. Всеки от терените е с площ от 50 квадратни метра.

3. Срокът за отдаване под наем е 7 (седем) дни, считано от 11.09.2017г. до 17.09.2017г. включително.

4. Начални тръжни цени – 504.00 лева, с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за седемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува от 14.08.2017г. до 17.00 часа на 23.08.2017г., срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 500 /петстотин/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 23.08.2017г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичните търгове до 17.00 часа на 23.08.2017г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 22.08.2017 г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 24.08.2017г. от 11.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 01.09.2017г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове да се проведат при същите условия на 05.09.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 04.09.2017г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

24.08.2015 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 14 броя терени за поставяне на машини за пържене на риба, понички и палачинки

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 з...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 694/20.08.2015г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 14 броя терени за поставяне на машини за пържене на риба, понички и палачинки в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема №3, която е приложена към тръжната документация. Всеки от терените е с площ от 12 квадратни метра.

3. Срокът за отдаване под наем е 7 (седем) дни, считано от 14.09.2015г. до 20.09.2015г. включително.

4. Начални тръжни цени – 120.96 лева, с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за седемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев до 17.00 часа на 08.09.2015г.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 20 /двадесет/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 08.09.2015г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичните търгове до 17.00 часа на 08.09.2015г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва от 01.09.2015г. до 17.00 часа на 08.09.2015г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 09.09.2015г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 11.09.2015г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове да се проведат при същите условия на 16.09.2015г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 15.09.2015г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.219, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

10.08.2016 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 14 броя терени за поставяне на машини за пържене на риба, понички и палачинки в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Дел

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 з...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 679/10.08.2016г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 14 броя терени за поставяне на машини за пържене на риба, понички и палачинки в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема III, която е приложена към тръжната документация. Всеки от терените е с площ от 12 квадратни метра.

3. Срокът за отдаване под наем е 7 (седем) дни, считано от 12.09.2016г. до 18.09.2016г. включително.

4. Начални тръжни цени – 120.96 лева, с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за седемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев до 17.00 часа на 01.09.2016г.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 20 /двадесет/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 01.09.2016г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичните търгове до 17.00 часа на 01.09.2016г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 31.08.2016г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 02.09.2016г. от 13.00 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 09.09.2016г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове да се проведат при същите условия на 13.09.2016г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 12.09.2016г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

04.08.2017 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 14 броя терени за поставяне на машини за пържене на риба, понички и палачинки в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Д

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 з...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 544/01.08.2017г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 14 броя терени за поставяне на машини за пържене на риба, понички и палачинки в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема III, която е приложена към тръжната документация. Всеки от терените е с площ от 12 квадратни метра.

3. Срокът за отдаване под наем е 7 (седем) дни, считано от 11.09.2017г. до 17.09.2017г. включително.

4. Начални тръжни цени – 120.96 лева, с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за седемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува от 14.08.2017г. до 17.00 часа на 23.08.2017г., срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 40 /четиридесет/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 23.08.2017г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичните търгове до 17.00 часа на 23.08.2017г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 22.08.2017г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 24.08.2017г. от 13.00 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 01.09.2017г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове да се проведат при същите условия на 05.09.2017г. от 13.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 04.09.2017г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

14.08.2018 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 14 броя терени за поставяне на машини за пържене на риба, понички и палачинки в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Д

Община Гоце Делчев Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в град Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наред...[Повече]

Община Гоце Делчев

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в град Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 570/14.08.2018г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 14 броя терени за поставяне на машини за пържене на риба, понички и палачинки в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на град Гоце Делчев.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема III, която е приложена към тръжната документация. Всеки от терените е с площ от 12 квадратни метра.

3. Срокът за отдаване под наем е 8 (осем) дни, считано от 17.09.2018г. до 24.09.2018г. включително.

4. Начални тръжни цени – 138.24 лева, с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за осемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува от 20.08.2018г. до 17.00 часа на 04.09.2018г., срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 300 /триста/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 04.09.2018г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичните търгове до 17.00 часа на 04.09.2018г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 04.09.2018г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 05.09.2018г. от 13.00 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 11.09.2018г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове да се проведат при същите условия на 13.09.2018г. от 13.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 12.09.2018г.

12. Всеки от кандидатите има право да спечели търг за най-много два терена.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

10.08.2016 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 2 броя терени за поставяне на увеселителни люлки в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 ...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед № 683/10.08.2016г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 2 броя терени за поставяне на увеселителни люлки в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев, както следва:

 терен №1 с площ от 3500 кв.м. /три хиляди и петстотин квадратни метра/;

 терен №2 с площ от 1000 кв.м. /хиляда квадратни метра/.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема I, която е приложена към тръжната документация.

3. Срокът за отдаване под наем е 7 (седем) дни, считано от 12.09.2016г. до 18.09.2016г. включително.

4. Начални тръжни цени за:

 терен №1 – 17 640 /седемнадесет хиляди шестстотин и четиридесет/ лева.

 терен №2 – 5040 /пет хиляди и четиридесет/ лева.

Цените са с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за седемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев до 17.00 часа на 01.09.2016г.

6. Депозити за участие в търговете, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 01.09.2016г., както следва:

 за терен №1 – 10 000 /десет хиляди/ лева.

 за терен №2 – 3000 /три хиляди/ лева.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг /в това число и копие от Паспорт на увеселително съоръжение, за всяко едно от съоръженията, които ще бъдат поставени на терена, съгласно Наредба №V-12-707 от 15.12.2013г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти и застраховка „Злополука за посетители в увеселителни паркове“/, до 17.00 часа на 01.09.2016г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 31.08.2016г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 02.09.2016г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цена, с включен данък върху добавената стойност, се заплаща от спечелилите участници в срок до 09.09.2016г.

11. При неявяване на кандидати за терена повторени търгове да се проведат при същите условия на 13.09.2015.6г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 12.09.2016г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

24.08.2015 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 броя терени за поставяне на надуваеми съоръжения

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед №696/20.08.2015г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 броя терени за поставяне на надуваеми съоръжения в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев, както следва:

 терен №1 с площ от 300 кв.м.;

 терен №2 с площ от 200 кв.м.;

 терен №3 с площ от 200 кв.м.;

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема №5, която е приложена към тръжната документация.

3. Срокът за отдаване под наем е 7 (седем) дни, считано от 14.09.2015г. до 20.09.2015г. включително.

4. Начални тръжни цени за:

 терен №1 – 1512 лв.

 терен №2 – 1008 лв.

 терен №3 – 1008 лв.

Цените са с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен по отделно, за седемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев до 17.00 часа на 08.09.2015г.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 500 /петстотин/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 08.09.2015г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичните търгове до 17.00 часа на 08.09.2015г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва от 01.09.2015г. до 17.00 часа на 08.09.2015г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 09.09.2015г. от 09.30 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 11.09.2015г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове да се проведат при същите условия на 16.09.2015г. от 09.30 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 15.09.2015г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.219, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

10.08.2016 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 броя терени за поставяне на надуваеми съоръжения в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 ...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед №682/10.08.2016г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 броя терени за поставяне на надуваеми съоръжения в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев, както следва:

 терен №1 с площ от 300 кв.м.;

 терен №2 с площ от 200 кв.м.;

 терен №3 с площ от 200 кв.м.;

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема V, която е приложена към тръжната документация.

3. Срокът за отдаване под наем е 7 (седем) дни, считано от 12.09.2016г. до 18.09.2016г. включително.

4. Начални тръжни цени за:

 терен №1 – 1512 лв.

 терен №2 – 1008 лв.

 терен №3 – 1008 лв.

Цените са с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен по отделно, за седемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев до 17.00 часа на 01.09.2016г.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 500 /петстотин/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 01.09.2016г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг /в това число и копие от Паспорт на увеселително съоръжение, за всяко едно от съоръженията, които ще бъдат поставени на терена, съгласно Наредба №V-12-707 от 15.12.2013г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти и застраховка „Злополука за посетители в увеселителни паркове“/, до 17.00 часа на 01.09.2016г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 31.09.2016г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове да се проведат на 02.09.2016г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 09.09.2016г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове да се проведат при същите условия на 13.09.2016г. от 09.30 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 12.09.2016г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

04.08.2017 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 броя терени за поставяне на надуваеми съоръжения в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4...[Повече]

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев, Заповед №541/01.08.2017г., издадена от зам.кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 броя терени за поставяне на надуваеми съоръжения в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев, както следва:

 терен №1 с площ от 300 кв.м.;

 терен №2 с площ от 200 кв.м.;

 терен №3 с площ от 200 кв.м.;

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема V, която е приложена към тръжната документация.

3. Срокът за отдаване под наем е 7 (седем) дни, считано от 11.09.2017г. до 17.09.2017г. включително.

4. Начални тръжни цени за:

 терен №1 – 1512 лв.

 терен №2 – 1008 лв.

 терен №3 – 1008 лв.

Цените са с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен по отделно, за седемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува от 14.08.2017г. до 17.00 часа на 23.08.2017г., срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 1000 /хиляда/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 23.08.2017г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг /в това число и копие от Паспорт на увеселително съоръжение, за всяко едно от съоръженията, които ще бъдат поставени на терена, съгласно Наредба №V-12-707 от 15.12.2013г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти и застраховка „Злополука за посетители в увеселителни паркове“/, до 17.00 часа на 23.08.2017г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 22.08.2017г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове да се проведат на 24.08.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 08.09.2017г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове да се проведат при същите условия на 05.09.2017 г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 04.09.2017 г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

14.08.2018 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 броя терени за поставяне на надуваеми съоръжения в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев

Община Гоце Делчев Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба ...[Повече]

Община Гоце Делчев

Във връзка с ежегодното провеждане на традиционния есенен панаир в гр.Гоце Делчев и на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.64 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.19 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев и Заповед № 569/14.08.2018г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 броя терени за поставяне на надуваеми съоръжения в квартал 277 /бившето военно поделение/ по плана на гр.Гоце Делчев, както следва:

 терен №1 с площ от 300 кв.м.;

 терен №2 с площ от 200 кв.м.;

 терен №3 с площ от 200 кв.м.

2. Точното местонахождение на терените е указано в Схема V, която е приложена към тръжната документация.

3. Срокът за отдаване под наем е 8 (осем) дни, считано от 17.09.2018г. до 24.09.2018г. включително.

4. Начални тръжни цени за:

 терен №1 – 1728 лв.

 терен №2 – 1152 лв.

 терен №3 – 1152 лв.

Цените са с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен по отделно, за осемдневния период.

5. Документация за участие в търговете се закупува от 20.08.2018г. до 17.00 часа на 04.09.2018г., срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

6. Депозити за участие в търговете, в размер на 1000 /хиляда/ лева за всеки терен, се внасят в касата на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 04.09.2018г.

7. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичния търг /в това число и копие от Паспорт на увеселително съоръжение, за всяко едно от съоръженията, които ще бъдат поставени на терена, съгласно Наредба №V-12-707 от 15.12.2013г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти и застраховка „Злополука за посетители в увеселителни паркове“/, до 17.00 часа на 04.09.2018г. в стая №108 на първия етаж в сградата на Общинска администрация град Гоце Делчев.

8. Оглед на терените може да се извършва до 17.00 часа на 04.09.2018г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

9. Публичните търгове ще се проведат на 05.09.2018г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

10. Достигнатите при търговете наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, се заплащат от спечелилите участници в срок до 11.09.2018г.

11. При неявяване на кандидати за някой от терените повторни търгове да се проведат при същите условия на 13.09.2018г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления е 17.00 часа на 12.09.2018г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, вътр.128, дирекция “Общинска собственост”


[По-малко]

09.05.2016 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост

На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.35 и чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 296 от 05.05.2016 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В...[Повече]

На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.35 и чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 296 от 05.05.2016 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

I. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на

земеделски земи, частна общинска собственост, както следва:

.

1. имот № 012151, находящ се в местността „Сушица“, землище на село Борово, представляващ нива, шеста категория, с площ от 22,489 дка, при начална тръжна цена от 359,82 лева за година.

2. имот № 024061, находящ се в местността „Шейновото“, землище на село Борово, представляващ нива, шеста категория, с площ от 3,279 дка, при начална тръжна цена от 52,46 лева за година.

3. имот № 024070, находящ се в местността „Шейновото“, землище на село Борово, представляващ нива, четвърта категория, с площ от 0,504 дка, при начална тръжна цена от 10,08 лева за година.

4. имот № 024072, находящ се в местността „Шейновото“, землище на село Борово, представляващ нива, четвърта категория, с площ от 0,503 дка, при начална тръжна цена от 10,06 лева за година.

5. имот № 025107, находящ се в местността „Шейновото“, землище на село Борово, представляващ нива, четвърта категория, с площ от 1,699 дка, при начална тръжна цена от 33,98 лева за година.

6. имот № 027051, находящ се в местността „Балтовици“, землище на село Борово, представляващ нива, пета категория, с площ от 1,041 дка, при начална тръжна цена от 20,82 лева за година.

7. имот № 027052, находящ се в местността „Балтовици“, землище на село Борово, представляващ нива, пета категория, с площ от 1,062 дка, при начална тръжна цена от 21,24 лева за година.

8. имот № 028039, находящ се в местността „Балтовици“, землище на село Борово, представляващ нива, шеста категория, с площ от 0,646 дка, при начална тръжна цена от 10,34 лева за година.

9. имот № 000356, находящ се в местността „Пъклово“, землище на село Баничан, представляващ нива, девета категория, с площ от 15,643 дка, при начална тръжна цена от 187,72 лева за година.

10. имот № 000371, находящ се в местността „Пъклово“, землище на село Баничан, представляващ нива, десета категория, с площ от 7,179 дка, при начална тръжна цена от 86,15 лева за година.

11. имот № 000407, находящ се в местността „Пъклово“, землище на село Баничан, представляващ нива, девета категория, с площ от 4,015 дка, при начална тръжна цена от 48,18 лева за година.

12. имот № 012019, находящ се в местността „Дабая“, землище на село Баничан, представляващ нива, седма категория, с площ от 1,177 дка, при начална тръжна цена от 18,83 лева за година.

13. имот № 012020, находящ се в местността „Дабая“, землище на село Баничан, представляващ нива, седма категория, с площ от 0,852 дка, при начална тръжна цена от 13,63 лева за година.

14. имот № 018037, находящ се в местността „Ормана“, землище на село Баничан, представляващ изоставена нива, шеста категория, с площ от 63,989 дка, при начална тръжна цена от 1023,82 лева за година.

15. имот № 019088, находящ се в местността „Студената вода“, землище на село Баничан, представляващ нива, шеста категория, с площ от 7,800 дка, при начална тръжна цена от 124,80 лева за година.

16. имот № 005065, находящ се в местността „Сушица“, землище на село Добротино, представляващ изоставени трайни насаждения, осма категория, с площ от 13,623 дка, при начална тръжна цена от 149,85 лева за година.

17. имот № 005142, находящ се в местността „Сушица“, землище на село Добротино, представляващ нива, осма категория, с площ от 2,548 дка, при начална тръжна цена от 28,03 лева за година.

18. имот № 012001, находящ се в местността „Кокошката“, землище на село Мосомище, представляващ лозе, седма категория, с площ от 2,232 дка, при начална тръжна цена от 35,71 лева за година.

19. имот № 023001, находящ се в местността „Расечина“, землище на село Корница, представляващ нива, десета категория, с площ от 22,768 дка, при начална тръжна цена от 182,14 лева за година.

20. имот № 023179, находящ се в местността „Марева круша“, землище на село Корница, представляващ нива, десета категория, с площ от 4,525 дка, при начална тръжна цена от 36,20 лева за година.

21. имот № 004099, находящ се в местността „Габровец“, землище на село Лъжница, представляващ нива, девета категория, с площ от 3,412 дка, при начална тръжна цена от 27,30 лева за година.

22. имот № 004101, находящ се в местността „Габровец“, землище на село Лъжница, представляващ нива, девета категория, с площ от 8,169 дка, при начална тръжна цена от 65,35 лева за година.

23. имот № 010146, находящ се в местността „Сушица“, землище на село Лъжница, представляващ нива, девета категория, с площ от 6,091 дка, при начална тръжна цена от 48,73 лева за година.

24. имот № 057001, находящ се в местността „Сушица“, землище на село Лъжница, представляващ нива, осма категория, с площ от 1,359 дка, при начална тръжна цена от 14,95 лева за година.

25. имот № 057002, находящ се в местността „Сушица“, землище на село Лъжница, представляващ нива, осма категория, с площ от 3,477 дка, при начална тръжна цена от 38,25 лева за година.

26. имот № 057003, находящ се в местността „Сушица“, землище на село Лъжница, представляващ нива, девета категория, с площ от 6,974 дка, при начална тръжна цена от 55,79 лева за година.

27. имот № 057022, находящ се в местността „Сушица“, землище на село Лъжница, представляващ нива, осма категория, с площ от 9,544 дка, при начална тръжна цена от 104,98 лева за година.

28. имот № 057063, находящ се в местността „Сушица“, землище на село Лъжница, представляващ нива, осма категория, с площ от 3,964 дка, при начална тръжна цена от 43,60 лева за година.

29. поземлен имот с идентификатор 17395.18.5 по кадастрална карта на гр. Гоце Делчев, находящ се в местността „Бербат хендек“, представляващ лозе, седма категория, с площ от 0,647 дка, при начална тръжна цена от 10,35 лева за година.

ІІ. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 30 /тридесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 108 /дирекция “Общинска собственост”/ на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 26.05.2016г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете, в размер на 100 /сто/ лева за всеки имот поотделно , се внасят до 17.00 часа на 26.05.2016г. по IBAN на община Гоце Делчев BG 63 FINV 9150 3316 6296 85 в „Банка ПИБ“АД, клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 26.05.2016г. с представители на съответното кметство, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 26.05.2016г. в стая № 108 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове ще се проведат на 27.05.2016г. от 11.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете наемни цени на имотите, се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите повторен търг да се проведе при същите условия на 03.06.2016г. от 11.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 02.06.2016г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.128, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

09.08.2016 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост

Община Гоце Делчев . На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.35 и чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 671 от 09.08.2016 година, издадена от кмета на община Гоц...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.35 и чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 671 от 09.08.2016 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на

земеделски земи, частна общинска собственост


[По-малко]

13.01.2017 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост

Община Гоце Делчев . На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.35 и чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, о...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.35 и чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2016 година и Заповед № 20 от 10.01.2017 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

I. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски

земи, частна общинска собственост, както следва:

1. Имот №017003, находящ се в местността “Ормана”, землище на с.Баничан, представляващ изоставена нива, шеста категория, с площ от 76.065 дка, при начална тръжна цена от 1217.04 лева за година.

2. Имот №017016, находящ се в местността “Ормана”, землище на с.Баничан, представляващ изоставена нива, шеста категория, с площ от 4.500 дка, при начална тръжна цена от 72 лева за година.

3. Имот №017037, находящ се в местността “Топлица”, землище на с.Баничан, представляващ изоставена нива, шеста категория, с площ от 7.373 дка, при начална тръжна цена от 117.97 лева за година.

4. Имот №032036, находящ се в местността “Парцамов лом”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 9.637 дка, при начална тръжна цена от 77.10 лева за година.

5. Имот №057243, находящ се в местността “Туфча”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 1.800 дка, при начална тръжна цена от 14.40 лева за година.

6. Имот №008004, находящ се в местността “Лъката”, землище на с.Господинци, представляващ овощна градина, девета категория, с площ от 0.994 дка, при начална тръжна цена от 11.93 лева за година.

7. Имот №027121, находящ се в местността “Имишлъка”, землище на с.Корница, представляващ нива, десета категория, с площ от 0.285 дка, при начална тръжна цена от 2.28 лева за година.

8. Имот №057013, находящ се в местността “Мамал дол”, землище на с.Корница, представляващ нива, шеста категория, с площ от 5.098 дка, при начална тръжна цена от 56.08 лева за година.

9. Имот №057150, находящ се в местността “Мамал дол”, землище на с.Корница, представляващ нива, десета категория, с площ от 1.900 дка, при начална тръжна цена от 15.20 лева за година.

10. Имот №054015, находящ се в местността “Струг”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2.430 дка, при начална тръжна цена от 19.44 лева за година.

11. Имот №054016 , находящ се в местността “Струг”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 0.810 дка, при начална тръжна цена от 6.48 лева за година.

12. Имот №054017, находящ се в местността “Струг”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 1.620 дка, при начална тръжна цена от 12.96 лева за година.

13. Имот №054018, находящ се в местността “Струг”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2.460 дка, при начална тръжна цена от 19.68 лева за година.

14. Имот №059171, находящ се в местността “Попов андък”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ 0.352 дка, при начална тръжна цена от 2.82 лева за година.

15. Имот №061145, находящ се в местността “Куртовица”, землище на с.Брезница, представляващ ливада, шеста категория, с площ от 0.700 дка, при начална тръжна цена от 7.70 лева за година.

16. Имот №067122, находящ се в местността “Команица”, землище на с.Брезница, представляващ ливада, осма категория, с площ от 0.162 дка, при начална тръжна цена от 1.78 лева за година.

17. Имот №001488, находящ се в местността “Черничето”, землище на с.Баничан, представляващ нива, шеста категория, с площ от 0.918 дка, при начална тръжна цена от 14.69 лева за година.

18. Имот №001494, находящ се в местността “Марена”, землище на с.Баничан, представляващ нива, шеста категория, с площ от 1.100 дка, при начална тръжна цена от 17.60 лева за година.

19. Имот №001526, находящ се в местността “Топлица”, землище на с.Баничан, представляващ нива, шеста категория, с площ от 0.256 дка, при начална тръжна цена от 4.10 лева за година.

20. Имот №001578, находящ се в местността “Черничето”, землище на с.Баничан, представляващ нива, шеста категория, с площ от 11.915 дка, при начална тръжна цена от 190.64 лева за година.

21. Имот №026107, находящ се в местността “Топлица”, землище на с.Баничан, представляващ нива, шеста категория, с площ от 1.102 дка, при начална тръжна цена от 17.63 лева за година.

22. Имот № 003056, находящ се в местността „Лъката“, землище на село Господинци, представляващ

нива, шеста категория, с площ от 16.891 дка, при начална тръжна цена от 270.26 лева за година.

23. Имот № 005142, находящ се в местността „Сушица“, землище на село Добротино, представляващ нива, осма категория, с площ от 2.548 дка, при начална тръжна цена от 28.03 лева за година.

24. Имот № 039022, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница,представляващ нива, десета категория, с площ от 7.236 дка, при начална тръжна цена от 57.89 лева за година.

25. Имот № 039024, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2.976 дка, при начална тръжна цена от 23.81 лева за година.

26. Имот № 039018, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2.613 дка, при начална тръжна цена от 20.90 лева за година.

27. Имот № 039019, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2.905 дка, при начална тръжна цена от 23.24 лева за година.

28. Имот № 039020, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 3.660 дка, при начална тръжна цена от 29.28 лева за година.

29. Имот № 039098, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2.499 дка, при начална тръжна цена от 19.99 лева за година.

ІІ. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 30 /тридесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 108 /дирекция “Общинска собственост”/ на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 30.01.2017г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете се внасят до 17.00 часа на 30.01.2017г. по IBAN на община Гоце Делчев BG 63 FINV 9150 3316 6296 85 в „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF, както следва:

1.Имот №017003, находящ се в местността “Ормана”, землище на с.Баничан, представляващ изоставена нива, шеста категория, с площ от 76.065 дка – 3000 лева.

2. Имот №017016, находящ се в местността “Ормана”, землище на с.Баничан, представляващ изоставена нива, шеста категория, с площ от 4.500 дка – 500 лева.

3. Имот №017037, находящ се в местността “Топлица”, землище на с.Баничан, представляващ изоставена нива, шеста категория, с площ от 7.373 дка – 500 лева.

4. Имот №032036, находящ се в местността “Парцамов лом”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 9.637 дка – 500 лева.

5. Имот №057243, находящ се в местността “Туфча”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 1.800 дка – 100 лева.

6. Имот №008004, находящ се в местността “Лъката”, землище на с.Господинци, представляващ овощна градина, девета категория, с площ от 0.994 дка – 100 лева.

7. Имот №027121, находящ се в местността “Имишлъка”, землище на с.Корница, представляващ нива, десета категория, с площ от 0.285 дка – 20 лева.

8. Имот №057013, находящ се в местността “Мамал дол”, землище на с.Корница, представляващ нива, шеста категория, с площ от 5.098 дка – 400 лева.

9. Имот №057150, находящ се в местността “Мамал дол”, землище на с.Корница, представляващ нива, десета категория, с площ от 1.900 дка – 150 лева.

10. Имот №054015, находящ се в местността “Струг”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2.430 дка – 150 лева.

11. Имот №054016 , находящ се в местността “Струг”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 0.810 дка – 50 лева.

12. Имот №054017, находящ се в местността “Струг”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 1.620 дка – 100 лева.

13. Имот №054018, находящ се в местността “Струг”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2.460 дка – 150 лева.

14. Имот №059171, находящ се в местността “Попов андък”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ 0.352 дка – 20 лева.

15. Имот №061145, находящ се в местността “Куртовица”, землище на с.Брезница, представляващ ливада, шеста категория, с площ от 0.700 дка – 50 лева.

16. Имот №067122, находящ се в местността “Команица”, землище на с.Брезница, представляващ ливада, осма категория, с площ от 0.162 дка – 10 лева

17. Имот №001488, находящ се в местността “Черничето”, землище на с.Баничан, представляващ нива, шеста категория, с площ от 0.918 дка – 100 лева.

18. Имот №001494, находящ се в местността “Марена”, землище на с.Баничан, представляващ нива, шеста категория, с площ от 1.100 дка – 150 лева.

19. Имот №001526, находящ се в местността “Топлица”, землище на с.Баничан, представляващ нива, шеста категория, с площ от 0.256 дка – 40 лева.

20. Имот №001578, находящ се в местността “Черничето”, землище на с.Баничан, представляващ нива,

шеста категория, с площ от 11.915 дка – 500 лева.

21. Имот №026107, находящ се в местността “Топлица”, землище на с.Баничан, представляващ нива, шеста

категория, с площ от 1.102 дка – 150 лева.

22. Имот № 003056, находящ се в местността „Лъката“, землище на село Господинци, представляващ нива, шеста категория, с площ от 16.891 дка – 2000 лева.

23. Имот № 005142, находящ се в местността „Сушица“, землище на село Добротино, представляващ нива, осма категория, с площ от 2.548 дка – 200 лева.

24. Имот № 039022, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 7.236 дка – 500 лева.

25. Имот № 039024, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2.976 дка – 200 лева.

26. Имот № 039018, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2.613 дка – 200 лева.

27. Имот № 039019, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2.905 дка – 200 лева.

28. Имот № 039020, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 3.660 дка – 200 лева.

29. Имот № 039098, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2.499 дка – 150 лева.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 30.01.2017г. с представители на съответното кметство, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 30.01.2017г. в стая № 108 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търговe ще се проведат на 31.01.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете наемни цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите, повторен търг да се проведе при същите условия на 07.02.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 06.02.2017г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.128, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

06.12.2017 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи

На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.35, чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение №387/25.10.2017г., прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Запове...[Повече]

На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.35, чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение №387/25.10.2017г., прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 839 от 04.12.2017 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

I. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва:

1. Имот №004010, находящ се в местността “Падинето”, землище на с.Господинци, представляващ нива, седма категория, с площ от 0.616 дка, при начална тръжна цена от 9.86 лева за година.

2. Имот №004020, находящ се в местността “Падинето”, землище на с.Господинци, представляващ нива, седма категория, с площ от 2.059 дка, при начална тръжна цена от 32.94 лева за година.

3. Имот №004039, находящ се в местността “Падинето”, землище на с.Господинци, представляващ нива, седма категория, с площ от 0.696 дка, при начална тръжна цена от 11.14 лева за година.

4. Имот №004044, находящ се в местността “Падинето”, землище на с.Господинци, представляващ нива, седма категория, с площ от 0.845 дка, при начална тръжна цена от 13.52 лева за година.

5. Имот №004057, находящ се в местността “Падинето”, землище на с.Господинци, представляващ лозе, седма категория, с площ от 1.946 дка, при начална тръжна цена от 31.14 лева за година.

6. Имот №004071, находящ се в местността “Падинето”, землище на с.Господинци, представляващ нива, седма категория, с площ от 1.480 дка, при начална тръжна цена от 23.68 лева за година.

7. Имот №004072, находящ се в местността “Падинето”, землище на с.Господинци, представляващ нива, седма категория, с площ от 2.242 дка, при начална тръжна цена от 35.87 лева за година.

8. Имот №004143, находящ се в местността “Равнищата”, землище на с.Господинци, представляващ лозе, седма категория, с площ от 0.637 дка, при начална тръжна цена от 10.19 лева за година.

ІІ. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 30 /тридесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 108 /дирекция “Общинска собственост”/ на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 21.12.2017г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете, в размер на 100 /сто/ лева за всеки имот, се внасят до 17.00 часа на 21.12.2017г. по IBAN на община Гоце Делчев BG 63 FINV 9150 3316 6296 85 в „Банка ПИБ“АД, клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 21.12.2017г. с представители на кметство с. Господинци, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 21.12.2017г. в стая № 108 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове ще се проведат на 22.12.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете наемни цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите, повторен търг ще се проведе при същите условия на 29.12.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 28.12.2017г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.128, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска

собственост"


[По-малко]

02.04.2018 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в ...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2018 година и Заповед № 245/29.03.2018 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва:

1. Земеделска земя /нива/, имот № 072305 /седемдесет и две хиляди триста и пет/ с площ 3.000 дка /три декара/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Брезница, ЕКАТТЕ 06306, местност “КОМАНИЦА”, при начална тръжна цена от 33 лева за година.

2. Земеделска земя /ливада/, имот № 061160 /шестдесет и един хиляди сто и шестдесет/ с площ 2.100 дка /два декара и сто квадратни метра/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Брезница, ЕКАТТЕ 06306, местност „КУРТОВИЦА“, при начална тръжна цена от 23.10 лева за година.

3. Земеделска земя /лозе/, имот № 072114 /седемдесет и две хиляди сто и четиринадесет/ с площ 0.114 дка /сто и четиринадесет квадратни метра/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Брезница, ЕКАТТЕ 06306, местност “ЛОЗЯТА”, при начална тръжна цена от 1.25 лева за година.

4. Земеделска земя /лозе/, имот № 072278 /седемдесет и две хиляди двеста седемдесет и осем/ с площ 0.264 дка /двеста шестдесет и четири квадратни метра/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Брезница, ЕКАТТЕ 06306, местност “ЛОЗЯТА”, при начална тръжна цена от 2.90 лева за година.

5. Земеделска земя /лозе/, имот № 072297 /седемдесет и две хиляди двеста деветдесет и седем/ с площ 0.150 дка /сто и петдесет квадратни метра/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Брезница, ЕКАТТЕ 06306, местност “ЛОЗЯТА”, при начална тръжна цена от 1.65 лева за година.

6. Земеделска земя /нива/, имот № 013008 /тринадесет хиляди и осем/ с площ 2.850 дка /два декара осемстотин и петдесет квадратни метра/, десета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Брезница, ЕКАТТЕ 06306, местност “ЛОМЕТО”, при начална тръжна цена от 22.80 лева за година.

7. Земеделска земя /нива/, имот № 013023 /тринадесет хиляди двадесет и три/ с площ 14.120 дка /четиринадесет декара и сто и двадесет квадратни метра/, десета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Брезница, ЕКАТТЕ 06306, местност “ЛОМЕТО”. Имота попада в: Отдел/ Подотдел: 77/г, Площ 1.382 дка, Вид на горите или вид на подотдела: иглолистна гора. при начална тръжна цена от 112.96 лева за година.

8. Земеделска земя /нива/, имот № 013049 /тринадесет хиляди четиридесет и девет/ с площ 4.000 дка /четири декара/, десета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Брезница, ЕКАТТЕ 06306, местност “ЛОМЕТО”, при начална тръжна цена от 32 лева за година.

9. Земеделска земя /нива/, имот № 014001 /четиринадесет хиляди и едно/ с площ 2.428 дка /два декара четиристотин двадесет и осем квадратни метра/, десета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Брезница, ЕКАТТЕ 06306, местност “ЛОМЕТО”, при начална тръжна цена от 19.42 лева за година.

10. Земеделска земя /нива/, имот № 032175 /тридесет и две хиляди сто седемдесет и пет/ с площ 1.519 дка /един декар петстотин и деветнадесет квадратни метра/, десета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Брезница, ЕКАТТЕ 06306, местност “ПАРЦАМОВ ЛОМ”, при начална тръжна цена от 12.15 лева за година.

11. Земеделска земя /нива/, имот № 032206 /тридесет и две хиляди двеста и шест/ с площ 0.600 дка /шестстотин квадратни метра/, десета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Брезница, ЕКАТТЕ 06306, местност “ПАРЦАМОВ ЛОМ”, при начална тръжна цена от 4.80 лева за година.

12. Земеделска земя /нива/, имот № 032212 /тридесет и две хиляди двеста и дванадесет/ с площ 1.200 дка /един декар и двеста квадратни метра/, десета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Брезница, ЕКАТТЕ 06306, местност “ПАРЦАМОВ ЛОМ”, при начална тръжна цена от 9.60 лева за година.

13. Земеделска земя /нива/, имот № 063225 /шестдесет и три хиляди двеста двадесет и пет/ с площ 2.501 дка /два декара петстотин и един квадратни метра/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Брезница, ЕКАТТЕ 06306, местност “СИНИЩА”, при начална тръжна цена от 27.51 лева за година.

14. Земеделска земя /ливада/, имот № 059029 /петдесет и девет хиляди двадесет и девет/ с площ 1.205 дка /един декар двеста и пет квадратни метра/, десета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Брезница, ЕКАТТЕ 06306, местност “ТУФЧА”, при начална тръжна цена от 9.64 лева за година.

15. Земеделска земя /нива/, имот № 002114 /две хиляди сто и четиринадесет/ с площ 0.108 дка /сто и осем квадратни метра/, девета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Лъжница, ЕКАТТЕ 44416, местност “ГРАМАТИКОВИЦА”, при начална тръжна цена от 0.86 лева за година.

16. Земеделска земя /нива/, имот № 014049 /четиринадесет хиляди четиридесет и девет/ с площ 0.174 дка /сто седемдесет и четири квадратни метра/, девета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Лъжница, ЕКАТТЕ 44416, местност “УСОЯ”, при начална тръжна цена от 1.39 лева за година.

17. Земеделска земя /нива/, имот № 012116 /дванадесет хиляди сто и шестнадесет/ с площ 1.443 дка /един декар четиристотин четиридесет и три квадратни метра/, осма категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Делчево, ЕКАТТЕ 20585, местност “ВЛАШКА ЧЕРКВА”. Имота попада в: Отдел/ Подотдел: 277/я, Площ 1.201 дка, Вид на горите или вид на подотдела: иглолистна гора, при начална тръжна цена от 15.87 лева за година.

18. Земеделска земя /лозе/, имот № 030019 /тридесет хиляди и деветнадесет/ с площ 1.803 дка /един декар осемстотин и три квадратни метра/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Мосомище, ЕКАТТЕ 49432, местност „КРАИЩЕТО“, при начална тръжна цена от 28.85 лева за година.

19. Земеделска земя /друга селскостопанска територия/, имот № 030087 /тридесет хиляди осемдесет и седем/ с площ 0.540 дка /петстотин и четиридесет квадратни метра/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Мосомище, ЕКАТТЕ 49432, местност “КРАИЩЕТО”, при начална тръжна цена от 8.64 лева за година.

ІІ. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 30 /тридесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 108 /дирекция “Общинска собственост”/ на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 24.04.2018 г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете в размер на 100 лева за всеки имот поотделно, се внасят до 17.00 часа на 24.04.2018 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 24.04.2018 г. с представители на съответното кметство, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 24.04.2018 г. в стая № 108 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове да се проведат на 25.04.2018 г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете наемни цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите, повторен търг да се проведе при същите условия на 03.05.2018 г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 02.05.2018г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост

Община Гоце Делчев На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.35, чл.64 ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, о...[Повече]

Община Гоце Делчев

На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.35, чл.64 ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2017г. и Заповед № 234 от 30.03.2017 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

I. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва:

1. Имот №008131, находящ се в местността “Лисицата”, землище на с.Баничан, представляващ нива, седма категория, с площ от 3.082 дка, при начална тръжна цена от 49.31 лева за година.

2. Имот №012041, находящ се в местността “Сушица”, землище на с.Борово, представляващ нива, десета категория, с площ от 4.997 дка, при начална тръжна цена от 59.96 лева за година.

3. Имот №012044, находящ се в местността “Сушица”, землище на с.Борово, представляващ нива, десета категория, с площ от 5.320 дка, при начална тръжна цена от 63.84 лева за година.

4. Имот №012059, находящ се в местността “Сушица”, землище на с.Борово, представляващ нива, десета категория, с площ от 6.191 дка, при начална тръжна цена от 74.29 лева за година.

5. Имот №012066, находящ се в местността “Сушица”, землище на с.Борово, представляващ нива, десета категория, с площ от 6.314 дка, при начална тръжна цена от 75.77 лева за година.

6. Имот №017015, находящ се в местността “Мантара”, землище на с.Борово, представляващ нива, седма категория, с площ от 7.550 дка, при начална тръжна цена от 120.80 лева за година.

7. Имот №017041, находящ се в местността “Мантара”, землище на с.Борово, представляващ нива, девета категория, с площ от 6.803 дка, при начална тръжна цена от 81.64 лева за година.

8. Имот №017063, находящ се в местността “Мантара”, землище на с.Борово, представляващ нива, седма категория, с площ от 6.246 дка, при начална тръжна цена от 99.94 лева за година.

9. Имот №017066, находящ се в местността “Мантара”, землище на с.Борово, представляващ нива, седма категория, с площ от 6.199 дка, при начална тръжна цена от 99.18 лева за година.

10. Имот №017213, находящ се в местността “Мантара”, землище на с.Борово, представляващ нива, седма категория, с площ от 7.213 дка, при начална тръжна цена от 115.41 лева за година.

11. Имот №030024, находящ се в местността “Ормана”, землище на с.Борово, представляващ друга селскостопанска територия, десета категория, с площ от 6.707 дка, при начална тръжна цена от 80.48 лева за година.

12. Имот №014004, находящ се в местността “Ломето”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 5.651 дка, при начална тръжна цена от 45.21 лева за година.

13. Имот №014007, находящ се в местността “Ломето”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 5.815 дка, при начална тръжна цена от 46.52 лева за година.

14. Имот №014010, находящ се в местността “Ломето”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 1.469 дка, при начална тръжна цена от 11.75 лева за година.

15. Имот №014025, находящ се в местността “Ломето”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 12.624 дка, при начална тръжна цена от 100.99 лева за година.

16. Имот №016105, находящ се в местността “Подлаг”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 1.836 дка, при начална тръжна цена от 14.69 лева за година.

17. Имот №016110, находящ се в местността “Подлаг”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2.000 дка, при начална тръжна цена от 16.00 лева за година.

18. Имот №027016, находящ се в местността “Подлаг”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 4.860 дка, при начална тръжна цена от 38.88 лева за година.

19. Имот №027028, находящ се в местността “Подлаг”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 3.589 дка, при начална тръжна цена от 28.71 лева за година.

20. Имот №027031, находящ се в местността “Подлаг”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2.968 дка, при начална тръжна цена от 23.74 лева за година.

21. Имот №027046, находящ се в местността “Подлаг”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета

категория, с площ от 2.000 дка, при начална тръжна цена от 16.00 лева за година.

22. Имот №027050, находящ се в местността “Подлаг”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 1.900 дка, при начална тръжна цена от 15.20 лева за година.

23. Имот №032051, находящ се в местността “Парцамов лом”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 17.868 дка, при начална тръжна цена от 142.94 лева за година.

24. Имот №032123, находящ се в местността “Парцамов лом”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 11.571 дка, при начална тръжна цена от 92.57 лева за година.

25. Имот №032132, находящ се в местността “Парцамов лом”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2.267 дка, при начална тръжна цена от 18.14 лева за година.

26. Имот №032252, находящ се в местността “Парцамов лом”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 4.065 дка, при начална тръжна цена от 32.52 лева за година.

27. Имот №033178, находящ се в местността “Гашков лом”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 6.008 дка, при начална тръжна цена от 48.06 лева за година.

28. Имот №033179, находящ се в местността “Гашков лом”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 10.052 дка, при начална тръжна цена от 80.42 лева за година.

29. Имот №033211, находящ се в местността “Гашков лом”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 6.864 дка, при начална тръжна цена от 54.91 лева за година.

30. Имот №044070, находящ се в местността “Речище”, землище на с.Брезница, представляващ нива, шеста категория, с площ от 0.717 дка, при начална тръжна цена от 7.89 лева за година.

31. Имот №045210, находящ се в местността “Кантарица”, землище на с.Брезница, представляващ нива, девета категория, с площ от 9.855 дка, при начална тръжна цена от 78.84 лева за година.

32. Имот №057207, находящ се в местността “Туфча”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 1.497 дка, при начална тръжна цена от 11.98 лева за година.

33. Имот №057242, находящ се в местността “Туфча”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 1.800 дка, при начална тръжна цена от 14.40 лева за година.

34. Имот №057241, находящ се в местността “Туфча”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 1.929 дка, при начална тръжна цена от 15.43 лева за година.

35. Имот №021190, находящ се в местността “Катър мандра”, землище на с.Делчево, представляващ нива, десета категория, с площ от 7.771 дка, при начална тръжна цена от 62.17 лева за година.

36. Имот №006118, находящ се в местността “Лозята”, землище на с.Добротино, представляващ друга селищна територия, девета категория, с площ от 0.814 дка, при начална тръжна цена от 6.51 лева за година.

37. Имот №047025, находящ се в местността “Въртоград”, землище на с.Корница, представляващ ливада, шеста категория, с площ от 0.635 дка, при начална тръжна цена от 6.99 лева за година.

38. Имот №047095, находящ се в местността “Въртоград”, землище на с.Корница, представляващ ливада, десета категория, с площ от 0.600 дка, при начална тръжна цена от 4.80 лева за година.

39. Имот №002017, находящ се в местността “Голака”, землище на с.Лъжница, представляващ нива, десета категория, с площ от 6.456 дка, при начална тръжна цена от 51.65 лева за година.

40. Имот №077005, находящ се в местността “Папото”, землище на с.Мосомище, представляващ наводнена нива, пета категория, с площ от 3.452 дка, при начална тръжна цена от 69.04 лева за година.

41. Имот №099006, находящ се в местността “Папото”, землище на с.Мосомище, представляващ нива, пета категория, с площ от 2.816 дка, при начална тръжна цена от 56.32 лева за година.

ІІ. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 30 /тридесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 108 /дирекция “Общинска собственост”/ на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 20.04.2017г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете, в размер на 100 /сто/ лева за всеки имот, се внасят до 17.00 часа на 20.04.2017г. по IBAN на община Гоце Делчев BG 63 FINV 9150 3316 6296 85 в „Банка ПИБ“АД, клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 20.04.2017г. с представители на съответното кметство, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 20.04.2017г. в стая № 108 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове ще се проведат на 21.04.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете наемни цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите, повторен търг да се проведе при същите условия на 28.04.2017г. от 13.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 27.04.2017г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.128, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

19.08.2015 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост

На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.35 и чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 682 от 17.08.2015 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев О Б Я В Я В ...[Повече]

На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.35 и чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 682 от 17.08.2015 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

.

І. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва

1. имот № 025098, находящ се в местността „Шейново“, землище на село Борово, представляващ нива, четвърта категория, с площ от 5 дка, при начална тръжна цена от 100,00 лева за година.

2. имот № 142015 , находящ се в местността “Имерица”, землище на село Мусомище, представляващ нива, шеста категория, с площ от 5,608 дка, при начална тръжна цена 89,73 лева за година.

3. имот № 031015, находящ се в местността “Кръст”, землище на село Корница, представляващ нива, шеста категория, с площ от 5,511 дка, при начална тръжна цена от 60,62 лева за година.

ІІ. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 30 /тридесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 108 /дирекция “Общинска собственост”/ на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 03.09.2015г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете, , се внасят до 17.00 часа на 03.09.2015г. по IBAN на община Гоце Делчев BG 94 STSA 9300 3319 6099 01 в „Банка ДСК“ ЕАД, клон град Гоце Делчев, BIC код STSABGSF,както следва:

1. За имот № 025098, находящ се в местността „Шейново“, землище на село Борово-300/триста/ лева

2. За имот № 142015 , находящ се в местността “Имерица”, землище на село Мусомище-270/двеста и седемдесет/лева

3. За имот № 031015, находящ се в местността “Кръст”, землище на село Корница-180/сто и осемдесет/лева

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 03.09.2015г. с представители на съответното кметство, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 03.09.2015г. в стая № 108 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове ще се проведат на 04.09.2015г. от 09.30 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете наемни цени на имотите, се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите повторен търг да се проведе при същите условия на 10.09.2015г. от 09.30 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 09.09.2015г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

09.05.2016 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост

На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.35 и чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 294 от 05.05.2016 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В...[Повече]

На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.35 и чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 294 от 05.05.2016 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва:

1. имот № 013015, находящ се в местността „Ломето“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 5,094 дка, при начална тръжна цена от 40,75 лева за година.

2. имот № 013034, находящ се в местността „Ломето“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 23,855 дка, при начална тръжна цена от 190,84 лева за година.

3. имот № 013035, находящ се в местността „Ломето“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 5,308 дка, при начална тръжна цена от 42,46 лева за година.

4. имот № 013086, находящ се в местността „Подлаг“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 6,00 дка, при начална тръжна цена от 48,00 лева за година.

5. имот № 014004, находящ се в местността „Ломето“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 5,651 дка, при начална тръжна цена от 45,21 лева за година.

6. имот № 014007, находящ се в местността „Ломето“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 5,815 дка, при начална тръжна цена от 46,52 лева за година.

7. имот № 014009, находящ се в местността „Ломето“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 5,999 дка, при начална тръжна цена от 47,99 лева за година.

8. имот № 014011, находящ се в местността „Ломето“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 3,926 дка, при начална тръжна цена от 31,41 лева за година.

9. имот № 014012, находящ се в местността „Ломето“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2,400 дка, при начална тръжна цена от 19,20 лева за година.

10. имот № 014015, находящ се в местността „Ломето“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 4,096 дка, при начална тръжна цена от 32,77 лева за година.

11. имот № 014017, находящ се в местността „Ломето“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 3,663 дка, при начална тръжна цена от 29,30 лева за година.

12. имот № 014019, находящ се в местността „Ломето“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 20,348 дка, при начална тръжна цена от 162,78 лева за година.

13. имот № 016006, находящ се в местността „Ломето“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 4,780 дка, при начална тръжна цена от 38,24 лева за година.

14. имот № 016007, находящ се в местността „Ломето“, землище на село Брезница, представляващ нива, девета категория, с площ от 3,641 дка, при начална тръжна цена от 29,13 лева за година.

15. имот № 016008, находящ се в местността „Ломето“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 12,429 дка, при начална тръжна цена от 99,43 лева за година.

16. имот № 017008, находящ се в местността „Ломето“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 14,215 дка, при начална тръжна цена от 113,72 лева за година.

17. имот № 017013, находящ се в местността „Самострел“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 35,903 дка, при начална тръжна цена от 287,22 лева за година.

18. имот № 017014, находящ се в местността „Самострел“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 28,032 дка, при начална тръжна цена от 224,26 лева за година.

19. имот № 017077, находящ се в местността „Самострел“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 47,297 дка, при начална тръжна цена от 378,38 лева за година.

20. имот № 017078, находящ се в местността „Самострел“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 22,290 дка, при начална тръжна цена от 178,32 лева за година.

21. имот № 017088, находящ се в местността „Самострел“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 9,008 дка, при начална тръжна цена от 72,06 лева за година.

22. имот № 017101, находящ се в местността „Подлаг“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 9,122 дка, при начална тръжна цена от 72,98 лева за година.

23. имот № 020035, находящ се в местността „Каменица“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 4,862 дка, при начална тръжна цена от 38,90 лева за година.

24. имот № 025092, находящ се в местността „Почивала“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 7,518 дка, при начална тръжна цена от 60,14 лева за година.

25. имот № 025098, находящ се в местността „Мокра поляна“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 19,327 дка, при начална тръжна цена от 154,62 лева за година.

26. имот № 032111, находящ се в местността „Парцамов лом“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 5,995 дка, при начална тръжна цена от 47,96 лева за година.

27. имот № 033205, находящ се в местността „Гашков лом“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 8,999 дка, при начална тръжна цена от 71,99 лева за година.

28. имот № 033206, находящ се в местността „Гашков лом“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 12,513 дка, при начална тръжна цена от 100,10 лева за година.

29. имот № 038035, находящ се в местността „Проданов дол“, землище на село Брезница, представляващ нива, седма категория, с площ от 7,896 дка, при начална тръжна цена от 86,86 лева за година.

30. имот № 039017, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 11,051 дка, при начална тръжна цена от 88,41 лева за година.

31. имот № 039018, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2,613 дка, при начална тръжна цена от 20,90 лева за година.

32. имот № 039019, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2,905 дка, при начална тръжна цена от 23,24 лева за година.

33. имот № 039020, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 3,660 дка, при начална тръжна цена от 29,28 лева за година.

34. имот № 039021, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 9,054 дка, при начална тръжна цена от 72,43 лева за година.

35. имот № 039022, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 7,236 дка, при начална тръжна цена от 57,89 лева за година.

36. имот № 039024, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2,976 дка, при начална тръжна цена от 23,81 лева за година.

37. имот № 039098, находящ се в местността „Лятни ръжи“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2,499 дка, при начална тръжна цена от 19,99 лева за година.

38. имот № 042125, находящ се в местността „Пикливица“, землище на село Брезница, представляващ нива, девета категория, с площ от 0,931 дка, при начална тръжна цена от 7,45 лева за година.

39. имот № 042189, находящ се в местността „Сивека“, землище на село Брезница, представляващ нива, девета категория, с площ от 7,753 дка, при начална тръжна цена от 62,02 лева за година.

40. имот № 057241, находящ се в местността „Туфча“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 1,929 дка, при начална тръжна цена от 15,43 лева за година.

41. имот № 064134, находящ се в местността „Синища“, землище на село Брезница, представляващ нива, шеста категория, с площ от 4,286 дка, при начална тръжна цена от 47,15 лева за година.

42. имот № 064170, находящ се в местността „Синища“, землище на село Брезница, представляващ нива, шеста категория, с площ от 11,638 дка, при начална тръжна цена от 128,02 лева за година.

43. имот № 064171, находящ се в местността „Синища“, землище на село Брезница, представляващ нива, шеста категория, с площ от 7,062 дка, при начална тръжна цена от 77,68 лева за година.

44. имот № 064173, находящ се в местността „Синища“, землище на село Брезница, представляващ нива, шеста категория, с площ от 1,963 дка, при начална тръжна цена от 21,59 лева за година.

45. имот № 064189, находящ се в местността „Синища“, землище на село Брезница, представляващ нива, шеста категория, с площ от 1,405 дка, при начална тръжна цена от 15,45 лева за година.

46. имот № 064206, находящ се в местността „Синища“, землище на село Брезница, представляващ нива, шеста категория, с площ от 0,999 дка, при начална тръжна цена от 10,99 лева за година.

47. имот № 064218, находящ се в местността „Синища“, землище на село Брезница, представляващ нива, шеста категория, с площ от 2,001 дка, при начална тръжна цена от 22,01 лева за година.

48. имот № 071012, находящ се в местността „Делявица“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2,029 дка, при начална тръжна цена от 16,23 лева за година.

49. имот № 071148, находящ се в местността „Делявица“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 1,285 дка, при начална тръжна цена от 10,28 лева за година.

50. имот № 071155, находящ се в местността „Делявица“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2,151 дка, при начална тръжна цена от 17,21 лева за година.

51. имот № 071156, находящ се в местността „Делявица“, землище на село Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2,778 дка, при начална тръжна цена от 22,22 лева за година.

ІІ. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 30 /тридесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 108 /дирекция “Общинска собственост”/ на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 26.05.2016г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете, в размер на 100 /сто/ лева за всеки имот поотделно се внасят до 17.00 часа на 26.05.2016г. по IBAN на община Гоце Делчев BG 63 FINV 9150 3316 6296 85 в „Банка ПИБ“АД, клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 26.05.2016г. с представители на кметство село Брезница, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 26.05.2016г. в стая № 108 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове ще се проведат на 27.05.2016г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете наемни цени на имотите, се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите повторен търг да се проведе при същите условия на 03.06.2016г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 02.06.2016г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.128, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

09.05.2016 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост

На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.35 и чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 295 от 05.05.2016 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев . О Б Я В Я В...[Повече]

На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.35 и чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 295 от 05.05.2016 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва:

1. имот № 003050, находящ се в местността „Лъката“, землище на село Господинци, представляващ нива, шеста категория, с площ от 24,521 дка, при начална тръжна цена от 392,34 лева за година.

2. имот № 003056, находящ се в местността „Лъката“, землище на село Господинци, представляващ нива, шеста категория, с площ от 16,891 дка, при начална тръжна цена от 270,26 лева за година.

3. имот № 004037, находящ се в местността „Падинето“, землище на село Господинци, представляващ нива, седма категория, с площ от 3,646 дка, при начална тръжна цена от 58,34 лева за година.

4. имот № 004040, находящ се в местността „Падинето“, землище на село Господинци, представляващ лозе, седма категория, с площ от 1,684 дка, при начална тръжна цена от 26,94 лева за година.

5. имот № 004046, находящ се в местността „Падинето“, землище на село Господинци, представляващ лозе, седма категория, с площ от 0,542 дка, при начална тръжна цена от 8,67 лева за година.

6. имот № 004051, находящ се в местността „Падинето“, землище на село Господинци, представляващ лозе, седма категория, с площ от 1,099 дка, при начална тръжна цена от 17,58 лева за година.

7. имот № 004060, находящ се в местността „Равнищата“, землище на село Господинци, представляващ лозе, седма категория, с площ от 0,971 дка, при начална тръжна цена от 15,54 лева за година.

8. имот № 004067, находящ се в местността „Падинето“, землище на село Господинци, представляващ лозе, седма категория, с площ от 2,256 дка, при начална тръжна цена от 36,10 лева за година.

9. имот № 004068, находящ се в местността „Падинето“, землище на село Господинци, представляващ лозе, седма категория, с площ от 2,157 дка, при начална тръжна цена от 34,51 лева за година.

10. имот № 004069, находящ се в местността „Падинето“, землище на село Господинци, представляващ нива, седма категория, с площ от 1,600 дка, при начална тръжна цена от 25,60 лева за година.

11. имот № 004074, находящ се в местността „Равнищата“, землище на село Господинци, представляващ лозе, седма категория, с площ от 0,555 дка, при начална тръжна цена от 8,88 лева за година.

12. имот № 004075, находящ се в местността „Равнищата“, землище на село Господинци, представляващ нива, седма категория, с площ от 2,733 дка, при начална тръжна цена от 43,73 лева за година.

13. имот № 004080, находящ се в местността „Равнищата“, землище на село Господинци, представляващ лозе, седма категория, с площ от 1,711 дка, при начална тръжна цена от 27,38 лева за година.

14. имот № 004081, находящ се в местността „Равнищата“, землище на село Господинци, представляващ нива, седма категория, с площ от 1,852 дка, при начална тръжна цена от 29,63 лева за година.

15. имот № 004082, находящ се в местността „Падинето“, землище на село Господинци, представляващ лозе, седма категория, с площ от 5,790 дка, при начална тръжна цена от 92,64 лева за година.

16. имот № 004086, находящ се в местността „Равнищата“, землище на село Господинци, представляващ лозе, седма категория, с площ от 0,829 дка, при начална тръжна цена от 13,26 лева за година.

17. имот № 004094, находящ се в местността „Равнищата“, землище на село Господинци, представляващ нива, седма категория, с площ от 1,067 дка, при начална тръжна цена от 17,07 лева за година.

18. имот № 004096, находящ се в местността „Равнищата“, землище на село Господинци, представляващ нива, седма категория, с площ от 0,483 дка, при начална тръжна цена от 7,73 лева за година.

19. имот № 004104, находящ се в местността „Равнищата“, землище на село Господинци, представляващ лозе, седма категория, с площ от 0,293 дка, при начална тръжна цена от 4,69 лева за година.

20. имот № 004111, находящ се в местността „Равнищата“, землище на село Господинци, представляващ лозе, седма категория, с площ от 0,972 дка, при начална тръжна цена от 15,55 лева за година.

21. имот № 004112, находящ се в местността „Равнищата“, землище на село Господинци, представляващ нива, седма категория, с площ от 0,786 дка, при начална тръжна цена от 12,58 лева за година.

22. имот № 004113, находящ се в местността „Падинето“, землище на село Господинци, представляващ нива, седма категория, с площ от 0,952 дка, при начална тръжна цена от 15,23 лева за година.

23. имот № 004116, находящ се в местността „Равнищата“, землище на село Господинци, представляващ лозе, седма категория, с площ от 1,304 дка, при начална тръжна цена от 20,86 лева за година.

24. имот № 004118, находящ се в местността „Равнищата“, землище на село Господинци, представляващ лозе, седма категория, с площ от 1,233 дка, при начална тръжна цена от 19,73 лева за година.

25. имот № 004121, находящ се в местността „Равнищата“, землище на село Господинци, представляващ лозе, седма категория, с площ от 0,804 дка, при начална тръжна цена от 12,86 лева за година.

26. имот № 004122, находящ се в местността „Равнищата“, землище на село Господинци, представляващ лозе, седма категория, с площ от 1,070 дка, при начална тръжна цена от 17,12 лева за година.

27. имот № 004124, находящ се в местността „Равнищата“, землище на село Господинци, представляващ лозе, седма категория, с площ от 1,081 дка, при начална тръжна цена от 17,30 лева за година.

28. имот № 004131, находящ се в местността „Равнищата“, землище на село Господинци, представляващ лозе, седма категория, с площ от 0,759 дка, при начална тръжна цена от 12,14 лева за година.

29. имот № 004133, находящ се в местността „Равнищата“, землище на село Господинци, представляващ лозе, седма категория, с площ от 1,316 дка, при начална тръжна цена от 21,06 лева за година.

30. имот № 004135, находящ се в местността „Равнищата“, землище на село Господинци, представляващ лозе, седма категория, с площ от 1,102 дка, при начална тръжна цена от 17,63 лева за година.

31. имот № 004142, находящ се в местността „Равнищата“, землище на село Господинци, представляващ нива, седма категория, с площ от 0,828 дка, при начална тръжна цена от 13,25 лева за година.

32. имот № 004257, находящ се в местността „Осоето“, землище на село Господинци, представляващ нива, седма категория, с площ от 3,683 дка, при начална тръжна цена от 58,93 лева за година.

ІІ. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 30 /тридесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 108 /дирекция “Общинска собственост”/ на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 26.05.2016г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете, в размер на 100 /сто/ лeва за всеки имот поотделно, се внасят до 17.00 часа на 26.05.2016г. по IBAN на община Гоце Делчев BG 63 FINV 9150 3316 6296 85 в „Банка ПИБ“АД, клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 26.05.2016г. с представители на кметство село Господинци, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 26.05.2016г. в стая № 108 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове ще се проведат на 27.05.2016г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете наемни цени на имотите, се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите повторен търг да се проведе при същите условия на 03.06.2016г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 02.06.2016г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.128, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

29.06.2017 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост

Община Гоце Делчев . На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1, ал.2, чл.35, чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 304/23.05.2017г., прието от Общински съвет ...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1, ал.2, чл.35, чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 304/23.05.2017г., прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 456 от 28.06.2017 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

I. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва:

1. Имот №023067, находящ се в местността “Бекирица”, землище на с.Баничан, представляващ нива, шеста категория, с площ от 0.981 дка, при начална тръжна цена от 15.70 лева за година.

2. Имот №044044, находящ се в местността “Речище”, землище на с.Брезница, представляващ нива, шеста категория, с площ от 3.721 дка, при начална тръжна цена от 40.93 лева за година.

3. Имот №044126, находящ се в местността “Пикливица”, землище на с.Брезница, представляващ нива, шеста категория, с площ от 0.943 дка, при начална тръжна цена от 10.37 лева за година.

4. Имот №058011, находящ се в местността “Туфча”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 0.900 дка, при начална тръжна цена от 7.20 лева за година.

5. Имот №060141, находящ се в местността “Туфча”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 0.444 дка, при начална тръжна цена от 3.55 лева за година.

6. Имот №060143, находящ се в местността “Туфча”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 0.520 дка, при начална тръжна цена от 4.16 лева за година.

7. Имот №030037, находящ се в местността “Кръст”, землище на с.Корница, представляващ нива, шеста категория, с площ от 0.500 дка, при начална тръжна цена от 5.50 лева за година.

8. Имот №031128, находящ се в местността “Краището”, землище на с.Мосомище, представляващ друга селскостопанска територия, шеста категория, с площ от 5.837 дка, при начална тръжна цена от 93.40 от лева за година.

9. Имот №031135, находящ се в местността “Краището”, землище на с.Мосомище, представляващ друга селскостопанска територия, шеста категория, с площ от 1.700 дка, при начална тръжна цена от 27.20 лева за година.

10. Имот №114001, находящ се в местността “Долна шипка”, землище на с.Мосомище, представляващ нива, с площ от 24.200 дка, седма категория - 14.200 дка, пета категория - 10.000 дка, при начална тръжна цена от 427.20 лева за година.

11. Поземлен имот с идентификатор 17395.13.55 по кадастрална карта на гр.Гоце Делчев, находящ се в местността “Караачлъка”, землище на гр.Гоце Делчев, представляващ лозе, седма категория, с площ 1.474 дка, при начална тръжна цена от 23.58 лева за година.

12. Имот №031041, находящ се в местността “Пенковото”, землище на с.Борово, представляващ нива, шеста категория, с площ от 1.397 дка, при начална тръжна цена от 22.35 лева за година.

13. Имот №031056, находящ се в местността “Пенковото”, землище на с.Борово, представляващ нива, шеста категория, с площ от 0.244 дка, при начална тръжна цена от 3.90 лева за година.

ІІ. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 30 /тридесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 108 /дирекция “Общинска собственост”/ на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 27.07.2017г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете, в размер на 100 /сто/ лева за всеки имот, се внасят до 17.00 часа на 27.07.2017г. по IBAN на община Гоце Делчев BG 63 FINV 9150 3316 6296 85 в „Банка ПИБ“АД, клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 27.07.2017г. с представители на съответното кметство, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 27.07.2017г. в стая № 108 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове ще се проведат на 28.07.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете наемни цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите, повторен търг ще се проведе при същите условия на 04.08.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 03.08.2017г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.128, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

14.08.2017 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в ...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2017 година и Заповед № 539/01.08.2017г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва:

1. Земеделска земя /изоставена нива/, имот №017003, с площ 76.065 дка, шеста категория, находящ се в местността “Ормана”, землище на село Баничан, при начална тръжна цена от 1217.04 лева за година.

2. Земеделска земя /изоставена нива/, имот №017037, с площ от 7.373 дка, шеста категория, находящ се в местността “Топлица”, землище на село Баничан, при начална тръжна цена от 117.97 лева за година.

ІІ. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 30 /тридесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 108 /дирекция “Общинска собственост”/ на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 30.08.2017г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете се внасят до 17.00 часа на 30.08.2017г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF, както следва:

1.Имот №017003, находящ се в местността “Ормана”, землище на с.Баничан, представляващ изоставена нива, шеста категория, с площ от 76.065 дка – 3000 лева.

2. Имот №017037, находящ се в местността “Топлица”, землище на с.Баничан, представляващ изоставена нива, шеста категория, с площ от 7.373 дка – 500 лева.

iV. Оглед на имотите може да се извършва до 30.08.2017г. с представители на съответното кметство, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 30.08.2017г. в стая № 108 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове да се проведат на 31.08.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете наемни цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите, повторен търг да се проведе при същите условия на 12.09.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 11.09.2017г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

05.09.2017 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост

Община Гоце Делчев . На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.35, чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение №336/29.06.2017г. и Решение №364/28.07.2017...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.35, чл.64, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение №336/29.06.2017г. и Решение №364/28.07.2017г., приети от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 617 от 04.09.2017 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

I. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва:

1. Имот №013062, находящ се в местността “Пожара”, землище на с. Борово, представляващ нива, десета категория, с площ от 0.800 дка, при начална тръжна цена от 9.60 лева за година.

2. Имот №045192, находящ се в местността “Кантарица”, землище на с. Брезница, представляващ нива, шеста категория, с площ от 4.999 дка, при начална тръжна цена от 54.99 лева за година.

3. Имот №047116, находящ се в местността “Поди”, землище на с. Брезница, представляващ нива, девета категория, с площ от 5.004 дка, при начална тръжна цена от 40.03 лева за година.

4. Поземлен имот с идентификатор 17395.44.002 по кадастрална карта на гр. Гоце Делчев, находящ се в местността “Горила”, землище на гр. Гоце Делчев, представляващ лозе, седма категория, с площ от 0.513 дка, при начална тръжна цена от 8.21 лева за година.

5. Поземлен имот с идентификатор 17395.213.001 по кадастрална карта на гр. Гоце Делчев, находящ се в местността “Текето”, землище на гр. Гоце Делчев, представляващ изоставена орна земя, пета категория, с площ от 5.082 дка, при начална тръжна цена от 101.64 лева за година.

6. Имот №013017, находящ се в местността “Средока”, землище на с. Господинци, представляващ нива, девета категория, с площ от 1.317 дка, при начална тръжна цена от 15.80 лева за година.

7. Имот №013018, находящ се в местността “Средока”, землище на с. Господинци, представляващ нива, девета категория, с площ от 0.860 дка, при начална тръжна цена от 10.32 лева за година.

8. Имот №013019, находящ се в местността “Средока”, землище на с. Господинци, представляващ нива, девета категория, с площ от 1.210 дка, при начална тръжна цена от 14.52 лева за година.

9. Имот №030032, находящ се в местността “Краището”, землище на с. Мосомище, представляващ нива, шеста категория, с площ от 0.214 дка, при начална тръжна цена от 3.42 лева за година.

10. Имот №077004, находящ се в местността “Папото”, землище на с. Мосомище, представляващ наводнена нива, пета категория, с площ от 1.492 дка, при начална тръжна цена от 29.84 лева за година.

11. Имот №032129, находящ се в местността “Парцамов лом”, землище на с. Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 9.934 дка, при начална тръжна цена от 79.47 лева за година.

12. Имот №032207, находящ се в местността “Парцамов лом”, землище на с. Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 7.951 дка, при начална тръжна цена от 63.61 лева за година.

13. Имот №013020, находящ се в местността “Средока”, землище на с. Господинци, представляващ нива, девета категория, с площ от 0.293 дка, при начална тръжна цена от 3.52 лева за година.

ІІ. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 30 /тридесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 108 /дирекция “Общинска собственост”/ на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 25.09.2017г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете, в размер на 100 /сто/ лева за всеки имот, се внасят до 17.00 часа на 25.09.2017г. по IBAN на община Гоце Делчев BG 63 FINV 9150 3316 6296 85 в „Банка ПИБ“АД, клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 25.09.2017г. с представители на съответното кметство, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 25.09.2017г. в стая № 108 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове ще се проведат на 26.09.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете наемни цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите, повторен търг ще се проведе при същите условия на 03.10.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 02.10.2017г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.128, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

17.08.2018 : Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в ...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2018 година и Заповед № 580/17.08.2018 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва:

1. Земеделска земя /нива/, имот №060264, находящ се в местността “Туфча”, землище на с. Брезница, десета категория, с площ от 0.203 дка, при начална тръжна цена от 1.62 лева за година.

2. Земеделска земя /нива/, имот №035039, находящ се в местността “Еницова поляна”, землище на с. Брезница, шеста категория, с площ от 3.276 дка, при начална тръжна цена от 36.04 лева за година.

3. Земеделска земя /друга селскостопанска територия/, имот №057329, находящ се в местността “Струг”, землище на с. Брезница, десета категория, с площ от 2.587 дка, при начална тръжна цена от 20.70 лева за година.

4. Земеделска земя /нива/, имот №027116, находящ се в местността “Имишлъка”, землище на с. Корница, пета категория, с площ от 1.036 дка, при начална тръжна цена от 14.50 лева за година.

5. Земеделска земя /ливада/, имот №033105, находящ се в местността “Пашова река”, землище на с. Корница, шеста категория, с площ от 1.004 дка, при начална тръжна цена от 11.04 лева за година.

6. Земеделска земя /нива/, имот №032246, находящ се в местността “Парцамов Лом”, землище на с. Брезница, десета категория, с площ от 21.096 дка, при начална тръжна цена от 168.77 лева за година.

7. Земеделска земя /нива/, имот №006045, находящ се в местността “Бутре”, землище на с. Господинци, седма категория, с площ от 4.659 дка, при начална тръжна цена от 74.54 лева за година.

8. Земеделска земя /нива/, имот №033103, находящ се в местността “Пенковото”, землище на с. Борово, шеста категория, с площ от 0.886 дка, при начална тръжна цена от 14.18 лева за година.

9. Земеделска земя /нива/, имот № 063225, с площ 2.501 дка, шеста категория, землище на село Брезница, местност “Синища”, при начална тръжна цена от 27.51 лева за година.

ІІ. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 30 /тридесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 108 /дирекция “Общинска собственост”/ на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 11.09.2018 г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете в размер на 100 лева за всеки имот поотделно, се внасят до 17.00 часа на 11.09.2018 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 11.09.2018 г. с представители на съответното кметство, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 11.09.2018 г. в стая № 108 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове да се проведат на 12.09.2018 г. от 10.15 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете наемни цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите, повторен търг да се проведе при същите условия на 19.09.2018 г. от 10.15 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 18.09.2018г.

.

За допълнителна информация: Община Гоце Делчев, стая № 109, дирекция “Общинска собственост”, тел.: 0888 00 60 80, в.219.


[По-малко]

08.06.2016 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 31/28.12.2015г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Запове...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 31/28.12.2015г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед №343/26.05.2016г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:


[По-малко]

04.06.2014 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 351/10.04.2014г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Запо...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 351/10.04.2014г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 474/31.05.2014г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост


[По-малко]

29.05.2015 : ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Община Гоце Делчев На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 529/26.03.2015г., прието от Общински съве...[Повече]

Община Гоце Делчев

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 529/26.03.2015г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 451/27.05.2015г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Земеделска земя /изоставена нива/, имот №014038 /четиринадесет хиляди тридесет и осем/ с площ 3,522 дка /три декара петстотин двадесет и два квадратни метра/, седма категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Баничан, местност „ТОПЛИЦА”; Съседи /граници/: имот №014036 – ливада на Иванка Николова Башакова; имот №014034 – ливада на наследниците на Спиро Костадинов Делигеоргиев; имот №014033 – канал на „Напоителни системи“ЕАД Гоце Делчев; имот №000062 – канал на „Напоителни системи“ЕАД Гоце Делчев; имот №0140084 – храсти на Община Гоце Делчев; имот №014044 – канал на „Напоителни системи“ ЕАД Гоце Делчев; имот №014037 – полски път на Община Гоце Делчев; имот №014042 – ливада на Стаминка Иванова Сивриева; имот №014043 – ливада на наследниците на Стойко Димов Славчев; имот №014041 – ливада на Стоил Николов Узунов; имот№014035 – ливада на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 4267 /четири хиляди двеста шестдесет и седем/ лева.

2. Земеделска земя /нива/, имот №040114 /четиридесет хиляди сто и четиринадесет/ с площ 0,934 дка /деветстотин тридесет и четири квадратни метра/ шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Брезница, местност „КОСТЕН”; Съседи /граници/: имот №040121 – полски път на Община Гоце Делчев; имот №040112 – нива на наследниците на Усаин Ибраимов Атипов ; имот №040092 – нива на наследниците на Смаил Смаилов Дервишов; имот №040115 – нива на Община Гоце Делчев; имот №040089 – нива на наследниците на Саид Адемов Мехремов при начална тръжна цена в размер на 1214.20 лв. /хиляда двеста и четиринадесет лева и двадесет стотинки/.

3. Земеделска земя /ливада/, имот №016126 /шестнадесет хиляди сто двадесет и шест/ с площ 0,419 дка /четиристотин и деветнадесет квадратни метра/ девета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Делчево, местност „ДРЯНА”; Съседи /граници/: имот №016232 – трайни насаждения на Росица Атанасова Големинова; имот №016234 – ливада на Георги Димитров Даскалов; имот №016127 – ливада на наследниците на Борис Петров Христов; имот №017043 – Път ІV клас на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 671 /шестстотин седемдесет и един/ лева.

4. Земеделска земя /нива/, имот №002207 /две хиляди двеста и седем/ с площ 0,277 дка /двеста седемдесет и седем квадратни метра/ девета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Лъжница, местност „ГРАМАТИКОВИЦА”; Съседи /граници/: имот №002180 – Път ІV клас на Община Гоце Делчев; имот №002209 – пасище, мера на Община Гоце Делчев; имот №002044 – нива на Хюсеин Хюсеинов Бялев; имот №002045 – нива на наследниците на Мехмет Мехмедов Бялев; имот №002208 – пасище, мера на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 332 /триста тридесет и два/ лева.

5. Земеделска земя /нива/, имот №001224 /хиляда двеста и двадесет и четири /с площ 0,679 дка /шестстотин седемдесет и девет квадратни метра/ десета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Делчево, местност „ДРЯНОВЕЦ”; Съседи /граници/: имот №002181 – населено място на село Лъжница; имот №001035 – нива на Община Гоце Делчев; имот №001036 – нива на наследниците на Мехмед Мехмедов Куртов; имот №001035 – нива на Община Гоце Делчев; имот №001034 - нива на наследниците на Владимир Иванов Джиков при начална тръжна цена в размер на 721 /седемстотин двадесет и един/ лева.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 15.06.2015г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете се внасят до 17.00 часа на 15.06.2015г. по IBAN на община Гоце Делчев BG 94 STSA 9300 3319 6099 01 в „Банка ДСК“ ЕАД, клон град Гоце Делчев, BIC код STSABGSF, като размерът на депозитите е както следва:

1. Земеделска земя /изоставена нива/, имот №014038, землище на село Баничан – 3000 лева.

2. Земеделска земя /нива/, имот №040114, землище на село Брезница – 850 лева.

3. Земеделска земя /ливада/, имот №016126, землище на село Делчево – 470 лева.

4. Земеделска земя /нива/, имот №002207, землище на село Лъжница – 230 лева.

5. Земеделска земя /нива/, имот №001224, землище на село Лъжница – 500 лева.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 15.06.2015г. с представители на община Гоце Делчев и съответните кметства, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 15.06.2015г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове да се проведат на 16.06.2015г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите повторен търг да се проведе при същите условия на 23.06.2015г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 22.06.2015г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

26.06.2015 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

Община Гоце Делчев На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 559/29.04.2015г. прието от Общински съвет...[Повече]

Община Гоце Делчев

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 559/29.04.2015г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 523/23.06.2015г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Земеделска земя / нива/, имот №000039 /тридесет и девет/ с площ 2,094 дка /два декара и деветдесет и четири квадратни метра/, девета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Баничан, местност „ДЕЛИЯТА”; Съседи /граници/: имот №000053 – нива на наследниците на Магда Ангелова Джибова; имот №000085 – път III клас на държавата; имот №000046 – изоставени трайни насаждения на Община Гоце Делчев; имот №001403 – нива на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 3445 /три хиляди четиристотин четиридесет и пет/ лева.

2. Земеделска земя / нива/, имот №001403 /хиляда четиристотин и три/ с площ 3,257 дка /три декара двеста петдесет и седем квадратни метра/, девета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Баничан, местност „ДЕЛИЯТА”; Съседи /граници/: имот №001410 – нива на наследниците на Мавроди Атанасов Куков;имот№000053 – нива на наследниците на Магда Ангелова Джибова; имот №000039 – нива на Община Гоце Делчев; имот №000046 – изоставени трайни насаждения на Община Гоце Делчев; имот №001405 – нива на наследниците на СтойкоТодоров Бунев; имот№001404 – нива на наследниците на Магда Ангелова Джибова при начална тръжна цена в размер на 5358 /пет хиляди триста петдесет и осем/ лева.

3. Земеделска земя / нива/, имот №020164 /двадесет хиляди сто шестдесет и четири/ с площ 4,160 дка /четири декара сто и шестдесет квадратни метра/, пета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Баничан, местност „ГЛАДНО ПОЛЕ”; Съседи /граници/: имот №020202 – нива на наследниците на Игнат Костадинов Вардарев; №020201 – нива на наследниците на Тодор Костадинов Вардарев; имот №000158 – полски път на Община Гоце Делчев; имот №020226 – нива на Цвятко Милушев Цветков; имот №000145 – канал на „Напоителни системи“ЕАД гр.Гоце Делчев; имот №000148 – населено място на село Баничан; имот №020199 – нива на наследниците на Богдан Тодоров Цветков; имот №020198 – нива на наследниците на Георги Николов Илчев при начална тръжна цена в размер на 10 608 /десет хиляди шестстотин и осем/ лева.

4. Земеделска земя /нива/, имот №057323 /петдесет и седем хиляди триста двадесет и три/ с площ 0,968 дка /деветстотин шестдесет и осем квадратни метра/, десета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Брезница, местност „СТРУГ”; Съседи /граници/: имот №057309 – нива на Община Гоце Делчев; имот №057225 – нива на Саид Юсуф Буковян при начална тръжна цена в размер на 1019 /хиляда и деветнадесет/лева.

5. Земеделска земя /нива/, имот №007053 /седем хиляди и петдесет и три/ с площ 0,325дка /триста двадесет и пет квадратни метра/, девета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Господинци, местност „ЛЪКАТА”; Съседи /граници/: имот №007045 – нива на Иван Георгиев Праматаров; имот №007054 – нива на наследниците на Владимир Стоянов Сивов; имот №007052 – нива на Васил Димитров Полимеров при начална тръжна цена в размер на 482 /четиристотин осемдесет и два/ лева.

6. Поземлен имот с идентификатор 17395.132.5 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка сто тридесет и две точка пет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 229 /двеста двадесет и девет/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на град Гоце Делчев, местност “МОЧУРА”, стар идентификатор132005 /едно, три, две, нула, нула, пет/. Съседи /граници/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.132.33 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка сто тридесет и две точка тридесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.132.34 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка сто тридесет и две точка тридесет и четири/; поземлен имот с идентификатор 17395.251.86 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка двеста петдесет и едно точка осемдесет и шест/; поземлен имот с идентификатор 17395.132.2 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка сто тридесет и две точка две/; поземлен имот с идентификатор 17395.132.3 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка сто тридесет и две точка три/ при начална тръжна цена в размер на 627 /шестстотин двадесет и седем/ лева.

7. Земеделска земя /нива/, имот №022027 /двадесет и две хиляди и двадесет и седем/ с площ 0,771 дка /седемстотин и седемдесет и един квадратни метра/, десета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Корница, местност „ТУФЧА”; Съседи /граници/: имот №022026 – нива на Община Гоце Делчев; имот №039001 – път III клас на държавата; имот №022028 – нива на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 911 /деветстотин и единадесет/ лева.

8. Земеделска земя /нива/, имот №030130 /тридесет хиляди сто и тридесет/ с площ 0,518 дка /петстотин и осемнадесет квадратни метра/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Корница, местност „КРЪСТ”; Съседи /граници/: имот №030131 – нива на наследниците на Мустафа Исмаилов Гюнджиев; имот №030132 – нива на Рамадан Ахмедов Рунтов; имот №030159 – нива на Мехмед Мехмед Гюнджи; имот № 030139 – нива на Рамадан Ахмедов Рунтов при начална тръжна цена в размер на 788 /седемстотин осемдесет и осем/ лева.

9. Земеделска земя /ливада/, имот №033011 /тридесет и три хиляди и единадесет/ с площ 1,264 дка /един декар двеста шестдесет и четири квадратни метра/, десета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Корница, местност „МАРЕВО”; Съседи /граници/: имот №033013 – ливада на Община Гоце Делчев; имот №033012 – ливада на Елмаз Мустафов Кацаджиев; имот №033020 – друга селскостопанска територия на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 1494 /хиляда четиристотин деветдесет и четири/ лева.

10. Земеделска земя /нива/, имот №047015/четиридесет и седем хиляди и петнадесет/ с площ 0,356 дка /триста петдесет и шест квадратни метра/ шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Корница, местност „ВЪРТОГРАД”; Съседи /граници/: имот №047017 – ливада на наследниците на Ангел Томов Хорозов; имот №047100 полски път на Община Гоце Делчев; имот №047016 – ливада на наследниците на Тодор Илиев Джаров при тръжна цена в размер на 542 /петстотин четиридесет и два/ лева.

11. Земеделска земя /нива/, имот №014120 /четиринадесет хиляди сто и двадесет/ с площ 0,134 дка /сто тридесет и четири квадратни метра/ девета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Лъжница, местност „ГОЛЯМА РЯКА”; Съседи /граници/: имот №014123 – нива на Мехмед Ибраимов Молов; имот №014122 –нива на Ибрахим Ибрахим Молла; имот №014119 –нива на Байрям Мохарем Хаджиев и др.; имот №014117 – нива на наследниците на Шаин Юсеинов Кисьов; имот №014121 – нива на Мурад Мустафов Кисьов при начална тръжна цена в размер на 195 /сто деветдесет и пет/ лева.

12. Земеделска земя /нива/, имот №014127 /четиринадесет хиляди сто и двадесет и седем/ с площ 1,219 дка /един декар двеста и деветнадесет квадратни метра/ девета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Лъжница, местност „ГОЛЯМА РЯКА”; Съседи /граници/: имот №001206 – пасище, мера на Община Гоце Делчев; имот №014331 – полски път на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 1776 /хиляда седемстотин седемдесет и шест/ лева.

13. Земеделска земя /нива/, имот №014128 /четиринадесет хиляди сто и двадесет и осем/ с площ 0,243 дка /двеста четиридесет и три квадратни метра/ девета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Лъжница, местност „ГОЛЯМА РЯКА”; Съседи /граници/: имот №014331 – полски път на Община Гоце Делчев; имот №014322 – водно течение на държавата МОСВ при начална тръжна цена в размер на 354 /триста петдесет и четири/ лева.

14. Земеделска земя /нива/, имот №002206 /две хиляди двеста и шест/ с площ 0,107 дка /сто и седем квадратни метра/, девета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Лъжница, местност „СЕЛОТО”; Съседи /граници/: имот №002205 – нива на наследниците на Мехмед Мехмедов Зайков; имот №002181 – населено място на с.Лъжница;имот №002111 – нива на Община Гоце Делчев; имот №002094 – нива на наследниците на Исмаил Ибишев Чолаков при начална тръжна цена в размер на 156 /сто петдесет и шест/ лева.

15. Земеделска земя /нива/, имот №002157 /две хиляди сто петдесет и седем/ с площ 0,316 дка /триста и шестнадесет квадратни метра/, девета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Лъжница, местност „ГРАМАТИКОВИЦА”; Съседи /граници/: имот №002154 – нива на Вели Исмаил Разман и др.; имот №002153 – нива на наследниците на Реджеп Асанов Хаджиев; имот №002152 – нива на наследниците на Фатма Алиева Кърпачева; имот№ 002181 – населено място на с.Лъжница; имот №002156 – нива на Тефик Идризов Бадалов при начална тръжна цена в размер на 460 /четиристотин и шестдесет/ лева.

16. Земеделска земя /друга селскостопанска територия/, имот №001051 /хиляда петдесет и едно/ с площ 2,603 дка /два декара шестстотин и три квадратни метра/, десета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Лъжница, местност “ДРЯНОВЕЦ”; Съседи /граници/: имот № 001217 – друга селскостопанска територия на Община Гоце Делчев; имот № 002181 – населено място село Лъжница; имот №001038 – пасище, мера на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 3124 /три хиляди сто двадесет и четири/ лева.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 14.07.2015г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете се внасят до 17.00 часа на 14.07.2015г. по IBAN на община Гоце Делчев BG 94 STSA 9300 3319 6099 01 в „Банка ДСК“ ЕАД, клон град Гоце Делчев, BIC код STSABGSF, като размерът на депозитите е както следва:

1. Земеделска земя /нива/, имот №000039, землище на село Баничан – 2 400 лева.

2. Земеделска земя /нива/, имот №001403, землище на село Баничан – 3700 лева.

3. Земеделска земя /ливада/, имот №020164, землище на село Баничан – 6 000 лева.

4. Земеделска земя /нива/, имот №057323, землище на село Брезница – 700 лева.

5. Земеделска земя /нива/, имот №007053, землище на село Господинци – 330 лева.

6. Поземлен имот с идентификатор 17395.132.5 по кадастралната карта на град Гоце Делчев – 440 лева.

7. Земеделска земя /нива/, имот №022027, землище на село Корница – 640 лева.

8. Земеделска земя /нива/, имот №030130, землище на село Корница – 550 лева.

9. Земеделска земя /нива/, имот №033011, землище на село Корница – 1000 лева.

10. Земеделска земя /нива/, имот №047015, землище на село Корница – 380 лева.

11. Земеделска земя /нива/, имот №014120, землище на село Лъжница – 140 лева.

12. Земеделска земя /нива/, имот №014127, землище на село Лъжница – 1200 лева.

13. Земеделска земя /нива/, имот №014128, землище на село Лъжница – 250 лева.

14. Земеделска земя /нива/, имот №002206, землище на село Лъжница – 100 лева.

15. Земеделска земя /нива/, имот №002157, землище на село Лъжница – 320 лева.

16. Земеделска земя /друга селскостопанска територия/, имот №001051, землище на село Лъжница – 2 200 лева.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 14.07.2015г. с представители на община Гоце Делчев и съответните кметства, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 14.07.2015г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове да се проведат на 15.07.2015г. от 09.30 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите повторен търг да се проведе при същите условия на 22.07.2015г. от 09.30 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 21.07.2015г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

19.08.2015 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 605/30.06.2015г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 68...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 605/30.06.2015г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 684/17.08.2015г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.3540 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди петстотин и четиридесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър; стар идентификатор 17395.501.1361 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка хиляда триста шестдесет и едно); целият имот с площ по скица 806 /осемстотин и шест/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване – Ниско застрояване /до 10 м/, адрес на поземления имот: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Страцин, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХV (петнадесет), имот с планоснимачен номер 1361 (хиляда триста шестдесет и едно/ от квартал 2321 (двеста тридесет и две, едно) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9011 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди и единадесет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3546 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди петстотин четиридесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3542 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди петстотин четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3309 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди триста и девет), при начална тръжна цена на имота, в размер на 24 200 лв. /двадесет и четири хиляди и двеста лева/, без включен данък върху добавената стойност.

.

2. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.3541 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди петстотин четиридесет и едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър; стар идентификатор 17395.501.1361 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка хиляда триста шестдесет и едно); целият имот с площ по скица 806 /осемстотин и шест/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване – Ниско застрояване /до 10 м/, адрес на поземления имот: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Страцин, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХХ (двадесет), имот с планоснимачен номер 1361 (хиляда триста шестдесет и едно/ от квартал 2321 (двеста тридесет и две, едно) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9011 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди и единадесет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.4067 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка четири хиляди шестдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3543 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди петстотин четиридесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3546 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди петстотин четиридесет и шест), при начална тръжна цена на имота, в размер на 24 200 лв. /двадесет и четири хиляди и двеста лева/, без включен данък върху добавената стойност.

.

3. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.3542 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди петстотин четиридесет и две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър; стар идентификатор 17395.501.1361 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка хиляда триста шестдесет и едно); целият имот с площ по скица 806 /осемстотин и шест/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване – Ниско застрояване /до 10 м/, адрес на поземления имот: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Страцин, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХVІ (шестнадесет), имот с планоснимачен номер 1361 (хиляда триста шестдесет и едно/ от квартал 2321 (двеста тридесет и две, едно) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.3540 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди петстотин и четиридесет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3546 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди петстотин четиридесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3544 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди петстотин четиридесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3309 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди триста и девет), при начална тръжна цена на имота, в размер на 24 200 лв. /двадесет и четири хиляди и двеста лева/, без включен данък върху добавената стойност.

4. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.3543 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди петстотин четиридесет и три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър; стар идентификатор 17395.501.1361 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка хиляда триста шестдесет и едно); целият имот с площ по скица 805 /осемстотин и пет/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване – Ниско застрояване /до 10 м/, адрес на поземления имот: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Страцин, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІХ (деветнадесет), имот с планоснимачен номер 1361 (хиляда триста шестдесет и едно/ от квартал 2321 (двеста тридесет и две, едно) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.3541 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди петстотин четиридесет и едно); поземлен имот с идентификатор 17395.501.4067 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка четири хиляди шестдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.4070 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка четири хиляди и седемдесет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3545 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди петстотин четиридесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3546 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди петстотин четиридесет и шест), при начална тръжна цена на имота, в размер на 24 200 лв. /двадесет и четири хиляди и двеста лева/, без включен данък върху добавената стойност.

5. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.3544 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди петстотин четиридесет и четири/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър; стар идентификатор 17395.501.1361 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка хиляда триста шестдесет и едно); целият имот с площ по скица 806 /осемстотин и шест/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване – Ниско застрояване /до 10 м/, адрес на поземления имот: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Страцин, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХVІІ (седемнадесет), имот с планоснимачен номер 1361 (хиляда триста шестдесет и едно/ от квартал 2321 (двеста тридесет и две, едно) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.3542 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди петстотин четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3546 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди петстотин четиридесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3310 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди триста и десет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3309 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди триста и девет), при начална тръжна цена на имота, в размер на 24 200 лв. /двадесет и четири хиляди и двеста лева/, без включен данък върху добавената стойност.

.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №107 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 03.09.2015г.

ІІІ. Депозит за участие в търга, в размер на 10 000 лв. /десет хиляди лева/ за всеки един от имотите се внася до 17.00 часа на 03.09.2015г. по IBAN на община Гоце Делчев BG 94 STSA 9300 3319 6099 01 в „Банка ДСК“ ЕАД, клон град Гоце Делчев, BIC код STSABGSF.

ІV. Оглед на имота може да се извършва до 03.09.2015г. с представители на Общинска администрация, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 03.09.2015г. в стая №107 на община Гоце Делчев.

.

VІ. Публичният търг да се проведе на 04.09.2015г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

.

VІІ. Достигнатата при търга цена на имота, ведно с дължимите данъци и такси, се заплащат от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

.

VІІІ. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 11.09.2015г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 10.09.2015г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.127, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

26.08.2015 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 583/28.05.2015г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Запов...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 583/28.05.2015г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 701/26.08.2015г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 17395.118.2 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка сто и осемнадесет точка две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 67773/шестдесет и седем хиляди седемстотин седемдесет и три/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на град Гоце Делчев, местност “МОЧУРА”, стар идентификатор 118002 /едно, едно, осем, нула, нула две/. Съседи /граници/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.118.7 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка сто и осемнадесет точка седем); поземлен имот с идентификатор 17395.118.6 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка сто и осемнадесет точка шест/; поземлен имот с идентификатор 17395.118.215(седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка сто и осемнадесет точка двеста и петнадесет/; поземлен имот с идентификатор 17395.118.213 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка сто и осемнадесет точка двеста и тринадесет/; поземлен имот с идентификатор 17395.118.214 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка сто и осемнадесет точка двеста и четиринадесет/ при начална тръжна цена в размер на размер на 94 001 /деветдесет и четири хиляди и един/ лева.

2. Поземлен имот с идентификатор 17395.119.3 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка сто и деветнадесет точка три, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 76393 /седемдесет и шест хиляди триста деветдесет и три / квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – нива, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на град Гоце Делчев, местност “МОЧУРА”, стар идентификатор 17395.119.1 и 17395.119.2 / седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка сто и деветнадесет точка едно, седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка сто и деветнадесет точка две/. Съседи /граници/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.104.215 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка сто и четири точка двеста и петнадесет); поземлен имот с идентификатор 17395.119.215 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка сто и деветнадесет точка двеста и петнадесет/; поземлен имот с идентификатор 17395.119.223/ (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка сто и деветнадесет точка двеста двадесет и три/, поземлен имот с идентификатор 17395.119.115 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка сто и деветнадесет точка сто и петнадесет/ при начална тръжна цена в размер на размер на 105 957 /сто и пет хиляди деветстотин и петдесет и седем/ лева.

3. Поземлен имот с идентификатор 17395.31.146 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка тридесет и едно точка сто четиридесет и шест/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 1350/хиляда триста и петдесет/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – лозе, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на град Гоце Делчев, местност “РЪЖДАВИЦА”, стар идентификатор 31.26 (тридесет и едно точка двадесет и шест/. Съседи /граници/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.31.31 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка тридесет и едно точка тридесет и едно); поземлен имот с идентификатор 17395.31.26 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка тридесет и едно точка двадесет и шест/; поземлен имот с идентификатор 17395.31.34/ (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка тридесет и едно точка тридесет и четири/ при начална тръжна цена в размер на размер на 2963 /две хиляди деветстотин и шестдесет и три/ лева.

4. Поземлен имот с идентификатор 17395.64.54 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка шестдесет и четири точка петдесет и четири/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 384 /триста осемдесет и четири/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – ливада, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на град Гоце Делчев, местност “МИШЕ БАИР ”, стар идентификатор 064054 /нула, шест, четири, нула, пет, четири/. Съседи /граници/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.64.7 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка шестдесет и четири точка седем); поземлен имот с идентификатор 17395.64.55 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка шестесет и четири точка петдесет и пет/; поземлен имот с идентификатор 17395.223.7 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка двеста двадесет и три точка седем/; поземлен имот с идентификатор 17395.64.5 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка шестдесет и четири точка пет/ при начална тръжна цена в размер на размер на 889 /осемстотин осемдесет и девет/ лева.

5. Земеделска земя /нива/, имот №001011 /хиляда и единадесет/ с площ 0,451 дка /четиристотин петдесет и един квадратни метра/, десета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Лъжница, местност „ГОЛАКА”; Съседи /граници/: имот №001010 – нива на наследниците на Алифе Мехмедова Муртова; имот №002181 – населено място село Лъжница; имот №001017 – нива на Вайде Юсуф Зърбаш; имот №001016 – нива на Хасан Юзир Бял при начална тръжна цена в размер на 558 /петстотин петдесет и осем/ лева.

6. Земеделска земя /нива/, имот №057003 /петдесет и седем хиляди и три / с площ 1,040 дка /един декар и четиридесет квадратни метра/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Корница, местност „МАМАЛ ДОЛ”; Съседи /граници/: имот №057162 – полски път на Община Гоце Делчев; имот №057001 – нива на Магда Асенова Кокудева; имот №057002 – нива на наследниците на Борис Костадинов Марков; имот №057004 – нива на наследниците на Вайда Айрулова Кюрдова при начална тръжна цена в размер на 1414 /хиляда четиристотин и четиринадесет/ лева.

7. Земеделска земя /нива/, имот №058024 /петдесет и осем хиляди и двадесет и четири/ с площ 1,000 дка /един декар/, десета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Корница, местност „МАМАЛ ДОЛ”; Съседи /граници/: имот №058032 – пасище, мера на Община Гоце Делчев; имот № 058030 – път ІV клас на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 2039 /две хиляди и тридесет и девет/ лева.

8. Земеделска земя /ливада/, имот №016129 /шестнадесет хиляди сто двадесет и девет/ с площ 0,926 /деветстотин двадесет шест квадратни метра/, девета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Делчево, местност „ДРЯНА”; Съседи /граници/: имот №016138 – ливада на Община Гоце Делчев; имот №016130 – ливада на наследниците на Костадин Иванов Мушев; имот №016234 – ливада на Георги Димитров Даскалов; имот №016128 – ливада на наследниците на Петко Атанасов Близнаков при начална тръжна цена в размер на 1616 /хиляда шестстотин и шестнадесет/ лева.

9. Земеделска земя /ливада/, имот №012164 /дванадесет хиляди сто шестдесет и четири/ с площ 1,514 един декар петстотин и четиринадесет квадратни метра/, осма категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Делчево, местност „ВЛАШКА ЧЕРКВА”; Съседи /граници/: имот №012117 – нива на наследниците на Никола Петров Марков; имот №012202 – нива на Община Гоце Делчев; имот №012116 – нива на Община Гоце Делчев имот №012165 – друг жилищен терен на Мария Николова Бунева и др.; имот №012119 – нива на наследниците на Никола Костадинов Стаменов; имот №012122 – ливада на наследниците на Костадин Георгиев Касапов при начална тръжна цена в размер на 6442 /шест хиляди четиристотин и четиридесет и два/ лева.

10. Земеделска земя /ливада/, имот №096015 /деветдесет и шест хиляди и петнадесет/ с площ 6,603 /шест декара шестстотин и три квадратни метра/, четвърта/пета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Мусомище, местност „ЛИВАДИТE”; Съседи /граници/: имот №096022 – нива на наследниците на Боирис Атанасов Гюргайков; имот №000356 –напоителен канал на Община Гоце Делчев; имот №096016 – нива на наследниците на Илия Атанасов Леваков; имот №096017 – нива на наследниците на Ангел Петков Узунов; имот №096018-нива на наследниците на Илия Николов Банскалиев; имот №096019 – нива на наследниците на Иван Георгиев Йоков; имот №000355 – напоителен канал на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 24 629 / двадесет и четири хиляди шестстотин двадесет и девет / лева.

11. Земеделска земя /ливада/, имот №097025 /деветдесет и седем хиляди и двадесет и пет / с площ 8,586 /осем декара петстотин осемдесет и шест квадратни метра/, пета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Мусомище, местност „ПАПОТО”; Съседи /граници/: имот №097027 – ливада на наследниците на Георти Стоилов Киерев и др.; имот № имот №097026 – ливада на Андрей Костадинов Радонов; имот №000353 – напоителен канал на Община Гоце Делчев; имот №097023 – нива на наследниците на Дано Щерев Влахов; имот №000352 – напоителен канал на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на размер на 34 155 /тридесет и четири хиляди сто петдесет и пет / лева.

12. Земеделска земя /ливада/, имот №101050 /сто и една хиляди и петдесет/ с площ 7,033 /седем декара и тридесет и три квадратни метра/, пета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Мусомище, местност „ПАПОТО”; Съседи /граници/: имот №101003 – нива на Община Гоце Делчев; имот №101049 – нива на наследниците на Аргир Николов Карагьозов и др.; имот №000335 – напоителен канал на Община Гоце Делчев; имот №000106 – полски път на Община Гоце Делчев; имот №000420 – наводнена нива на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на размер на 27 977 /двадесет и седем хиляди деветстотин седемдесет и седем/лева.

13. Земеделска земя / ливада/, имот №101003 /сто и една хиляди и три / с площ 8,809 /осем декара осемстотин и девет квадратни метра/, пета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Мусомище, местност „ПАПОТО”; Съседи /граници/: имот №000343 –напоителен канал на Община Гоце Делчев; имот № 101048 – нива на наследниците на Петър Стоянов Русков; имот №101049 – нива на наследниците на Аргир Николов Карагьозов и др.; имот №101050 – Община Гоце Делчев; имот №000416 – наводнена нива на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на размер на 35 042 /тридесет и пет хиляди и четиридесет е два/ лева.

14. Земеделска земя /храсти/, имот №000230 /двеста и тридесет / с площ 21,825 /двадесет и един декара осемстотин двадесет и пет квадратни метра/, десета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Баничан, местност „КУТЕЛА”; Съседи /граници/: имот №000281 – пасище, мера на Община Гоце Делчев; имот №000320 – храсти на Община Гоце Делчев; имот №000309 – изоставени трайни насаждения на Община Гоце Делчев; имот №000320 – храсти на Община Гоце Делчев; имот №000304 – изоставени трайни насаждения на Община Гоце Делчев; имот № 010051 – нива на наследниците на Паскал Дафков Гъсков; имот № 000229 – дере, овраг, яма на Община Гоце Делчев; имот №000217 – изоставени трайни насаждения на сдружение “Ветеринари в действие“; имот№302029 – дървопроизводствена площ на ИАГ-ТП“ДГС Гоце Делчев“; имот №000189 – нива на Община Гоце Делчев; имот №000148 – населено място на село Баничан; имот № 010065 – нива на сдружение „Ветеринари в действие“; имот №010064 – нива на сдружение „Ветеринари в действие; имот №010063 – нива на сдружение „Ветеринари в действие“; имот №000252 – изоставени трайни насаждения на Община Гоце Делчев; имот №010056 – нива на Иван Серафимов Делииванов; имот №010055 – нива на сдружение „Ветеринари в действие“; имот №010054 – нива на сдружение „Ветеринари в действие“; имот №010053 – нива на Спас Ангелов Стаменов; имот №000252 – изоставени трайни насаждения на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на размер на 26954 /двадесет и шест хиляди деветстотин петдесет и четири/ лева.

15. Земеделска земя /нива/, имот №060150 /шестдесет хиляди сто и петдесет/ с площ 0,565 /петстотин шестдесет и пет квадратни метра/, десета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Брезница, местност „ТУФЧА”; Съседи /граници/: имот №060140 – нива на наследниците Мустафа Ахмед Заим; имот №060151 – нива на наследниците на Байрям Шабанов Хаджиев; имот №060154 – нива на наследниците на Муса Ибраимов Сакалиев; имот №060149 – нива на наследниците на Муса Мусов Хаджиев; имот №060143 – нива на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на изготвена от лицензиран оценител в размер на 904/ деветстотин и четири/ лева.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 11.09.2015г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете се внасят до 17.00 часа на 11.09.2015г. по IBAN на община Гоце Делчев BG 94 STSA 9300 3319 6099 01 в „Банка ДСК“ ЕАД, клон град Гоце Делчев, BIC код STSABGSF, като размерът на депозитите е както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 17395.118.2 по кадастралната карта на град Гоце Делчев – 40 000 лева.

2. Поземлен имот с идентификатор 17395.119.3 по кадастралната карта на град Гоце Делчев – 50 000 лева.

3. Поземлен имот с идентификатор 17395.31.146 по кадастралната карта на град Гоце Делчев – 2000 лева.

4. Поземлен имот с идентификатор 17395.64.54 по кадстралната карта на град Гоце Делчев – 700 лева.

5. Земеделска земя /нива/, имот №001011, землище на село Лъжница – 400 лева.

6. Земеделска земя /нива/, имот №057003, землище на село Корница – 1000 лева.

7. Земеделска земя /нива/, имот №058024, землище на село Корница – 1600 лева.

8. Земеделска земя /ливада/, имот №016129, землище на село Делчево – 1200 лева.

9. Земеделска земя /ливада/, имот №012164, землище на село Делчево – 4000 лева.

10. Земеделска земя /ливада/, имот №096015, землище на село Мусомище – 10 000 лева.

11. Земеделска земя /ливада/, имот №097025, землище на село Мусомище – 15 000 лева.

12. Земеделска земя /ливада/, имот №101050, землище на село Мусомище – 10 000 лева.

13. Земеделска земя /ливада/, имот №101003, землище на село Мусомище – 15 000 лева.

14. Земеделска земя /храсти/, имот №000230, землище на село Баничан – 10 000 лева.

15. Земеделска земя /нива/, имот №060150, землище на село Брезница – 700 лева.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 11.09.2015г. с представители на община Гоце Делчев и съответните кметства, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 11.09.2015г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове да се проведат на 14.09.2015г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите повторен търг да се проведе при същите условия на 25.09.2015г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 24.09.2015г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

11.02.2016 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

Община Гоце Делчев . На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 31/28.12.2015г. прието от Общински съвет...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 31/28.12.2015г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 76/08.02.2016г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9453 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и три), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 480 кв.м. (четиристотин и осемдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес на имота: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина; номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ІІ (втори), имот с планоснимачен номер 1597 (хиляда петстотин деветдесет и седем) от квартал 272 (двеста седемдесет и две) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи на имота/: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9454 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9463 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9464 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9452 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и две), при начална тръжна цена на имота, в размер на 24 400 лв. /двадесет и четири хиляди и четиристотин лева/, без включен данък върху добавената стойност.

2. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9454 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и четири), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 471 кв.м. (четиристотин седемдесет и един квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ІІІ (трети), имот с планоснимачен номер 1597 (хиляда петстотин деветдесет и седем) от квартал 272 (двеста седемдесет и две) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9455 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9462 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9463 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9464 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9453 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и три), при начална тръжна цена на имота, в размер на 24 000 лв. /двадесет и четири хиляди лева/, без включен данък върху добавената стойност.

4. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9455 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и пет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 463 кв.м. (четиристотин шестдесет и три квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина; номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ІV (четвърти), имот с планоснимачен номер 1597 (хиляда петстотин деветдесет и седем) от квартал 272 (двеста седемдесет и две) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9456 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9461 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и едно); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9462 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9463 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9454 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и четири), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 500 лв. /двадесет и три хиляди и петстотин лева/, без включен данък върху добавената стойност.

4. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9456 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и шест), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 455 кв.м. (четиристотин петдесет и пет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот V (пети), имот с планоснимачен номер 1597 (хиляда петстотин деветдесет и седем) от квартал 272 (двеста седемдесет и две) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9457 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9460 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин и шестдесет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9461 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и едно); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9462 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9455 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и пет), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 100 лв. /двадесет и три хиляди и сто лева/, без включен данък върху добавената стойност.

5. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9457 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 447 кв.м. (четиристотин четиридесет и седем квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот VІ (шести), имот с планоснимачен номер 1597 (хиляда петстотин деветдесет и седем) от квартал 272 (двеста седемдесет и две) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9458 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9459 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9460 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин и шестдесет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9461 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и едно); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9456 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и шест), при начална тръжна цена на имота, в размер на 22 700 лв. /двадесет и две хиляди и седемстотин лева/, без включен данък върху добавената стойност.

6. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9458 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 406 кв.м. (четиристотин и шест квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот VІІ (седми), имот с планоснимачен номер 1597 (хиляда петстотин деветдесет и седем) от квартал 272 (двеста седемдесет и две) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: Поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.51.453 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петдесет и едно точка четиристотин петдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9459 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9460 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин и шестдесет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9457 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и седем), при начална тръжна цена на имота, в размер на 22 700 лв. /двадесет и две хиляди и седемстотин лева/, без включен данък върху добавената стойност.

7. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9459 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и девет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър; целият имот с площ по скица 442 кв.м. (четиристотин четиридесет и два квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот VІІІ (осми), имот с планоснимачен номер 1597 (хиляда петстотин деветдесет и седем) от квартал 272 (двеста седемдесет и две) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9457 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9458 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9460 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин и шестдесет), при начална тръжна цена на имота, в размер на 22 500 лв. /двадесет и две хиляди и петстотин лева/, без включен данък върху добавената стойност.

8. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9460 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин и шестдесет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 440 кв.м. (четиристотин и четиридесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ІХ (девети), имот с планоснимачен номер 1597 (хиляда петстотин деветдесет и седем) от квартал 272 (двеста седемдесет и две) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9456 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9457 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9458 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9459 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9461 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и едно), при начална тръжна цена на имота, в размер на 22 400 лв. /двадесет и две хиляди и четиристотин лева/, без включен данък върху добавената стойност.

9. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9461 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 443 кв.м. (четиристотин четиридесет и три квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот Х (десети), имот с планоснимачен номер 1597 (хиляда петстотин деветдесет и седем) от квартал 272 (двеста седемдесет и две) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9455 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9456 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9457 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9460 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин и шестдесет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9462 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и две), при начална тръжна цена на имота, в размер на 22 500 лв. /двадесет и две хиляди и петстотин лева/, без включен данък върху добавената стойност.

10. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9462 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 445 кв.м. (четиристотин четиридесет и пет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІ (единадесет), имот с планоснимачен номер 1597 (хиляда петстотин деветдесет и седем) от квартал 272 (двеста седемдесет и две) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9454 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9455 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9456 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9461 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и едно); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9463 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и три), при начална тръжна цена на имота, в размер на 22 600 лв. /двадесет и две хиляди и шестстотин лева/, без включен данък върху добавената стойност.

11. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9463 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и три), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър;целият имот с площ по скица 449 кв.м. (четиристотин четиридесет и девет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІІ (дванадесет), имот с планоснимачен номер 1597 (хиляда петстотин деветдесет и седем) от квартал 272 (двеста седемдесет и две) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9453 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9454 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9455 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9462 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9464 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и четири), при начална тръжна цена на имота, в размер на 22 800 лв. /двадесет и две хиляди и осемстотин лева/, без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 25.02.2016г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете в размер на 5000 (пет хиляди) лева за всеки един имот поотделно се внасят до 17.00 часа на 25.02.2016г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код STSABGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 25.02.2016г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 25.02.2016г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове да се проведат на 26.02.2016г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите повторен търг да се проведе при същите условия на 07.03.2016г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 04.03.2016г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

25.05.2016 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 98/31.03.2016г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 321...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 98/31.03.2016г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 321/16.05.2016г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост


[По-малко]

24.06.2016 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

Община Гоце Делчев . На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 133/05.05.2016г. прието от Общински съвет гр.Го...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 133/05.05.2016г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 517/23.06.2016г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Урегулиран поземлен имот ХVІ /шестнадесет/ от квартал 5 /пети/ по плана на село Корница, одобрен със Заповед №115/1968 г., издадена от кмета на общината, с площ на имота 340 /триста и четиридесет/ квадратни метра, при граници /съседи/ на имота: от север – УПИ ІІ и УПИ ІІІ, от изток – УПИ ХV, от юг – улица и от запад – УПИ І, при начална тръжна цена на имота, в размер на 3 700 /три хиляди и седемстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

2. Урегулиран поземлен имот V /пети/, имот с планоснимачен номер 553 /петстотин петдесет и три/ от квартал 1 /първи/ по плана на село Лъжница, одобрен със Заповед 647/1983г., издадена от кмета на общината, с площ на имота 494 /четиристотин деветдесет и четири/ квадратни метра, при граници /съседи/ на имота: от север – УПИ ІV, от изток – улица, от юг – УПИ VІ, от запад – УПИ VІ и УПИ ХV, при начална тръжна цена на имота, в размер на 3 200 /три хиляди и двеста/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

3. Урегулиран поземлен имот ІІ /втори/ от квартал 1 /първи/ по плана на село Господинци, с площ на имота 808 /осемстотин и осем/ квадратни метра, при граници /съседи/ на имота: от север – река, от изток – УПИ ІІІ, от юг – улица, от запад – УПИ І, при начална тръжна цена на имота, в размер на 8 100 /осем хиляди и сто/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

4. Урегулиран поземлен имот ІІІ /трети/ от квартал 1 /първи/ по плана на село Господинци, с площ на имота 682 /шестстотин осемдесет и два/ квадратни метра, при граници /съседи/ на имота: от север – река, от изток – УПИ ІV, от юг – улица, от запад – УПИ ІІ, при начална тръжна цена на имота, в размер на 6 800 /шест хиляди и осемстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

5. Урегулиран поземлен имот ІV /четвърти/ от квартал 1 /първи/ по плана на село Господинци, с площ на имота 583 /петстотин осемдесет и три/ квадратни метра, при граници /съседи/ на имота: от север – река, от изток – УПИ V, от юг – улица, от запад – УПИ ІІІ, при начална тръжна цена на имота, в размер на 5 800 /пет хиляди и осемстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

6. Урегулиран поземлен имот V /пети/ от квартал 1 /първи/ по плана на село Господинци, с площ на имота 347 /триста четиридесет и седем/ квадратни метра, при граници /съседи/ на имота: от север – река, от изток – УПИ ХVІІ, от юг – улица, от запад – УПИ ІV, при начална тръжна цена на имота, в размер на 3 500 /три хиляди и петстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 21.07.2016г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете се внася до 17.00 часа на 21.07.2016г. по по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF, като размерът на депозитите е както следва:

1. За урегулиран поземлен имот ХVІ от квартал 5 по плана на село Корница – 1900 лева.

2. За урегулиран поземлен имот V, имот с планоснимачен номер 553 от квартал 1 по плана на село Лъжница – 1600 лева.

3. За урегулиран позмелен имот ІІ от квартал 1 по плана на село Господинци – 4000 лева.

4. За урегулиран позмелен имот ІІІ от квартал 1 по плана на село Господинци – 3400 лева.

5. За урегулиран позмелен имот ІV от квартал 1 по плана на село Господинци – 2900 лева.

6. За урегулиран позмелен имот V от квартал 1 по плана на село Господинци – 1800 лева.

ІV. Оглед на имота може да се извършва до 21.07.2016г. с представители на Общинска администрация, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 21.07.2016г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичният търг да се проведе на 22.07.2016г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатата при търга цена на имота, ведно с дължимите данъци и такси, се заплащат от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 29.07.2016г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 28.07.2016г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

24.06.2016 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

Община Гоце Делчев . На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 134/05.05.2016г. прието от Общински съвет гр.Го...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 134/05.05.2016г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 518/23.06.2016г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Урегулиран поземлен имот ІХ /девети/ от квартал 59 /петдесет и девет/ по плана на село Мусомища, одобрен със Заповед №13/1987 г. и Заповед №293/1994г., издадени от кмета на общината, с площ на имота 908 /деветстотин и осем/ квадратни метра, при граници /съседи/ на имота: от север – терен отреден за озеленяване, от изток – улица, от юг – улица и от запад – УПИ VІІІ, при начална тръжна цена на имота, в размер на 18 000 /осемнадесет хиляди/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

2. Урегулиран поземлен имот І /първи/ от квартал 59 а /петдесет и девет „а“/ по плана на село Мусомища, одобрен със Заповед №628/2015г., издадена от кмета на общината, с площ на имота 1200 /хиляда и двеста/ квадратни метра, при граници /съседи/ на имота: от север – УПИ ІІ, от изток – улица, от юг – улица и от запад – напоителен канал, при начална тръжна цена на имота, в размер на 24 000 /двадесет и четири хиляди/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

3. Урегулиран поземлен имот ІІ /втори/ от квартал 59 а /петдесет и девет „а“/ по плана на село Мусомища, одобрен със Заповед №628/2015г., издадена от кмета на общината, с площ на имота 765 /седемстотин шестдесет и пет/ квадратни метра, при граници /съседи/ на имота: от север – УПИ ІІІ, от изток – улица, от юг – УПИ І и от запад – напоителен канал, при начална тръжна цена на имота, в размер на 15 300 /петнадесет хиляди и триста/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

4. Урегулиран поземлен имот ІІІ /трети/ от квартал 59 а /петдесет и девет „а“/ по плана на село Мусомища, одобрен със Заповед №628/2015г., издадена от кмета на общината, с площ на имота 880 /осемстотин и осемдесет/ квадратни метра, при граници /съседи/ на имота: от север – улица, от изток – улица, от юг – УПИ ІІ и от запад – напоителен канал, при начална тръжна цена на имота, в размер на 17 600 /седемнадесет хиляди и шестстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 21.07.2016г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете в размер на 5000 (пет хиляди) лева за всеки един от имотите се внася до 17.00 часа на 21.07.2016г. по по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имота може да се извършва до 21.07.2016г. с представители на Общинска администрация, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 21.07.2016г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичният търг да се проведе на 22.07.2016г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатата при търга цена на имота, ведно с дължимите данъци и такси, се заплащат от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 29.07.2016г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 28.07.2016г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

24.06.2016 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

Община Гоце Делчев . На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 158/26.05.2016г. прието от Общински съве...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 158/26.05.2016г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 520/23.06.2016г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9485 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и пет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 436 кв.м. (четиристотин тридесет и шест квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот І (първи) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9486 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9500 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди и петстотин), при начална тръжна цена на имота, в размер на 22 800 /двадесет и две хиляди и осемстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

2. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9486 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и шест), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 452 кв.м. (четиристотин петдесет и два квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес на имота: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ІІ (втори) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9487 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9493 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9494 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9499 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9500 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди и петстотин); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9485 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и пет), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 600 /двадесет и три хиляди и шестстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

3. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9487 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 449 кв.м. (четиристотин четиридесет и девет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес на имота: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ІІІ (трети) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9488 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9492 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9493 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9486 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и шест), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 500 /двадесет и три хиляди и петстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

4. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9488 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 450 кв.м. (четиристотин и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес на имота: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ІV (четвърти) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9489 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9492 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9493 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9487 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и седем), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 500 /двадесет и три хиляди и петстотин лева/, без включен данък върху добавената стойност.

5. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9489 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и девет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 450 кв.м. (четиристотин и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), административен адрес на имота: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот V (пети) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9490 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин и деветдесет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9492 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9488 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и осем), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 500 /двадесет и две хиляди и седемстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

6. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9490 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин и деветдесет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 436 кв.м. (четиристотин тридесет и шест квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес на имота: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот VІ (шести) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9491 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и едно); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9492 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9489 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и девет), при начална тръжна цена на имота, в размер на 22 800 /двадесет и две хиляди и осемстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

7. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9492 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 494 кв.м. (четиристотин деветдесет и четири квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – За друг обществен обект, комплекс, с административен адрес на имота: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот VІІІ (осем) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9487 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9488 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9489 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9490 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин и деветдесет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9493 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и три), при начална тръжна цена на имота, в размер на 27 000 /двадесет и седем хиляди/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

8. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9493 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и три), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 647 кв.м. (шестстотин четиридесет и седем квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – За друг обществен обект, комплекс, административен адрес на имота: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ІХ (девет) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9500 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди и петстотин); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9486 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9487 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9488 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9492 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9494 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9499 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и девет), при начална тръжна цена на имота, в размер на 35 400 /тридесет и пет хиляди и четиристотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

9. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9494 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и четири), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 478 кв.м. (четиристотин седемдесет и осем квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – За друг обществен обект, комплекс, с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот Х (десет) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9500 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди и петстотин); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9486 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9493 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9495 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9498 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9499 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и девет), при начална тръжна цена на имота, в размер на 26 200 /двадесет и шест хиляди и двеста/ лева /, без включен данък върху добавената стойност.

10. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9495 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и пет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 405 кв.м. (четиристотин и пет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІ (единадесет) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9498 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9494 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9496 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9497 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и седем), при начална тръжна цена на имота, в размер на 21 200 /двадесет и една хиляди и двеста/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

11. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9496 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и шест), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 454 кв.м. (четиристотин петдесет и четири квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІІ (дванадесет) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9497 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9495 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 700 /двадесет и три хиляди и седемстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

12. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9497 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 450 кв.м. (четиристотин и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), администратиен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІІІ (тринадесет) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9498 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9495 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9496 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 500 /двадесет и три хиляди и петстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

13. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9498 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 450 кв.м. (четиристотин и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІV (четиринадесет) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9499 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9494 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9495 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9497 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 500 /двадесет и три хиляди и петстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

14. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9499 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и девет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 452 кв.м. (четиристотин петдесет и два квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХV (петнадесет) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9500 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди и петстотин); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9486 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9493 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9494 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9498 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 600 /двадесет и три хиляди и шестстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

15. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9500 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди и петстотин), имот с идентификатор 17395.501.9500, целият имот с площ по скица 448 кв.м. (четиристотин четиридесет и осем квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), админстративен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър; номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХVІ (шестнадесет) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, граници (съседи): поземлен имот с идентификатор 17395.501.9485 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9486 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9493 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9494 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9499 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 400 /двадесет и три хиляди и четиристотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 21.07.2016г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете в размер на 5000 (пет хиляди) лева за всеки един имот по отделно се внасят до 17.00 часа на 21.07.2016г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код STSABGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 21.07.2016г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 21.07.2016г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове да се проведат на 22.07.2016г. от 11.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите повторен търг да се проведе при същите условия на 28.07.2016г. от 11.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 29.07.2016г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

03.10.2016 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

Община Гоце Делчев . На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 185/21.07.2016г. и Решение №183/21.07.2016г., п...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 185/21.07.2016г. и Решение №183/21.07.2016г., приетои от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 815/29.09.2016г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.3056 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди петдесет и шест), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 473 (четиристотин седемдесет и три) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Незастроен имот за жилищни нужди, с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. 19-ти Октомври, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот І (първи), имот с планоснимачен номер 3056 (три хиляди петдесет и шест) от квартал 226 (двеста двадесет и шест) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи): поземлен имот с идентификатор 17395.19.30 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка деветнадесет точка тридесет); поземлен имот с идентификатор 17395.19.25 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка деветнадесет точка двадесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.2984 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка две хиляди деветстотин осемдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3108 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди сто и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9120 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди сто и двадесет), при начална тръжна цена на имота, в размер на 19 700 /деветнадесет хиляди и седемстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

2. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.3108 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди сто и осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 257 (двеста петдесет и седем) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Незастроен имот за жилищни нужди: с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. 19-ти Октомври, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ІІ (втори), имот с планоснимачен номер 3056 (три хиляди петдесет и шест) от квартал 226 (двеста двадесет и шест) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.19.25 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка деветнадесет точка двадесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3056 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди петдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9120 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди сто и двадесет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3271 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди двеста седемдесет и едно), при начална тръжна цена на имота, в размер на 10 700 /десет хиляди и седемстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

3. Урегулиран поземлен имот ХХХІ /тридесет и първи/ от квартал 21 а /двадесет и едно „а“/ по плана на село Брезница, одобрен със Заповед №279/1992 г., издадена от кмета на общината, Благоевградска област, община Гоце Делчев с площ на имота от 297 /двеста деветдесет и седем/ квадратни метра, при граници (съседи) на имота: от север – УПИ ХХІV и улица; от изток – улица; от юг – улица; от запад – УПИ ХХV, при начална тръжна цена на имота, в размер на 2850 /две хиляди осемстотин и петдесет/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 21.10.2016г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете се внася до 17.00 часа на 20.10.2016г. по по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF, като размерът на депозитите е както следва:

За поземлен имот с идентификатор 17395.501.3056 по кадастралната карта на град Гоце Делчев – 10 000 лева.

За поземлен имот с идентификатор 17395.501.3108 по кадастралната карта на град Гоце Делчев – 5000 лева.

За урегулиран поземлен имот ХХХІ /тридесет и първи/ от квартал 21 а /двадесет и едно „а“/ по плана на село Брезница – 1000 лева.

ІV. Оглед на имота може да се извършва до 20.10.2016г. с представители на Общинска администрация, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 20.10.2016г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичният търг да се проведе на 21.10.2016г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатата при търга цена на имота, ведно с дължимите данъци и такси, се заплащат от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 28.10.2016г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 27.10.2016г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

12.10.2016 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 31/28.12.2015г. и Решение №158/26.05.2016г., приети от Общински ...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 31/28.12.2015г. и Решение №158/26.05.2016г., приети от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 832/07.10.2016г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9461 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 443 кв.м. (четиристотин четиридесет и три квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот Х (десети), имот с планоснимачен номер 1597 (хиляда петстотин деветдесет и седем) от квартал 272 (двеста седемдесет и две) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9455 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9456 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9457 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9460 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин и шестдесет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9462 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и две), при начална тръжна цена на имота, в размер на 22 500 лв. /двадесет и две хиляди и петстотин лева/, без включен данък върху добавената стойност.

2. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9462 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 445 кв.м. (четиристотин четиридесет и пет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІ (единадесет), имот с планоснимачен номер 1597 (хиляда петстотин деветдесет и седем) от квартал 272 (двеста седемдесет и две) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9454 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9455 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9456 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9461 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и едно); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9463 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и три), при начална тръжна цена на имота, в размер на 22 600 лв. /двадесет и две хиляди и шестстотин лева/, без включен данък върху добавената стойност.

3. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9463 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и три), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър;целият имот с площ по скица 449 кв.м. (четиристотин четиридесет и девет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІІ (дванадесет), имот с планоснимачен номер 1597 (хиляда петстотин деветдесет и седем) от квартал 272 (двеста седемдесет и две) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9453 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9454 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9455 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9462 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9464 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и четири), при начална тръжна цена на имота, в размер на 22 800 лв. /двадесет и две хиляди и осемстотин лева/, без включен данък върху добавената стойност.

4. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9487 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 449 кв.м. (четиристотин четиридесет и девет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес на имота: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ІІІ (трети) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9488 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9492 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9493 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9486 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и шест), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 500 /двадесет и три хиляди и петстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

5. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9488 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 450 кв.м. (четиристотин и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес на имота: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ІV (четвърти) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9489 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9492 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9493 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9487 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и седем), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 500 /двадесет и три хиляди и петстотин лева/, без включен данък върху добавената стойност.

6. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9489 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и девет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 450 кв.м. (четиристотин и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), административен адрес на имота: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот V (пети) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9490 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин и деветдесет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9492 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9488 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и осем), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 500 /двадесет и две хиляди и седемстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

7. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9492 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 494 кв.м. (четиристотин деветдесет и четири квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – За друг обществен обект, комплекс, с административен адрес на имота: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот VІІІ (осем) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9487 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9488 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9489 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9490 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин и деветдесет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9493 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и три), при начална тръжна цена на имота, в размер на 27 000 /двадесет и седем хиляди/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

8. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9497 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 450 кв.м. (четиристотин и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), администратиен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІІІ (тринадесет) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9498 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9495 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9496 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 500 /двадесет и три хиляди и петстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

9. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9498 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 450 кв.м. (четиристотин и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІV (четиринадесет) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9499 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9494 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9495 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9497 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 500 /двадесет и три хиляди и петстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 27.10.2016г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете в размер на 5000 (пет хиляди) лева за всеки един имот по отделно се внасят до 17.00 часа на 27.10.2016г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 27.10.2016г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 27.10.2016г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове да се проведат на 28.10.2016г. от 11.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите повторен търг да се проведе при същите условия на 04.11.2016г. от 11.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 03.11.2016г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

18.01.2017 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 230/30.11.2016г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Запов...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 230/30.11.2016г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 23/30.11.2017г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост


[По-малко]

15.05.2017 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 31/28.12.2015г. и Решение №158/26.05.2016г., приети от Общински ...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 31/28.12.2015г. и Решение №158/26.05.2016г., приети от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 324/02.05.2017г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9461 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 443 кв.м. (четиристотин четиридесет и три квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот Х (десети), имот с планоснимачен номер 1597 (хиляда петстотин деветдесет и седем) от квартал 272 (двеста седемдесет и две) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9455 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9456 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9457 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9460 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин и шестдесет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9462 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и две), при начална тръжна цена на имота, в размер на 22 500 лв. /двадесет и две хиляди и петстотин лева/, без включен данък върху добавената стойност.

2. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9462 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 445 кв.м. (четиристотин четиридесет и пет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІ (единадесет), имот с планоснимачен номер 1597 (хиляда петстотин деветдесет и седем) от квартал 272 (двеста седемдесет и две) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9454 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9455 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9456 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9461 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и едно); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9463 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и три), при начална тръжна цена на имота, в размер на 22 600 лв. /двадесет и две хиляди и шестстотин лева/, без включен данък върху добавената стойност.

3. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9463 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и три), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър;целият имот с площ по скица 449 кв.м. (четиристотин четиридесет и девет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІІ (дванадесет), имот с планоснимачен номер 1597 (хиляда петстотин деветдесет и седем) от квартал 272 (двеста седемдесет и две) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9453 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9454 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9455 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9462 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9464 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и четири), при начална тръжна цена на имота, в размер на 22 800 лв. /двадесет и две хиляди и осемстотин лева/, без включен данък върху добавената стойност.

4. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9487 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 449 кв.м. (четиристотин четиридесет и девет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес на имота: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ІІІ (трети) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9488 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9492 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9493 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9486 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и шест), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 500 /двадесет и три хиляди и петстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

5. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9488 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 450 кв.м. (четиристотин и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес на имота: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ІV (четвърти) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9489 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9492 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9493 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и три); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9487 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и седем), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 500 /двадесет и три хиляди и петстотин лева/, без включен данък върху добавената стойност.

6. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9492 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 494 кв.м. (четиристотин деветдесет и четири квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – За друг обществен обект, комплекс, с административен адрес на имота: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот VІІІ (осем) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9487 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9488 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9489 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин осемдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9490 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин и деветдесет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9493 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и три), при начална тръжна цена на имота, в размер на 27 000 /двадесет и седем хиляди/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

7. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9497 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 450 кв.м. (четиристотин и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), администратиен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІІІ (тринадесет) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9498 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9495 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9496 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 500 /двадесет и три хиляди и петстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

8. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9498 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 450 кв.м. (четиристотин и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІV (четиринадесет) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9499 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9494 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9495 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9497 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 500 /двадесет и три хиляди и петстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 30.05.2017г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете в размер на 5000 (пет хиляди) лева за всеки един имот по отделно се внасят до 17.00 часа на 30.05.2017г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 30.05.2017г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 30.05.2017г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове да се проведат на 31.05.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите повторен търг да се проведе при същите условия на 07.06.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 06.06.2017г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

18.09.2017 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 341/29.06.2017 г. прието от Общински съвет град Гоце Делчев и За...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 341/29.06.2017 г. прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 644/13.09.2017г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Земеделска земя /нива/, имот №032041 /тридесет и две хиляди четиридесет и едно/ с площ 1.494 дка /един декар четиристотин деветдесет и четири квадратни метра/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Борово, ЕКАТТЕ 05606, местност „ПЕНКОВОТО“, при граници /съседи/ на имота: имот №032042 – нива на Община Гоце Делчев; имот №032050 – полски път на Община Гоце Делчев; имот №032017 – полски път на Община Гоце Делчев; имот №032015 – полски път на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 3145 /три хиляди сто четиридесет и пет/ лева.

2. Земеделска земя /нива/, имот №032042 /тридесет и две хиляди четиридесет и две/ с площ 0.715 дка /седемстотин и петнадесет квадратни метра/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Борово, ЕКАТТЕ 05606, местност „ПЕНКОВОТО“, при граници /съседи/ на имота: имот №032041 – нива на Община Гоце Делчев; имот №032050 – полски път на Община Гоце Делчев; имот №032043 – нива на Община Гоце Делчев; имот №032015 – полски път на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 1505 /хиляда петстотин и пет/ лева.

3. Земеделска земя /нива/, имот №032044 /тридесет и две хиляди четиридесет и четири/ с площ 0.827 дка /осемстотин двадесет и седем квадратни метра/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Борово, ЕКАТТЕ 05606, местност „ПЕНКОВОТО“, при граници /съседи/ на имота: имот №032045 – нива на Община Гоце Делчев; имот №032050 – полски път на Община Гоце Делчев; имот №032043 – нива на Община Гоце Делчев; имот №032015 – полски път на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 1741 /хиляда седемстотин четиридесет и един/ лева.

4. Земеделска земя /нива/, имот №032045 /тридесет и две хиляди четиридесет и пет/ с площ 0.835 дка /осемстотин тридесет и пет квадратни метра/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Борово, ЕКАТТЕ 05606, местност „ПЕНКОВОТО“, при граници /съседи/ на имота: имот №032046 – нива на Община Гоце Делчев; имот №032050 – полски път на Община Гоце Делчев; имот №032044 – нива на Община Гоце Делчев; имот №032015 – полски път на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 1758 /хиляда седемстотин петдесет и осем/ лева.

5. Земеделска земя /нива/, имот №032046 /тридесет и две хиляди четиридесет и шест/ с площ 2.062 дка /два декара шестдесет и два квадратни метра/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Борово, ЕКАТТЕ 05606, местност „ПЕНКОВОТО“, при граници /съседи/ на имота: имот №032050 – полски път на Община Гоце Делчев; имот №032045 – нива на Община Гоце Делчев; имот №032015 – полски път на Община Гоце Делчев; имот №032047 – нива на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 4341 /четири хиляди триста четиридесет и един/ лева.

6. Земеделска земя /нива/, имот №032047 /тридесет и две хиляди четиридесет и седем/ с площ 0.686 дка /шестстотин осемдесет и шест квадратни метра/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Борово, ЕКАТТЕ 05606, местност „ПЕНКОВОТО“, при граници /съседи/ на имота: имот №032050 – полски път на Община Гоце Делчев; имот №032048 – друг складов терен на Община Гоце Делчев; имот №032015 – полски път на Община Гоце Делчев; имот №032046 – нива на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 1444 /хиляда четиристотин четиридесет и четири/ лева.

7. Земеделска земя /нива/, имот №032048 /тридесет и две хиляди четиридесет и осем/ с площ 0.334 дка /триста тридесет и четири квадратни метра/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Борово, ЕКАТТЕ 05606, местност „ПЕНКОВОТО“, при граници /съседи/ на имота: имот №032049 – нива на Община Гоце Делчев; имот №032050 – полски път на Община Гоце Делчев; имот №032047 – нива на Община Гоце Делчев; имот №032015 – полски път на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 703 /седемстотин и три/ лева.

8. Земеделска земя /нива/, имот №032049 /тридесет и две хиляди четиридесет и девет/ с площ 2.308 дка /два декара триста и осем квадратни метра/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Борово, ЕКАТТЕ 05606, местност „ПЕНКОВОТО“, при граници /съседи/ на имота: имот №032050 – полски път на Община Гоце Делчев; имот №032048 – друг складов терен на Община Гоце Делчев; имот №032015 – полски път на Община Гоце Делчев; имот №032018 – полски път на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 4858 /четири хиляди осемстотин петдесет и осем/ лева.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 03.10.2017г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете се внасят до 17.00 часа на 03.10.2017г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF., като размерът на депозитите е както следва:

1. Земеделска земя /нива/, имот №032041, м. „Пенковото“, землище на село Борово – 2500 лева.

2. Земеделска земя /нива/, имот №032042, м. „Пенковото“, землище на село Борово – 1200 лева.

3. Земеделска земя /нива/, имот №032044, м. „Пенковото“, землище на село Борово – 1300 лева.

4. Земеделска земя /нива/, имот №032045, м. „Пенковото“, землище на село Борово – 1400 лева.

5. Земеделска земя /нива/, имот №032046, м. „Пенковото“, землище на село Борово – 3400 лева.

6. Земеделска земя /нива/, имот №032047, м. „Пенковото“, землище на село Борово – 1100 лева.

7. Земеделска земя /нива/, имот №032048, м. „Пенковото“, землище на село Борово – 500 лева.

8. Земеделска земя /нива/, имот №032049, м. „Пенковото“, землище на село Борово – 3800 лева.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 03.10.2017г. с представители на община Гоце Делчев и съответните кметства, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 03.10.2017г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове да се проведат на 04.10.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите повторен търг да се проведе при същите условия на 11.10.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 10.10.2017г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

18.09.2017 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 98/31.03.2016г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 642...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 98/31.03.2016г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 642/13.09.2017г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Урегулиран поземлен имот XIX /деветнадесет/ от квартал 32 /тридесет и втори/ по плана на село Мосомище, одобрен със Заповед №13/1987 г., издадена от кмета на общината, с площ от 490 /четиристотин и деветдесет/ квадратни метра, Благоевградска област, община Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: от север – УПИ XXVII; от изток – УПИ XVIII; от юг – улица; от запад – УПИ XX, при начална тръжна цена на имота, в размер на 9800 /девет хиляди и осемстотин/ лева без включен данък върху добавената стойност.

2. Урегулиран поземлен имот XXI /двадесет и първи/ от квартал 32 /тридесет и втори/ по плана на село Мосомище, одобрен със Заповед №13/1987 г., издадена от кмета на общината, с площ от 310 /триста и десет/ квадратни метра, Благоевградска област, община Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: от север – УПИ XXV; от изток – УПИ XХ; от юг – улица без изход; от запад – УПИ XXII при начална тръжна цена на имота, в размер на 6200 /шест хиляди и двеста/ лева без включен данък върху добавената стойност.

3. Урегулиран поземлен имот XXVII /двадесет и седми/ от квартал 32 /тридесет и втори/ по плана на село Мосомище, одобрен със Заповед №13/1987 г., издадена от кмета на общината, с площ от 500 /петстотин/ квадратни метра, Благоевградска област, община Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: от север – улица ОК 68 – 69; от изток – УПИ XХVIII; от юг – УПИ XIX; от запад – УПИ XXVI при начална тръжна цена на имота, в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева без включен данък върху добавената стойност.

4. Урегулиран поземлен имот VIII /осми/ от квартал 8 /осми/ по плана на село Борово, одобрен със Заповед №246/1997 г., издадена от кмета на общината, с площ от 1052 /хиляда петдесет и два/ квадратни метра, Благоевградска област, община Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: от север – улица; от изток – улица; от юг – УПИ X, УПИ X, УПИ XI; от запад – УПИ VII при начална тръжна цена на имота, в размер на 13 700 /тринадесет хиляди и седемстотин/ лева без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №107 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 03.10.2017г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете се внася до 17.00 часа на 03.10.2017 г. по по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF, като размера на депозитите за всеки един от имотите е както следва:

1. Урегулиран поземлен имот XIX от квартал 32 по плана на село Мосомище – 3000 лева.

2. Урегулиран поземлен имот XXI от квартал 32 по плана на село Мосомище – 2000 лева.

3. Урегулиран поземлен имот XXVII от квартал 32 по плана на село Мосомище – 3000 лева.

4. Урегулиран поземлен имот VIII от квартал 8 по плана на село Борово – 4000 лева.

ІV. Оглед на имота може да се извършва до 03.10.2017 г. с представители на Общинска администрация, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 03.10.2017 г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичният търг да се проведе на 04.10.2017г. от 11.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатата при търга цена на имота, ведно с дължимите данъци и такси, се заплащат от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 11.10.2017 г. от 11.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 10.10.2017г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост".


[По-малко]

17.08.2018 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 501/25.04.2018 г. прието от Общински съвет град Гоце Делчев и За...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 501/25.04.2018 г. прието от Общински съвет град Гоце Делчев и Заповед № 582/17.08.2018 г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Земеделска земя /друга селскостопанска територия/, имот № 028079 /двадесет и осем хиляди седемдесет и девет/ с площ 0.199 дка /сто деветдесет и девет квадратни метра/, шеста категория, област Благоевград, община Гоце Делчев, землище на село Борово, ЕКАТТЕ 05606, местност “БАЛТОВИЦИ”, при граници /съседи/ на имота: имот № 028080 – друга селскостопанска територия на Община Гоце Делчев; имот № 028017 – полски път на Община Гоце Делчев; имот № 028076 – водно течение на държавата – МОСВ, при начална тръжна цена в размер на 432 /четиристотин тридесет и два/ лева.

2. Земеделска земя /друга селскостопанска територия/, имот № 028080 /двадесет и осем хиляди и осемдесет/ с площ 0.869 дка /осемстотин шестдесет и девет квадратни метра/, шеста категория, област Благоевград, община Гоце Делчев, землище на село Борово, ЕКАТТЕ 05606, местност “БАЛТОВИЦИ”, при граници /съседи/ на имота: имот № 028076 – водно течение на държавата – МОСВ; имот № 028079 – друга селскостопанска територия на Община Гоце Делчев; имот № 028017 – полски път на Община Гоце Делчев; имот № 028024 – нива на наследниците на Кирил Сотиров Димитров; имот № 028068 – нива на Костадин Божиков Костадинов и др.; имот № 028081 – друга селскостопанска територия на Община Гоце Делчев, при начална тръжна цена в размер на 1886 /хиляда осемстотин осемдесет и шест/ лева.

3. Земеделска земя /друга селскостопанска територия/, имот № 028081 /двадесет и осем хиляди осемдесет и едно/ с площ 0.686 дка /шестстотин осемдесет и шест квадратни метра/, шеста категория, област Благоевград, община Гоце Делчев, землище на село Борово, ЕКАТТЕ 05606, местност “БАЛТОВИЦИ”, при граници /съседи/ на имота: имот № 028080 – друга селскостопанска територия на Община Гоце Делчев; имот № 028068 – нива на Костадин Божиков Костадинов и др.; имот № 028069 – нива на Виолета Божикова Тодорова; имот № 028082 – друга селскостопанска територия на Община Гоце Делчев; имот № 028076 – водно течение на държавата – МОСВ, при начална тръжна цена в размер на 1489 /хиляда четиристотин осемдесет и девет/ лева.

4. Земеделска земя /друга селскостопанска територия/, имот № 028082 /двадесет и осем хиляди осемдесет и две/ с площ 1.156 дка /един декар сто петдесет и шест квадратни метра/, шеста категория, област Благоевград, община Гоце Делчев, землище на село Борово, ЕКАТТЕ 05606, местност “БАЛТОВИЦИ”, при граници /съседи/ на имота: имот № 028081 – друга селскостопанска територия на Община Гоце Делчев; имот № 028069 – нива на Виолета Божикова Тодорова; имот № 028070 – нива на наследниците на Христо Димитров Шопов; имот № 028043 – напоителен канал на Община Гоце Делчев; имот № 028076 – водно течение на държавата – МОСВ, при начална тръжна цена в размер на 2509 /две хиляди петстотин и девет/ лева.

5. Поземлен имот с идентификатор 17395.24.4 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка двадесет и четири точка четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, одобрени със Заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър целият имот с площ по скица 718 (седемстотин и осемнадесет) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: 7 (седма), област Благоевград, община Гоце Делчев, ЕКАТТЕ 17395, местност „РЪЖДАВИЦА“ номер по предходен план: 024004 (двадесет и четири хиляди и четири), при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.24.3 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка двадесет и четири точка три); поземлен имот с идентификатор 17395.24.7 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка двадесет и четири точка седем); поземлен имот с идентификатор 17395.24.42 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка двадесет и четири точка четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.24.2 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка двадесет и четири точка две), при начална тръжна цена в размер на 1529 /хиляда петстотин двадесет и девет/ лева.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 11.09.2018 г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете се внасят до 17.00 часа на 11.09.2018 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF., като размерът на депозитите е както следва:

1. Земеделска земя /друга селскостопанска територия/, имот № 028079 /двадесет и осем хиляди седемдесет и девет/, землище на село Борово, местност “БАЛТОВИЦИ” – 300 лева.

2. Земеделска земя /друга селскостопанска територия/, имот № 028080 /двадесет и осем хиляди и осемдесет/, землище на село Борово, местност “БАЛТОВИЦИ” – 1200 лева.

3. Земеделска земя /друга селскостопанска територия/, имот № 028081 /двадесет и осем хиляди осемдесет и едно, землище на село Борово, местност “БАЛТОВИЦИ” – 1000 лева.

4. Земеделска земя /друга селскостопанска територия/, имот № 028082 /двадесет и осем хиляди осемдесет и две/, землище на село Борово, местност “БАЛТОВИЦИ” – 2000 лева.

5. Поземлен имот с идентификатор 17395.24.4 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка двадесет и четири точка четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, местност „РЪЖДАВИЦА“, номер по предходен план: 024004 (двадесет и четири хиляди и четири) – 1200 лева.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 11.09.2018 г. с представители на община Гоце Делчев и съответните кметства, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 11.09.2018 г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове да се проведат на 12.09.2018 г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите повторен търг да се проведе при същите условия на 19.09.2018 г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 18.09.2018г.

.

За допълнителна информация: Община Гоце Делчев, стая № 109, дирекция “Общинска собственост”, тел.: 0888 00 60 80, в.219.


[По-малко]

17.08.2018 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение №158/26.05.2016г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Запов...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение №158/26.05.2016г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 581/17.08.2018г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9497 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 450 кв.м. (четиристотин и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), администратиен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІІІ (тринадесет) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9498 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и осем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9495 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9496 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и шест); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 500 /двадесет и три хиляди и петстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

2. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9498 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 450 кв.м. (четиристотин и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м), административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІV (четиринадесет) от квартал 274 (двеста седемдесет и четири) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г.на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници (съседи) на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9499 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9494 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и четири); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9495 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9497 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин деветдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две), при начална тръжна цена на имота, в размер на 23 500 /двадесет и три хиляди и петстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 11.09.2018г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете в размер на 5000 (пет хиляди) лева за всеки един имот по отделно се внасят до 17.00 часа на 11.09.2018г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 11.09.2018г.г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 11.09.2018г.г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове ще се проведат на 12.09.2018г. от 9.45 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите повторен търг да се проведе при същите условия на 19.09.2018г. от 9.45 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 18.09.2018г.

.

За допълнителна информация: Община Гоце Делчев, стая № 109, дирекция “Общинска собственост”, тел.: 0888 00 60 80, в.219.


[По-малко]

04.12.2018 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

. ОБЯВА . Община Гоце Делчев На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 39, чл. 45, ал.1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 602/31.10.2018 г., ...[Повече]

.

ОБЯВА

.

Община Гоце Делчев

На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 39, чл. 45, ал.1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 602/31.10.2018 г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 869/28.11.2018г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9464 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и четири/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 458 кв.м. /четиристотин петдесет и осем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване /до 10 м/, с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, стар идентификатор: няма; номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІІІ /тринадесет/, имот с планоснимачен номер 1597 /хиляда петстотин деветдесет и седем/ от квартал 272 /двеста седемдесет и две/ по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9452 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9453 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и три/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9454 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и четири/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9463 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и три/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9465 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и пет/ при начална тръжна цена в размер 23 900 /двадесет и три хиляди и деветстотин/ лева без включен данък върху добавената стойност.

2. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9465 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и пет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 324 кв.м. /триста двадесет и четири квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване /до 10 м/, с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, стар идентификатор: няма; номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІV /четиринадесет/, имот с планоснимачен номер 1597 /хиляда петстотин деветдесет и седем/ от квартал 272 /двеста седемдесет и две/ по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9452 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9464 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и четири/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9466 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и шест/ при начална тръжна цена в размер 16 900 /шестнадесет хиляди и деветстотин/ лева без включен данък върху добавената стойност.

3. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9466 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и шест/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 330 кв.м. /триста и тридесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване /до 10 м/, с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, стар идентификатор: няма; номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХV /петнадесет/, имот с планоснимачен номер 1597 /хиляда петстотин деветдесет и седем/ от квартал 272 /двеста седемдесет и две/ по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9452 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9465 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и пет/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9467 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и седем/ при начална тръжна цена в размер 17 200 /седемнадесет хиляди и двеста/ лева без включен данък върху добавената стойност.

4. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9467 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и седем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 331 кв.м. /триста тридесет и един квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване /до 10 м/, с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, стар идентификатор: няма; номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХVІ /шестнадесет/, имот с планоснимачен номер 1597 /хиляда петстотин деветдесет и седем/ от квартал 272 /двеста седемдесет и две/ по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9452 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9466 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и шест/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9468 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и осем/ при начална тръжна цена в размер 17 300 /седемнадесет хиляди и триста/ лева без включен данък върху добавената стойност.

5. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9468 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и осем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 332 кв.м. /триста тридесет и два квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване /до 10 м/, с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХVІІ /седемнадесет/, имот с планоснимачен номер 1597 /хиляда петстотин деветдесет и седем/ от квартал 272 /двеста седемдесет и две/ по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9452 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9467 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и седем/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9469 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и девет/ при начална тръжна цена в размер 17 300 /седемнадесет хиляди и триста/ лева без включен данък върху добавената стойност.

6. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9469 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и девет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 330 кв.м. /триста и тридесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване /до 10 м/, с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, стар идентификатор: няма; номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХVІІІ /осемнадесет/, имот с планоснимачен номер 1597 /хиляда петстотин деветдесет и седем/ от квартал 272 /двеста седемдесет и две/ по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.9452 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9468 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и осем/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9470 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин и седемдесет/ при начална тръжна цена в размер 17 200 /седемнадесет хиляди и двеста/ лева без включен данък върху добавената стойност.

7. Поземлен имот с идентификатор 17395.501.9470 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин и седемдесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият имот с площ по скица 389 кв.м. /триста осемдесет и девет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване /до 10 м/, административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина, стар идентификатор: няма; номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІХ /деветнадесет/, имот с планоснимачен номер 1597 /хиляда петстотин деветдесет и седем/ от квартал 272 /двеста седемдесет и две/ по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение № 285 от 24.11.2009 г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9452 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин петдесет и две/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9469 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин шестдесет и девет/; поземлен имот с идентификатор 17395.501.9471 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди четиристотин седемдесет и едно/ при начална тръжна цена в размер 20 300 /двадесет хиляди и триста/ лева без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая № 109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 20.12.2018 г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете в размер на 5000 (пет хиляди) лева за всеки един имот поотделно се внася до 17.00 часа на 20.12.2018г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 20.12.2018 г. с представители на община Гоце Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 20.12.2018 г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове да се проведат на 21.12.2018 г. от 09.45 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатата при търговете цена на имотите се заплаща от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите, повторен търг да се проведе при същите условия на 28.12.2018 г. от 9.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 27.12.2018 г.


[По-малко]

08.07.2015 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

Община Гоце Делчев На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 583/28.05.2015г. прието от Общински съвет...[Повече]

Община Гоце Делчев

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 583/28.05.2015г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 538/06.07.2015г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Земеделска земя /лозе/, имот №030019 /тридесет хиляди и деветнадесет/ с площ 1,803 дка /един декар осемстотин и три квадратни метра/ шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Мусомище, местност “КРАИЩЕТО”; Съседи /граници/: имот №030086 – лозе на Лиляна Петкова Савова; имот №030018 – ливада на наследниците на Борис Малинов Боргилов; имот № 030088 – нива на наследниците на Никола Ташков Тодоров; имот №030020 – нива на наследниците на Григор Георгиев Зайков; имот №030025 – пасище, мера на Община Гоце Делчев; имот №030017 – полски път на община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 3000 /три хиляди/ лева.

2. Земеделска земя /лозе/, имот №030031 /тридесет хиляди тридесет и едно/ с площ 1,008 дка /един декар и осем квадратни метра/шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Мусомище, местност “КРАИЩЕТО”; Съседи /граници/: имот №030030 – нива на Георги Димитров Апостолов; имот №030033 – нива на Никола Богданов Ташков; имот №030018 – ливада на наследниците на Борис Малинов Боргилов; имот №000001 – населено място на село Мусомище при начална тръжна цена в размер на 1677 /хиляда шестстотин седемдесет и седем/ лева.

3. Земеделска земя /лозе/, имот №030041 /тридесет хиляди и четиридесет и едно/ с площ 0,406 дка /четиристотин и шест квадратни метра/ шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Мусомище, местност “КРАИЩЕТО”; Съседи /граници/: имот №030012 – лозе на наследниците на Иван Савов Иванов; имот №030017 – полски път на Община Гоце Делчев; имот №030013 – нива на наследниците на Ангел Димитров Керезиев; имот №030017 – полски път на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 676 /шестстотин седемдесет и шест/ лева.

4. Земеделска земя /храсти/, имот №030022 /тридесет хиляди и двадесет и две/ с площ 0,513 дка /петстотин и тринадесет квадратни метра/ шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Мусомище, местност “КРАИЩЕТО”; Съседи /граници/: имот №030012 – лозе на наследниците на Иван Савов Иванов; имот №030017 – полски път на Община Гоце Делчев, при начална тръжна цена в размер на 854/ осемстотин петдесет и четири /лева.

5. Земеделска земя /лозе/, имот №048005 /четиридесет и осем хиляди и пет/ с площ 8,578 дка /петстотин и тринадесет квадратни метра/шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Мусомище, местност “КАРАЧЕТО”; Съседи /граници/: имот №048004 – лозе на наследниците на Тодор Николов Младенов; имот №048026 –нива на Община Гоце Делчев; имот №000101 – канал на МЗХ-ХМС; имот №048006 – нива на Костадин Стоев Пирински; имот №048007 – нива на Мария Стоева Бабанова; имот №048008 –пасище мера на Община Гоце Делчев; имот №000071 – полски път на Община Гоце Делчев; имот №048003 – нива на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 12 215/ дванадесет хиляди двеста и петнадесет лева.

6. Земеделска земя /нива /, имот №004012 /четири хиляди и дванадесет/ с площ 3,910 дка /три декара деветстотин и десет квадратни метра/ седма категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Мусомище, местност “ЛОЗЯТА/ГРЕБЕНАРЯ”; Съседи /граници/: имот №004011 – лозе на наследниците на Кочо Димитров Кобаков; имот №000021 – полски път на Община Гоце Делчев; имот №004013 – нива на наследниците на Мавроди Костадинов Мавродиев; имот №000023 – полски път на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на5290 /пет хиляди двеста и деветдесет/ лева.

7. Земеделска земя /нива/, имот №031133 /тридесет и една хиляди и сто тридесет и три/ с площ 1,754 дка /един декар седемстотин петдесет и четири квадратни метра/ шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Мусомище, местност “КРАИЩЕТО”; Съседи /граници/: имот №031132 – друга селскостопанска територия на Илия Марков Кафалов; имот №000075 – напоителен канал на Община Гоце Делчев; имот №031095 – друга селскостопанска територия на Община Гоце Делчев; имот №000105-полски път на Община Гоце Делчев; имот №031095 – друга селскостопанска територия на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 2305 /две хиляди триста и пет/ лева.

8. Земеделска земя /нива /, имот №031139 /тридесет и една хиляди и сто тридесет и девет/ с площ 5,595 дка /пет декара петстотин деветдесет и пет квадратни метра/шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Мусомище, местност “КРАИЩЕТО”; Съседи /граници/: имот №031123 – друга селскостопанска територия на Община Гоце Делчев; имот №000135 – напоителен канал на Община Гоце Делчев; имот №031123 – друга селскостопанска територия на Община Гоце Делчев; имот №031055 – полски път на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 7352 /седем хиляди триста петдесет и два/ лева.

9. Земеделска земя /ливада/, имот №034137 /тридесет и четири хиляди сто тридесет и седем/ с площ 0,318 дка / триста и осемнадесет квадратни метра/ шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Корница, местност „АНДЪЦИТЕ”; Съседи /граници/: имот №034141 – ливада на наследниците на Ваис Асанов Бърган; имот №034133 – ливада на наследниците на Мустафа Ибраимов Гъцев; имот №034136 – ливада на наследниците на Зепа Мехмедова Крънчева; имот №031138 – ливада на Ахмед Ибраим Амидеин; имот №034140 – ливада на наследниците на Айше Местанова Алева при начална тръжна цена в размер на 484 /четиристотин осемдесет и четири /лева.

10. Земеделска земя /нива/, имот №048110 /четиридесет и осем хиляди сто и десет/ с площ 1,272 дка /един декар двеста седемдесет и два квадратни метра/ шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Корница, местност „ВОДНА РЕКА”; Съседи /граници/: имот №048030 – нива на Ибрахим Ибрахимов Кундев; имот №048027 – нива на Байрям Ибраим Кунд; имот №048028 – нива на Кузман Симеонов Кузмов; имот №048008 – нива на Ахмед Ибраим Амидеин; имот №048177 – нива на Община Гоце Делчев; имот №048029 – нива на Шеин Ибрахим Буз при начална тръжна цена в размер на 1936 /хиляда деветстотин тридесет и шест/ лева.

11. Земеделска земя /ливада/, имот №054019 /петдесет и четири хиляди и деветнадесет/ с площ 0,393 дка /триста деветдесет и три квадратни метра/ шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Корница, местност „РОБКИТЕ”; Съседи /граници/: имот №0534018 – ливада на МустафаИсмаилов Велишав; имот №054012 – ливада на Община Гоце Делчев; имот №054020 – ливада на наследниците на Мехмед Мустафов Велишавов; имот №054065 – ливада на наследниците на Юсеин Ибраимов Велишавов при начална тръжна цена в размер на 814 /осемстотин и четиринадесет/ лева.

12. Земеделска земя /нива /, имот №022246 /двадесет и две хиляди двеста четиридесет и шест/ с площ 18,604 дка /осемнадесет декара шестстотин и четири квадратни метра/шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Баничан, местност “БЕКИРИЦА”; Съседи /граници/: имот №022265 – нива на Иван Стоянов Петков и др.; имот №000228 –полски път на Община Гоце Делчев; имот№022248-канал на „Напоителни системи“ ЕАД град Гоце Делчев; имот № 022245 – канал на „Напоителни системи“ ЕАД град Гоце Делчев; имот № 022226 – канал на „Напоителни системи“ ЕАД град Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 33776 /тридесет и три хиляди седемстотин седемдесет и шест/ лева.

13. Земеделска земя /нива/, имот №023008 /двадесет и три хиляди и осем/ с площ 4,900 дка /четири декара деветстотин квадратни метра/шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Баничан, местност “БЕКИРИЦА”; Съседи /граници/: имот №023066 – нива на Борис Георгиев Бунов.; имот №023016 – полски път на Община Гоце Делчев; имот№023010- нива на наследниците на Георги Костадинов Магурев; имот № 023011 – нива на наследниците Варка Асенова Тодорова – Темелкова; имот № 023009 – нива на наследниците на Христо Иванов Малев; имот №000226 – канал на МЗГ-ХМС, при начална тръжна цена в размер на 8896 /осем хиляди осемстотин деветдесет и шест/ лева.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 27.07.2015г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете се внасят до 17.00 часа на 27.07.2015г. по IBAN на община Гоце Делчев BG 94 STSA 9300 3319 6099 01 в „Банка ДСК“ ЕАД, клон град Гоце Делчев, BIC код STSABGSF, като размерът на депозитите е както следва:

1. Земеделска земя /лозе/, имот №030019, землище на село Мусомище – 2 100 лева.

2. Земеделска земя /лозе/, имот №030031, землище на село Мусомище – 1200 лева.

3. Земеделска земя /лозе/, имот №030041, землище на село Мусомище – 450 лева.

4. Земеделска земя /храсти/, имот №030022, землище на село Мусомище – 600 лева.

5. Земеделска земя /лозе/, имот №048005, землище на село Мусомище – 8000 лева.

6. Земеделска земя /нива/, имот №004012, землище на село Мусомище – 3700 лева.

7. Земеделска земя /друга селскостопанска територия/, имот №031133, землище на село Мусомище – 1600 лева.

8. Земеделска земя /друга селскостопанска територия/, имот №031139, землище на село Мусомище – 5000 лева.

9. Земеделска земя /ливада/, имот №034137, землище на село Корница – 330 лева.

10. Земеделска земя /нива/, имот №048110, землище на село Корница – 1300 лева.

11. Земеделска земя /ливада/, имот №054019, землище на село Корница – 570 лева.

12. Земеделска земя /нива/, имот №022246, землище на село Баничан – 20 000 лева.

13. Земеделска земя /нива/, имот №023008, землище на село Баничан – 6000 лева.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 27.07.2015г. с представители на община Гоце Делчев и съответните кметства, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 27.07.2015г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичните търгове да се проведат на 28.07.2015г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатите при търговете цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите повторен търг да се проведе при същите условия на 04.08.2015г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 03.08.2015г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

19.08.2015 : Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 605/30.06.2015г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 68...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 605/30.06.2015г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 683/17.08.2015г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 17395.501.3526 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди петстотин двадесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър; с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – ниско застрояване, Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Бели брези, номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ІІІ (трети), имот с планоснимачен номер 3396 (три хиляди триста деветдесет и шест) от квартал 185 а (сто осемдесет и пет „а“) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г. на Общински съвет град Гоце Делчев, с площ 170 (сто и седемдесет) квадратни метра, съседи /граници/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.3525 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди петстотин двадесет и пет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3527 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди петстотин двадесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3389 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди триста осемдесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3397 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди триста деветдесет и седем); поземлен имот с идентификатор 17395.501.9224 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка девет хиляди двеста двадесет и четири), при начална тръжна цена в размер на 8500 /осем хиляди и петстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №107 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 03.09.2015г.

ІІІ. Депозит за участие в търга, в размер на 6000 лв. /шест хиляди лева/, се внася до 17.00 часа на 03.09.2015г. по IBAN на община Гоце Делчев BG 94 STSA 9300 3319 6099 01 в „Банка ДСК“ ЕАД, клон град Гоце Делчев, BIC код STSABGSF.

ІV. Оглед на имота може да се извършва до 03.09.2015г. с представители на Общинска администрация, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 03.09.2015г. в стая №107 на община Гоце Делчев.

VІ. Публичният търг да се проведе на 04.09.2015г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

VІІ. Достигнатата при търга цена на имота, ведно с дължимите данъци и такси, се заплащат от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

VІІІ. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 11.09.2015г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 10.09.2015г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.127, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

03.02.2016 : Публични търгове с явно наддаване за учредяване на право на строеж за изграждане на пет гаража

Община Гоце Делчев . На основание чл.37, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.52, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на при добиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 628/30.07.2015г., прието от Общински съвет гр...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.37, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.52, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на при добиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 628/30.07.2015г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 66/29.01.2016г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публични търгове с явно наддаване за учредяване на право на строеж за изграждане на пет гаража, със застроена площ от 24 /двадесет и четири/ квадратни метра, в южната част на урегулиран поземлен имот ХХІІ /двадесет и втори/, имот с планоснимачен номер 965 /деветстотин шестдесет и пет/ от квартал 69 /шестдесет и девет/ по плана на село Брезница, при граници /съседи/ на имота: от север – край на регулация, от изток – улица, от юг – улица и от запад – УПИ ХІХ..

2. Начална тръжна цена – 730 /седемстотин и тридесет/ лева на правото на строеж за изграждане на един гараж.

3. Тръжна документация се закупува срещу такса 60 /шестдесет/ лева, която не подлежи на връщане от стая 109 на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 18.02.2015г.

4. Депозит за участие в търговете, в размер на 500 /петстотин/ лева за всяко едно строително петно поотделно, се внася до 17.00 часа на 18.02.2016г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код STSABGSF.

5. Оглед на строителните петна може да се извършва до 18.02.2016г. с представители на кметство село Брезница след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

6. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 18.02.2016г. в стая №109 на община Гоце Делчев.

7. Всеки един от участниците може да заяви участие и внесе депозит за всяко едно от строителните петна, но може да спечели търга за само едно от тях.

8. Публичните търгове да се проведат на 19.02.2016г. от 09.30 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

9. Достигната при търга цена на правото на строеж се заплаща от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.

10. При неявяване на кандидати, повторни търгове да се проведат при същите условия на 26.02.2016г. от 09.30 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторните търгове е 17.00 часа на 25.02.2016г.

.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


[По-малко]

06.06.2016 : Публично оповестен конкурс за отдаване на недвижим имот, включен в капитала на “Медицински център І Гоце Делчев” ЕООД

“ Медицински център І Гоце Делчев” ЕООД гр.Гоце Делчев . На основание чл.10, ал.1, т.20 и чл.37 от Наредба № 3 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на община Гоце Делчев в търговски дружества с общинско участие в капитала и Решение № 537/ 26.03.2015г., прието от Общински с...[Повече]

“ Медицински център І Гоце Делчев” ЕООД гр.Гоце Делчев

.

На основание чл.10, ал.1, т.20 и чл.37 от Наредба № 3 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на община Гоце Делчев в търговски дружества с общинско участие в капитала и Решение № 537/ 26.03.2015г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 28/ 31.05.2016г., издадена от управителя на “Медицински център І Гоце Делчев” ЕООД гр.Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

А. Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот, включен в капитала на “Медицински център І Гоце Делчев” ЕООД гр.Гоце Делчев, както следва:

1. Кабинет за дентална медицина, представляващ помещение, с площ от 13 квадратни метра и общи части, с площ от 8 квадратни метра, находящи се на втория етаж в сградата на СЗС с.Корница.

2. Задължителни условия при провеждане на конкурса:

- До участие в конкурса се допускат само стоматолози.

3. Конкурсни условия:

- месечна наемна цена – не по-малко от 45.54 лева.

- кандидатите следва да регламентират минимално работно време – 6 часа/ работен ден.

Б. Конкурсна документация се закупува до 17:00 часа на 27.06.2016 година от дирекция "Общинска собственост" / стая 109/ на община Гоце Делчев срещу такса от 30 /тридесет/ лева с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане.

.

В. Депозит за участие в конкурса, в размер на 50 /петдесет/ лева, се внася в деловодството на ”Медицински център І Гоце Делчев” ЕООД гр.Гоце Делчев, до 17.00 часа на 27.06.2016г.

.

Г. Кандидатите подават предложения и всички необходими документи за участие в конкурса до 17.00 часа на 27.06.2016г. в Дирекция „Общинска собственост“ / стая 109/ на Община гр.Гоце Делчев.

.

Д. Оглед на кабинета може да се извършва до 27.06.2016г. с представители на дружеството след предварителна заявка и представяне на документ за закупена конкурсна документация.

.

Е. Публично оповестеният конкурс да се проведе на 28.06.2016г. от 10.00 часа в кабинета на управителя на ”Медицински център І Гоце Делчев” ЕООД гр.Гоце Делчев.

.

Ж. Предложената от спечелилия участник наемна цена се заплаща ежемесечно, до 25-то число в касата на дружеството.

.

З. С настоящата заповед утвърждавам документацията за провеждане на конкурса.

.

И. Наемите от отдадените под наем помещения се набират по отделна сметка на “Медицински център І Гоце Делчев” ЕООД гр.Гоце Делчев и може да се разходват само за капиталови разходи след решение на Постоянната комисия по здравеопазване, социално дело, масов спорт и туризъм към Общински съвет гр.Гоце Делчев, съвместно с дирекция „Устройство на територията” към Общинска администрация гр.Гоце Делчев.

.

Й. Всеки лекар има право да сключи един договор за едно помещение – общинска собственост в района на община Гоце Делчев.

.

К. При неявяване на кандидати, повторен конкурс да се проведе на 05.07.2016г. от 10.00 часа в кабинета на управителя на ”Медицински център І Гоце Делчев” ЕООД гр.Гоце Делчев, като сроковете за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на предложения са до 17.00 часа на 04.07.2016г


[По-малко]

09.11.2016 : Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от десет години на недвижим имот, публична общинска собственост

Община Гоце Делчев . На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.1 и 2 и чл.63 и чл.64 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 197/28.09.2016г., прието от Общински съвет - гр.Гоце Делчев и Заповед...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.1 и 2 и чл.63 и чл.64 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 197/28.09.2016г., прието от Общински съвет - гр.Гоце Делчев и Заповед № 918/07.11.2016г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от десет години на недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 17395.501.2921.2, със застроена площ от 1241 квадратни метра, на два етажа, с предназначение спортна сграда, база, построена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2921 по кадастралната карта на град Гоце Делчев, с площ от 5803 квадратни метра, състояща се от хотел, ресторант, фитнес, спомагателни помещения, част от санитарни възли, с изключение на входно фоайе, информация, кафе, гардероб, част от санитарните възли, помещения за лекар, управител, съдии, помещение за рехабилитация – според проекта на спортната зала.

2. Конкурсни условия:

1/ Инвестиционна програма – конкретни инвестиции в различните обекти – не по-малко от 150 000 лева за срока на договора – с посочени срокове за реализация.

2/ Месечен наем – не по-малко от 500 лева, без включен данък върху добавената стойност.

3/ Бизнес план за стопанисването на обекта – със зададени срокове, мероприятия, ангажименти.

4/ Финансови гаранции за изпълнение на поетите задължения.

5/ Ангажимент за подпомагане на спорта в общината – с посочени финансови параметри – не по-малко от 100 000 лева годишно.

3. Тежест на конкурсните условия:

1/ Инвестиционна програма – конкретни инвестиции в различните обекти за срока на договора – с посочени срокове за реализация – 25 точки.

2/ Месечен наем – не по-малко от 500 лева, без включен данък върху добавената стойност – 15 точки.

3/ Бизнес план за стопанисването на обекта – със зададени срокове, мероприятия, ангажименти 20 точки

4/ Финансови гаранции за изпълнение на поетите задължения – 15 точки.

5/ Ангажимент за подпомагане на спорта в общината – с посочени финансови параметри - 25 точки.

4. Конкурсна документация се закупува срещу такса 60 лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 109 на Община Гоце Делчев, до 17.00 часа на 08.12.2016г.

5. Депозит за участие в конкурса, в размер на 10000 /десет хиляди/ лева, се внася до 17.00 часа на 08.12.2016г. в по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685 в „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код STSABGSF.

6. Кандидатите подават оферти и всички необходими документи за участие в конкурса до 17.00 часа на 08.12.2016г. в стая № 109 на Община Гоце Делчев, по ред и начин определен в конкурсната документация.

7. Оглед на имота може да се извършва до 07.12.2016г. с представители на общината след предварителна заявка и представяне на документ за закупена конкурсна документация.

8. Конкурсът ще се проведе на 09.12.2016г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

9. Предложената от спечелилия конкурса участник месечна наемна цена се заплаща до двадесет и пето число на текущия месец в касата на община Гоце Делчев.

.

За допълнителна информация: Община Гоце Делчев, стая № 109, дирекция “Общинска собственост”, тел.:0888 006080, в.219.


[По-малко]

06.06.2016 : Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на обособен обект

Община Гоце Делчев . На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.63, ал.1 и чл.64 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 102/31.03.2016г., прието от Общински съвет - гр.Гоце Делчев и Заповед № 351/01.06.2016 година, из...[Повече]

Община Гоце Делчев

.

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.63, ал.1 и чл.64 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 102/31.03.2016г., прието от Общински съвет - гр.Гоце Делчев и Заповед № 351/01.06.2016 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

1. Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на обособен обект, с площ от 93.50 квадратни метра, в сграда с идентификатор 17395.501.888.2, построена в поземлен имот с идентификатор 17.395.501.888 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Гоце Делчев, одобрении със Заповед № РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК /голямата зала на приземния етаж от западната страна на сградата на Община Гоце Делчев/.

2. Конкурсни условия и тяхната тежест при оценяването:

1/ инвестиционна програма за обекта, включваща не по-малко от 3 000 лева за периода на договора – 35 точки;

2/ срок за въвеждане в експлоатация на обекта – не повече от три месеца от подписване на договора за наем –35 точки;

3/ месечен наем – не по-малко от 50 лева на месец, без включен данък върху добавената стойност – 30 точки.

3. Задължителни условия за участниците в конкурса:

1/ депозит за участие – 1000 лева – представя се при внасянето на конкурсното предложение;

2/ обектът може да се използва и функционира само като спортна зала за тенис на маса.

4. Конкурсна документация се закупува срещу такса 60 лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 109 на Община Гоце Делчев, до 17.00 часа на 28.06.2016г.

5. Депозит за участие в конкурса, в размер на 1000 /хиляда/ лева, се внася до 17.00 часа на 28.06.2016г. в по IBAN BG 63 FINV 9150 3316 6296 85 в Банка „ПИБ“ АД,клон Град Гоце Делчев..

6. Кандидатите подават оферти и всички необходими документи за участие в конкурса до 17.00 часа на 28.06.2016г. в стая № 109 на Община Гоце Делчев, по начин определен в конкурсната документация.

7. Оглед на имота може да се извършва до 28.06.2016г. с представители на общината след предварителна заявка и представяне на документ за закупена конкурсна документация.

8. Конкурсът да се проведе на 29.06.2016г. от 14.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

9. Предложената от спечелилия конкурса участник месечна наемна цена се заплаща до двадесет и пето число на текущия месец в касата на община Гоце Делчев.

.

За допълнителна информация: Община Гоце Делчев, стая № 109, дирекция “Общинска собственост”, тел.: 0888/006080, в.219.


[По-малко]

17.08.2018 : Публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 17395.501.6738

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 538/28.06.2018г., прието от Общински съвет - гр.Гоце Делчев и Заповед № 554/17.08.2018г., изда...[Повече]

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 538/28.06.2018г., прието от Общински съвет - гр.Гоце Делчев и Заповед № 554/17.08.2018г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

І. 1. Публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 17395.501.6738 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка шест хиляди седемстотин тридесет и осем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, Заповед № 18-2552-28.03.2018 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър град Благоевград, целият имот с площ по скица 607 /шестстотин и седем/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване – За други видове спорт, ведно с изградената в имота сграда с идентификатор 17395.501.6738.3 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка шест хиляди седемстотин тридесет и осем точка три/, със застроена площ от 377 /триста седемдесет и седем/ квадратни метра, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, масивна конструкция, с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина; стар идентификатор 17395.501.6727 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка шест хиляди седемстотин двадесет и седем/, 17395.501.6728 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка шест хиляди седемстотин двадесет и осем/, 17395.501.6729 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка шест хиляди седемстотин двадесет и девет/; номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІ (единадесет), имот с планоснимачен номер 6727 /шест хиляди седемстотин двадесет и седем/, имот с планоснимачен номер 6728 /шест хиляди седемстотин двадесет и осем/, имот с планоснимачен номер 6729 /шест хиляди седемстотин двадесет и девет/ от квартал 279 (двеста седемдесет и девет) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.6739 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка шест хиляди седемстотин тридесет и девет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3218 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди двеста и осемнадесет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.6727 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка шест хиляди седемстотин двадесет и седем).

2. Конкурсни условия:

1/ Цена – не по-малко от 34 000 /тридесет и четири хиляди/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

2/ Срок за плащане – до три месеца от издаване на заповед за спечелил участник.

3/ Инвестиционна програма – на стойност не по-малка от 50 000 /петдесет хиляди/ лева.

4/ Срок за изпълнение на инвестиционната програма – до пет години от подписване на договора за покупко-продажба.

5/ Срок за използване на имота за спортни дейности – не по-малък от петнадесет години от издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.

3. Тежест на конкурсните условия:

1/ Цена – 30 точки.

2/ Срок за плащане – 10 точки.

3/ Инвестиционна програма – 35 точки.

4/ Срок за изпълнение на инвестиционната програма – 15 точки.

5/ Срок за използване на имота за спортни дейности – 10 точки.

II. 1. Публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 17395.501.6739 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка шест хиляди седемстотин тридесет и девет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, Заповед № 18-2552-28.03.2018 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър град Благоевград, целият имот с площ по скица 1270 /хиляда двеста и седемдесет/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване – За други видове спорт, ведно с изградената в имота сграда с идентификатор 17395.501.6739.1 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка шест хиляди седемстотин тридесет и девет точка едно/, със застроена площ от 703 /седемстотин и три/ квадратни метра, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, масивна конструкция, с административен адрес: Благоевградска област, община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, п.к 2900, ул. Стара планина; стар идентификатор 17395.501.6730 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка шест хиляди седемстотин и тридесет/, 17395.501.6729 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка шест хиляди седемстотин двадесет и девет/; номер по предходен план: урегулиран поземлен имот ХІІ (дванадесет), имот с планоснимачен номер 6729 /шест хиляди седемстотин двадесет и девет/ имот с планоснимачен номер 6730 /шест хиляди седемстотин и тридесет/ от квартал 279 (двеста седемдесет и девет) по плана на град Гоце Делчев, утвърден с Решение №285 от 24.11.2009г. на Общински съвет град Гоце Делчев, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот с идентификатор 17395.501.5242 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка пет хиляди двеста четиридесет и две); поземлен имот с идентификатор 17395.501.3218 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка три хиляди двеста и осемнадесет); поземлен имот с идентификатор 17395.501.6738 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет точка петстотин и едно точка шест хиляди седемстотин тридесет и осем).

2. Определя следните конкурсни условия:

1/ Цена – не по-малко от 66 700 /шестдесет и шест хиляди и седемстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.

2/ Срок за плащане – до три месеца от издаване на заповед за спечелил участник.

3/ Инвестиционна програма – на стойност не по-малка от 100 000 /сто хиляди/ лева.

4/ Срок за изпълнение на инвестиционната програма – до пет години от подписване на договора за покупко-продажба.

5/ Срок за използване на имота за спортни дейности – не по-малък от петнадесет години от издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.

3. Определя тежест на конкурсните условия:

1/ Цена – 30 точки.

2/ Срок за плащане – 10 точки.

3/ Инвестиционна програма – 35 точки.

4/ Срок за изпълнение на инвестиционната програма – 15 точки.

5/ Срок за използване на имота за спортни дейности – 10 точки.

III. Конкурсна документация се закупува срещу такса 60 лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 109 на Община Гоце Делчев, до 17.00 часа на 11.09.2018г.

IV. Депозити за участие в конкурсите, в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева за всеки имот поотделно, се внасят до 17.00 часа на 11.09.2018г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.

V. Кандидатите подават оферти и всички необходими документи за участие в конкурсите до 17.00 часа на 11.09.2018г. в стая № 109 на Община Гоце Делчев, по начин определен в конкурсната документация.

VI. Оглед на имотите може да се извършва до 11.09.2018г. с представители на общината след предварителна заявка и представяне на документ за закупена конкурсна документация.

VII. Конкурсите да се проведат на 12.09.2018г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.

VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите повторен конкурс да се проведе при същите условия на 19.09.2018г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на предложения при повторния конкурс е 17.00 часа на 18.09.2018г.

.

За допълнителна информация: Община Гоце Делчев, стая № 109, дирекция “Общинска собственост”, тел.: 0888 00 60 80, в.219.


[По-малко]

21.06.2016 : Публично оповестени конкурси за отдаване под наем на терени, публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.1 и 2, чл.63, ал.1 и чл.64 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.15 от Наредба № 6 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Гоце Делче...[Повече]

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.1 и 2, чл.63, ал.1 и чл.64 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.15 от Наредба № 6 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Гоце Делчев, в изпълнение на Решение № 545/29.04.2015г., Решение № 546/29.04.2015г. и Решение № 547/29.04.2015г., приети от Общински съвет - гр.Гоце Делчев и Заповед № 510/17.06.2016г., издадена от кмета на община Гоце Делчев

.

О Б Я В Я В А:

.

Публично оповестени конкурси за отдаване под наем на терени, публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти, находящи се в град Гоце Делчев, с номера по одобрената от Общински съвет схема


[По-малко]

горе

hosted by bulgaria.domino.bg